12. 04. 2006
Zdieľať

Dážď, sneh, povrchová voda, podzemná voda, zemná vlhkosť, kapilárna voda, vodné pary a ľudská činnosť pôsobia na stavebné konštrukcie neuveriteľne agresívnym spôsobom. Plesne, huby a iné hygienické nedostatky nedajú na seba vo vlhkom prostredí dlho čakať. Vhodne zvolená hydroizolácia a jej správne vyhotovenie sú preto dôležitými faktormi, ktoré ovplyvňujú životnosť celého domu.

Domy, ktoré stoja na svahu s hornou vrstvou z nepriepustnej zeminy, bývajú veľmi často zavlhnuté stekajúcou vodou. Takáto voda môže dosiahnuť pomerne veľký tlak, preto je dôležité odvádzať ju na nižšie položené miesta, kde nebude ovplyvňovať funkčnosť domu (studňa, jazierko, vodný tok a pod.).
Než sa pustíme do stavby


Aby boli nohy v suchu

51276

Konštrukcie, z ktorých je stavba, vytvárajú materiály viac alebo menej pórovité a hygroskopické. Mnohé ľahko prijímajú vodu alebo vlhkosť, ktoré ich poškodzujú, a preto treba stavby chrániť pred ich účinkom. Pretože každá stavba si vyžaduje individuálne posúdenie prostredia, v ktorom bude stáť, nedá sa stanoviť jediná ideálna metóda ochrany proti pôsobeniu vody na stavebné konštrukcie. Spôsob ochrany proti vode a vlhkosti sa určuje podľa výsledkov získaných z hydrogeologického prieskumu staveniska – musí sa zistiť úroveň hladiny podzemnej vody, stupeň vlhkosti zeminy, zloženie vody a prípadne jej agresívnosť. Optimálne podmienky sú na mieste s únosnou zeminou bez podzemnej vody, ktorá by zasahovala stavebné konštrukcie.


Aby boli nohy v suchu

51290

Prečo hovoríme vode v stavebnej konštrukcii dôrazné nie?

Pretože vlhká konštrukcia má zlý vplyv:

 • na zdravie človeka – spôsobuje plesňové ochorenia a ochorenia dýchacích ciest;


 • na vlastnosti materiálov, ktoré môžu spolu s vodou uvoľňovať do vzduchu škodlivé látky, napr. niektoré staršie vyrovnávacie zmesi s obsahom kazeínu uvoľňujú vplyvom vlhkosti škodlivý čpavok, z minerálnej vlny môžu unikať aldehydy a pod.;


 • na funkčnosť a použiteľnosť obytnej budovy;


 • na spotrebu energie – s vlhkosťou sa znižuje tepelnoizolačná schopnosť materiálov a s tým súvisia zvýšené náklady na vykurovanie;


 • na estetickú stránku domu – sprievodným znakom je napríklad tvorba výkvetov na omietke v mieste, kde sa voda zo steny odparuje.Čo, kedy a ako chrániť proti vode?

Podľa izolovanej časti stavby rozdeľujeme:

 • hydroizoláciu hornej stavby (strecha a obvodové steny);


 • hydroizoláciu spodnej stavby (všetko, čo sa nachádza pod zemou).
Základy, steny a podlahy pod úrovňou terénu tvoria takzvanú spodnú stavbu. Tá je vystavená rôznej intenzite pôsobenia vody.

Podľa namáhania stavebnej konštrukcie vodou rozoznávame izolácie proti:

a) zemnej vlhkosti

b) podzemnej vode:

 • proti beztlakovej vode,


 • proti tlakovej vode,


 • proti hladnej vode (veľmi mäkká voda),


 • proti agresívnej vode.


Spodnú stavbu môžeme chrániť pred nepriaznivým pôsobením vody:

a) nepriamo

 • vylúčením trvalého účinku podzemnej vody posunutím základovej škáry nad úroveň jej hladiny, poprípade vylúčením podzemných podlaží;


 • systémom drenáží po obvode domu (vhodné do nepriepustných zemín a do svahov);


 • ochranou mimo objektu, napríklad pomocou štetovnicových stien;


 • injektovaním zeminy v okolí domu;


b) priamo

 • použitím odolného materiálu na základy, na murivo pod úrovňou terénu alebo dodatočným zhotovením ochrannej vrstvy vodotesnou omietkou (v súčasnosti ide o menej používaný spôsob);


 • vzduchovou vrstvou (dnes sa tento spôsob používa iba pri rekonštrukciách);


 • elektroosmózou;


 • injektovaním;


 • špeciálnou izolačnou vrstvou – hydroizolačnou sústavou (najčastejší a najúčinnejší spôsob).


