Nevládzete splácať hypotéku? Nepodliehajte panike!

Nevládzete splácať hypotéku? Nepodliehajte panike!

04. 05. 2009
Zdieľať

Hypotéka je dlhodobá záležitosť – väčšinou zaťažuje rodinný rozpočet na niekoľko desiatok rokov. Počas takého dlhého času sa však môže stať, že stratíte zamestnanie alebo z iného dôvodu nebudete môcť splácať úver. V dnešných neistých časoch vláda v spolupráci s bankovou asociáciou pripravuje opatrenia na zmiernenie týchto situácií. Predpokladá sa, že za určitých podmienok bude štát za nezamestnaných dočasne platiť úroky z úveru alebo časť istiny. Uvažuje sa aj o možnosti odloženia splácania úveru na určitý čas, aby klientovi nevznikali nedoplatky. V nijakom prípade však nepôjde o odpúšťanie dlhov zo strany bánk.

Dôležitou informáciou je, že banky sa usilujú predísť uplatneniu záložného práva na nehnuteľnosť. Slová analytika nezávislej finančnej spoločnosti AWD Pavla Ďurkoviča túto skutočnosť potvrdzujú. V odpovedi na naše otázky o spôsobe riešenia neschopnosti uhrádzať dlhodobé splátky poukazuje na záujem klienta aj banky riešiť vzniknutý problém. „Klient nechce prísť o strechu nad hlavou a banka nechce prísť o zdroj pravidelného a dlhodobého príjmu,“ argumentuje a dodáva, že predaj nehnuteľnosti a splatenie úveru zo zisku z predaja je pre banku komplikovaný spôsob, náročný na čas aj peniaze. Snahou banky je preto udržať úver aj jeho splácanie. Prvou vecou, ktorú by podľa Pavla Ďurkoviča mal klient vo finančných problémoch urobiť, je informovať banku. Tá mu môže vyjsť v ústrety rôznymi spôsobmi. Pri hľadaní alternatívnych riešení je dôležité, aby sám klient mal snahu čím skôr konať.

Neodkladajte návštevu banky

„Ku každému klientovi, ktorý nás včas upozorní, že mu hrozia dočasné problémy so splácaním úveru, pristupujeme individuálne,“ vysvetľuje Štefan Frimmer, hovorca Slovenskej sporiteľne. „Jednou z možností, ako mu vieme pomôcť, je predĺženie obdobia splatnosti úveru, čím sa mesačná splátka zníži. Prípadne sa s klientom dohodneme na dočasnom odklade splátok,“ upresňuje spôsob riešenia. Banka vždy dáva klientovi dostatočný časový priestor na to, aby začal konať.

Čo robiť, keď prídete o celý príjem?

Nepríjemná situácia, na ktorú reaguje Igor Šandrej, vedúci odboru riadenia rizika mBank, týmito slovami: „Samozrejme, že aj v prípade úplnej straty príjmu odporúčame čo najskôr kontaktovať banku a požiadať o odklad splácania. Na preklenutie obdobia neschopnosti splácať úver je vhodné využiť úspory. Ak ich klient nemá, môže využiť aj iný úver, ktorý umožňuje odklad splátok (kontokorentný úver) a splácať z neho hypotekárny úver. Po získaní práce uhradí nedoplatok na kontokorentnom úvere.“

Za možné riešenie Šandrej považuje využitie iných vlastných aktív, napríklad speňaženie hnuteľného majetku (predaj auta, šperkov, obrazov atď.) alebo predčasné vyplatenie životnej poistky. Ak nepomôže ani toto riešenie, klient by sa mal sám snažiť nájsť si kupujúceho svojej nehnuteľnosti, ktorá slúži ako zabezpečenie úveru. V tomto nepríjemnom prípade už musí uvažovať aj o skromnejšom bývaní, ktoré zodpovedá jeho aktuálnym finančným možnostiam. Predaj nehnuteľnosti je krajné riešenie a využíva sa len vtedy, ak všetky ostatné varianty zlyhajú. Boris Gandel približuje spôsob, akým by riešili podobný problém v Tatrabanke: „So súhlasom banky môže klient nehnuteľnosť predať a zo zisku splatiť úver. Ďalšou možnosťou je nehnuteľnosť predať, kúpiť si menšiu a prefinancovať úver. Takéto riešenia sú administratívne náročné a je nevyhnutné pri nich intenzívnejšie spolupracovať s bankou.“

Ďalšie možnosti preklenutia ťažkostí

„Po dohode s bankou je možné aj takzvané prevzatie dlhu,“ dopĺňa alternatívy riešenia neschopnosti splácania Štefan Frimmer zo SLSP. V takom prípade sa iná osoba stáva novým dlžníkom a pôvodný dlžník je z úverového vzťahu uvoľnený. Klient môže po dohode s bankou vyrovnať zostatok úveru aj tak, že predá založenú nehnuteľnosť tretej osobe a z kúpnej ceny vyrovná zostatok pohľadávky, prípadne tretej osobe banka poskytne úver na kúpu nehnuteľnosti a z tohto úveru sa vyrovná zostatok pohľadávky.

Poistenie hypoték slúži predvídavým


Nevládzete splácať hypotéku? Nepodliehajte panike!

