Vložky by sa mali ukladať v jednotlivých radoch smerujúcich kolom na nosníky. Ale keďže náš strop je úzky len na 3 nosníky) a krátky, vložky sa ukladajú v radoch rovnobežných s nosníkmi.
Zdroj: Stano Botur

Ako zhotoviť keramický polomontovaný strop?

30. 06. 2020 Zdieľať

K tehlovému domu keramický strop jednoducho patrí! Správne zhotoveným stropom získate spoľahlivú konštrukciu s dlhou životnosťou. Zhotoviť ju možno aj pri svojpomocnej práci, ak dodržíte predpísané technologické predpisy a postupy pre použitý stropný systém. Tak ako to realizovali pracovníci na stavbe rodinného domu známeho speváka Roba Opatovského.

Polomontovaný stropný systém v sebe zahŕňa oproti monolitickým stropným konštrukciám vyhotovených z betónu viacej výhod, ako je nižšia prácnosť priamo na stavbe, nižší objem mokrých procesov, rýchle zhotovenie, úspora na debnení. Vyhotovený podhľad je keramický, rovný, vhodný na následnú realizáciu omietky.

Vďaka dobrej akumulačnej schopnosti a schopnosti prijímať vlhkosť sa v miestnostiach vytvára zdravá mikroklíma dôležitá pre zabezpečenie zdravého a hygienicky neškodného prostredia. Stropný systém vykazuje taktiež dobré tepelnoizolačné, akustické a krokové parametre, vysokú požiarnu odolnosť.

Ide o jednoduchú, rýchlu a rokmi overenú technológiu. Má široké možnosti použitia na výstavbu rodinných domov, obytných budov, rekreačných zariadení, ale aj na garáže, dielne a poľnohospodárske objekty ako aj pri obnove, prístavbe, nadstavbe a podobne.

Je variabilný, s možnosťou použitia aj pri členitých a nepravidelných pôdorysoch miestností.

Z čoho je keramický polomontovaný stropný systém?

Stropný systém sa skladá z keramických stropných nosníkov a stropných vložiek.

Keramický stropný nosník je zhotovený z keramických nosníkových tvaroviek, priestorovej priehradovej výstuže a betónu. Keramické stropné nosníky sú vyrábané štandardne v dĺžkach od 1,25 do 8,25 m v module po 250 mm. Ukladajú sa na nosné konštrukcie, najčastejšie na stužujúce vence a múry.

Keramické (vypaľované) stropné vložky sú vyrobené z tehliarskych hlín. Ukladajú sa nasucho na osadené a podopreté stropné nosníky.
Po uložení stropných vložiek a oceľovej výstuže navrhnutej projektantom sa nosníky a vložky sa navzájom spájajú betónovou zálievkou v predpísanej hrúbke. Stvrdnutím betónu vznikne nový strop.

Stropný systém ponúka možnosť skrátenia stropného nosníka v prípade, že potrebujeme nosník s inou ako štandardnou dĺžkou bez zníženia jeho nosnosti. Umožňuje vykonať výmenu keramického stropného nosníka kvôli otvoru v stropnej konštrukcii, vytvorenie balkónovej konzoly či už kolmo na nosníky alebo rovnobežne s nosníkmi alebo ukotvenie výstuže výstupného ramena schodiska.

Stropné nosníky

Stropné nosníky sú pomerne ťažké, ale s partiou kamarátov či pomocníkov ich možno vykladať na múry aj ručne. Práve svojpomocná montáž bez použitia techniky je hlavnou prednosťou polomontovaných stropov. Zdroj: Stano Botur

Ukladanie stropných nosníkov

Keramické stropné nosníky sa ukladajú na železobetónový veniec, prievlak, či murivo z brúsených alebo nebrúsených tehál. Pred uložením nosníkov sa na podklad umiestni asfaltový pás minimálnej hrúbky 3,5 mm. Podklad má byť vyrovnaný cementovou maltou (poterom) s minimálnou hrúbkou 10 mm, aspoň 2 dni vyzretou. Pri správne uložených brúsených tehlách nie je vyrovnávanie podkladu potrebné.

Vždy by ste mali postupovať podľa projektu a predpisu výrobcu. A tie hovoria, že nosníky treba uložiť na 3,5 mm hrubú asfaltovaný pás a ich vzájomnú polohu prispôsobiť dĺžke stropnej vložky.

Vždy by ste mali postupovať podľa projektu a predpisu výrobcu. A tie hovoria, že nosníky treba uložiť na 3,5 mm hrubú asfaltovaný pás a ich vzájomnú polohu prispôsobiť dĺžke stropnej vložky. Zdroj: IPEĽSKÉ TEHELNE

V závislosti od dĺžky nosníka je minimálne uloženie na nosnom murive 125 mm alebo 150 mm (pri nosníkoch dlhších ako 7 500 mm do dĺžky 8 250 mm). Asfaltový pás sa neukladá na podklad v mieste izolácie obvodového venca, ani v mieste budúceho strateného debnenia a tepelného izolantu hrúbky 60 mm, ani na keramické preklady.