Podľa účinku vody na spodnú stavbu delíme hydroizolačné sústavy na:

a) hydroizoláciu proti zemnej vlhkosti s tromi vrstvami:

 • podkladovou,


 • izolačnou,


 • ochrannou;


b) hydroizoláciu proti tlakovej vode so štyrmi vrstvami:

 • podkladovou,


 • izolačnou,


 • ochrannou,


 • pevnou nepoddajnou konštrukciou;


c) hydroizoláciu proti agresívnej vode so šiestimi vrstvami:

 • podkladovou,


 • pomocnou,


 • ochrannou,


 • izolačnou,


 • ochrannou,


 • pevnou nepoddajnou konštrukciou.

Konkrétny problém si vyžaduje konkrétne materiály a riešenie

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste


Aby boli nohy v suchu

51278

Ochrana konštrukcie napúšťaním je spôsob hydroizolácie vhodný skôr proti zemnej vlhkosti alebo ako prídavná ochrana. Vytvorí na povrchu nepriepustnú vrstvu odpudzujúcu vodu alebo zaplní póry na povrchu materiálu. Na tento účel sa používajú dechty, mydlá a fluáty. Izolačným povlakom chránime šikmé a zvislé plochy proti zemnej vlhkosti tam, kde hrozí nebezpečenstvo vzniku trhlín sadaním, zmrašťovaním alebo iným posunom konštrukcie. Povlak môže tvoriť napríklad celistvá nepriepustná a ohybná bitúmenová vrstva, ktorá by mala pevne držať na podklade (základnom nátere), a do nej sa zapracuje sieť. Na ochranu izolácie sa potom použije extrudovaný polystyrén.

Skúsenosti ukazujú, že v súčasnosti sú relatívne spoľahlivo zvládnuté hydroizolácie na báze asfaltových pásov, ktoré sú medzi sebou celoplošne zvarené. Výber izolačných materiálov na izoláciu proti zemnej vlhkosti je dosť široký. Od klasickej jednovrstvovej lepenky s penetráciou cez bitúmenové nátery, fólie, resp. stierky, ktoré neprepúšťajú vodu. Z hľadiska návrhu a realizácie sú náročnejšie podzemné stavby, ktoré síce nie sú pod hladinou spodnej vody, ale po dažďoch sú určitý čas atakované dočasnou tlakovou vodou. Tu je dôležité urobiť návrh izolačných materiálov a odborne vyriešiť tesnenie pracovných, dilatačných škár v oceľobetónových konštrukciách, ako aj tesnenie v priestupoch podzemných vedení. Aj krátkodobo pôsobiaca tlaková voda môže narobiť na vnútornom povrchu stien a podláh mokré mapy. Riešením môžu byť izolačné obklady, ktoré chránia aj proti spodnej vode a chemickým vplyvom a vytvárajú sa ako: a) bezškárové obklady vytvorené nanášaním vrstiev jemného asfaltu, b) doskové obklady z izolačných asfaltových dosák.

Ťažko a veľmi nákladne sa odstraňujú chyby spôsobené nesprávne navrhnutou a zhotovenou hydroizoláciou spodnej stavby. Náklady na ich odstránenie väčšinou prevyšujú náklady na kvalitnú hydroizoláciu a jej precízne vyhotovenie počas výstavby.


Aby boli nohy v suchu

51282

Izolačné fólie na báze PVC

Sú ďalšou možnosťou účinnej hydroizolácie spodnej stavby proti zemnej vlhkosti a vode. Musia tvoriť súvislý a neprerušený plášť, a preto ich funkčnosť úzko súvisí s montážou a postupom zabudovania. Existujú rôzne typy týchto fólií určených podľa konkrétnych podmienok stavby. Napríklad na izolovanie proti zemnej vlhkosti je určená fólia s menšou hrúbkou, vhodná iba na izolovanie vodorovných nečlenitých základových dosiek. V prípade členitej spodnej stavby (pivnica) treba zvoliť fóliu hrubšiu (napr. 1 mm), ale len ak sa stavba nachádza v priepustnej alebo odvodnenej zemine. Náročnejšie riešenie si vyžaduje stavba založená pod hladinou podzemnej vody. V prípade existencie alebo možného rizika pôsobenia tlakovej vody je nutné použiť hrubé fólie (1,5 – 3 mm). Takáto izolačná fólia musí byť uložená medzi dve geotextílie, ktoré ju chránia.

