Na akých základoch postaviť rodinný dom?

Na akých základoch postaviť rodinný dom?

11. 12. 2014
Zdieľať

Zakladanie predstavuje tú časť stavby rodinného domu, ktorú rozhodne netreba podceniť. Chyby sa totiž môžu prejaviť až po dlhých rokoch

čo by ste mali VEDIEŤ

1 Základom je poznať podložie

Podložie alebo základová pôda tvoria neoddeliteľnú súčasť konštrukcie stavby a prvoradou úlohou každej stavebnej konštrukcie je spoľahlivé plnenie funkcií, na ktoré boli vytvorené. Ak však nie sú známe vlastnosti a zloženie podložia, nie je možné správne navrhnúť základovú konštrukciu a už vôbec nie v náročných podmienkach. Spôsob založenia, aj keď závisí predovšetkým od inžinierskogeologických podmienok lokality, nie je spojený iba so statickými problémami.

2 Prieskum sa vyplatí  

Zakladanie stavby si vyžaduje v prvom rade podrobný prieskum a sondu podložia. Aj zdanlivo bezproblémová zóna totiž môže prekvapiť rôznorodým zložením základovej pôdy. Ak sa obávate sumy za prieskum veľkými strojmi, pri stavbe rodinného domu úplne postačí prieskum pomocou malých ručných prenosných prístrojov, malej sondy, ktorá sa kladivom zahĺbi 2 až 3 metre do zeme.

3 Vyžiadajte si inžinierskogeologické mapy

Pre územie Slovenska sú vypracované inžinierskogeologické mapy, ktoré podrobnejšie znázorňujú všetky dôležité zložky prírodného prostredia konkrétneho územia, napríklad geodynamické javy (seizmicitu, svahové pohyby, krasové procesy, erózie, spraše a podobne), a s tým spojenú rizikovosť územia. K dispozícii by mali byť na stavebnom úrade. Na základe nich by vás mal úradník na stavebnom úrade upozorniť na skutočnosť, že ide o problematickú zónu, a bolo by vhodné obrátiť sa na odborníkov.

4 Dobrá rada od suseda

Počiatočný balík informácií o pozemku je dobré doplniť aj informáciami od miestnych obyvateľov. Keďže na danom mieste žijú dlhodobo, môžu poznať špecifiká pozemku a prípadne aj jeho terénne úpravy v ostatných desaťročiach.


Na akých základoch postaviť rodinný dom?

1469633
thinkstock.com

Okrem rozloženia zaťaženia musia základové konštrukcie, respektíve steny suterénu dlhodobo zabraňovať prístupu vody a chladu do objektu. Hydroizolácia musí byť správne navrhnutá a kvalitne zrealizovaná, čiže absolútne vodotesná. 

5 Nevyspytateľná voda

Problémom číslo jeden pri zakladaní stavieb je prítomnosť vody (spodnej alebo povrchovej). Netýka sa len stavieb v povodňových oblastiach, ale aj na svahu či na rovine. Pri výstavbe na akomkoľvek svahu je najdôležitejšie odvodnenie pozemku, teda usmernenie toku podzemnej vody tak, aby nepodmývala základovú pôdu a neposúvala ju z kopca.

6 Pozor na spraše

Komplikáciu pri zakladaní stavby môžu spôsobiť aj takzvané spraše, ktoré pokrývajú asi desatinu územia Slovenska. Ide o piesok nafúkaný vetrom, ktorý je usadený na inom mieste. Zrnká tohto piesku sú obalené napríklad mangánom, horčíkom, vápnikom alebo železom, táto zmes sa spolu stmelí a vytvára pevnú vrstvu. Počas silnejších dažďov sa však tieto spraše môžu rozpustiť a vrstva usadeniny sa prepadne. Nie je to neriešiteľný problém, pomôže napríklad zakladanie stavby na pilótach.

7 Skala nemusí byť prekážkou

Aj predstava bývania v hrade na skale je celkom reálna, samozrejme, nie je to lacné. Na jednej strane je skalný podklad takmer ideálnym podložím – je v podstate nestlačiteľný a má najväčšiu únosnosť. Vzniká tu však problém s umiestnením stavby do takéhoto podložia. Výkopové jamy sa hĺbia rozrušovacími prostriedkami, čím sa môže narušiť celistvosť skaly a hrozí vznik nebezpečných trhlín.