Vzájomná osová vzdialenosť nosníkov (rozstup) je určená dĺžkou použitej stropnej vložky. Ale pozor – medzera medzi hranou nosníka a hranou vložky môže byť najviac 5 mm! Pri montáži je potrebné nosníky podoprieť zvislou podpernou konštrukciou, ktorej rozmiestnenie závisí od dĺžky nosníka.

Montážne podopretie nosníkov

Nosníky ihneď po uložení na nosné murivo symetricky podoprite vodorovnými montážnymi drevenými hranolmi s montážnymi stojkami tak, aby osová vzdialenosť medzi miestami podopretia, resp. medzi miestom podopretia a nosným murivom (stenou, nosnou konštrukciou) bola maximálne 1 750 mm.

Nosník od dĺžky 1 250 mm do dĺžky 2 000 mm nie je potrebné podoprieť. Každý nosník od dĺžky 2 250 mm do dĺžky 3 750 mm treba podoprieť v 1 mieste, nosník od dĺžky 4 000 mm do dĺžky 5 500 mm treba podoprieť na 2 miestach, nosníky od dĺžky 5 750 mm do dĺžky 7 250 mm treba podoprieť na 3 miestach a nosník od dĺžky 7 500 mm do dĺžky 8 250 mm treba podoprieť na 4 miestach. Miesta tvoria montážne hranoly v styku s nosníkmi.

Pri ťažkých stropoch musia byť hranoly zdvojené. Hranoly smerujú kolmo na nosníky. Každý drevený hranol treba podoprieť montážnymi podperami (v rovine kolmej na nosníky) – drevenými stĺpmi alebo špeciálnymi kovovým podperami používanými aj na zhotovenie stropného debnenia.

Montážne podpery musia byť tzv. zavetrované (teda zaistené šikmými vzperami), podložené a zaklinované. Osová vzdialenosť medzi montážnymi stojkami v smere montážnych drevených hranolov nesmie prekročiť 1 500 mm. Vzdialenosti montážnych podpier bol stanovený pri svetlej výške podlažia do 3 000 mm. V prípade, že sa zhotovujú stropy na viacerých podlažiach, musia stáť montážne podpery zvisle nad sebou.

Montážne podopretie nosníkov

Ihneď po uložení treba nosíky podoprieť v predpísaných vzdialenostiach, každých 1 750 mm. Na 3,5 m dlhej stene teda bude stačiť podoprieť každý nosník v strede. Použijeme drevený hranol a dve oceľové podpery. Zdroj: Stano Botur

Montážne podopretie nosníkov

Stredy nosníkov navrhol statik zdvihnúť vzhľadom na okrajom o 10 mm. Vďaka oceľovým podperám so závitovým doladením presnej výšky možno požiadavku statika splniť s presnosťou na milimetre. Zdroj: Stano Botur

Montážne podopretie nosníkov

Keďže naša stena je úzka, vystačíme si s dvomi podperami. V prípade širokých stien s veľkým počtom nosníkov treba použiť hranol s rozmermi 150 × 200 mm (podľa veľkosti zaťaženia aj zdvojený) a podpery s najväčšou vzájomnou vzdialenosťou 1,5 m. Zdroj: IPEĽSKÉ TEHELNE

Zväčšenie výšky v strede

Pri navrhovaní a zhotovení stropu treba brať do úvahy aj prirodzenú vlastnosť každého materiálu – pri zaťažení sa každá doska alebo prút ohýba. Platí to aj pre stropnú konštrukciu, ktorá sa môže ohnúť už od zaťaženia vlastnou hmotnosťou. Čím väčšia je nepodopretá plocha, tým je priehyb znateľnejší. Aby bol po zhotovení stropu priehyb takmer nulový, pri montáži stropu treba každý nosník nadvihnúť v strede proti smeru zaťaženia, takže nosníky nebudú vodorovné ale od každej steny smerom do stredu stropu pôdu trochu “do kopca”. Po odstránení montážnych podpier sa strop vyrovná. Vzniknuté sily zachytí obvodový oceľobetónový veniec. Pri zvýšení polohy v strede je potrebné zabezpečiť, aby nosník bol uložený pevne na nosnom murive.

Ukladanie stropných vložiek

Po uložení nosníkov v správnych osových vzdialenostiach sa vyplnia medzery medzi nosníkmi keramickými stropnými vložkami. Ukladajú sa nasucho na nosníky v ucelených radoch rovnobežných s nosným murivom. Radmi sa postupne vyplní celá konštrukcia od jedného konca nosníkov k druhému.

