Všetko o streche 5. časť – Reklamácia strešnej krytiny

03. 10. 2013
Zdieľať

Téma záručných podmienok výrobcov plechovej strešnej krytiny u vás zarezonovala. Preto sme oslovili odborníkov, ktorí nám tému spotrebiteľských práv a uplatnenia reklamácií predstavili bližšie a odpovedali aj na vaše otázky.

Čo by ste mali vedieť o právach a povinnostiach kupujúceho a predávajúceho

1 Ktorý zákon platí

Práva a povinnosti z kúpnej zmluvy sú upravené tak v zákone č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, ako aj v zákone č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník. Pri určovaní, ktorým zo zákonov sa kúpna zmluva riadi, je rozhodujúca povaha zmluvných strán. V zásade môžeme povedať, že ak je kupujúci spotrebiteľ a predávajúci podnikateľ, vzťahy medzi nimi vzniknuté sa riadia Občianskym zákonníkom. Ak sú obe strany podnikateľmi, riadia sa Obchodným zákonníkom. Občiansky zákonník sa vyznačuje kogentnosťou (nariadením) väčšiny svojich ustanovení, keďže jedným z jeho hlavných cieľov je chrániť postavenie slabšej strany (spotrebiteľov). Naopak, Obchodný zákonník má väčšinu ustanovení dispozitívnych, teda je ponechaný veľký priestor pre zmluvné strany, aby ustanovenia prispôsobili vlastným potrebám. Bližšie sa budeme zaoberať uplatnením práv zo zodpovednosti za vady (chyby) v režime Občianskeho zákonníka, teda vo vzťahu kupujúci – podnikateľ.

2 Uplatnenie reklamácie

Uplatnenie práva zo zodpovednosti za vady, ľudovo povedané uplatnenie reklamácie, je proces, v ktorom kupujúci po výskyte chyby na veci požaduje jej uvedenie do riadneho stavu. Všeobecná zákonná záručná lehota je 24 mesiacov, ale predajca môže poskytnúť dlhšiu záručnú lehotu. Predĺžená lehota už však môže byť podmienená (napríklad záruka na auto 10 rokov, ak je pravidelne servisované v predajcom určenom servise; ak toto nie je splnené, záruku nad zákonný rámec nemožno uplatniť).

3 Odstrániteľná chyba

Ak ide o chybu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezodplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný chybu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia chyby požadovať výmenu veci, alebo ak sa chyba týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia chyby vymeniť chybnú vec za bezchybnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

4 Neodstrániteľná chyba

Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné chyby, ale kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa chyby po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať. Ak ide o neodstrániteľné chyby, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

5 Vybavenie reklamácie

Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do troch pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový.


Reklamácia strešnej krytiny

Reklamácia strešnej krytiny
Dano Veselský

Právna PORADŇA

Nedostatočný rozsah poškodenia

Článok v júnovom čísle časopisu Môj dom o zárukách na strešné krytiny ma zaujal a motivoval, aby som si aj ja prečítal svoj záručný list. Musím sa priznať, že som zostal nepríjemne prekvapený. Aj v našom liste sa nachádza bod, podľa ktorého sa reklamačné konanie môže začať, až keď je poškodených minimálne 5 % zo všetkej strešnej krytiny. Strecha je zatiaľ v poriadku, no obávam sa možných peripetií. Existuje spôsob, ako si uplatniť záruku aj v prípade, že bude strešná krytina poškodená v menšom rozsahu, ako udáva záručný list?
(Michal L.)

Takéto obmedzenie spotrebiteľov je možné iba v prípade rozšírenej záruky nad rámec zákona (záruky dlhšej ako 24 mesiacov), keď si predajca môže stanoviť podmienky, aby sa reklamácia dala v rámci rozšírenej záruky (po 24 mesiacoch) uplatniť. Akékoľvek obmedzenia spotrebiteľov pri uplatnení práv zo zodpovednosti za vady do 24 mesiacov nie sú v súlade so zákonom.

Vágne pojmy

Dobrý deň! Reagujem na článok o zárukách na strešné krytiny. Plánujeme rekonštrukciu strechy a výmenu strešnej krytiny a uvažovali sme aj o plechovej alternatíve. Zaujala ma poznámka, že výrobcovia neuznávajú záruku, ak sa krytina namontuje v prostredí, v ktorom bude v trvalom kontakte s cementom a betónom. V blízkosti nášho bydliska sa nachádza cementáreň. Mám jej blízkosť chápať ako trvalý kontakt s cementom?
(Maroš G.)

 
Výklad pojmu „trvalý kontakt s cementom a betónom“ si musíte vyžiadať od predajcu, keďže tento pojem nie je v zákone definovaný. Najlepšie bude, ak si to pre prípadné budúce uplatňovanie práv zo zodpovednosti za vady necháte vystaviť písomne. 

Dlhší čas skladovania

Skúsenosť so záručnými podmienkami výrobcov mám aj ja. Nakúpili sme plechovú strešnú krytinu a chceli sme sa pustiť do rekonštrukcie, nakoniec sme to však v termíne do troch mesiacov, ako sa uvádza v záručných podmienkach, nestihli. Nová strešná krytina je už na streche, no z toho, že nemám žiadnu záruku, som naozaj frustrovaný. Existuje cesta, ako si vydobyť aspoň minimálnu záruku?
(Dušan K.)

Podmienka montáže strešnej krytiny do x mesiacov od kúpy môže byť aplikovaná iba v prípade predĺženej záručnej lehoty a jej nesplnenie môže mať za následok nemožnosť uplatnenia reklamácie po 24 mesiacoch (po zákonnej záručnej lehote). Toto všetko platí za predpokladu, že boli dodržané zásady/pravidlá skladovania predpísané predávajúcim.

 


SOS – ochrana spotrebiteľa
Mgr. Martina Neuročná
Bezplatná poradňa v rámci spotrebiteľských práv
info@ochrana-spotrebitela.sk

SOS – ochrana spotrebiteľa
Mgr. Martina Neuročná
Bezplatná poradňa v rámci spotrebiteľských práv
info@ochrana-spotrebitela.sk
archív JAGA GROUP

SOS – ochrana spotrebiteľa
Mgr. Martina Neuročná
Bezplatná poradňa v rámci spotrebiteľských práv
info@ochrana-spotrebitela.sk

 

Predchádzajúcu časť si môžete prečítať TU.

Kategória: Strecha, podkrovie
Tagy: plech strecha
Zdieľať článok

Diskusia