20. 09. 2007
Zdieľať

Na území Slovenska predstavujú práve šikmé strechy takmer 70 percent z celkového počtu striech. Z hľadiska odvodnenia strechy je veľkou výhodou ich sklon, ktorý zabezpečuje prirodzený odtok vody zo strešnej krytiny. Konštrukciu strechy treba navrhnúť tak, aby chránila vnútorné priestory budovy a vonkajšie konštrukčné prvky pred nepriaznivými účinkami atmosférických zrážok.

Nepriaznivé klimatické vplyvy, najmä dážď, topiaci sa sneh a ľad, poškodzujú materiály, znižujú ich funkčnosť a negatívne pôsobia na funkciu tepelnoizolačných materiálov. Preto je veľmi dôležité v projektovej príprave navrhnúť kvalitné ochranné vrstvy proti vlhkosti a príslušenstvo na odvedenie vody zo strešnej konštrukcie. Rovnako dôležitá je aj odborná realizácia navrhnutých opatrení, aby sa predchádzalo kritickým vlhkostným stavom.


Strecha – ochrana pred vodou


… a voda rýchlo odteká

108378

Súčasťou každej šikmej strechy by mala byť ochranná hydroizolačná vrstva, ktorej úlohou je zabrániť prenikaniu vonkajšej vody do interiéru a do stavebných konštrukcií. Priamemu pôsobeniu účinkov poveternosti je vystavená najvrchnejšia vrstva strechy, teda strešná krytina. Dôležité sú jej vlastnosti a odolnosť použitého materiálu proti vlhkosti. Účinnú ochranu je možné dosiahnuť správnym návrhom sklonu strechy v závislosti od druhu, tvaru, drážkovania, presahu jednotlivých prvkov strešnej krytiny. Pri pokrývaní striech sa jednotlivé prvky strešnej krytiny (škridla, šindle, plechové krytiny spájané na drážku) ukladajú s určitým presahom. Spoje sa zabezpečujú krycími prvkami. Pod strešnú krytinu sa ukladajú zlepené alebo zvárané pásy a podstrešná fólia, ktoré plnia vodotesnú funkciu.… a voda rýchlo odteká

108375

Odvádzanie vody zo strechy


Zavlhnutiu jednotlivých vrstiev strešného plášťa treba zabrániť rýchlym odvodom dažďovej vody a vody z topiaceho sa snehu, ktorá sa nachádza na povrchu strechy. Preto je potrebné navrhnúť kvalitné odvodnenie striech a zabezpečiť rýchly odtok vody na vhodné miesto. Spôsob odvodnenia strechy musí byť účinný, aby pri odvádzaní dažďovej vody a vody z topiaceho sa snehu nedochádzalo k prenikaniu vlhkosti a vody do strešného plášťa. Z tohto dôvodu sú niektoré časti a kritické miesta (napríklad štítová hrana a nadmurovka) chránené oplechovaním.

Najjednoduchší a zároveň najpoužívanejší spôsob na odstránenie vody stekajúcej zo striech je strešný žľab, ktorý zachytáva vodu zo strechy a odvádza ju do odpadového potrubia. Zrážková voda sa tak odvádza na terén, do miestnej kanalizačnej sústavy alebo sa zachytáva v špeciálnych nádržiach a druhotne využíva napríklad na polievanie záhrady. Odvodnenie pomocou žľabu sa väčšinou uskutočňuje okrajom strechy. Základné tvary strešných žľabov sú polkruhový, štvorcový, obdĺžnikový a lichobežníkový, pričom najpoužívanejší je polkruhový.


… a voda rýchlo odteká

108372

Okraj žľabu býva spevnený a vystužený návalkom alebo ohybom. Dôležitý je aj dostatočný priečny spád žľabu, aby bol zaručený plynulý odtok dažďovej vody smerom k odpadovému potrubiu. Strešné žľaby a rúry odpadového potrubia sa vyrábajú z tenkého plechu, nehrdzavejúcej, pozinkovanej, titánzinkovej alebo poplastovanej ocele, ako aj z plastu. Na historických objektoch a pri pamiatkových rekonštrukciách sa často používajú strešné zvody z medi. Strešný žľab sa dá umiestniť v niekoľkých polohách, a to pododkvapovej, nástrešnej, nadrímsovej, medzistrešnej a zaatikovej.… a voda rýchlo odteká

108376

Strešné zvody


Rozmery žľabu a potrubia závisia najmä od plochy odvodňovanej strechy, jej tvaru, odtokového súčiniteľa a výdatnosti zrážok. Sklon žľabu závisí od jeho umiestnenia vzhľadom na strešnú konštrukciu. Ukladajú sa s minimálnym spádom 0,1 až 0,5 percent. Dĺžka jednotlivých častí žľabu môže byť maximálne 15 m.

