Teplá voda – základ kúpeľňovej pohody

Teplá voda – základ kúpeľňovej pohody

30. 01. 2009
Zdieľať

Stabilná dodávka teplej vody dnes patrí ku komfortu, bez ktorého si už len ťažko dokážeme predstaviť našu domácnosť. Práve tak, ako bolo pre naše staré mamy samozrejmosťou, že vodu na pranie a kúpanie ohrievali v hrnci na sporáku, je pre nás samozrejmosťou otočenie vodovodným kohútikom, z ktorého okamžite začne vytekať voda s požadovanou teplotou a v dostatočnom množstve. Veľký rozdiel je aj v príprave ohriatej vody. Môžeme si vybrať z viacerých spôsobov – ale tak, aby to bolo pre našu domácnosť maximálne efektívne.

Výber spôsobu zásobovania ohriatou pitnou vodou v domácnosti závisí od viacerých faktorov. Medzi najdôležitejšie z nich patrí spotreba, počet a vzdialenosť odberných miest, zdroj tepelnej energie, ktorou sa voda ohrieva, a tiež závislosť, respektíve nezávislosť prípravy ohriatej vody od vykurovacieho systému. Z hľadiska užívateľa je principiálne najväčší rozdiel medzi dodávkou ohriatej vody z prietokového ohrievača alebo zo zásobníka.

Prietokové ohrievače

Prietokové ohrievače zohrievajú len toľko vody, koľko je práve potrebné. Zapínajú sa otočením vodovodného kohútika – vtedy sa začne ohrievať pretekajúca voda. Na ohrev vody treba pomerne vysoký príkon ohrievacieho média. Tieto zariadenia však pracujú oveľa kratšiu dobu ako zásobníkové ohrievače.

Prietokové ohrievače sa považujú za hygienickejšie a efektívnejšie, pretože sa v nich ohreje len také množstvo vody, ktoré sa zužitkuje. Vďaka tomu nedochádza k zbytočnému ohrevu veľkého množstva vody a zároveň k tepelným stratám počas uskladnenia. K výhodám týchto zariadení patrí aj to, že nezaberú veľa miesta. Prietokové ohrievače sa riešia ako plynové alebo ako elektrické spotrebiče. Zvyčajne sa inštalujú priamo na miesto odberu, takže na prítok ohriatej vody netreba dlho čakať. Niektoré typy majú malý zásobník, ktorý zabezpečuje konštantnú výstupnú teplotu.

Množstvo a teplota ohriatej vody z prietokového ohrievača je priamo úmerná prietoku. Pri väčšom počte odberných miest sa preto môže stať, že dôjde k prudkej zmene teploty vody, čo nepriaznivo ovplyvňuje komfort užívania. Prietokové ohrievače sa hodia do menších domácností, kde sa nepredpokladá, že dôjde k odberu ohriatej vody na dvoch či viacerých miestach súčasne.

Plynové prietokové ohrievače môžu byť riešené ako samostatné zariadenia určené buď iba na ohrev vody, alebo sú súčasťou malých závesných vykurovacích kotlov. Kotol s prietokovým ohrevom vody sa neodporúča inštalovať do bytov alebo domov, ktorých tepelná spotreba nepresahuje 10 kW, pretože na ohrev vody treba výkon 18 kW. Vykurovací kotol takisto netreba zbytočne predimenzovávať, vhodnejšie je zvoliť kotol s menším výkonom, napr. 4 až 12 kW, a doplniť ho nepriamoohrevným zásobníkom vody.

Zásobníkové ohrievače vody


Teplá voda – základ kúpeľňovej pohody

179148

Zásobníkové ohrievače slúžia na ohriatie a uskladnenie ohriatej pitnej vody. Poskytujú vysoký užívateľský komfort – umožňujú zásobovať teplou vodou veľké množstvo odberných miest, a to tak v obytných, ako aj v hospodárskych objektoch. Zaručujú stabilnú teplotu vody a jednorázovo dokážu pokryť vysokú spotrebu vody. Pri odpustení teplej vody alebo pri poklese teploty vody v zásobníku, vodu dohrievajú pri malej energetickej náročnosti. Teplota vody v zásobníku by sa mala udržiavať na hodnotách 55 až 60 °C. Nižšia teplota zvyšuje nebezpečenstvo vzniku choroboplodných zárodkov, pri teplote nad 60 °C dochádza k silnému usádzaniu vodného kameňa. Ak je objem zásobníka väčší ako 400 l, odporúča sa z hygienických dôvodov teplú vodu raz denne prehriať na viac ako 60 °C, aby sa zabránilo množeniu mikroorganizmov.

