domček
Zdroj: KindelMedia/pexels.com

Ako financovať nový byt alebo dom?

05. 05. 2023 Zdieľať

V súčasnosti existuje viacero možností, ako získať peniaze na kúpu bytu alebo domu. Pre pomerne vysoké úrokové sadzby na hypotékach sa v súčasnosti veľmi výhodný javí úver od Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB). O podmienkach jeho poskytnutia sme sa porozprávali s Ing. Jurajom Bartošom, riaditeľom odboru posudzovania a schvaľovania úverov.

Čo všetko možno financovať z úveru poskytnutého ŠFRB?

Zo ŠFRB je možné financovať obstaranie bytu alebo rodinného domu pre fyzické osoby, obstaranie bytu alebo rodinného domu, prípadne stavebnú úpravu bytu pre mladomanželov. Medzi ostatné možnosti financovania patrí aj obnova bytovej budovy, obstaranie zariadenia sociálnych služieb, nájomných bytov, zariadení sociálnych služieb, ubytovacích domov a s nimi súvisiacej technickej vybavenosti a pozemkov.

Čím je limitovaná výška príspevku zo ŠFRB?

Pri obstaraní bytu v bytovom dome alebo rodinnom dome, ak sú žiadateľom manželia do 35 rokov, osamelý rodič s nezaopatreným dieťaťom vo veku najviac 15 rokov alebo osamelá fyzická osoba, ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, ak sa osobne stará o dieťa vo veku najviac 15 rokov, platí, že úver sa môže poskytnúť vo výške 75 % z obstarávacích nákladov s lehotou splatnosti 30 rokov a s úrokovou sadzbou 2,00 %. Maximálny limit úveru je 100 000 € na byt, úver musí byť splatený do 65. roku veku žiadateľov.

Ak je žiadateľom odchovanec detského domova alebo člen domácnosti, ktorej členom je aj fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím a žije s ňou v spoločnej domácnosti aspoň jeden rok, alebo fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP), mladomanželia a manželia s maloletým dieťaťom vo veku najviac šesť rokov, úver sa môže poskytnúť vo výške 100 % z obstarávacích nákladov s lehotou splatnosti 40 rokov a s úrokovou sadzbou 1,00 %. Maximálny limit úveru je 120 000 € na byt, úver musí byť splatený do 65. roku veku žiadateľov.

Mladomanželia majú ešte možnosť žiadať o stavebnú úpravu bytu v bytovom alebo rodinnom dome pre byty, ktoré boli dané do užívania aspoň 10 rokov pred podaním žiadosti, a vtedy sa môže poskytnúť úver vo výške 100 % z obstarávacích nákladov s lehotou splatnosti 20 rokov a s úrokovou sadzbou 1,00 %. Maximálny limit úveru je 30 000 € na byt. Podlahová plocha bytu sa pri tomto účele nesleduje.

kľúč od bytu

Zdroj: KindelMedia/pexels.com

Celková podlahová plocha bytových a iných priestorov v rodinnom dome prislúchajúcich k jednému bytu nemôže prevýšiť 120 m² a viac ako polovica z tejto podlahovej plochy má byť určená na bývanie. Do podlahovej plochy bytu v rodinnom dome sa nezapočítava podlahová plocha balkóna, lodžie a terasy. Ak je súčasťou rodinného domu garáž, do podlahovej plochy sa nezapočítava podlahová plocha tohto priestoru do 25 m2.

Podlahová plocha bytu v bytovom dome alebo v polyfunkčnom dome nemôže prevýšiť 80 m².

Limity sú stanovené vyhláškou č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti.

Aké sú aktuálne úrokové sadzby?

Na obstaranie bytu sa úrokové sadzby pohybujú vo výške 1 % alebo 2 %.

Na aké obdobie je ich výška fixovaná?

Úrok sa pri všetkých účeloch po celé obdobie splácania úveru nemení.

Aké sú v súčasnosti základné podmienky pre poskytnutie úveru, resp. pripravujú sa aktuálne nejaké zásadné zmeny?

Podpora sa poskytne žiadateľovi, ktorý splní podmienky ustanovené zákonom o ŠFRB a ktorý preukáže schopnosť platiť splátky istiny úveru a úroky z úveru v dohodnutej výške a v dohodnutých lehotách a zabezpečiť záväzky vyplývajúce z úveru.

Na obstaranie bytu sa úrokové sadzby pohybujú vo výške 1 % alebo 2 % a sú garantované počas celej doby splácania.

Žiadateľ by si ešte mal ustriehnuť, či spĺňa aj požiadavku na príjem domácnosti a či celkový čistý príjem domácnosti nepresiahne 5-násobok životného minima a zároveň minimálny čistý príjem domácnosti za predchádzajúci kalendárny štvrťrok (1,3-násobok životného minima domácnosti mínus záväzky ≥ výška mesačnej splátky požadovaného úveru). Na zabezpečenie úveru vyžadujeme hodnotu nehnuteľnosti v zmysle znaleckého posudku vo výške minimálne 1,3-násobku požadovanej podpory. Táto podmienka neplatí pre žiadateľa s ŤZP. Tomu postačuje hodnota 1-násobku požadovanej podpory.

Podmienkou je aj vek stavby, pretože financovať je možné iba nový byt do 3 rokov od kolaudácie. Ak sú žiadateľmi manželia s dieťaťom do 6 rokov, osoby s ŤZP, osoby žijúce s osobou s ŤZP alebo odchovanci detského domova, týka sa ich výnimka.

