5 tipov ako úspešne žiadať o dotáciu na stavbu takmer nulového domu

5 tipov ako úspešne žiadať o dotáciu na stavbu takmer nulového domu

27. 05. 2019 Zdieľať

Dňa 1. mája 2019 nadobudol platnosť zákon o energetickej hospodárnosti budov, a súčasne nadobudla účinnosť vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby o poskytovaní príspevkov na stavbu rodinných domov s takmer nulovou spotrebou energie.

Predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie sa predpokladá v auguste 2019.
Dom, ktorý má spĺňať minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov s takmer nulovou potrebou energie, by mal mať kvalitné konštrukcie s veľmi dobrými tepelnoizolačnými vlastnosťami vy užívať energiu z obnoviteľných zdrojov. Požadované parametre je možné dosiahnuť len súčinnosťou použitia správnych materiálov, pridania moderných technológií (fotovoltické panely, slnečné kolektor y, tepelné čerpadlá, kotly na biomasu, veterné turbíny, rekuperačné vetranie a pod.), vhodnou orientáciou budovy, rozloženia miestností a podobne.
Netreba zabúdať, že využitie obnoviteľných zdrojov energie musí navrhnúť projektant pre každý dom a lokalitu individuálne, nie je možné uplatniť jedno univerzálne riešenie.

1 . Neunáhlite sa s energetickou certifikáciou vašej nehnuteľnosti

Ak chcete získať štátnu dotáciu na stavbu domu s takmer nulovou spotrebou energie vo výške 8 000 eur, musíte získať certifikát v energetickej triede A0. Energetický certifikát si nechajte vypracovať, až keď si budete istí, že vaša stavba bude certifikovaná v tejto kategórii. Druhú možnosť totiž mať nebudete, keďže vydaný certifikát pre nehnuteľnosť sa už nedá meniť.

2 . Dajte si pozor na plochu domu

Jednou z podmienok na získanie dotácie na stavbu takmer nulového domu je jeho plocha do 200 m2. V tomto prípade ide o hodnotu, ktorú nájdete v energetickom certifikáte pod pojmom celková plocha. Tá zahŕňa plochu všetkých miestností, priečok, obvodových stien až po najvrchnejšiu vrstvu zateplenia (teda najbližšiu k exteriéru). Túto plochu vypočíta certifikátor. Všetky plochy uvedené v iných projektoch sú pre tento účel neplatné.

3 .Dotácia je kombinovateľná s projektom Zelena domácnostiam II

Pri stavbe takmer nulového domu viete získať aj dotáciu z projektu Zelená domácnostiam II, ktorý je zameraný na podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach. V rámci neho môžu byť podporené fotovoltické panely, slnečné kolektory, tepelné čerpadlá, kotly na biomasu či veterné turbíny.

4.Zistite si vopred potrebné informácie

Všetky potrebné informácie nájdete v súčasnosti na webovej stránke www.zatepluj.sk.
Ministerstvo pripravuje v blízkej dobe spustenie novej webovej stránky zameranej na informácie k dotácii.

5.Nezabudnite žiadosť s prílohami zaslať do 10 dní aj v tlačenej podobe

Žiadosti sa podávajú na základe výzvy elektronicky prostredníctvom elektronického formulára zverejneného na internetovej stránke ministerstva. Následne je potrebné vytlačenú žiadosť spolu s potrebnými prílohami zaslať do 10 pracovných dní na adresu ministerstva, prípadne doručiť do podateľne ministerstva.

Aké sú kritériá na získanie príspevku 8 000 €?

Rodinný dom sa nachádza na území Slovenska
Celková plocha rodinného domu je najviac 200 m2
Rodinný dom je využívaný výlučne na bývanie
Žiadateľ o príspevok musí byť vlastníkom rodinného domu, občano m EÚ a mať trvalý pobyt na Slovensku
Právoplatné kolaudačné rozhodnutie rodinného domu bolo vydané po 31.12.2014
Rodinný dom, ako aj stavebné konštrukcie domu spĺňajú minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov s takmer nulovou potrebou energie
Na rodinný dom nebol poskytnutý príspevok podľa zákona o energe tickej hospodárnosti budov alebo podpora na obstaranie rodinného domu zo Štátneho fondu rozvoja bývania

Čo budete potrebovať, aby ste si mohli o príspevok zažiadať?

Žiadosť o príspevok musí obsahovať tieto prílohy:
Projektová dokumentácia rodinného domu
Právoplatné kolaudačné rozhodnutie
Fotodokumentácia rodinného domu
Na základe informácií poskytnutých cez bezplatné energetické poradenstvo, ktoré v rámci projektu ŽIŤ ENERGIOU poskytujú konzultanti Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry
Vytvorené z verejne dostupných údajov.
Ministerstva dopravy a výstavby a webu www.zatepluj.sk
TEXT Združenie výrobcov murovacích materiálov 
Kategória: Aktuality
Zdieľať článok