Pri priamovýhrevných zásobníkových ohrievačoch je výhrevné teleso priamo súčasťou zásobníka, a teda príprava ohriatej pitnej vody je celkom nezávislá od vykurovania. Alternatívou k plynovému priamovýhrevnému zásobníku je akumulačný elektrický zásobník, ktorý využíva lacný nočný prúd. Teplá voda sa potom využíva po zvyšok dňa.

V nepriamovýhrevných zásobníkoch sa voda ohrieva prostredníctvom výmenníka tak, že voda odoberá teplo z média ohriateho vykurovacím kotlom. Počas vykurovacej sezóny je táto možnosť zmysluplná a zvyčajne aj úsporná. Avšak používať kotol v lete len na prípravu ohriatej pitnej vody je neefektívne, pretože kotol sa často zapína a vypína, čo spôsobuje jeho rýchlejšie opotrebovanie.

Bivalentné zásobníky

Z praktického hľadiska je najkomfortnejším zariadením bivalentný zásobník, ktorý umožňuje ohrievať vodu viacerými zdrojmi. Klasicky ide o kombináciu ohrevu pomocou kotla a pomocou elektrickej špirály. Mimo vykurovacej sezóny nie je potrebné zapínať kotol.

V súvislosti s rozvojom alternatívnych zdrojov energie sú čoraz bežnejšie bivalentné zásobníky na solárne zariadenia či na tepelné čerpadlá. Aj v tomto prípade môže byť druhý spôsob ohrevu vody buď elektrina, alebo vykurovací kotol. Paralelne využívanie viacerých alternatívnych zdrojov energie vedie k zavádzaniu multivalentných zásobníkov v kombinácii s vrstveným ukladaním.

Zmiešavacie zásobníky


Teplá voda – základ kúpeľňovej pohody

179146

V praxi sa doposiaľ najviac používajú zásobníky s nepriamym ohrevom teplej vody v spojení s plynovým kotlom. Tieto zásobníky fungujú tak, že výmenník v tvare špirály je umiestnený v dolnej časti zásobníka, kadiaľ sa zároveň privádza studená voda. Ohriata voda stúpa hore, pričom sa zmiešava s ostatnou vodou v zásobníku. Vďaka tomu je voda v celom objeme zásobníka ohriata na rovnakú úroveň. Zásobník poskytuje vysoký komfort pri väčšom odbere ohriatej pitnej vody na viacerých odberných miestach.

Nevýhodou zmiešavacích zásobníkov je to, že po zapnutí ohrevu treba pomerne dlho čakať, kým sa voda ohreje na požadovanú teplotu. Ďalší problém sa čoraz častejšie objavuje pri modernizácii vykurovacieho systému, keď sa klasický kotol nahrádza kondenzačným kotlom. Nabíjacia teplota vo výmenníku musí pri ohreve vody dosahovať 80 °C, čo je na chod kondenzačného kotla nevýhodné, pretože najväčšie úspory prináša pri nízkych pracovných teplotách. Na to, aby kondenzačný kotol mohol fungovať efektívne – t. j. v kondenzačnom režime, treba posunúť túto teplotu pod 60 °C. To by však neúmerne predĺžilo ohrev pitnej vody.

Vrstvené zásobníky

Odpoveďou na spomínané problémy sú zásobníky s vrstveným ukladaním teplej vody, ktoré sa vyvinuli práve v súvislosti s využívaním kondenzačných kotlov na prípravu ohriatej pitnej vody.

Ohrev vody v tomto prípade funguje na princípe prietokového ohrevu, pričom ohriata voda sa za pomoci čerpadla akumuluje v hornej časti zásobníka, a to bez premiešania s nižšími, chladnejšími vrstvami. Vďaka tomu je určité množstvo ohriatej vody k dispozícii už krátko po zapnutí ohrevu a na ohriate vody na požadovanú teplotu postačuje aj nižšia teplota. Dobíjanie zásobníka a odber ohriatej vody pripravenej prietokovým ohrevom môže prebiehať aj súčasne. Vtedy je však na dosiahnutie požadovanej teploty vody nutné neprekročiť povolený prietok vody v litroch za minútu. Vrstvený zásobník zaručuje užívateľovi vysoký komfort aj pri dlhšie trvajúcom odbere teplej vody, pritom umožňuje kotlu prevádzku v úspornom kondenzačnom režime po celý čas prípravy teplej vody. Vrstvené ukladanie teplej vody v zásobníku sa javí ako najlepšie a najefektívnejšie riešenie aj pri ohreve pitnej vody solárnymi panelmi alebo tepelným čerpadlom. Účinnosť solárnych systémov totiž nie je daná len kvalitou kolektorov, ale najmä konštrukciou a účinnosťou zásobníkov. Výsledky výskumu ukázali, že na solárny ohrev vody sú najvýhodnejšie zásobníky s čo najlepším vrstvením, pričom slnkom ohriata voda sa privádza priamo do tej časti, kde je voda s rovnakou teplotou, aby nedochádzalo k miešaniu vrstiev v zásobníku.

