Pravidlá súťaže Terasa snov

08.03.2019  |  

ŠTATÚT SÚŤAŽE

Všeobecné ustanovenia

 1. Súťaž Terasa snov (ďalej len „súťaž“) prebieha na území Slovenskej republiky.
 2. Účastníkom súťaže (súťažiacim) sa stáva každá fyzická osoba akceptujúca pravidlá súťaže a spĺňajúca tieto podmienky.
 3. Organizátormi súťaže sú:
 • spoločnosť JAGA GROUP, s. r. o., so sídlom Imricha Karvaša 2, 811 07 Bratislava, IČO: 35 705 779, zapísaná v OR OS Bratislava I, Odd.: Sro, Vl. č.: 30343/B (ďalej len „JAGA“)
 • spoločnosť Key Communications, s. r. o., so sídlom J. Smreka 10, 841 07 Bratislava, IČO: 36 797 642, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 46700/B (ďalej len „PARTNER“);
 • obchodná spoločnosť Inoutic / Deceuninck, spol. s r.o., so sídlom Tuřanka 1519/115a, Slatina, 627 00 Brno, IČ: 49445553, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne v oddiele C, vložke 12279 (ďalej len „Inoutic / Deceuninck“), ktorá je partnerom a vyhlasovateľom súťaže.
 • Spoločnosť DLH Slovakia s. r. o., so sídlom Tuhovská 1, 831 07 Bratislava, IČO:  36621528, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 31878/B, ktorá poskytuje výhercovi výhru v súťaži.
 1. Adresa pre zasielanie súťažných príspevkov je: terasa@jaga.sk. Adresa pre výkon práv ohľadne ochrany osobných údajov je: zodpovednaosoba@jaga.sk.
 2. Súťaže sa môže zúčastniť fyzická osoba s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, ktorá má viac ako 18 rokov a ktorá je v potrebnom rozsahu svojprávna. Z účasti v súťaži sú vylúčení zamestnanci organizátorov a osoby im blízke.
 3. Organizátori nemusia uchovávať otázky účastníkov a nemajú povinnosť na otázky odpovedať.
 4. Organizátori súťaže si vyhradzujú právo skrátiť, prerušiť alebo zrušiť súťaž či zmeniť jej pravidlá. Tieto skutočnosti budú účastníkom oznámené zverejnením príslušnej informácie na internetovej adrese: www.mojdom.sk
 5. Organizátori súťaže si vyhradzujú právo v sporných prípadoch rozhodnúť s konečnou platnosťou podľa vlastného uváženia.
 6. Vstupom do súťaže sa všetci účastníci zaväzujú dodržiavať i jej pravidlá.

Podmienky súťaže

 1. Súťaž bude prebiehať od 12. 3. 2019 do 6. 5. 2019.
 2. Účastník súťaže zašle do 14. 4. 2019 email na adresu terasa@jaga.sk s predmetom Súťaž o terasu. E-mail musí obsahovať tieto prílohy:
 • minimálne 5 fotografií (vo veľkosti aspoň 200 pixelov v šírkovom formáte) svojej záhrady, bazéna, domu, balkóna či strechy, kde plánuje vybudovať terasu,
 • krátky text: miesto (obec v SR) realizácie terasy a jej rozmery, kde a prečo si praje novú terasu vybudovať (ako chce terasu využívať, k čomu mu výhra terasy pomôže, aký má k tomu miestu súťažiaci vzťah, aký rieši pri plánovaní terasy problém apod.). Dĺžka textu by mala byť minimálne 1 rukopisná strana, teda 30 riadkov (aspoň 1 800 znakov vrátane medzier). Účastník súťaže pripíše miesto, čiže obec a kraj, kde by víťaznú terasu umiestnil.
 1. Zaslaním fotografií súťažiaci potvrdzuje, že tieto fotografie sú pôvodné, je ich autorom, súhlasí s ich zverejnením na serveri a webových stránkach mojdom.sk, deceuninck.sk, facebookových profiloch a prípadných ďalších komunikačných kanáloch spoločností JAGA, Inoutic / Deceuninck, DLH a Key Communications, a ďalej, že zverejnením fotografií nebudú neoprávnene zasiahnuté autorské ani iné práva či oprávnené záujmy tretích osôb.
 2. Z e-mailov od súťažiacich vyberú Organizátori najzaujímavejšie príbehy s kvalitnými fotografiami, ktoré zverejnia v priebehu trvania súťaže na internetovom portáli mojdom.sk.

