Nezastupiteľná ruka a služby architekta

17. 10. 2005
Zdieľať

Rodinný dom je investícia, na ktorú väčšina z nás sporí celý život, iní si vezmú hypotekárny úver. Postaviť a bývať vo vlastnom rodinnom dome podľa svojich predstáv je optimistický ciel'. Naši predkovia ho dokázali naplniť jednoznačne. Nepotrebovali nijakých poradcov ani architektov, a predsa postavili príbytok pre celú svoju rodinu či pre niekoľko generácií. Sú to domy dnešnej ľudovej architektúry, ktoré prakticky a funkčne zodpovedali životným potrebám jeho obyvateľov. Časy sa však zmenili, ako i prostriedky a metódy. Keďže stavba rodinného domu v súčasnosti je veľkou finančnou záťažou, treba už jej príprave venovať primeranú pozornosť.

Rozhodli ste sa, že sa pustíte do stavby domu? Celá rodina musí byť určite nadšená predstavou, že bude bývať vo svojom vysnívanom a peknom dome. Táto myšlienka je krásna, osviežujúca a dáva budúcemu stavebníkovi pocit sebarealizácie. Niektorí dokonca majú premyslený každý, aj ten najmenší detail. Nie vždy to musí byť správna cesta. Iní si zasa nevedia celkom dobre predstaviť, čo treba urobiť, aby výsledok bol čo najlepší a približoval sa k vlastnej predstave aj po realizácii.

Riešenie nechajte na odborníkov

Všetky činnosti majú svojich odborníkov. Inak to nie je ani pri príprave a výstavbe rodinného domu. Ak sa vám zdá, že ako stavebníci nie ste na túto úlohu dostatočne pripravení, treba požiadať o odbornú pomoc – využiť služby architekta. Jeho práca je dôležitá a nezastupiteľná najmä v príprave a neskôr aj pri realizácii rodinného domu.

Prečo je dôležité spolupracovať s architektom?

Túto otázku si musíte položiť skôr, než ho oslovíte so svojím „problémom“. Ak budete vedieť, ako vám môže architekt pomôcť a čo môže pre nás urobiť, rýchlejšie pochopíte, že je tu na to, aby výstavba vášho rodinného domu nebola tŕnistou cestou. Zároveň predídete neželanému výsledku a „zalamovaniu rukami“ na konci tejto cesty, že to všetko mohlo byť úplne inak…

Čo vám architekt môže ponúknuť?


Nezastupiteľná ruka a služby architekta

32287

Architekt je odborne spôsobilý, schopný navrhovať a projektovať stavby na rozličné funkcie, samozrejme, aj rodinné domy. Je oprávnený vykonávať prípravnú predprojektovú činnosť – vypracúvať stavebné zámery, územnoplánovacie prieskumy a rozbory, architektonické a urbanistické štúdie, komplexnú projektovú činnosť a spracúvať územnoplánovaciu dokumentáciu (vypracúvať architektonické návrhy dokumentácie umiestňovania stavieb a ich zmien, projektovú dokumentáciu stavieb a ich zmien, vrátane ich interiérov a exteriérov, ako aj rekonštrukciu a modernizáciu budov a obnovu stavebných pamiatok). Okrem toho je spôsobilý vykonávať projektový manažment, riadiť projekt a koordinovať čiastkové projekty vypracúvané inžiniermi, krajinármi a inými špecialistami, vykonávať odborný autorský dohľad nad uskutočňovaním stavieb podľa schválenej projektovej dokumentácie, vykonávať stavebný dozor, grafické spracovanie a modelovanie architektonického diela vrátane vypracúvania špecifikácií a technickej dokumentácie, poskytovať súvisiace technické služby, najmä architektonické poradenstvo investorom a vlastníkom nehnuteľností, zastupovať investora pri príprave a uskutočňovaní stavieb, vyhotovovať odborné posudky, odhady a dobrozdania.


Nezastupiteľná ruka a služby architekta

32286

Služby architekta sú bohaté a je len na vás stavebníkoch, aby ste si vybrali toho správneho. Z desaťročných skúseností viem, že spolupráca s architektom je prínosom pre dobrý výsledok architektúry domu, jeho vnútornej dispozície a exteriéru. Pri väčšom rodinnom dome odporúčam spolupracovať s architektom už pri výbere pozemku, konzultovať s ním vhodnosť lokality na jeho umiestnenie a vzájomný vzťah k okolitému prostrediu a umiestnenie domu na pozemku v konkrétnej lokalite. Často sa stretávam s prípadmi, že budúci stavebník kúpi pozemok, na ktorý sa jeho predstava o veľkosti domu nezmestí. Dokupuje okolité pozemky a zbytočne si tak komplikuje život.

Ako si vybrať architekta?


Nezastupiteľná ruka a služby architekta

32289

Hľadanie architekta je dôležitý krok, preto mu treba venovať veľkú pozornosť. Predstavte si, že vám bude radiť, usmerňovať a presviedčať vás, diskutovať, zastupovať pri príprave a realizácii rodinného domu minimálne jeden až tri mesiace a niekedy i dlhšie. Budete riešiť vzniknuté problémy, robiť kompromisy a hlavne sa musíte dohodnúť na výslednom diele. Vyzerá to ako boj na „život a smrť“, ale pri dobrom architektovi to pre vás bude príjemné poznanie tvorby. Budete pri tom, keď sa bude rodiť vaše bývanie, váš nový domov, ktorý vám prinesie uspokojenie nad dosiahnutým výsledkom.