Centrálny ohrev vody

V rodinných domoch, ktoré si vykurovanie aj prípravu ohriatej pitnej vody zabezpečujú samostatne, sa problém rieši prostredníctvom centrálneho ohrevu vody, na ktorý sú napojené všetky odberné miesta v dome. Potrubia na rozvod ohriatej pitnej vody musia byť kvalitne zaizolované, no aj tak by ich dĺžka nemala byť príliš veľká. Ak sú vzdialenosti medzi kotlom, respektíve zásobníkom a odbernými miestami, dlhšie ako 5 m, je vhodné rátať s cirkuláciou teplej vody, ktorá zabezpečí, že voda v potrubí bude mať vždy požadovanú teplotu. Cirkulačné čerpadlo patrí medzi elektrospotrebiče s pomerne malou spotrebou. V súčasnosti existujú čerpadlá s integrovaným časovo programovateľným modulom, ktorý umožňuje programovať zapínanie a vypínanie čerpadla podľa zvykov domácnosti. Ak sú v dome osamelé vzdialené výtoky vody, je efektívnejšie zvážiť inštaláciu malých miestnych zásobníkových tlakových ohrievačov s objemom 5 až 15 l. Tie dokážu pokryť dennú potrebu kuchynskej linky alebo umývadla. Ide o samostatné malé elektrické alebo plynové ohrievače, ktoré sú zvyčajne umiestnené priamo na mieste spotreby. Vďaka takémuto riešeniu sa minimalizujú tepelné straty energie v rozvodoch.

Dimenzovanie ohrievačov a zásobníkov ohriatej pitnej vody

Všeobecne sa na bežnú dennú priemernú spotrebu teplej vody v domácnosti počíta 50 l na osobu. Ak sa v lete voda zohrieva solárnymi kolektormi, treba počítať s objemom zásobníka približne 100 l na osobu. Potrebná veľkosť zásobníka ohriatej pitnej vody, samozrejme, závisí od reálnej spotreby vody v domácnosti. Ak je zásobník príliš veľký, zbytočne sa zohrieva veľké množstvo vody, ak je malý, je zasa teplej vody nedostatok. Pri prietokových ohrievačoch sa potrebný výkon určuje v závislosti od požadovanej teploty vody a prietoku v litroch za jednu minútu. Napríklad pri spotrebe 5 l vody za minútu s teplotou 37 °C sa rovná potrebný príkon dvojnásobku množstva vody – 10 kW. Pri teplote 50 °C ide už o trojnásobok, teda 15 kW.

Ohrev vody slnečnou energiou

V dnešných časoch už nie je výnimočné využívať na ohrev vody slnečné žiarenie. Solárny systém na Slovensku dokáže zabezpečiť 50 až 70 % teplej vody pre domácnosť počas celého roka, pričom v lete to môže byť až 100 %. Výhodou je, že mimo vykurovacej sezóny nie je nutné na ohrev vody zapínať plynový kotol. Solárny systém netreba odstavovať ani v zimnom období, keď slnko nie je také silné, aby ohrialo vodu na dostatočnú teplotu. Vtedy kolektory slúžia na predohrev vody, čím sa ušetrí časť peňazí na drahý elektrický ohrev alebo ohrev plynovým kotlom. Aj v tomto období dokáže solárny systém ušetriť 10 až 20 % nákladov. Na zabezpečenie teplej vody pre 4- až 5-člennú rodinu by mali postačovať solárne panely s plochou približne 5 až 6 m2 orientované na južnú stranu.

Aj keď v najteplejšom období roka dokáže slnko bez problémov ohriať vodu na 100 °C, je na bežné potreby domácnosti postačujúca teplota 55 až 65 °C. Pri týchto teplotách pracuje solárny systém najefektívnejšie a zároveň sa znižuje riziko vzniku vodného kameňa. Voda ohrievaná slnkom sa ukladá v solárnom zásobníku, ktorý je na dohrev doplnený elektrickou špirálou alebo nepriamo ohrievaným výmenníkom napojeným na kotol. Na zníženie tepelných strát v potrubiach je ideálne umiestniť zásobník čo najbližšie ku kolektoru, teda do podkrovia alebo na najvyššie podlažie v dome.

Viac info: Všetko o kúpeľni

Kategória: Kúpeľňa, WC
Tagy: kúpeľne ohrievače vody
Zdieľať článok

Diskusia