8 Prejdite vode cez rozum

Báť sa nemusíte ani bývania v zaplavovaných oblastiach, prípadne na brehu rieky či jazera. Aj táto dilema je celkom komfortne riešiteľná, zabudnite však na svojpomocnú výstavbu a zverte stavbu do rúk odborníkov. Vzdať by ste sa mali pivníc a vhodné je, ak aj prízemné podlažie vyvýšite nad úroveň okolitého terénu. Nevyhnutnosťou sú stavebné materiály, ktorých vlastnosti sa pôsobením vody nemenia, a zabezpečenie stability objektu počas povodne.

Druhy základov

Plošné základy 
Prenášajú svojou plochou zaťaženie do pôdy. Ich šírka je väčšia ako výška a zväčšuje sa s nárastom zaťaženia. Môžu byť zhotovené monoliticky priamo na stavbe alebo z hotových dielcov, ktoré urýchľujú postup prác. Najčastejšie sa využívajú základové pásy a základové dosky. 

Hlbinné základy 
Uplatňujú sa pri málo únosnej pôde alebo ak sa v úrovni zákla­dov vyskytuje spodná voda – zaťaženie z objektu sa prenesie do väčšej hĺbky. Pri výstavbe rodinných domov sa nepoužívajú. Patria sem pilóty, takzvané studne a kesóny.


Na akých základoch postaviť rodinný dom?

1469631
thinkstock.com

Kde sa dá ušetriť

Ak chcete pri zakladaní stavby ušetriť a vyhnúť sa stavebným firmám, pustite sa do zakladania stavby na základových pásoch vo vlastnej réžii. Keďže ručné kopanie základov nie je práve lákavá predstava, odporúčame vám využiť rôznych šikovných pomocníkov. Vibračnú nohu na hutnenie zeminy či ponorný vibrátor na vibrovanie betónu nemusíte hneď kupovať, ale môžete si ich prenajať v požičovni. Cena za požičanie sa odvíja od času, na ktorý si zariadenie prenajmete. Čím dlhšie budete mať zariadenie prenajaté, tým bude cena za požičanie na deň nižšia. Počítajte však s vysokou zálohou. 

Na tomto nešetrite

Pri zakladaní stavby určite nešetrite na hydroizolácii. Tá sa kladie vo dvoch vrstvách pásov položených kolmo na seba a dopĺňa sa ďalšou fóliovou izoláciou, ktorá zvyšuje odolnosť napríklad proti tlakovej vode alebo proti radónu. Nezabudnite na geotextíliu, ktorá slúži ako ochrana stavebných materiálov a proti prerastaniu rastlín. V oblasti základov a pod základovou doskou sa kladie aj spevnená tepelná izolácia v extrudovanej podobe. Navlhnutá konštrukcia má totiž znížený tepelný odpor a po klesnutí teplôt pod bod mrazu sa môžu praskaním oddeľovať jednotlivé vrstvy materiálov, konštrukcie praskať, posúvať sa, vplyvom zväčšovania objemu v prípade navlhnutia sa môžu meniť ich základné vlastnosti a vznikať plesne. V prípade agresívnejšieho zemného prostredia sa neoplatí šetriť ani na kvalite betónu. 

Kvalita (trieda) betónu sa odvíja od agresivity zemného prostredia. V prípade výskytu chloridov, síranov či iných agresívnych látok je na zaistenie trvanlivosti konštrukcie nutné použiť kvalitnejší betón.

Čo zvládnete svojpomocne

Do zakladania stavby na základových pásoch sa s trochou zručnosti môžete pustiť svojpomocne. Nezabudnite, že do základov musia byť osadené všetky prípojky a chráničky budúcich prepojení prípojok. Najčastejšou chybou pri zakladaní stavby na pásoch je nepreviazanie podkladového betónu so základovými pásmi. K ďalším častým prehreškom pri tomto spôsobe zakladania patrí aj nedodržanie geometrického tvaru základov, nedodržanie nezamŕzajúcej hĺbky, rovnako ako extrémna nerovnosť podkladového betónu. V prípade, ak nebol vykonaný geologický prieskum, môžu byť chybne či zbytočne navrhnuté aj drenáže základov.

Hĺbka základov

Musí byť taká, aby základová škára (miesto, kde sa spája spodná úroveň základov s pôdou nad nimi) ležala v nemrznúcej hĺbke. V našich zemepisných šírkach je to 50 cm, ak je pôda pod základmi zložená zo skalnatých hornín, a 80 cm v prípade, ak je podkladová pôda z pieskov a zo štrkopieskov a ak podklad tvorí 120 až 140 cm. 