Vyhodnotenie súťaže

Na základe informácií uvedených v čl. Podmienky súťaže, zástupcovia spoločností Inoutic / Deceuninck, DLH a Key Communications spoločne vyberú jeden víťazný príbeh, a teda jedného víťazného súťažiaceho (ďalej len „výherca“).

Výhry a ich odovzdanie

 1. Výherca vybraný v súlade s čl. Vyhodnotenie súťaže týchto pravidiel získa poukážku na zhotovenie terasy z drevoplastového materiálu Twinson v celkovej hodnote 2 000 eur (ďalej tiež „cena“ alebo „výhra“). Poskytovateľom výhry je spoločnosť DLH Slovakia. Hodnota ceny je 2 000 eur vrátane DPH, dopravy a montáže na území SR. Pre predstavu ide napr. o terasu z materiálu Twinson Terrace (položenú na betón) veľkosti cca 12-15 m2, čo je bežná veľkosť terasy rodinného domu. V prípade, že sa po konečnom zameraní terasy výhercu zistí, že cena výhernej terasy by bola vyššia ako 2 000 eur, výherca má právo rozhodnúť sa, či výhru prijme alebo odmietne.
 2. Spoločnosť Inoutic / Deceuninck, ani DLH Slovakia nezaisťujú ani nehradia prípravné stavebné práce (prípravu podkladu, betónovanie atď.).
 3. Dodávateľom výhry je spoločnosť DLH Slovakia.
 4. Výherca bude informovaný o výhre prostredníctvom e-mailu do troch pracovných dní od vyhlásenia výsledkov súťaže.
 5. Výhra je uvedená netto po odvedení zrážkovej dane dodávateľom výhry.
 6. Výherca súťaže súhlasí s nafotením/prípadne natočením videa zo samotnej realizácie terasy a  zverejnením týchto fotografií/videa v médiách spolu so sprievodným textom o tejto realizácii.

Osobnostné práva a ochrana osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľ je osoba, ktorá spracúva osobné údaje dotknutej osoby. Prevádzkovateľom je spoločnosť JAGA GROUP, s. r. o., so sídlom Imricha Karvaša 2, 811 07 Bratislava, IČO: 35 705 779, zapísaná v OR OS Bratislava I, Odd.: Sro, Vl. č.: 30343/B (ďalej len „JAGA“)

 1. Dotknutá osoba

Dotknutou osobou je účastník súťaže, ktorého osobné údaje spoločnosť JAGA spracúva.

 1. Účel spracúvania osobných údajov

JAGA bude spracovávať osobné údaje o účastníkoch v rámci súťaže a ďalej informácie o prípadnej výhre (vrátane fotografií prípadne videa z jej odovzdávania apod.) a text e-mailových správ účastníka a ďalšie dáta v nich obsiahnuté.

Pre uvedené účely sú poskytované osobné údaje v rozsahu – meno a priezvisko, adresa bydliska, emailová adresa, telefónne číslo a fotografie jeho terasy, domu, balkóna či záhrady. Tieto údaje budú spracovávané za účelom organizovania súťaže a jej zlepšovania, ochrany práv JAGA, zaistenia bezpečnosti internetových stránok JAGA a sieťovej bezpečnosti, k vedeniu účtovníctva JAGA a pre marketingové účely. Údaje výhercu budú spracované tiež pre účely spravodajstva.

JAGA použije (sprístupní a zverejní) poskytnuté údaje len v súvislosti s priebehom súťaže, zverejnením víťazov v printových a elektronických masmédiách, na sociálnych alebo obdobných sieťach a web stránke organizátora.

Účasťou v súťaži každý účastník súhlasí s tým, že JAGA je oprávnená použiť kontaktné údaje účastníkov súťaže a prípadného výhercu vo svojich médiách (obzvlášť na internetovom serveri mojdom.sk) v súvislosti s informovaním o súťaži.

