Dni drevostavieb

Dni drevostavieb

17. 09. 2014 Zdieľať

Drevostavby majú najmä v dnešnom období ekonomickej recesie a výraznom poklese stavebníctva zaujímavý nárast realizácií, čo nás teší a je ukážkovým v našej snahe dosahovať na Slovensku maximálny stupeň finalizácie drevnej suroviny. Sekcia drevostavieb Zväzu spracovateľov dreva Slovenskej republiky (SD ZSD SR) si dala za úlohu rozhýbať stavebnícky trh v individuálnej bytovej výstavbe domov na báze dreva.

Jednou z jej aktivít je aj udeľovanie Značky kvality ZSD SR, ktorú v roku 2012 po prvý krát uviedla do praxe. Získať ju môžu výlučne členovia ZSD SR, ktorí splnia prísne kritériá posudzovania nielen kvality svojej výroby, ale podrobia sa aj kontrole finančnej disciplíny voči klientom i štátu. Nezávislá komisia posudzuje stanovené kritériá, ktoré sú nad rámec bežných európskych kritérií. Jej členovia sú odborníci a posudzovatelia nielen z praxe ale aj z akademickej obce TU Zvolen. Momentálne vlastní Značku kvality ZSD SR sedem členských spoločností a ďalšie dve požiadali o jej udelenie. 

Podiel stavieb na báze dreva v krajinách EÚ:
Škandinávia:    70%
Nemecko:         25%
Bavorsko:         50%
Rakúsko:          40%
Švajčiarsko:      28%
Taliansko:        18%
Česko:             11%
Slovensko:       10%


Dni drevostavieb

1414923
www.drevostavby-zsdsr.sk

Zámerom Dní drevostavieb, ktoré pravidelne organizujeme od roku 2012 vždy na jeseň kalendárneho roka, je prispieť k rozširovaniu pozitívnych skúseností s modernými drevostavbami pre individuálnu bytovú výstavbu nielen medzi projektantmi a architektmi, ale aj medzi potenciálnymi investormi – staviteľmi, ktorí sa rozhodujú pre individuálne riešenie svojej bytovej otázky. Zúčastnené firmy po dohode s majiteľmi stavieb sprístupnia počas dvoch dní už hotové a odovzdané alebo rozostavané stavby pre záujemcov, ktorí ich môžu navštíviť, oboznámiť sa s výhodami bývania v moderných drevostavbách, ohmatať si ich, porozprávať sa o skúsenostiach s nimi. Podujatie sa teší veľkému záujmu, čo sa odzrkadľuje aj na počte návštevníkov v jednotlivých referenčných stavbách. Zoznam stavieb aj kontaktov je vždy zverejnený na internetovej stránke SD ZSD SR, ktorá slúži na primárnu komunikáciu s externým i interným prostredím záujemcov o tému drevostavieb.

V súčasnosti je jednou z najväčších prekážok širšieho uplatnenia moderných drevostavieb prísna regulácia zo strany predpisov požiarnej bezpečnosti stavieb. Bez ohľadu na úroveň ochrany drevených prvkov v konštrukcii spadajú drevostavby do najhoršej kategórie, do ktorej by rovnako bola zaradená aj stavba postavená výlučne z horľavých materiálov bez akejkoľvek ochrany konštrukcií. Toto zaradenie v konečnom dôsledku znamená zásadné obmedzenie výšky resp. podlažnosti stavby. Ak vezmeme za príklad obytné stavby – blok bytových jednotiek – súčasné predpisy obmedzujú ich výšku na maximálne dve nadzemné podlažia.


Dni drevostavieb

1414977

Nízka úroveň využívania dreva ako stavebného materiálu historicky pramení jednak z obmedzení zavedených zákonom 22/1955, ktorý sa venuje drevárskej inšpekcii, ale aj silnou silikátovou a oceľovou základňou využívanou pred rokom 1990. Pri vtedajšom vývoji predpisov požiarnej bezpečnosti drevo tiež nikdy nezohrávalo významnú rolu. Tým pádom bolo jednoduchším riešením sprísniť požiadavky pre tento druh stavieb, čo výrazne obmedzilo rozsah ich použitia. S ohľadom na dlhoročné Európske a svetové skúsenosti v tejto oblasti je zarážajúce, že sa k moderným drevostavbám na Slovensku stále pristupuje z pohľadu požiarnej bezpečnosti rovnako ako ku zrubom alebo unimobunkám. Tento fakt je o to viac zarážajúci, že podstatná väčšina krajín Európskej únie výrazným spôsobom zmenila svoj prístup k otázkam požiarnej bezpečnosti moderných drevostavieb s ohľadom na ich úroveň bezpečnosti, ktorá je porovnateľná s akýmkoľvek iným druhom stavebnej konštrukcie. Členovia SD ZSD SR chcú tieto údaje a argumenty využiť na radikálnu zmenu noriem protipožiarnej ochrany v Slovenskej republike, ktorá je dnes už prežitá a nedovoľuje stavať stavby vyššie ako 2 obývateľné nadzemné podlažia.

Vo vyspelej Európe je povolený počet podlaží vyšší:
Nemecko:                9
Taliansko:               7
Švajčiarsko:            7
Rakúsko:                7
Holandsko:             7
Francúzsko:           5
Česká republika:    4
Veľká Británia:      bez obmedzenia
Škandinávia:         bez obmedzenia

www.drevostavby-zsdsr.sk

Kategória: Aktuality
Tagy: drevostavba
Zdieľať článok