Vyhrajte batérie do kúpeľne od interiérového štúdia Royaldom design

05.02.2019  |     

Vyhrajte batérie do kúpeľne od interiérového štúdia Royaldom design.

Podmienky súťaže o kúpeľňové batérie  

 1. Súťaže sa môžu zúčastniť len občania SR, bez vekového obmedzenia. Účasťou v súťaži prejavuje každý súťažiaci súhlas s podmienkami súťaže a s tým, že usporiadateľ je oprávnený uverejniť mená a fotografie výhercov v masovokomunikačných prostriedkoch a propagačných materiáloch. Zároveň súťažiaci prejavuje súhlas s tým, že usporiadateľ je ako správca oprávnený spracovávať osobné údaje súťažiacich poskytnuté pre túto súťaž na marketingové ciele a môže ich poskytnúť tretej strane bez nároku na odmenu. Účasťou v súťaži každý účastník potvrdzuje, že je oboznámený so všetkými právami, ktoré vyplývajú zo zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, t. j. najmä s tým, že poskytovanie údajov je dobrovoľné, že má právo k ich prístupu ako aj so všetkými ďalšími právami vyplývajúcimi z tohto zákona
 2. Sprostredkovateľom je JAGA GROUP s.r.o.
 3. Súťaž bude prebiehať v časopise Môj dom 2/2019 a na www.mojdom.sk v termínoch od 4.2.-3.3.2019.
 4. Podmienkou zapojenia sa do súťaže je odpovedať prostredníctvom e-mailu spôsobom zverejneným v časopise alebo na www.mojdom.sk správne na súťažnú otázku.
 5. Zo všetkých odpovedí budú vyžrebovaní výhercovia vecných cien zverejnených v súťaži.
 6. Účastníkom súťaže nemôže byť zamestnanec vydavateľstva JAGA GROUP a ani rodinný príslušník zamestnancov.
 7. Použité fotografie cien sú ilustračné.
 8. Finančná hodnota darčekov zo súťaže zodpovedá bežným predajným cenám v obchodoch a je vrátane DPH.
 9. Výhercovia nesú všetky riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej užívaním. Vymáhanie výhier súdnou cestou je vylúčené. Prípadné záručné opravy tovaru si musia výhercovia uplatňovať priamo u výrobcu alebo iného poskytovateľa záručných opráv, nie u usporiadateľa súťaže.
 10. Výhercovia sú povinní do 10 kalendárnych dní oznámiť poštou, e-mailom alebo faxom súhlas/nesúhlas s prevzatím výhry.
 11. Ceny sa výhercom súťaže odovzdajú po dohode s dodávateľom osobne alebo poštou.
 12. Ceny sú vecné a ich finančná kompenzácia neexistuje.
 13. Usporiadateľ súťaže nie je zodpovedný za stratu alebo poškodenie výhry počas prepravy poštou.
 14. Usporiadateľ súťaže nie je zodpovedný za nedodanie výhry z dôvodu likvidácie spoločnosti poskytujúcej výhru do súťaže. Náhrada ceny nie je možná.
 15. V zmysle zákona o dani z príjmov je výherca povinný podľa § 9, ods. 2, písm. m. Zákona č. 595/2003 Z.z. zaplatiť daň z výhry alebo ceny, resp. výhru presahujúcu sumu 350 € uviesť do daňového priznania za príslušný kalendárny rok a to v sume príjmu presahujúceho ustanovenú sumu.
 16. Výhercovia cien sú povinní potvrdiť prevzatie výhry podpísaním preberacieho protokolu, ktorý im bude doručený spolu s výhrou, a doručiť ho spoločnosti JAGA GROUP, s. r. o.
 17. Náhradníci výhercov neexistujú. V prípade, že o výhru neprejaví v stanovenom termíne výherca záujem výhra prepadá v prospech vydavateľstva JAGA GROUP s. r. o.
 18. V prípade, že si výherca nepreberie cenu do 2 mesiacov od oznámenia súhlasu s prevzatím výhry, cena prepadne v prospech spoločnosti JAGA GROUP, s. r. o.
 19. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo upraviť pravidlá a podmienky súťaže v závislosti od prípadných zmien. Súťažiaci svojou účasťou súhlasia so zverejnením svojich osobných údajov a usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo na využívanie a publikovanie informácií z tejto súťaže vrátane mien výhercov a to i bez ich súhlasu a bez finančných náhrad.

Foto dňa

Energeticky sebestačný mobilný dom ponúka plnohodnotné bývanie

Najnovšie knihy a časopisy

Urob si sám 09/2019


Časopis pre domácich majstrov
Predplatné

 

Kúpiť v e-shope

 

Najnovšie príspevky