Výsledky súťaže o základy rodinného domu od spoločnosti Holcim

02. 07. 2012 Zdieľať

Výhercovi srdečne gratulujeme a zároveň ďakujeme všetkým súťažiacim za príspevky!


Výsledky súťaže o základy rodinného domu od spoločnosti Holcim

1143711


Výsledky súťaže o základy rodinného domu od spoločnosti Holcim

1143741
akostavat.com

www.akostavat.com

Podmienky súťaže „Pozvite nás na svoju stavbu“:
 
1. Súťaže sa môžu zúčastniť len občania SR, bez vekového obmedzenia. Účasťou v súťaži prejavuje každý súťažiaci súhlas s podmienkami súťaže a s tým, že usporiadateľ je oprávnený uverejniť mená a fotografie výhercov v masovokomunikačných prostriedkoch a propagačných materiáloch. Zároveň súťažiaci prejavuje súhlas s tým, že usporiadateľ je ako správca oprávnený spracovávať osobné údaje súťažiacich poskytnuté pre túto súťaž na marketingové ciele a môže ich poskytnúť tretej strane bez nároku na odmenu. Účasťou v súťaži každý účastník potvrdzuje, že je oboznámený so všetkými právami, ktoré vyplývajú zo zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, t. j. najmä s tým, že poskytovanie údajov je dobrovoľné, že má právo k ich prístupu ako aj so všetkými ďalšími právami vyplývajúcimi z tohto zákona
2. Usporiadateľom súťaže je spoločnosť JAGA GROUP, s. r. o. a Holcim Slovensko s.r.o.
3. Súťaž bude prebiehať v termíne od 2. 4. 2012 do 10. 6. 2012 a bude uverejnená v týchto médiách vydavateľstva JAGA: Môj dom 4/2012, Urob si sám 5/2012,  www.mojdom.sk a www.uss.sk.
4. Podmienkou zapojenia sa do súťaže je zaslanie do redakcií časopisov a webov kde je súťaž uverejnená e-mailom alebo poštou svoj príbeh, prečo chcú čitatelia stavať svoj vlastný rodinný dom s pripravovanými rozmermi domu najneskôr do 10.6.2012. 
5. Zo všetkých čitateľov bude po ukončení súťaže vyžrebovaný 1 výherca. Výherca získa základy rodinného domu od spoločnosti Holcim Slovensko s.r.o. v hodnote 5 000 €. Cena je vrátane DPH a zahŕňa max. 50m3 betónu vrátane dopravy do 5km od betonárne a 30 minútovou vykládkou. 
6. Výherca bude upovedomený listom aj telefonicky odoslaným najneskôr do 21 pracovných dní od uverejnenia jeho mena. Výsledky budú zverejnené v časopisoch Môj dom 7/2012 a Urob si sám 8/2012.
7. Účastníkom súťaže nemôže byť zamestnanec vydavateľstva JAGA GROUP, s. r. o., Holcim Slovensko s.r.o. a ani rodinný príslušník zamestnancov.
8. Použité fotografie súťaži sú ilustračné.
9. Výhercovia nesú všetky riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej užívaním. Vymáhanie výhier súdnou cestou je vylúčené. Prípadné záručné opravy tovaru si musia výhercovia uplatňovať priamo u výrobcu alebo iného poskytovateľa záručných opráv, nie u usporiadateľa súťaže.
10. Výherca je povinný do 10 kalendárnych dní oznámiť poštou, e-mailom alebo faxom súhlas/nesúhlas s prevzatím výhry.
11. Cena sa výhercovi súťaže odovzdá po dohode s dodávateľom osobne. 
12. Zapojením sa do súťaže všetci súťažiaci automaticky vyjadrujú svoj súhlas s prístupom redakcií a fotografov  na ich stavbu počas celej doby výstavby domu a s uverejnením fotoreportáže v médiách vydavateľstva JAGA a na stránke www.akostavat.sk
13. Ceny sú vecné a ich finančná kompenzácia neexistuje.
14. Usporiadateľ súťaže nie je zodpovedný za stratu alebo poškodenie výhry počas prepravy poštou.
15. Usporiadateľ súťaže nie je zodpovedný za nedodanie výhry z dôvodu likvidácie spoločnosti poskytujúcej výhru do súťaže. Náhrada ceny nie je možná.
16. V zmysle zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov je príjemca výhry alebo ceny pri poskytnutí nepeňažnej výhry alebo ceny organizátorom súťaže povinný zaplatiť daň. Príjemca výhry, ktorej hodnota je vyššia ako 165,97 €, je povinný zaplatiť daň z výhry alebo ceny.
17. Výherca ceny je povinný potvrdiť prevzatie výhry podpísaním preberacieho protokolu, ktorý mu bude doručený spolu s výhrou, a doručiť ho spoločnosti JAGA GROUP, s. r. o. 
18. Náhradníci výhercov neexistujú. V prípade, že o výhru neprejaví v stanovenom termíne výherca záujem výhra prepadá v prospech vydavateľstva JAGA GROUP s. r. o. 
19. V prípade, že si výherca nepreberie cenu do 2 mesiacov od oznámenia súhlasu s prevzatím výhry, cena prepadne v prospech spoločnosti JAGA GROUP, s. r. o.
20. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo upraviť pravidlá a podmienky súťaže v závislosti od prípadných zmien. Súťažiaci svojou účasťou súhlasia so zverejnením svojich osobných údajov a usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo na využívanie a publikovanie informácií z tejto súťaže vrátane mien výhercov a to i bez ich súhlasu a bez finančných náhrad.
Kategória: Aktuality
Tagy: holcim rodinný dom základy
Zdieľať článok