Rekonštrukcia domu – ako začať?: (2. časť)

Rekonštrukcia domu – ako začať?: (2. časť)

21. 02. 2006
Zdieľať

Dnes si okrem iného povieme, čo musíte vykonať, ak chcete získať stavebné povolenie. Predovšetkým musíte mať projekt na stavebné povolenie. Bez neho vám zodpovedné úrady nebudú schopné a ani ochotné dať akékoľvek vyjadrenie. Príslušné časti projektu posúdi príslušný orgán štátnej správy a správca sietí, ktorí vám dajú zväčša kladné vyjadrenia. Potom podáte žiadosť o stavebné povolenie.

Žiadosť o stavebné povolenie musí obsahovať tieto náležitosti:


 • meno, priezvisko a adresu stavebníka,


 • druh, účel a miesto stavby – tieto údaje obsahuje projekt na stavebné povolenie,


 • predpokladaný termín dokončenia stavby,


 • opis nehnuteľnosti a parcelné čísla príslušných pozemkov,


 • meno, priezvisko a adresu projektanta,


 • údaj, či sa stavba realizuje dodávateľsky, alebo svojpomocou,


 • základné údaje o stavbe – tie obsahuje projekt stavby,


 • zoznam účastníkov stavebného konania, ktorí sú stavebníkovi známi.

K žiadosti o vydanie stavebného povolenia sú potrebné tieto prílohy:


 • Doklady, že stavebník má vlastnícky alebo iný vzťah k predmetnej nehnuteľnosti, ktorá ho oprávňuje stavebné úpravy alebo udržiavacie práce na nej vykonať. V každom prípade treba predložiť list vlastníctva k všetkým nehnuteľnostiam a parcelám dotknutým stavbou alebo prípojkami. Ak sa vaša rekonštrukcia dotýka i parciel, ktoré nie sú vo vašom vlastníctve, treba priložiť súhlasné stanovisko majiteľa týchto nehnuteľností. • Rekonštrukcia domu - ako začať?: (2. časť)

  45940

  Projekt stavby na stavebné povolenie v troch vyhotoveniach. Projektant, ktorý je oprávnený vykonávať takéto projekty, vie, čo má projekt obsahovať. Odporúčame vám, aby ste sa s projektantom dohodli na tom, že všetky potrebné vyjadrenia k projektu vám obstará on. Je totiž zodpovedný za to, aby projekt bol vypracovaný tak, aby nijaké pripomienky k projektu neboli. • Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia príslušných orgánov štátnej správy a obce. Sú to najmä vyjadrenia správcov sietí – ak vám ich vybaví projektant, sú súčasťou projektu. Ďalej sú to vyjadrenia kominárov, hasičov, hygienikov, súhlas obce, ak ste v pamiatkovej zóne, aj súhlas pamiatkarov atď., podľa polohy umiestnenia stavby.


 • Doklady o rokovaniach s účastníkmi stavebného konania, ak sa uskutočnili pred podaním žiadosti.


 • Kópia všeobecného záväzného nariadenia o schválení územného plánu obce (zóny), ak sa územné rozhodnutie nevyžaduje.


 • Ak ide o stavbu vykonávanú svojpomocou, je potrebné vyhlásenie stavebného dozoru alebo kvalifikovanej osoby, že bude vykonávať odborné vedenie pri realizácii stavby.


Rekonštrukcia domu - ako začať?: (2. časť)

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste

45937

V prípade kladného priebehu stavebného konania vydá stavebný úrad stavebné povolenie, ktorého právoplatnosť vám potvrdí po uplynutí odvolacej lehoty, určenej stavebným úradom, v ktorej sa môžu účastníci konania proti stavebnému povoleniu odvolať. Súčasne s potvrdením právoplatnosti stavebného povolenia vám úrad vydá v jednom vyhotovení projektovú dokumentáciu s pečiatkou stavebného úradu, ktorú ste povinní mať na stavbe od začiatku do konca výstavby a nakoniec ju predložiť pri kolaudácii.

Povolenú stavbu treba skolaudovať po jej dokončení, pred uvedením do užívania. Kolaudačné rozhodnutie dáva stavebníkovi povolenie užívať daný priestor. Po dokončení rekonštrukcie treba podať návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia.