Ukladanie stropných vložiek

Vložky by sa mali ukladať v jednotlivých radoch smerujúcich kolom na nosníky. Ale keďže náš strop je úzky len na 3 nosníky) a krátky, vložky sa ukladajú v radoch rovnobežných s nosníkmi. Zdroj: Stano Botur

Pri rozkladaní nosníkov môže nastať prípad, že vzdialenosť nosníka od nosnej steny je menšia ako osová vzdialenosť. V takomto prípade sa stropná vložka uloží z jednej strany na nosník a z druhej strany na nosný múr. Bezpečný styk vložky s nosným múrom zabezpečí dĺžkový presah vložky najmenej 25 mm.

Ukladanie stropných vložiek

Ako vidno z fotografie, vložky na okraji stropu sa ukladajú na múr, v našom prípade z brúsených tehál s presahom aspoň 25 mm. Aj pod vložky je vhodné položiť dlhší úzky asfaltovaný pás v mieste styku s múrom. Zdroj: Stano Botur

Počas ukladania stropných vložiek taktiež pri betónovaní je potrebné chodiť po drevených fošniach uložených na priehradovej výstuži nosníkov (teda na vložky sa nestúpa).

Otvory vo vložkách je potrebné uzatvoriť proti zatekaniu betónu (napr. polystyrénom). S betónovaním sa začína až vtedy, keď sú všetky stropné vložky uložené po celej dĺžke nosníkov.

Vystuženie stropu

Betón nad stropnou vložkou treba vystužiť zváranými sieťami Ø 5/150 × 150 mm z betonárskej ocele triedy B500A, ktoré treba stýkať (ukladať a previazať) s presahom minimálne 300 mm v obidvoch smeroch a na krajoch ich treba uložiť ešte aspoň 200 mm za líce múru. Prekrytie prútov betónom má byť minimálne 15 mm.

Vystuženie stropu

Ešte treba uložiť do stropu a venca predpísanú výstuž (siete a prúty podľa projektu) a zhotoviť okrajové debnenie na stužujúci veniec. Na jeho zhotovenie sú vhodné keramické tvárnice strateného debnenia – univerzálne vencové tvárnice Zdroj: IPEĽSKÉ TEHELNE

Betónovanie stropu

S betónovaním môžete začať po dokončení namontovaní všetkých prvkov predpísaných projektom. Pred betónovaním sa musí celá plocha stropu dôkladne navlhčiť z dôvodu dobrej priľnavosti betónu.

Betónovanie stropu

Celý strop sa navlhčí a zaleje betónom triedy C20/25 tak, že nad hornou plochou stropných vložiek vznikne podľa typu konštrukcie 40, resp. 60 mm vrstva betónu. Betón musí ešte dlho zrieť a niekoľko dní ho treba vlhčiť vodou. Zdroj: IPEĽSKÉ TEHELNE

Stropná konštrukcia sa betónuje v pásoch, v smere nosníkov. tak, aby zaliali priestory pri stropných nosníkoch a aby nad keramickými vložkami vznikla celoplošná rovná vrstva betónu v predpísanej hrúbke. V prípade potreby prerušenia betónovania sa pracovná škára vytvorí medzi nosníkmi v strede keramickej stropnej vložky. Pracovná škára nesmie prechádzať v nad nosníkom (tzv. betónovým rebrom). Celkové plošné montážne zaťaženie stropu nesmie prekročiť 1,5 kN/m2 pred jeho tzv. zmonolitnením (konečným spevnením). Pri betónovaní je potrebné zabrániť hromadeniu betónu na jednom mieste. Keramické stropné vložky sa počas montážneho stavu nesmú zaťažovať ničím iným ako betónovou zálievkou. Po zhotovení stropnej konštrukcie je potrebné udržiavať betón v dostatočne vlhkom stave až do stvrdnutia. Podpery pod nosníkmi sa môžu odstrániť až po dosiahnutí zaručenej pevnosti betónu v tlaku. Pri odstraňovaní podpier vo viacpodlažnej budove sa postupuje vždy od horného podlažia k spodnému.

Zdroj: PR článok IPEĽSKÉ TEHELNE a.s.

Kategória: Materiály
Tagy: Britterm keramický strop stavba domu
Zdieľať článok
Je vysunutý sokel bezpečný?Dom z tehly

Je vysunutý sokel bezpečný?

Murovaný záhradný krb: 11 inšpirácií pre začiatočníkovDom z tehly

Murovaný záhradný krb: 11 inšpirácií pre začiatočníkov

Hľadáte cenník murárskych prác? Zisťovali sme za vásDom z tehly

Hľadáte cenník murárskych prác? Zisťovali sme za vás

Čo je kolaudácia a ako prebieha?Dom z tehly

Čo je kolaudácia a ako prebieha?