Čo prenechať odborníkom

Realizáciu základov pomocou jednoliatej armovanej základovej dosky zverte do rúk firme, ktorá má s realizáciou základových dosiek skúsenosti. Neodborné podcenenie akejkoľvek časti pri realizácii (hutnenia podkladného štrku, armovanie, betónovanie, hutnenie či ošetrovanie betónu) môže mať pre celú stavbu fatálne dôsledky. Najčastejšou chybou býva nedostatočná drenáž ložnej škáry pod štrkovým podložím. Projekt by sa mal zaoberať aj otázkami nezamŕzajúcej hĺbky, osadenia inžinierskych sietí či chráničiek inžinerskych sietí.


Základové pásy

Základové pásy
projektydomu.cz

ZÁKLADOVÉ PÁSY

Cena: pôdorys 10 × 10 m od 7 500 do 10 500 €

Predstavujú najčastejšie využívaný typ zakladania rodinných domov. Pásy musia byť pod každou nosnou stenou, nástupným stupňom schodov, komínom a pod priečkami hrubými 150 mm a viac. Ak základové pásy prebiehajú vo dvoch smeroch kolmých na seba a sú tuho spojené, vytvárajú základové rošty. Šírka základových pásov závisí od statického výpočtu na základe únosnosti podložia. Zvyčajne však vychádza z hrúbky muriva, ku ktorej sa pripočíta po 100 až 150 mm na obe strany. Napríklad pri stene hrubej 400 mm by mala byť šírka základového pásu pod takouto stenou minimálne 500 mm.

„V sypkejších zeminách sa pásy vytvárajú pomocou debnenia či debniacich tvaroviek.“

Na základové pásy sú v prípade menších stavieb vhodné kameň a prostý betón, pri väčších zaťaženiach, respektíve pri neúnosných základových pôdach železobetón.

Výhody
+ Menšia spotreba betónu ako v prípade základovej dosky (ušetrí sa takmer tretina až polovica).

Na čo si dať pozor 
Pásy sa neizolujú proti zemnej vlhkosti, preto jej musí odolávať ich materiálová báza.
 Nepatria do menej únosných zemín – pás by musel byť neúmerne široký, aby bezpečne rozniesol zaťaženie do pôdy.


základové dosky

základové dosky
projektydomu.cz

ZÁKLADOVÉ DOSKY

Cena: pôdorys 10 × 10 m od 6 400 do 8 200 €

Základová doska predstavuje oceľovobetónovú platňu s hrúbkou niekoľko desiatok centimetrov. Používa sa najmä vtedy, ak je základová pôda menej únosná (okolo 0,1 až 0,15 MPa) alebo sa pod ňou nachádza spodná tlaková voda. Uplatnenie nachádza aj v prípade, ak podľa statických výpočtov vychádza veľmi veľká šírka základových pásov. Vtedy je ekonomickejším riešením spojiť ich do jednoliatej platne. Hrúbka dosky sa navrhuje v rozpätí 600 až 1 200 mm. Keďže doska je tuhá konštrukcia, ktorá bráni väčšiemu rozdielu pri sadaní jednotlivých častí, pripúšťa sa jej celkové sadnutie až 100 mm. 

„Ako výstuž sa najčastejšie používajú zvárané siete z tyčovej ocele rôznych priemerov.“

Špeciálnym druhom základovej dosky je oceľovobetónová vaňa. Navrhuje sa v prípadoch, ak je úroveň podlahy v suteréne pod hladinou podzemnej vody, keď vaňa vytvára bariéru tlaku vody. Zhotovuje sa na zaizolovaný podkladový betón. 

Výhody
+ Jednoduchosť vyhotovenia základovej dosky v porovnaní s vytvorením základových pásov.
+ Poskytujú stavbe väčšiu oporu – sú preto vhodnejšie do menej únosných vrstiev, prípadne nevyrovnaného podložia alebo pri vyššej hladine podzemnej vody.

Na čo si dať pozor
 Pri zakladaní na doske počítajte s väčšou spotrebou betónovej zmesi s určeným množstvom betonárskej výstuže. 
 Sú finančne náročnejšie – ich cena tvorí nezanedbateľnú časť rozpočtu celej stavby.

Kategória: Materiály
Tagy: hrubá materiál rodinný dom stavba domu základy
Zdieľať článok

Diskusia