JAGA informuje účastníkov súťaže o tom, že im v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z.môže zasielať nevyžiadané obchodné informácie na ich e-mailovú adresu, ktorú im účastník poskytol registráciou v súťaži. Účastník súťaže môže vysloviť nesúhlas so zasielaním takýchto informácií kedykoľvek na adrese sídla JAGA alebo e-mailom zaslaným na adresu zodpovednaosoba@jaga.sk. Vyslovenie nesúhlasu bude možné taktiež v rámci každej správy obsahujúcej obchodne informácie.

 1. Právny dôvod spracúvania osobných údajov

Právnym dôvodom spracovania osobných údajov bude predovšetkým plnenie zákonných povinností (vedenie účtovníctva a daňová agenda, doloženie oprávnenia k zasielaniu nevyžiadaných obchodných informácií), ďalej nevyhnutnosť zaistiť organizáciu súťaže (plnenie zmluvy) a oprávnené záujmy JAGA (dané záujmom na riadnom priebehu súťaže a využitím údajov pre účely priameho marketingu JAGA a pre spravodajstvo).

Poskytnutie osobných údajov podľa týchto pravidiel je dobrovoľné, avšak v prípade, že účastník neposkytne údaje nutné k účasti v súťaži, nebude mu účasť v súťaži umožnená alebo bude zo súťaže vylúčený.

 1. Odvolanie súhlasu

Súhlas so spracúvaním osobných údajov môže účastník súťaže kedykoľvek odvolať (i) elektronickou poštou na adresu zodpovednaosoba@jaga.sk, (ii) písomne na adresu JAGA GROUP, s. r. o., Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava, (iii) osobne, (iv) prostredníctvom odkazu v správe. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. V prípade odvolania súhlasu osobné údaje účastníka súťaže prestane JAGA bezodkladne spracúvať a vymaže ich.

 1. Právo namietať a podať návrh na začatie konania na ochranu osobných údajov

Účastník, ktorý sa domnieva, že JAGA spracováva jeho osobné údaje v rozpore so zákonom, má podľa zákona č. 18/2018 Z.z. právo ju požiadať o vysvetlenie. V každom prípade, ak sa účastník domnieva, že dochádza k neoprávnenému spracovávaniu jeho osobných údajov (najmä vtedy, keď JAGA na jeho žiadosť o informácie či o nápravu stavu nereaguje alebo účastník s vyjadrením JAGA nesúhlasí), možno sa so sťažnosťou obrátiť na dozorný orgán, Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (www.uoou.sk).

 1. Príjemcovia osobných údajov

JAGA spracúva osobné údaje účastníka súťaže predovšetkým na vlastné účely. Okrem toho môže poskytnúť osobné údaje výhercu v potrebnom rozsahu spoločnosti Inoutic / Deceuninck a DLH, teda spoločnostiam, ktoré poskytujú výhru. K osobným údajom ďalej môžu získať prístup v určitom rozsahu (i) osoby, ktoré pre JAGA vykonávajú podporné činnosti, napr. prevádzkovatelia ich IT systémov, (ii) osoby zaisťujúce pre nich rozposielanie e-mailov, pokiaľ takéto osoby bude využívať, (iii) prevádzkovatelia ich záložných serverov a dátových záloh a (iv) ich právni, ekonomickí a daňoví poradcovia a audítori.

 1. Čas spracúvania osobných údajov

Osobné údaje budú spracovávané v priebehu trvania súťaže a 3 roky po ukončení súťaže a pri výhercovi na dobu 10 rokov po skončení kalendárneho roku nasledujúceho po ukončení súťaže. Kontaktné údaje účastníkov v rozsahu slúžiacom pre zasielanie obchodných informácií JAGA budú využívané na dobu neurčitú (do odvolania súhlasu) a archivované cca 4 roky (za účelom doloženia právneho dôvodu pre zasielanie obchodných informácií). Údaje výhercu použité v rámci spravodajstva budú spracovávané na neobmedzenú dobu. Po uplynutí tejto doby, zániku dôvodu spracúvania osobných údajov alebo pri odvolaní súhlasu účastníka súťaže budú jeho osobné údaje vymazané.