Zaujímavým a účinným riešením je aj použitie dvojitej fóliovej hydroizolácie s kontrolným a sanačným systémom. Tento systém sa skladá z dvoch fólií, hlavnej a poistnej, ktoré sa zvárajú do uzavretých polí – sektorov. Ich veľkosť a tvar závisia od členitosti spodnej stavby a tlaku v základovej škáre. Medzi fóliami je vzdušná vložka. Do jednotlivých sektorov sa osadia kontrolné trubice, pomocou ktorých sa robí vákuová kontrola vodotesnosti plochy a spojov. Kontrola sa robí hneď po dokončení každého sektora a potom znova po zakrytí izolácie ochrannými vrstvami. Prípadný defekt sa prejaví vytekaním vody z trubice v danom sektore alebo vlhnutím povrchu konštrukcie. Vtlačením tesniacej látky medzi fólie možno konkrétny sektor utesniť.

Biela vaňa


Aby boli nohy v suchu

51284

Západní investori presadzujú systém „weisse Wanne“ (biela vaňa), čo znamená nepoužiť klasickú izoláciu (asfaltové pásy, resp. fóliu), ale len vodotesný betón, s prípadným kryštalicko-izolačným náterom. Žiaľ, len na máloktorých stavbách u nás je technológ, ktorý kontroluje kvalitu zabudovanej betónovej zmesi, spôsob betónovania, ošetrovanie a pod. Aj keď na stavbu možno príde vodotesná betónová zmes, prípadným pridaním vody, sypaním betónu do debnenia z veľkej výšky alebo zlým ošetrovaním konštrukcia prestáva byť vodotesná. Kým technologická disciplína počnúc projektantom a končiac realizátorom nebude na potrebnej úrovni, bude systém „weisse Wanne“ na Slovensku len zbožným želaním investora.

Osvedčené riešenie

U nás stále najobľúbenejším a najosvedčenejším riešením je hydroizolácia spodnej stavby pomocou fólií. Na Slovenskom trhu je viac kvalitných dodávateľov týchto fólií, ktorí vedia odporučiť zaškolené realizačné spoločnosti. Seriózni dodávatelia fólií poskytnú projektantom vyriešené detaily prestupov, dilatácií či ukončenia a zároveň s kvalitou fólie aj protiradónovú ochranu. Samozrejme, aj tu môže dôjsť k poškodeniu fólie pri vystužovaní a betónovaní, čo však seriózne fóliarské spoločnosti riešia stálym dozorom pri nasledujúcich prácach. Riziko je však neporovnateľne menšie ako pri vodotesnom betóne. Cieľom by mala byť bezchybná stavba, ktorá v priestoroch pod hladinou spodnej vody netečie. Pri správnej technologickej disciplíne je jedno, ktorý zo spomínaných izolačných systémov sa použije. Dôležité je navrhnúť a realizovať také systémy, ktoré sú spoľahlivé, osvedčené a najmä funkčné.


 • Izolácia spodnej stavby sa robí vždy na strane vystavenej účinkom vody a musí tvoriť celistvú a uzavretú vrstvu.


 • V prípade výskytu spodnej vody treba pred začatím prác na hydroizolácii znížiť jej hladinu pod úroveň pracovnej plochy.


 • Vodotesné izolácie by sa mali realizovať za priaznivého počasia pri teplote minimálne +5 °C.


 • Podklad pod izoláciu musí byť suchý, rovný a čistý. Pre vodorovné izolácie je najčastejším podkladom betónová doska, pre zvislé izolácie môže byť podkladom betónová alebo tehlová omietnutá stena. Pred nanášaním izolačnej vrstvy sa podklad zabezpečí penetračným náterom.


 • V odôvodnených prípadoch je potrebné izoláciu chrániť ochrannou vrstvou proti mechanickému poškodeniu.


 • Izolácia základov sa robí vtedy, ak je podzemná voda agresívna.Kategória: Materiály Stavba a rekonštrukcia
Tagy: hydroizolácia
Zdieľať článok

Diskusia