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia obsahuje:


 • meno, priezvisko a adresu stavebníka,


 • označenie a miesto stavby,


 • dátum a číslo stavebného povolenia alebo povolenia zmeny stavby pred jej dokončením,


 • predpokladaný termín dokončenia stavby,


 • termín úplného vypratania staveniska a dokončenia úprav okolia stavby.
K návrhu treba pripojiť tieto doklady:


 • opis a odôvodnenie prípadných vykonaných odchýlok od projektu na stavebné povolenie,


 • projekt skutočného vyhotovenia stavby – drobné odchýlky od projektu na stavebné povolenie možno zakresliť do jedného vyhotovenia projektovej dokumentácie, pri zmenách väčšieho rozsahu sa predpokladá povolenie zmeny stavby pred jej dokončením a k tejto zmene je doložený projekt,


 • geometrický plán podľa predpisov o katastri nehnuteľností,


 • rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia príslušných orgánov štátnej správy.Rekonštrukcia domu - ako začať?: (2. časť)

45941

Pri rekonštrukcii malého rozsahu podľa odseku 2 §55 Stavebného zákona, ako sme hovorili, stačí na stavebný úrad podať ohlásenie o stavebnom zámere. V tomto prípade nie ste povinní zadať vyhotovenie projektu autorizovanému architektovi, postačia vám jednoduché nákresy. Ohlásenie má tiež predpísaný formát a obsah, preto si niečo povieme aj o tomto spôsobe stavebného konania.

Zasa budeme vychádzať zo zákonov a vyhlášok týkajúcich sa rekonštrukcií v malom rozsahu.

§ 57 Stavebného zákona rieši ohlásenie stavebnému úradu takto:

1. Stavebník drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác je povinný ich uskutočnenie vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu. Stavebný úrad môže určiť, že ohlásenú drobnú stavbu, stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia.

2. Drobnú stavbu alebo stavebnú úpravu môže stavebník uskutočniť len na základe písomného oznámenia stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietok. K písomnému oznámeniu stavebný úrad pripojí overený jednoduchý situačný výkres.

3. Za deň ohlásenia sa považuje deň, keď bolo ohlásenie podané stavebnému úradu alebo odovzdané na poštovú prepravu.

4. Ak sa majú stavebné úpravy alebo udržiavacie práce uskutočniť na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou, priloží stavebník k ich ohláseniu stavebnému úradu stanovisko orgánu pamiatkovej starostlivosti.

5. Oznámenie stavebnému úradu nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, alebo iné opatrenia príslušných orgánov štátnej správy, požadované podľa osobitných predpisov. Stavebný úrad na to v oznámení upozorní stavebníka vrátane povinnosti dodržať pri uskutočňovaní a užívaní stavby príslušné slovenské technické normy.

Podľa vyhlášky 453/2000 Ministerstva životného prostredia SR budete pri podaní ohlásenia postupovať takto:

§ 6 ods.
1. Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác obsahuje:
a) meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) stavebníka,
b) údaj o tom, na ktorej stavbe sa majú úpravy alebo práce uskutočniť,
c) rozsah a účel úprav a prác a ich jednoduchý opis.

2. K ohláseniu treba pripojiť:
a) doklad preukazujúci vlastnícke alebo iné právo na stavbu, možno ho nahradiť čestným vyhlásením,
b) písomnú dohodu s vlastníkom stavby, ak úpravu alebo udržiavacie práce bude uskutočňovať nájomca,
c) stanovisko orgánu pamiatkovej starostlivosti, ak ide o stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou, alebo ak ide o stavbu, ktorá sa nachádza v pamiatkovo chránenom území.


Rekonštrukcia domu - ako začať?: (2. časť)

45938

Na základe ohlásenia vydá stavebný úrad do jedného mesiaca od podania vyjadrenie. Na základe jeho súhlasného vyjadrenia možno začať s rekonštrukčnými prácami. Vykonávanie stavebných úprav a udržiavacích prác, na ktoré nebolo potrebné stavebné povolenie, nepodlieha kolaudačnému konaniu.

Takto by ste sa mali orientovať pri príprave rekonštrukcie vášho domu. Vždy je výhodné prerokovať vaše zámery s pracovníkmi stavebného úradu, s vašimi susedmi, s projektantom, so stavebným statikom a stavebným dozorom. Všetci vám hneď na začiatku povedia svoje závažné pripomienky a názory, ktoré by vám pri ich nerešpektovaní mohli priniesť neúspech.

Kategória: Legislatíva a financovanie
Tagy: legislatíva rekonštrukcia rodinné domy
Zdieľať článok

Diskusia