Výsledky súťaže o solárne svietidlá Philips

Výsledky súťaže o solárne svietidlá Philips

08. 07. 2014 Zdieľať

Ďakujeme všetkým súťažiacim o ich príspevky a otázky do súťaže o 10 súprav solárnych svietidiel Philips v hodnote 55 €. Vaše otázky budú neskôr zodpovedané a uverejnené na www.mojdom.sk. Tu si môžete pozrieť či ste vyhrali práve Vy:

Jozef Pliešovský, Martin 
Janka Sopkova, Dolný Kubín 
Marcela Martonová, Prešov
Kristína Semanová, Bratislava
Mariana Dejová, Malinovo 
Eva Cesnaková, Zvolen
Katarína Nová, Košice
Ivana Semiradská, Banská Bystrica
Ivan Šváby, Bratislava
Amália Klinová, Žilina

Všetkým výhercom srdečne gratulujeme!

 

——————-
Podmienky súťaže o svietidlá Philips  

1.  Súťaže sa môžu zúčastniť len občania SR, bez vekového obmedzenia. Účasťou v súťaži prejavuje každý súťažiaci súhlas s podmienkami súťaže a s tým, že usporiadateľ je oprávnený uverejniť mená a fotografie výhercov v masovokomunikačných prostriedkoch a propagačných materiáloch. Zároveň súťažiaci prejavuje súhlas s tým, že usporiadateľ je ako správca oprávnený spracovávať osobné údaje súťažiacich poskytnuté pre túto súťaž na marketingové ciele a môže ich poskytnúť tretej strane bez nároku na odmenu. Účasťou v súťaži každý účastník potvrdzuje, že je oboznámený so všetkými právami, ktoré vyplývajú zo zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, t. j. najmä s tým, že poskytovanie údajov je dobrovoľné, že má právo k ich prístupu ako aj so všetkými ďalšími právami vyplývajúcimi z tohto zákona
2.  Usporiadateľom súťaže je spoločnosť Philips Lighting, sprostredkovateľom je JAGA GROUP s.r.o.
3.  Súťaž bude prebiehať v termíne a v časopise: Môj dom 4/2014: 3.4.-3.5.2014.
4.  Podmienkou zapojenia sa do súťaže je zaslanie do redakcií časopisu a webu kde je súťaž uverejnená e-mail podľa pokynov v texte súťaže.  
5.  Zo všetkých odpovedí budú po ukončení súťaže výhercovia vecných cien, ktoré daruje spoločnosť Philips Lighting. Výhercovia budú upovedomení listom odoslaným najneskôr do 21 pracovných dní od uverejnenia jeho mena, prípadne mu bude cena priamo zaslaná poštou.
6.  Zoznam cien:  10 x súprava solárnych svietidiel v hodnote 55 €.
7.  Účastníkom súťaže nemôže byť zamestnanec vydavateľstva JAGA GROUP, Philips Lighting a ani rodinný príslušník zamestnancov.
8.  Použité fotografie cien sú ilustračné.
9.  Finančná hodnota darčekov zo súťaže zodpovedá bežným predajným cenám v obchodoch a je vrátane DPH.
10.  Výhercovia nesú všetky riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej užívaním. Vymáhanie výhier súdnou cestou je vylúčené. Prípadné záručné opravy tovaru si musia výhercovia uplatňovať priamo u výrobcu alebo iného poskytovateľa záručných opráv, nie u usporiadateľa súťaže.
11.  Výhercovia sú povinní do 10 kalendárnych dní oznámiť poštou, e-mailom alebo faxom súhlas/nesúhlas s prevzatím výhry.
12.  Ceny sa výhercom súťaže odovzdajú po dohode s dodávateľom osobne alebo poštou. 
13.  Ceny sú vecné a ich finančná kompenzácia neexistuje.
14.  Usporiadateľ súťaže nie je zodpovedný za stratu alebo poškodenie výhry počas prepravy poštou.
15.  Usporiadateľ súťaže nie je zodpovedný za nedodanie výhry z dôvodu likvidácie spoločnosti poskytujúcej výhru do súťaže. Náhrada ceny nie je možná.
16.  V zmysle zákona o dani z príjmov je výherca povinný podľa § 9, ods. 2, písm. m. Zákona č. 595/2003 Z.z. zaplatiť daň z výhry alebo ceny, resp. výhru presahujúcu sumu 350 € uviesť do daňového priznania za príslušný kalendárny rok a to v sume príjmu presahujúceho ustanovenú sumu.
17.  Výhercovia cien sú povinní potvrdiť prevzatie výhry podpísaním preberacieho protokolu, ktorý im bude doručený spolu s výhrou, a doručiť ho spoločnosti JAGA GROUP, s. r. o. 
18.  Náhradníci výhercov neexistujú. V prípade, že o výhru neprejaví v stanovenom termíne výherca záujem výhra prepadá v prospech vydavateľstva JAGA GROUP s. r. o. 
19.  V prípade, že si výherca nepreberie cenu do 2 mesiacov od oznámenia súhlasu s prevzatím výhry, cena prepadne v prospech spoločnosti JAGA GROUP, s. r. o.
20.  Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo upraviť pravidlá a podmienky súťaže v závislosti od prípadných zmien. Súťažiaci svojou účasťou súhlasia so zverejnením svojich osobných údajov a usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo na využívanie a publikovanie informácií z tejto súťaže vrátane mien výhercov a to i bez ich súhlasu a bez finančných náhrad.

Kategória: Súťaže
Tagy: philips sutaz svietidlá
Zdieľať článok