Konštrukčné riešenia krovu

Konštrukčné riešenia krovu

25. 10. 2010
Zdieľať

Strecha zvyčajne ukončuje stavebné dielo a chráni ho pred nepriaznivými poveternostnými vplyvmi, najmä proti dažďu, snehu, vetru a takisto proti ohňu. Je dôležitou konštrukčnou časťou stavby a závisí od nej životnosť celej stavby.

Krov je zasa hlavnou nosnou konštrukciou zastrešenia a prenáša hmotnosť strešného plášťa a vonkajšieho zaťaženia poveternostnými vplyvmi do zvislých nosných konštrukcií (zvislé múry). Sklon strešných rovín ovplyvňuje krytina, nadmorská výška, klimatické pomery a v neposlednom rade aj estetický výraz stavby. Zastrešenie má byť totiž v súlade s okolitou zástavbou a prírodným prostredím.

Pri obytných podkroviach je dôležité, aby skladba strešného plášťa spĺňala nároky na tepelnú ochranu a vlhkostný režim tak, aby sa predišlo nadmernej kondenzácii vodných pár a následným poruchám konštrukcie.

Platí, že:
 každý krov musí byť dostatočne tuhý v priečnom i pozdĺžnom smere, musí byť dobre zakotvený v podperách;
• drevené prvky krovu musia byť od omietnutého alebo vyškárovaného komína vzdialené minimálne 50 mm;
• ak drevené prvky prechádzajú komínovým telesom, musia byť od prieduchu vzdialené minimálne 300 mm
.

Typy drevených krovov
Podľa nosného systému možno krovové konštrukcie rozdeliť na viaceré druhy:
• väznicové sústavy (stojatá stolica, ležatá stolica atď.),
• hambálkové sústavy,
• vlašské sústavy,
• väzníkové sústavy,

 rámové sústavy,
• úsporné sústavy samonosných strešných rovín,
• kombinované sústavy atď.


Konštrukčné riešenia krovu

290137

Väznicová sústava (Katerina Novosseletz)

Väznicové sústavy
Ich základným nosným prvkom je väznica uložená na nosnej stene – pomúrnici – alebo podoprená stĺpikmi. V smere spádu strechy sú na väzniciach položené krokvy a podľa typu strešnej krytiny možno konštrukciu doplniť aj latovaním alebo debnením. Na zabezpečenie priestorovej tuhosti treba sústavu doplniť v priečnom smere klieštinami a v pozdĺžnom zavetrovacími pásikmi. Pri rozponoch väčších ako 8 m sa konštrukcia odľahčí vešadlami alebo vzperadlami, prípadne sa väzný trám podoprie stĺpikom.

Väznicové sústavy sa podľa polohy stĺpov a ďalšieho rozloženia nosných prvkov delia na:
• stojatú stolicu,
• ležatú stolicu,
• vešadlá,
• vzperadlá,
• manzardové krovy,
• kombinované sústavy.


Konštrukčné riešenia krovu

290122

Krov väznicovej sústavy (Jaga)
1 – väzný trám, 2 – povalová nadmurovka, 3 – pomúrnica, 4 – stredná väznica, 5 – krokva, 6 – stĺpik, 7 – vzpera, 8 – pásik, 9 – klieštiny, 10 – krokva

Stojatá stolica
Väznice sú pri tomto type podopreté zvislými stĺpmi ukotvenými vo väzných trámoch. Podľa rozponu a sklonu strechy sa mení počet a rozloženie väzníc tak, aby sa dosiahli optimálne vzdialenosti podopretia krokiev. Nemali by presiahnuť 4,5 m medzi väznicami a 2,5 m medzi väznicou a vrcholom. Vo vrchole sa zvyknú krokvy spájať kĺbovo.

Najčastejšie sa väzby stojatej stolice vyskytujú s nasledovným rozložením väzníc:
 na sedlovej streche
– dve pomúrnice a jedna vrcholová väznica na rozpon 6 až 8 m,
– dve pomúrnice a dve stredové väznice na rozpon 7 až 12 m,
– dve pomúrnice a dve stredové väznice a jedna vrcholová väznica na rozpon 12 až 16 m,
• na pultovej streche
– pomúrnica, stredová a vrcholová väznica na rozpon 6 až 8 m,
– pomúrnica, dve stredové a jedna vrcholová väznica na rozpon 8 až 12 m.

Špeciálnym prípadom stojatej stolice je krov stanovej strechy. Väznica prebieha po obvode do štvorca a v rohoch je uložená na stĺpy. Klieštiny sú umiestnené pri nárožných krokvách.

Ležatá stolica
Podopretie väzníc šikmými stĺpmi umožňuje znížiť namáhanie väzného trámu na ohyb. Tým sa znižujú nároky na spotrebu reziva.

V praxi sa objavujú najčastejšie tieto väzby ležatej stolice:
• s dvoma stredovými väznicami a šikmými stĺpmi, ktoré sa kotvia do väzného trámu, na rozpon 7 až 12 m,
• s dvoma stredovými väznicami a šikmými stĺpmi, ktoré sa kotvia do stropu nad stredovou stenou, na rozpon 9 až 12 m,
• s dvoma stredovými a jednou vrcholovou väznicou a so šikmými stĺpmi, ktoré sa kotvia do stropu nad stredovou stenou, na rozpon 12 až 16 m.

Vešadlo
Dispozícia podlažia s veľkým rozponom niekedy neumožňuje, aby sa dlhý väzný trám vhodne podoprel. V takomto prípade sa dá použiť konštrukcia vešadla. Princíp spočíva v odľahčení väzného trámu prostredníctvom roznosu zaťaženia pomocou šikmých vzperiek čo najbližšie k podpore.

Vzperadlo
Princíp je obdobný ako pri vešadlách. Do šikmých vzpier, prípadne do rozpier, sú ukotvené skrátené stĺpy podopierajúce väznice.

Manzardové krovy
Na lepšie využitie podkrovných priestorov majú manzardové krovy lomené strešné plochy. Do miesta lomu sa umiestňuje stredová väznica, na ktorú sa osedlávajú krokvy oboch strešných rovín. Tieto sústavy krovov sa používajú na zastrešenie šikmých striech, najmä menších stavieb, rodinných domov a rekreačných objektov. Priestorovú tuhosť zabezpečujú klieštiny, šikmé vzpery a pásiky.

ZDROJ: Všetko o chatách a záhradkách JAGA GROUP, s.r.o.

Kategória: Stavba a rekonštrukcia Strecha, podkrovie
Tagy: krov strecha
Zdieľať článok

Diskusia