193345

K najdôležitejším podmienkam bezproblémového splácania úveru patria bonita a stabilita príjmov klienta. Aj keď sú tieto predpoklady splnené, môže sa stať, že v čase splácania prídete o zamestnanie. To má za následok dočasný výpadok príjmov a problémy so splácaním úveru. Analytik Pavol Ďurkovič hovorí, že väčšina bánk na Slovensku ponúka v spolupráci s príslušnými poisťovňami poistenie k úverovým produktom. Môžete sa poistiť aj proti udalostiam, ktoré negatívne ovplyvňujú schopnosť splácať úver. Takými udalosťami sú úmrtie, invalidita, trvalé následky úrazu, prípadne dočasná strata zamestnania.

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste

Špeciálne úverové poistenie však možno uzatvoriť väčšinou len na začiatku úverového vzťahu s platnosťou počas celého obdobia splácania úveru. Poistenie, ktoré by bolo uzatvorené len na určitý kratší čas, alebo dopoistenie v priebehu obdobia splácania nie je možné. Klient môže využiť aj komerčné poistenie, ktoré sa dá dojednať nezávisle od obdobia splácania úveru – napríklad životné poistenie zabezpečí krytie rizika úmrtia, v úrazovom poistení je na výber poistenie proti smrti úrazom, invalidite alebo trvalým následkom úrazu. Komerčné poistenia stratu zamestnania priamo nepokrývajú, ale poistiť sa možno proti dočasnému výpadku príjmu v dôsledku choroby alebo úrazu.

„Poistné produkty zabezpečia denné odškodné v prípade práceneschopnosti, hospitalizácie alebo počas nevyhnutného liečenia úrazu. Ak poistenie nemáte a prídete o zamestnanie, v prvom rade treba komunikovať s bankou a spoločne sa dohodnúť na alternatívnom riešení,“ konštatuje Ďurkovič.

 

 

Výška poistného pri uzatvorení poistenia úveru je pre každého klienta individuálna a závisí od typu a výšky poskytnutého úveru, od lehoty splatnosti a súboru poistenia, veku, pohlavia, zdravotného stavu, profesie a záľub poisteného.

 

 

 

Čo je zahrnuté v poistení hypotéky?

V prípade Tatrabanky je to poisťovňa UNIQA, ktorá zabezpečuje žiadateľom hypotekárnych úverov aj možnosť poistenia schopnosti splácať buď americkú hypotéku, alebo hypotekárny úver. Boris Gandel vysvetľuje aj okolnosti, za ktorých poisťovňa prevezme na svoje plecia pohľadávky: pri úmrtí uhradí za klienta celú nesplatenú výšku úveru k dátumu úmrtia a počas vzniknutej invalidity bude za klienta uhrádzať úverové splátky. Na našu otázku o výške poistného poplatku pri hypotéke Boris Gandel vysvetľuje konkrétne podmienky určené Tatrabankou: „Pri poistení hypotekárneho úveru sa poplatok určuje percentuálne z poistenej výšky úveru. V prípade poistenia úmrtia je mesačný poplatok 0,025 % z výšky úveru a pri poistení úmrtia a invalidity je mesačný poplatok 0,037 % z výšky úveru.“

Slovenská sporiteľňa poskytuje k úverom zabezpečených nehnuteľnosťou úverové životné poistenie. Poistenie úveru je dobrovoľné, ale odporúčajú ho všetkým klientom, pretože ochráni nielen klienta samého, ale aj jeho rodinu. Štefan Frimmer objasňuje, ako presne to v SLSP chodí v prípade, že sa chystáte úver poistiť: „Úverové životné poistenie je zaradené do skupiny rizikového životného poistenia. Pri tomto poistení sa na krytí rizík podieľajú spoločnosti: Poisťovňa Slovenskej sporiteľne a poisťovňa Kooperativa. Tento produkt predstavuje flexibilné zabezpečenie úveru pri jeho poskytnutí a počas jeho trvania. Obdobie poistenia sa zhoduje s obdobím poskytnutého úveru, minimálne je však jeden rok.“

V SLSP si môžete zvoliť jeden z dvoch súborov poistenia, a to základný alebo komplexný. Základný súbor poistenia kryje riziká: smrť, trvalé následky úrazu, dočasnú pracovnú neschopnosť. Komplexný súbor poistenia kryje navyše aj smrť úrazom a stratu zamestnania. O poistenie klient žiada na začiatku – pri poskytnutí úveru, ale v tomto bankovom ústave si možno poistiť aj existujúci úver.

 

 

 

Príklady výšky mesačnej splátky poistného pri spotrebnom úvere vo výške 33 194,00 € (1 000 002 Sk) s lehotou splatnosti 20 rokov:

Spotrebný úver = 33 194,00 € (1 000 002 Sk)
Poistná suma = 34 853,70 € (1 050 003 Sk)

Muž, 35 rokov
Základný súbor poistenia: 28,15 € (848 Sk)
Komplexný súbor poistenia: 58,30 € (1 756 Sk)

Žena, 35 rokov
Základný súbor poistenia: 21,86 € (659 Sk)
Komplexný súbor poistenia: 52,01 € (1 567 Sk)

(zdroj: SLSP)

 

Článok bol uverejnený v časopise Môj dom.

 

 

Kategória: Legislatíva a financovanie
Tagy: financovanie hypotéka úver
Zdieľať článok

Diskusia