Presvetlenie plochej strechy

Presvetlenie plochej strechy

04. 07. 2007
Zdieľať

Denné svetlo je pre ľudský organizmus dôležité tak z fyziologického, ako aj z psychologického hľadiska. Väčšina aktivít človeka je spojená so získavaním informácií pomocou zraku a svetlo je v tomto prípade nositeľom všetkých zrakových podnetov i dôležitým zdrojom energie.

V STN 73 0580 Denné osvetlenie budov sa uvádza: „Pri návrhu vnútorných priestorov určených na trvalý pobyt ľudí sa musí v súlade s ich určením čo najviac využívať denné osvetlenie, ktoré je pre človeka nenahraditeľné. V ostatných vnútorných priestoroch sa má denné osvetlenia navrhovať tam, kde je to účelné a hospodárne (využitie slnečnej energie).“


Presvetlenie plochej strechy

99668

Využitím denného svetla je obmedzené používanie umelého osvetlenia, čo môže byť rozhodujúce z ekonomického hľadiska. Kvantitatívnym kritériom svetelného stavu vnútorného prostredia charakterizujúcim denné osvetlenie je činiteľ denného osvetlenia (%).

Kvalitatívnym kritériom svetelného stavu vnútorného prostredia sú rovnomernosť osvetlenia, rozloženie svetelného toku, rozloženie jasu plôch v zornom poli, výskyt oslnenia a farebné riešenie interiéru.

Svetlíky

O dennom osvetlení v súvislosti s plochou strechou je možné hovoriť iba v prípade, ak sú do plochej strechy osadené osvetľovacie otvory – svetlíky. Svetlíky sú konštrukcie, ktoré zabezpečujú prirodzené denné osvetlenie a prirodzené vetranie. Z hľadiska požiarnej bezpečnosti sú dôležité na odvod dymu. Svetlíky sú z hľadiska činiteľa denného osvetlenia výhodné, lebo osvetľujú vodorovnú rovinu, na ktorú dopadá svetlo zhora. Tieto skutočnosti je dôležité brať do úvahy pri výbere druhu svetlíka.


Presvetlenie plochej strechy

99669

V minulosti sa svetlíky využívali vo väčšej miere len na priemyselných stavbách, na ktorých pôsobili veľmi neesteticky a ťažkopádne.

Svojou konštrukciou i materiálovou skladbou neúmerne zaťažovali nosnú konštrukciu, v dôsledku čoho zatekali. Boli nevhodné na prirodzené vetranie, keďže sa nedali otvárať, a z hľadiska tepelných strát boli ideálnymi cestami úniku tepla.

Vďaka moderným materiálom je dnes možné esteticky osadiť svetlík aj na plochých strechách rodinných domov. Zvýši sa komfort bývania v miestnostiach, ktoré predtým nebolo možné (alebo zvyčajné) priamo osvetliť ani vetrať.

Najmä v 70. a 80. rokoch minulého storočia sa stavali rodinné domy štvorcového pôdorysu s centrálne umiestnenou halou, ktorá nemá priame osvetlenie denným svetlom, a teda ani možnosť prirodzeného vetrania. Na stavebnom trhu je v súčasnosti mnoho domácich i zahraničných firiem ponúkajúcich široký sortiment svetlíkov.

Montáž svetlíkov


Presvetlenie plochej strechy

99670

Svetlíky dodávané na stavbu vrátane príslušenstva umožňujú bezpečné napojenie na izolačné vrstvy jestvujúcej plochej strechy. Samotný svetlík sa skladá z manžety a výplne (kopule). Manžety bývajú vysoké 150, 300 a viac mm. Sú vyrobené z PVC, laminátu alebo pozinkovaného plechu s tepelneizolačnou výplňou. Výplň samotného svetlíku je z akrylu alebo polykarbonátu, ktorý môže byť číry alebo vo farbe opálu. Výhodou opálovej výplne je znížená citlivosť na mechanické poškodenie a zašpinenie.

Okrem toho sa miestnosť v letnom období neprehrieva tak výrazne ako pri čírom variante. Číra výplň má však vyšší činiteľ prestupu svetla, t. j. prejde ňou viac denného svetla ako opálovou . Ak je výplň bezrámová, je pripevnená k manžete skrutkami, ktoré prechádzajú priamo cez ňu.

Toto riešenie je najlacnejšie, ale z hľadiska vzniku možných porúch aj najrizikovejšie. Bezproblémovejšie je riešenie, pri ktorom sa výplň osadzuje do rámu pripevneného k manžete pomocou závesov. Medzi manžetou a výplňou musí byť umiestnené tesnenie, ktorého kvalita a vyhotovenie ovplyvnia funkčnosť a životnosť celého svetlíka. K manžetám je možné pripevniť manuálne alebo elektrické ovládacie prvky na otváranie.


Presvetlenie plochej strechy

99666

Rozhodujúca je konštrukcia

Pri osadzovaní svetlíka na dovtedy neosvetlenú plochú strechu je dôležité poznať konštrukčné zloženie jestvujúcej plochej strechy. Rozhodujúcim faktorom pri výbere svetlíka podľa pôdorysného tvaru je konštrukčný systém stropnej konštrukcie. V prípade montovaného stropu z keramických nosníkov je osadenie a veľkosť svetlíka limitovaná vzájomnou vzdialenosťou stropných nosníkov (450, 600 mm).

Pri takejto streche je najjednoduchším a z ekonomického hľadiska najlacnejším riešením osadenie bodových alebo pásových svetlíkov na šírku jedného poľa. V takomto prípade sa vyreže otvor v železobetónovej vrstve nad keramickými vložkami, ktoré sa následne vyberú a medzi dva jestvujúce stropné nosníky sa osadia svetlíky.


Presvetlenie plochej strechy

99665

Rozmiestnenie svetlíkov na takejto streche pri dodržaní uvedených zásad je podmienené potrebou osvetlenia interiéru. Pri jestvujúcom monolitickom železobetónovom strope osadenie svetlíka závisí od statického pôsobenia stropu ako celku. Pri tomto type konštrukcie je vhodnejšie a ekonomickejšie použiť jeden pásový svetlík namiesto niekoľkých bodových. Otvor na osadenie svetlíka sa môže vyrezať len na mieste, kde to statika konštrukcie dovoľuje. Ak je stropná konštrukcia vyhotovená z montovaných panelov (napr. Spirol), z hľadiska statiky možné je použiť len pásové svetlíky.

Po rozobratí konštrukcie nad panelom sa ten vyberie a na jeho miesto sa osadí svetlík, ktorého pôdorysný rozmer musí byť totožný z rozmerom panelu, na mieste ktorého je osadený. Pri akomkoľvek zásahu do nosnej konštrukcie (vyrezanie otvoru) je nevyhnutné statické posúdenie. Dispozičné usporiadanie svetlíkov na plochej streche je podmienené viacerými faktormi, ktoré musí stavebník zohľadniť pri výbere tvaru, materiálu a umiestnenia. Svetlík by svojou konštrukciou mal plniť základnú úlohu, ktorou je presvetlenie a vetranie obytného priestoru, a zároveň by z estetického hľadiska mal zapadať do celkového architektonického stvárnenia rodinného domu.

Kategória: Strecha, podkrovie
Tagy: plochá strecha strecha
Zdieľať článok

Diskusia