Keramické stropy HELUZ MIAKO sa novo kladú s Deformačno-separačným pásom HELUZ

23. 04. 2019 Zdieľať

Spoločnosť HELUZ začala dodávať na zhotovenie keramického stropu HELUZ MIAKO nový Deformačno-separačný pás (DSP) HELUZ. Tento kompozitný stavebný materiál na pružnú separáciu nosného muriva od nadväzujúcej vodorovnej konštrukcie svojimi vlastnosťami plne nahradí ťažké živičné pásy a zároveň zlepší prenos síl z vodorovných konštrukcií na zvislé murované konštrukcie, tlmí prenos hluku a vibrácií medzi stenovými a stropnými konštrukciami a významne znižuje riziko vzniku trhlín v murive v tesnej blízkosti jeho použitia.

DSP HELUZ sa dodáva v dvoch šírkach 25 a 30 cm v kotúči s dĺžkou 10 m. S pásom DSP sa oproti asfaltovému pásu pracuje ľahšie, pretože je výrazne poddajnejší aj pri nízkych teplotách a pri vyšších teplotách „netečie“. Zároveň sa DSP lepšie reže. Pás je teda výhodnejší nielen z pohľadu svojej funkcie v stavbe, ale zároveň významne uľahčuje samotné kladenie pásu na stavbe.

Postup pri zhotovení stropu 

Keramické stropy HELUZ MIAKO sú tvorené keramickými stropnými vložkami a keramo-betónovými stropnými nosníkmi vystuženými zváranou priestorovou výstužou. Zhotovenie stropu sa vykonáva podľa nasledujúceho postupu.

1. Geometrická presnosť

Vykoná sa kontrola svetlosti nosných stien (alebo nosníkov) a overí sa rovinnosť koruny pri obvodových a vnútorných nosných stenách. Pokiaľ je koruna muriva nerovná (= s odchýlkou väčšou ako 5 mm na 2 m laty alebo rozdielom medzi najvyšším a najnižším miestom na uloženie stropu viac ako 10 mm), potom je nutné korunu muriva vyrovnať maltou. Na murivo z nebrúsených tehál sa vyrovnanie maltou vykoná vždy. 

2. Deformačno-separačný pás HELUZ nahradzuje asfaltový pás 

Dosiaľ sa na korunu obvodového a vnútorného nosného muriva z brúsených tehál kládol ťažký asfaltový pás hr. 3 mm. Toto tradičné riešenie je naďalej možné, ale HELUZ novo ponúka Deformačno-separačný pás (DSP), čo je kompozitný stavebný materiál na pružnú separáciu nosného muriva od nadväzujúcej vodorovnej konštrukcie. DSP svojimi vlastnosťami nielen plne nahradí ťažké živičné pásy, ale zlepšuje prenos síl z vodorovných konštrukcií na zvislé murované konštrukcie, tlmí prenos hluku a vibrácií medzi stenovými a stropnými konštrukciami a významne znižuje riziko vzniku trhlín v murive v tesnej blízkosti jeho použitia. Je vyrobený z gumového granulátu spojeného polyuretánovým spojivom. Deformačno-separačný pás sa kladie na šírku uloženia stropu + šírku stužujúceho venca.


Keramické stropy HELUZ MIAKO sa novo kladú s Deformačno-separačným pásom HELUZ

2380359
Heluz

3. Uloženie nosníkov a ich podoprenie

Nosníky sa na murive rozmiestnia podľa šírky vložiek HELUZ MIAKO vkladaných na koncoch stropných nosníkov. Ideálne sa nosníky ukladajú na murivo pomocou žeriava, alebo hydraulickej ruky. Stropné vložky sa ukladajú na murivo s presahom 25 mm.


Keramické stropy HELUZ MIAKO sa novo kladú s Deformačno-separačným pásom HELUZ

2380363
Heluz

Nosníky sa po svojom rozmiestnení musia ihneď podoprieť pomocou vhodných líniových podpôr a stojok. Ako líniové podpory je možné použiť prvky systémového debnenia alebo napr. drevené trámy minimálneho prierezu 12 × 14 cm. Vzájomná vzdialenosť líniových podpôr a vzájomná vzdialenosť stojok je max. 150 cm. Pri podopieraní nosníkov sa rovno zhotoví predpísané zvýšenie uprostred rozpätia budúceho stropu.


Keramické stropy HELUZ MIAKO sa novo kladú s Deformačno-separačným pásom HELUZ

2380365
Heluz

4. Kladenie vložiek

Potom sa môžu vyskladať vložky HELUZ MIAKO, ktoré sa kladú postupne v jednotlivých radoch kolmo na pozdĺžnu os nosníkov od jednej steny k druhej.


Keramické stropy HELUZ MIAKO sa novo kladú s Deformačno-separačným pásom HELUZ

2380357
Heluz

5. Murovanie vencoviek

Po obvode stropnej konštrukcie sa z vonkajšej strany uložia vencovky. Vo vodorovnom smere sa kladú tesne k sebe (na doraz), na pero a drážku.


Keramické stropy HELUZ MIAKO sa novo kladú s Deformačno-separačným pásom HELUZ

2380371
Heluz

Po vymurovaní sa k vnútornej strane vencovky priloží tepelná izolácia v požadovanej hrúbke. 


Keramické stropy HELUZ MIAKO sa novo kladú s Deformačno-separačným pásom HELUZ

2380373
Heluz

6. Ukladanie výstuže a stužujúceho venca

Po celej ploche stropu je nutné položiť kari siete. Sieť kladieme na vopred pripravené podložky (dištančníky). Sieť po obvode musí byť zatiahnutá min. 150 mm za vnútorné líce muriva.


Keramické stropy HELUZ MIAKO sa novo kladú s Deformačno-separačným pásom HELUZ

2380353
Heluz


Keramické stropy HELUZ MIAKO sa novo kladú s Deformačno-separačným pásom HELUZ

2380355
Heluz

Zhotoví sa výstuž na stužujúce vence v súlade s projektovou dokumentáciou.


Keramické stropy HELUZ MIAKO sa novo kladú s Deformačno-separačným pásom HELUZ

2380369
Heluz

7. Postup betonáže stropu HELUZ MIAKO

S betonážou stropu je možné začať až po uložení stropných vložiek, zhotovení výstuže a položení KARI siete. Pred betonážou sa vykoná kontrola, či v stropnej konštrukcii nie sú medzery, kadiaľ by mohol vytiecť betón. Prípadné medzery sa opravia maltou. Stropné vložky sa pred samotnou betonážou pokropia vodou. Na betonáž sa použije betón pevnostnej triedy C20/25 XC1 mäkkej konzistencie S3 podľa ČSN EN 206-1. Betón sa ukladá rovnomerne v pruhoch v smere stropných nosníkov. Betón sa nesmie hromadiť na jednom mieste!

Betón sa riadne zvibruje a povrch sa uhladí latou, príp. vibrolatou. Výška nadbetonávky musí byť v celej ploche stropu konštantná. Je teda potrebné počítať aj so zvýšením stropnej konštrukcie.

Betón je potrebné riadne ošetrovať – vlhčiť najmä počas prvých 7 dní, v horúcich dňoch dlhšie. Palety s tehlami a iným stavebným materiálom je možné na strop uložiť najskôr po 7 dňoch. 

www.heluz.sk/files/Provadeci-prirucka

www.heluz.sk

www.heluz.sk/sk/vyrobky/stropy-2?attr-rada=Keramick%C3%A9+stropy+HELUZ+MIAKO

ZDROJ PR článok spoločnosti HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.

Kategória: Materiály
Tagy: keramické stropy
Zdieľať článok