Aktuálne sa v tejto oblasti nepripravujú žiadne zásadné zmeny.

Do akej miery ovplyvňuje podmienky poskytnutia podpory vo forme úveru zo ŠFRB vek žiadateľa?

Na vek žiadateľa sa prihliada pri obstaraní bytu alebo rodinného domu pre fyzické osoby a pri obstaraní bytu alebo rodinného domu, prípadne stavebnej úprave bytu pre mladomanželov.

Ak je žiadateľom odchovanec, mladomanželia alebo manželia, ich vek v deň podania žiadosti nesmie presiahnuť 35 rokov, pričom uvedenú podmienku veku musí spĺňať každý z manželov.

Odchovanec s maloletým dieťaťom vo veku najviac 3 roky, prípadne 5 rokov, ak ide o dieťa, ktoré si odchovanec osvojil, alebo manželia s maloletým dieťaťom vo veku najviac 6 rokov nemusia splniť podmienku veku do 35 rokov.

Člen domácnosti, ktorej členom je aj fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím a žije v spoločnej domácnosti so žiadateľom aspoň jeden rok, alebo fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím taktiež nemusí splniť podmienku veku do 35 rokov.

Osamelý rodič s nezaopatreným dieťaťom vo veku do 15 rokov alebo osamelá fyzická osoba, ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, ak sa osobne stará o dieťa vo veku najviac 15 rokov, nemusí splniť podmienku veku do 35 rokov.

Aké sú hlavné výhody tohto úveru v porovnaní s komerčnými úvermi na bývanie/hypotékami?

Výhodou je, že na rozdiel od bánk žiadateľ o úver neplatí poplatky za poskytnutie úveru ani za vedenie úverového účtu a predovšetkým – úroková sadzba sa nemení počas celého obdobia splatnosti úveru.

Aké záruky zo strany žiadateľa ŠFRB pri poskytnutí úveru vyžaduje?

Ako už bolo uvedené, k žiadosti o obstaranie bytu alebo rodinného domu, prípadne o stavebnú úpravu bytu pre fyzické osoby a mladomanželov ŠFRB vyžaduje ručenie za úver nehnuteľnosťou, pričom hodnota nehnuteľnosti musí byť 1,3-násobkom požadovaného úveru, pre odchovanca a osobu ŤZP postačuje 1-násobok požadovaného úveru.

Po skolaudovaní financovanej nehnuteľnosti sa úver zabezpečuje touto nehnuteľnosťou.

K žiadosti o obstaranie bytu alebo rodinného domu, prípadne o stavebnú úpravu bytu ŠFRB vyžaduje ručenie za úver nehnuteľnosťou.

Čo všetko je potrebné predložiť k žiadosti o úver?

Žiadateľ predkladá žiadosť v listinnej podobe ŠFRB prostredníctvom mestského úradu (MÚ) alebo okresného úradu (OÚ) v sídle okresu podľa miesta stavby. Tlačivo žiadosti, ako aj zoznam príloh, ktoré sa predkladajú,
sú dostupné na stiahnutie na webovej stránke www.sfrb.sk.

Koľko trvá proces od podania žiadosti až po jej schválenie?

Fond posúdi žiadosť v lehote najneskôr do 60 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia žiadosti a bezprostredne po jej posúdení oznámi písomne žiadateľovi možnosť poskytnutia podpory. Fond rozhodne o žiadosti podľa poradia určeného dátumom doručenia úplnej žiadosti, pričom o žiadosti rozhodne najneskôr do 31. decembra príslušného kalendárneho roka.

Ako sa postupuje pri vyplácaní príspevku zo ŠFRB?

Pri kúpe bytu sa postupuje podľa podmienok uvedených v kúpnej zmluve. ŠFRB vie poskytnúť pre fyzickú osobu podporu do výšky 120 000 €. Ak je obstarávacia cena nehnuteľnosti vyššia, musí mať žiadateľ dodatočný zdroj financovania. Pri výstavbe rodinného domu môže žiadateľ čerpať finančné prostriedky ihneď po otvorení čerpacieho účtu na základe schváleného rozpočtu do výšky poskytnutého úveru.

Juraj Bartoš, ŠFRB

Zdroj: Archív Juraja Bartoša

Na otázky odpovedal Ing. Juraj Bartoš, riaditeľ odboru posudzovania a schvaľovania úverov ŠFRB, www.sfrb.sk

Zdroj: PR článok, Štátny fond rozvoja bývania
Foto: Pexels, archív Juraja Bartoša

Kategória: Legislatíva a financovanie
Tagy: úvery na bývanie
Zdieľať článok
Zo starej drevenice po starých rodičoch malebná chalúpka na oravskej polosamoteUrob si sám

Zo starej drevenice po starých rodičoch malebná chalúpka na oravskej polosamote

Martin Čurda radí: Môžeme ešte aj v decembri odoberať vrúble a sadiť cesnak?Záhrada

Martin Čurda radí: Môžeme ešte aj v decembri odoberať vrúble a sadiť cesnak?

Na bývalej skládke odpadu pri Kežmarku chcú postaviť fotovoltickú elektráreňASB.sk

Na bývalej skládke odpadu pri Kežmarku chcú postaviť fotovoltickú elektráreň

Tradičný zemiakový šalát: S týmto receptom a detailným postupom ho zvládnete aj bez skúsenostíUrob si sám

Tradičný zemiakový šalát: S týmto receptom a detailným postupom ho zvládnete aj bez skúseností