Nezastupiteľná ruka a služby architekta

32290

Je niekoľko možností, ako si vybrať architekta. Napríklad ústnym podaním prostredníctvom známych, ktorí už služby architekta vyskúšali. Môžu nám povedať svoje skúsenosti, prípadne odporučiť toho, s ktorým boli spokojní. Druhá možnosť je prostredníctvom odbornej architektonickej literatúry, internetu, webových stránok SKA a inzerátov, ktoré ponúkajú architektonické služby. Môžete aj vyhľadať takú stavbu rodinného domu, ktorá je blízka vašej predstave a podľa toho osloviť architekta.

Vybrali ste si architekta, a čo teraz?


Nezastupiteľná ruka a služby architekta

32291

Prvé stretnutie s architektom sa uskutoční formou návštevy jeho ateliéru. Začiatok je trochu formálna záležitosť, ale to sa časom poddá. Architekt predstaví svoje doterajšie návrhy a projekty. Ak ako stavebníci nepocítite neprekonateľné rozpory, môžete sa pustiť do spoločnej práce, ktorej výsledkom bude váš rodinný dom. Dôležité je, aby ste ako klient mali aspoň predstavu o tom, čo vo vašom rodinnom dome má byť, aké priestory a koľko. Architekt sa musí dozvedieť niečo o vašom životnom štýle, predstave o bývaní, jeho pohodlí, relaxácii, dôraze na intimitu, dominantnosti alebo nenápadnosti obydlia a pod. Ak budete chcieť efektívne využiť služby architekta v návrhovej fáze, mali by ste mu prezradiť aj tie najtajnejšie želania. Veď je tu na to, aby zhmotnil vaše sny a vytvoril peknú a funkčnú architektúru vášho rodinného domu.


Nezastupiteľná ruka a služby architekta

32292

Stretnutie nad prvým návrhom je zaujímavejšie, pretože stavebník vidí objekt realizácie a začína si uvedomovať konkrétne priestory a tvary. Je mu jasnejšie, čo chce a čo nie. V tomto prípade veľmi pomáha vizualizácia rodinného domu, ktorá urýchli celkový proces chápania a dorozumievania. Po niekoľkých úpravách a zmenách dospejú architekt a investor k dohode (keď je návrh akceptovateľný pre oboch).

Hlavnou službou architekta je návrh rodinného domu, vysvetlenia, zdôvodnenia a rady v priebehu návrhu.

Ak ste doteraz tak neurobili, je na čase dohodnúť ďalšie výkony architekta a honorár za ich vykonanie za predpokladu, že honorár za vypracovanie štúdie ste dohodli na prvých stretnutiach. Stavebníkom odporúčam, aby si s architektom dohodli aspoň minimálny rozsah ponúkaných služieb, a to najmä:


  • vypracovanie architektonického návrhu,


  • vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie,


  • vypracovanie projektu pre stavebné povolenie,


  • vypracovanie realizačného projektu, prípadne autorský dohľad nad vypracovaním realizačného projektu inou odborne spôsobilou osobou,


  • autorský dozor počas realizácie.


Nezastupiteľná ruka a služby architekta

32293

Ďalšie služby, ktoré vám môže architekt ponúknuť, zvážite si sami na základe možnosti ich vlastného zabezpečenia. Každý architekt vám ochotne vysvetlí prínos týchto služieb, poradí vám, ktoré sú nevyhnutné a potrebné, prípadne ktoré si môžete zabezpečiť vlastnými možnosťami.


Nezastupiteľná ruka a služby architekta

32294

Pri ideálnom vzťahu a maximálnej dôvere k práci architekta je schopný zabezpečiť pre klienta celý proces realizácie rodinného domu, a to od poradenstva, výberu pozemku, návrhov a vizualizácií projektov, vybavenia povolení, výberu dodávateľa až po realizáciu rodinného domu s exteriérovou úpravou spevnených plôch, zelene a drobnej architektúry. Súčasťou tejto ponuky môže byť aj riešenie interiérov a ich realizácia.

Honorár architekta

Všetky služby architekta sú honorované výkony. Honorár za služby, ktoré si objednáte, vám predloží architekt v návrhovom liste s rozpisom jednotlivých úkonov a ich časovým plnením.


Nezastupiteľná ruka a služby architekta

32295

Pri určení návrhu honoráru vychádza architekt z Honorárového poriadku Slovenskej komory architektov alebo zo Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností UNIKA, prípadne z individuálnych podkladov. Cena za služby architekta je cena dohodou. Návrh honoráru projektových prác a inžinierskych činností vychádza z predpokladaných celkových nákladov na realizáciu rodinného domu s percentuálnym podielom na jednotlivé výkonové fázy. Iné výkony architekta sa navrhujú individuálnou kalkuláciou na základe hodinovej sadzby. Tarifný honorár je určený pevnou sumou za jeden (aj začatý) výkon, používa sa na doplnkové výkony v čase pred uzavretím zmluvy, a to najmä za vstupnú konzultáciu investičného zámeru so stavebníkom, ktorá zahŕňa preštudovanie a vyjasňovanie zámeru investora, za špecifikáciu potrebných podkladov, obsahu a rozsahu výkonov na splnenie investičného zámeru, za obhliadku budúceho staveniska a iné jednorazové výkony architekta.

Kategória: Legislatíva a financovanie
Tagy: architekt návrh interiéru projekt rodinný dom ruka stavba domu
Zdieľať článok

Diskusia