Na každých 30 m žľabu treba počítať s jedným odpadovým potrubím. Pri ich vzájomnom spájaní sa používajú dilatačné alebo pevné spoje spájkovaním a nitovaním s presne stanovenými hodnotami ich prekrytia. Nitované spoje sa utesňujú tesniacim prúžkom. Žľaby môžu byť uložené v hákoch alebo lôžku. Ak je žľab uložený v háku, treba ho pripevniť do krokvy dvoma až troma klincami alebo skrutkami. Maximálna osová vzdialenosť hákov nesmie presiahnuť 1 200 mm.


Odpadové potrubie


Odpadové potrubie odvádza vodu zo žľabov a strešných úžľabí na úroveň terénu. Jeho prierez môže byť kruhový alebo štvorhranný. Odpadové potrubie tvoria jednotlivé kusy s určitou dĺžkou, ktoré sa vzájomne napájajú zasúvaním užšieho konca potrubia do širšieho konca ďalšej časti. Toto zasunutie musí byť min>imálne 50 mm.


… a voda rýchlo odteká

108377

V prípade plastových potrubí sa môže použiť aj potrubie s hrdlami. Žľaby a odpadové potrubie sa vzájomne napájajú pomocou žľabových kotlíkov (guľatých a štvorhranných) alebo špeciálnych šikmých vyúsťovacích prvkov. Odpadové potrubie sa pripevňuje k stavbe objímkami, ktoré sa umiestňujú tak, aby minimálna vzdialenosť medzi budovou a odpadovým potrubím bola 20 mm.


Príslušenstvo


Pri návrhu odvodnenia strechy je veľmi dôležitý aj samotný návrh príslušenstva rozvodu na odvádzanie dažďovej vody. Tento návrh je taktiež podmienený množstvom spadnutých zrážok v danej lokalite, sklonom strechy a vlastnosťami povrchu použitého materiálu. Voda z krytiny sa musí odvádzať v tretine žľabu, aby sa pri veľkom množstve nevylievala. Systém odvodnenia treba navrhnúť tak, aby mohol bez problémov odviesť aj veľké množstvo vody z topiaceho sa snehu. Keďže objekt a jeho okolie musí byť zabezpečené pred prípadným zosuvom snehu a ľadu, súčasťou odvodnenia sú aj zachytávače snehu a ľadu, ktoré sa umiestňujú pozdĺž odkvapu po celej dĺžke strechy. Zjednodušenie údržby a ochranu pred zanesením a upchatím poskytujú záchytné sitká a siete, ktoré sa montujú buď na celú dĺžku strešného žľabu, alebo len do žľabových kotlíkov.
… a voda rýchlo odteká

108374


… a voda rýchlo odteká

108373


Najjednoduchší a zároveň najpoužívanejší spôsob na odstránenie vody stekajúcej zo striech je strešný žľab napojený na odpadové potrubie


Komplexný systém dažďových zvodov sa skladá z množstva doplnkov, ktoré umožňujú rýchlu a kvalitnú montáž


Výbornú ochranu pred roztrhaním žľabu ľadom a upchatím snehom vytvára elektrické ohrievanie, ktoré zabezpečí bezproblémovú prevádzku aj počas zimy. Odvodňovacím systémom sa podstatne znižuje riziko prenikania atmosférických zrážok do priestorov pod strechou. Správne navrhnutý a odborne realizovaný strešný odvod vody garantuje plynulý odtok vody zo strechy tak, aby nepriaznivo neovplyvňoval funkciu strechy, konštrukcií a neohrozoval bezpečnosť ľudí v prípade pádu snehu, ľadu, či stekajúcej vody.

Kategória: Strecha, podkrovie
Tagy: dažďové zvody odkvapový systém šikmá strecha
Zdieľať článok

Diskusia