 1. Práva dotknutej osoby

Účastník má ako subjekt údajov všetky práva priznané zákonom č. 18/2018 Z.z. a ďalšími právnymi predpismi.

 1. PRÁVO NAMIETAŤ: Proti spracúvaniu osobných údajov má účastník súťaže právo namietať. Namietať môže vtedy, ak sú jeho osobné údaje spracúvané z dôvodu plnenia úlohy vo verejnom záujme alebo oprávneného záujmu spoločnosti JAGA alebo na účely priameho marketingu. Námietka účastníka súťaže bude oprávnená a úspešná v prípade, ak jeho oprávnené dôvody prevažujú nad oprávnenými dôvodmi spoločnosti JAGA alebo ak ide o spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu. Ak bude námietka oprávnená a úspešná, osobné údaje sa nebudú ďalej spracúvať.
 2. PRÁVO NA INFORMÁCIE: Účastník súťaže má právo na poskytnutie informácií o tom, či osobné údaje JAGA spracúva, v akom rozsahu ich spracúva, a na informácie o porušení ochrany osobných údajov. JAGA je povinná účastníkovi bez zbytočného odkladu oznámiť informácie o účele spracovania, osobných údajoch či ich kategóriách, ktoré sú spracovávané, príjemcoch či kategóriách príjemcov, ktorým boli  osobné údaje sprístupnené.
 3. PRÁVO NA PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM: Účastník súťaže má právo na vystavenie potvrdenia o tom, že jeho osobné údaje spracúvame, aké osobné údaje spracúvame a na kópiu týchto osobných údajov. Toto potvrdenie možno poskytnúť elektronickou poštou, ak účastník súťaže nepožiada o inú formu. JAGA môže odmietnuť poskytnúť toto potvrdenie v prípade, ak by to malo nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb.
 4. PRÁVO NA OPRAVU: V prípade, ak sú osobné údaje účastníka súťaže, ktoré JAGA spracúva, nesprávne alebo neúplné, má účastník súťaže právo požadovať ich opravu alebo doplnenie.
 5. PRÁVO NA VÝMAZ/PRÁVO NA ZABUDNUTIE: Po ukončení spracúvania osobných údajov (odvolanie súhlasu, úspešná námietka, uplynutie doby a pod.) alebo pri ich spracúvaní v rozpore s právnymi predpismi má účastník súťaže právo na ich vymazanie a spoločnosť JAGA osobné údaje v takomto prípade bezodkladne vymaže. O vymazanie osobných údajov môže účastník súťaže tiež požiadať. Výmaz je vždy konečný. Právo na výmaz nie je možné uplatniť, ak sú osobné údaje potrebné napr. na uplatnenie práva na slobodu prejavu a práva na informácie, splnenie povinnosti podľa právneho predpisu, splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme, z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia, na archivačné, vedecké alebo štatistické účely alebo na uplatnenie právnych nárokov.
 6. PRÁVO NA OBMEDZENIE SPRACÚVANIA: V prípade, ak účastník súťaže namieta správnosť osobných údajov, spoločnosť JAGA obmedzí ich spracúvanie na dobu overenia ich správnosti. Ak sú osobné údaje účastníka súťaže spracúvané nezákonne a nepožaduje ich vymazanie, JAGA obmedzí ich spracúvanie v rozsahu, v akom to bude účastník požadovať, inak iba na ich archivovanie. O obmedzenie spracúvania osobných údajov možno tiež požiadať. O začiatku a ukončení obmedzenia spracúvania osobných údajov bude JAGA účastníka informovať elektronickou poštou.

Zverejnenie pravidiel

Tieto úplné, pre súťaž záväzné pravidlá, budú zverejnené v priebehu trvania súťaže na internetovej adrese www.mojdom.sk.

Tagy:
podmienky súťaže

Foto dňa

Na Kysuciach stojí mobilný obytný modul, ktorý prináša viaceré originálne riešenia

Najnovšie knihy a časopisy

Môj dom 12/2019-1/2020 v predaji


Neveľký dom pre veľkú rodinu
Predplatné

 

kúpiť na e-shope

 

 

 

 

 

 

 

Najnovšie príspevky