Ako znížiť hrozbu padania snehu zo striech domov?

03. 03. 2010
Zdieľať

Tohtoročná zima so sebou priniesla množstvo snehu. Lyžiari majú z vydarenej sezóny radosť, ale sneh nemusí spôsobovať len potešenie. Môže byť aj vážnou hrozbou. Prípadov zranení, zničených áut či polámaných striech je čoraz viac. Ak vám padajúci sneh zo strechy spôsobil poranenie či poškodil vaše motorové vozidlo, žiadajte odškodnenie. Odmieta vám majiteľ objektu škodu nahradiť? Obráťte sa na súd.

Za škodu spôsobenú pádom snehu zo strechy je zodpovedný majiteľ objektu. Jeho povinnosťou je sneh odpratať, a to na vlastné náklady. Pri nesplnení povinnosti môže majiteľ objektu dostať pokutu do výšky 33 eur. Na streche či snehových zachytávačoch sa preto neoplatí šetriť. V prípade, že majiteľ uprednostní lacnejšie a podomácky vyrobené zábrany, môže za to draho zaplatiť. V prípade úrazov a škôd na cudzom majetku sa výška odškodnenia môže vyšplhať veľmi vysoko.

Venujte strechám pozornosť

Strechám treba v zimnom období venovať dostatočnú pozornosť. „Aby sa predišlo možným poruchám zapríčineným extrémnym snehovým zaťažením, je dôležité dodržiavať zásady správneho návrhu a realizácie striech,“ hovorí Miroslav Petrech, obchodný riaditeľ spoločnosti Icopal. Pri návrhu treba prihliadať k polohe objektu, tvaru striech a celkovej prevádzke v objekte. „Iný je návrh strechy v horských oblastiach, kde môže byť dovolený sklz snehu (treba však upraviť prevádzku okolo objektu) a iný je návrh v zastavanom území, kde padajúci sneh môže ohroziť chodcov a dopravu,“ hovorí Ing. Eduard Jamrich, predseda Cechu strechárov Slovenska. Predísť škodám, ktoré môže spôsobiť sneh, možno prostredníctvom protisnehovej ochrany. Tú podľa normy STN 73 1901 Navrhovanie striech navrhuje projektant. Určiť zaťaženie strechy snehom možno prostredníctvom máp snehových oblastí, kde je pre každú oblasť určená zodpovedajúca hodnota zistená na základe dlhoročných výpočtov. Na väčšine územia dosahuje zaťaženie vplyvom váhy hodnoty nad 100 kg/m2, v horských oblastiach je hodnota zaťaženia 200 kg/m2.

Šikmé strechy potrebujú protisnehovú ochranu

Protisnehová ochrana je nevyhnutnou súčasťou šikmých striech. Podľa vyhlášky ministerstva životného prostredia č. 532/2002 musí mať šikmá strecha stavby so sklonom strešných rovín strmším ako 25° zachytávač zosúvajúceho sa snehu. V súčasnosti existuje niekoľko druhov snehových zachytávačov. Osvedčili sa najmä zábrany umiestnené a rovnomerne rozložené po celom povrchu strechy. „Vhodné je kombinovať líniové sneholamy s bodovými, ktoré tvoria protisnehové škridly a háky. Líniové zachytávače snehu môžu v niektorých prípadoch vytvárať veľké návaly snehu, ktoré môžu preťažiť lokálne krytinu a následne ju aj poškodiť,“ hovorí Eduard Jamrich. Dôraz treba klásť najmä na miesta s najväčším rizikom poškodenia (strešné okná, vikiere a pod.). V prípade, že sneholamy na strechu neumiestnime, môže zosúvajúci sneh poškodiť strešné prestupy, strhnúť strešné žľaby či poškodiť strešnú krytinu pri odkvape. Odporúča sa tiež upevnenie žľabov a zvodov nadimenzovať na hmotnosť snehu. V prípade, že je strecha nesprávne konštrukčne riešená, môže pri veľkom množstve snehu a jeho hromadení na okrajoch strechy dochádzať aj k zatekaniu vody do vnútorných priestorov.

Pravidelná kontrola a údržba plochých striech


Ako znížiť hrozbu padania snehu zo striech domov?

246676
Icopal

Ploché strechy sú z hľadiska snehovej zábrany a padania snehu zo strechy, bezproblémové. Vďaka nízkemu sklonu týchto striech je hrozba menšia, dokonca minimálna. Na druhej strane, pri plochých strechách sa zvyšuje najmä riziko preborenia v dôsledku snehovej záťaže, prípadne zatečenia strechy pri roztápaní snehu na jar. „Ak sa však navrhne vhodný tvar strechy bez vysokých atík a strešných nadstavieb, potom je obmedzená aj výška snehovej vrstvy na plochých strechách. Týmito opatreniami bránime ukladaniu snehu na plochej streche,“ hovorí Eduard Jamrich.

Zima a sneh dokážu strechu a jej skladbu poriadne preveriť. Predovšetkým pred a po zimnom období treba plochej streche venovať náležitú pozornosť. Striedavým roztápaním snehu cez deň a jeho zamŕzaním v priebehu noci totiž dochádza k vzniku ľadovej masy. Pri jej pohybe môžu vzniknúť na plochej streche lokálne poruchy, ktoré treba v pravý čas odstrániť a zabrániť tak zatekaniu. V prípade, že sneh predsa strechu poškodí, je nutné prejsť k okamžitej rekonštrukcii. Na opravu plochej strechy možno použiť asfaltované pásy, plastové fólie a hydroizolačné fólie na báze kopolymérov, polyolefínov a asfaltov. „Vhodnými materiálmi na rekonštrukciu plochých striech sú modifikované asfaltované pásy s hrebeňovým profilom. Ich výhodou je možnosť opracovania v náročnejších klimatických podmienkach, ale aj nižšou spotrebou plynu a vyššou úsporou času pri natavení v porovnaní so štandardnými pásmi s hladkým spodným povrchom,“ hovorí Miroslav Petrech. Rekonštruovať plochú strechu však možno aj prostredníctvom termoplastických fólií. Pri kladení fólií nemožno zabúdať na zásadu oddelenia fólie od ostatných vrstiev geotextíliou a zabráneniu jej styku s asfaltovanými pásmi či polystyrénom.

Na účinky snehu však treba pamätať už pred samotnou realizáciou strechy. Vyššie počiatočné náklady na protisnehové opatrenia sa vám v budúcnosti určite vrátia.

Kategória: Stavba a rekonštrukcia Strecha, podkrovie
Tagy: icopal
Zdieľať článok

Diskusia