Ochrana proti plesni

Pri odstraňovaní plesní používame ochranný odev, rukavice, okuliare a respirátor.

Súvisiace galérie