Čistiarne odpadových vôd (ČOV)

Čistiarne odpadových vôd (ČOV)

26. 11. 2007
Zdieľať

Z hľadiska stavebnej náročnosti ide o jednoduché stavby, na ktoré treba vypracovať projekt. Domové čistiarne odpadových vôd sú zhotovené buď ako monolitické, alebo ako prefabrikované oceľobetónové nádrže či nádrže z plastu, v ktorých je umiestnené technologické zariadenie. Určené sú na čistenie domových splaškových odpadových vôd, ktoré sú na čistiareň napojené kanalizáciou.
Čistiarne odpadových vôd (ČOV)

123436

V zákone č. 364 o vodách v paragrafe 52 sú medzi vodné stavby zaradené okrem iných aj studne, stavby vodovodných potrubí, vodovodov, stôk, stokové siete vrátane objektov na nich, čistiarne odpadových vôd a iné stavby určené na zneškodňovanie odpadových vôd.

Čistiarne odpadových vôd pre rodinné domy sa vo všeobecnosti skladajú z dvoch spojených nádrží – menšej prečisťovacej a väčšej dvojkomorovej. Súčasťou ČOV je prevzdušňovacie zariadenie, kompresor alebo otáčajúce sa biodisky, napojenie na elektrinu, časový spínač.


Čistiarne odpadových vôd (ČOV)

123437

Kapacita čistiarne

Na trhu je veľká ponuka malých čistiarní odpadových vôd. Preto by sme si pred kúpou čistiarne mali urobiť výpočet jej potrebnej kapacity, aby sme vedeli, akú veľkú čistiareň potrebujeme. Závisí to od produkcie odpadových vôd v domácnosti. Uvažovaná spotreba vody je 150 l na osobu a deň, teda pre štyri osoby 600 l/deň. Do úvahy berieme aj skutočnosť, či má objekt stálu prevádzku (rodinný dom), alebo len nárazové zaťaženie (chata). Čistiareň odpadových vôd je investične náročná stavba, preto je vhodné uvažovať aj o jej možnej kapacite v budúcnosti.


Čistiarne odpadových vôd (ČOV)

123441

Tip: Záhradný nábytok od výmyslu sveta

Biologické domové čistiarne sú v ponuke od 0,6 m3 odpadových vôd (pre tri až päť osôb) až do 6,0 m3 odpadových vôd, ktoré sú určené pre 30 až 40 osôb. Najmenšie čistiarne odpadových vôd sú kruhové s priemerom 1,3 m a výškou 1,8 m. Čistiareň s kapacitou 1,5 m3/deň (pre sedem až desať ľudí) má rozmery vane 1,6 × 1,2 × 2,1 m. Dvojnádržová čistiareň pre osem ľudí má prečisťovaciu plastovú nádrž s objemom 1 500 l (1,9 × 0,7 × 1,2 m) a hlavnú dvojkomorovú nádrž s objemom 3 000 l (2,6 × 0,9 × 1,3 m).Čistiarne odpadových vôd (ČOV)

123442

Umiestnenie ČOV

Čistiareň odpadových vôd môžeme zapustiť pod úroveň terénu alebo ju postaviť na jestvujúcu (či novovybudovanú) nádrž na úrovni terénu. Pod úroveň terénu umiestňujeme čistiareň tak, že nádrž zakopeme a prekryjeme vrstvou zeminy. Na úrovni zostanú len veká šácht, kde je umiestnený kompresor zabezpečujúci prívod vzduchu a prevzdušňovanie obsahu čistiarne.


Čistiarne odpadových vôd (ČOV)

123435

Čistiarne, v ktorých prevzdušňovanie a biologickú aktiváciu obsahu majú na starosti otáčajúce sa biodisky, možno ponoriť do terénu, no prívod vzduchu musíme zaistiť zvrchu, preto ich nemôžeme celkom prekryť. Zakryté môžu byť iba roštom prepúšťajúcim vzduch. Do čistiarne umiestnenej nad povrchom sa odpadové vody čerpajú do bioreaktora naberacím zariadením a vzduch sa do čistiacej nádoby a k diskom dostáva voľne. Takáto čistiareň musí mať vetracie otvory a musí byť krytá, aby bola chránená pred mrazom.


Čistiarne odpadových vôd (ČOV)

123438

Osadenie ČOV

Pri výbere vhodného miesta na ČOV by sme mali brať do úvahy veľkosť pozemku, sklon terénu, kvalitu podložia a hladinu podzemnej vody. Čistiareň by sme mali umiestniť najmenej 10 m od rodinného domu. Studňa by mala byť od čistiarne vzdialená aspoň 5 m. Ak čistiareň inštalujeme pod úroveň terénu, musí mať zabezpečené vetranie, napr. odvetraním kanalizácie v rodinnom dome s vývodom nad strechu. Zapustenú čistiareň osadzujeme na rovnú betónovú platňu a po zapojení prítokového a odtokového potrubia a elektrickej energie a po napustení vodou ju obsypeme triedeným materiálom.


Čistiarne odpadových vôd (ČOV)

123439

Prekryté nádrže a ponorené čistiarne umiestňujeme do stavebného výkopu na dno zo štrku alebo betónu. Nádrže usadíme (prečisťovaciu o 20 cm vyššie) a pri napúšťaní vodou ich súčasne obsypávame sypkým materiálom – pieskom, jemným štrkom, prípadne suchou betónovou zmesou. Zásyp zároveň zhutňujeme tak, aby bol všade na jednej úrovni. Hornú prekrývaciu vrstvu tvorí zemina. Ak je vrstva zeminy väčšia ako 20 cm alebo ak predpokladáme, že ponad nádrže sa bude jazdiť, je nutné záťaž dopravy či zeminy zachytiť (konštrukciou) a nenechať ju pôsobiť na nádrže. Výstupnú kanalizáciu vedieme z čistiarne do miesta zaústenia. V prípade vlastnej ČOV sa prečistená voda vypúšťa do recipienta (rieky, potoka) alebo sa nechá vsakovať do podzemných vôd, kde prebieha tzv. dočisťovací proces.

Kategória: Záhradná technika
Tagy: čistička odpadových vôd čov
Zdieľať článok

Diskusia