11. 05. 2006
Zdieľať

Napíšte do internetového vyhľadávača slovo tehla a prvý odkaz vás presmeruje na výrobcu mobilných telefónov. Že by už klasická tehla upadla do zabudnutia? Je už zastaraná? Vyšla z módy? Našťastie sa stavbári neorientujú podľa vyhľadávača, ale podľa vlastností, ktoré tento murovací výrobok reprezentujú. A tak môžeme pokojne povedať i napísať, že pri stavbe domov tehla svoje miesto stále má. V druhej časti seriálu o tom, ako a z čoho stavať, sa budeme zaoberať práve ňou.


Tehla

53626

Tehla bola odjakživa základným stavebným prvkom a je hádam taká stará ako stavebníctvo samo. Samozrejme, najskôr sa používala ako nepálená, ale niekedy okolo roku 4000 pred n. l. objavili naši predkovia úžasné účinky pálenia hliny a začala sa éra plnej pálenej tehly. Odvtedy sa neubránili pokroku ani nároky, ani technológia a dnešné tehly majú rôzne tvary, rôzne vlastnosti a možnosti využitia.Tehla

53633

Tradícia

Už na začiatku sme v skratke spomenuli históriu tehly. Je to murovací prvok s dlhou tradíciou. K jej širokému využitiu prispel najmä fakt, že v porovnaní s kameňom sa dala ľahšie spracovať a vykazovala lepšie vlastnosti. Tehla odvtedy prešla viacerými kvalitatívnymi premenami. V päťdesiatych rokoch 20. storočia sa po prvýkrát začala v dôsledku prvých vážnejších požiadaviek na úspory energie vyrábať tehla vyľahčená vzduchovými dutinami (dierované tehly ). To spôsobilo zvýšenie jej tepelného odporu pri zachovaní potrebnej pevnosti. V osemdesiatych rokoch sa na trh uviedli tehly s pórovitým črepom a väčším podielom dutín. Systém dutín v tehle bol lepšie usporiadaný, čo spolu s pórovitosťou črepu prispelo k ešte lepším tepelnoizolačným vlastnostiam.Tehla

53625

Výroba

Niekoľko slov si zaslúži aj táto časť zo života tehly. Základnou surovinou na výrobu tehly je tehliarska hlina. Tá sa po vyťažení halduje, mieša s prímesami (najčastejšie sú to tzv. ľahčivá a ostrivá), melie a necháva odležať v odležiarni. Cieľom týchto technologických krokov je čo najväčšia homogenizácia surovinovej zmesi pred vytvarovaním tehly. Tehla získava svoj tvar na vákuovom lise. Ďalším krokom je sušenie výrobku v sušiarni, ktoré trvá v závislosti od technológie asi 24 až 35 hodín pri teplotách do 100 °C (moderné rýchlosušiarne dokážu vysušiť tehlu do 8 hodín). Po vysušení idú tehly do pece, kde sa vypaľujú pri teplotách okolo 900 °C, tiež asi 24 až 35 hodín. Vypálený tehliarsky výrobok má kvalitatívne iné vlastnosti ako surová tehla, má vyššiu pevnosť, odolnosť proti poveternostným vplyvom, lepšie akustické i tepelnoizolačné vlastnosti.Tehla

53621

Vlastnosti

Tehla je kusový murovací prvok, z ktorého sa vytvárajú murované konštrukcie. Tie sa počas dlhého vývoja museli prispôsobovať rastúcim požiadavkám nielen na stabilitu či pevnosť, ale najmä na tvorbu zvukových a tepelných bariér. V 19. storočí stavebný poriadok predpisoval minimálnu hrúbku muriva z plných pálených tehál 45 cm. Pri tepelnoizolačných vlastnostiach plnej tehly by podľa dnešnej tepelnotechnickej normy mala mať takáto stena hrúbku skoro tri metre. Našťastie sa tento problém vyriešil pomocou systému zvislých dutín a pórovitého črepu. Aj v novodobom stavebníctve sa môžeme stretnúť s plnou tehlou ako súčasťou obvodového muriva – využíva sa ako vonkajšia vrstva pri sendvičových konštrukciách (lícová tehla). Musí mať preto dlhú životnosť a atraktívny vzhľad, dôležitými požiadavkami sú mrazuvzdornosť a pevnosť.Tehla

53618

Nielen plná pálená

Tradičná plná pálená tehla má dobré akumulačné schopnosti, ale vysoký súčiniteľ tepelnej vodivosti (jeho hodnota závisí od objemovej hmotnosti v suchom stave a je približne 0,8 až 0,86 W/m2 . K). Tepelný odpor steny hrubej 450 mm je R = 0,5625 m2K/W, čo je veľmi málo a dodatočné zateplenie dosahujúce hodnoty odporúčané normou by muselo mať hrúbku 60 mm a muselo by sa urobiť celoplošne. Spolu s niektorými dierovanými tehlami (napr. TDm, TV 14) patrí plná tehla medzi maloformátové tvarovky (rozmery d × š × v = 250 × 120 × 65 alebo 290 × 140 × 65).

Na odľahčenie murovacieho prvku a zlepšenie tepelnoizolačných vlastností sa vyrábajú tehly buď dierované, alebo s odľahčeným črepom. Vyrábajú sa v rôznych tvaroch so vzduchovými dutinami orientovanými pozdĺžne alebo priečne. Ich použitie je rôznorodé od obvodových nosných stien cez piliere a klenby až po vnútorné nosné i nenosné deliace steny. Používajú sa najmä na zhotovenie architektonicky náročnejších prvkov tam, kde veľkoformátové tehly svojimi rozmermi nevyhovujú.

V súčasnosti sa v prevažnej miere vyrábajú priečne dierované tehly l s prívlastkom alebo predponou therm-. Vyrábajú sa s výrazne vyľahčeným črepom v presnom a tvarovo náročnom vyhotovení. Vzduchové dutiny sú cielene usporiadané a spolu s pórovitým črepom zvyšujú hodnotu tepelného odporu pri hrúbke muriva 380 mm na viac ako 2 m2 . K/W.


Tehla

53617


Tehla

53620


Novším typom sú superizolačné tehly – tvarovky typu therm. Spoznáte ich podľa prípony Si na konci označenia. Ich hlavnou charakteristikou je na prvý pohľad hustejšie usporiadanie dutín a rebier. Na porovnanie, zatiaľ čo napr. klasická štyridsaťštvorka má 25 radov dutín, superizolačná štyridsaťštvorka ich má o 10 viac, čiže 35. Neomietnuté obvodové murivo murované tepelnoizolačnou maltou vykazuje tepelný odpor okolo 4,0 m2 . K/W, murované na obyčajnú maltu okolo 3,3 m2 . K/W. Pri murovaní z takýchto tehál sa používajú doplnkové tehly, ktoré výrobcovia dodávajú na riešenia niektorých detailov, ako sú napríklad rohy či okenné otvory (rohové, polovičné alebo koncové tehly ).


Systém

Aby sa odstránili problémy s variabilitou výrobkov pri montovaní, dodávajú spoločnosti vyrábajúce tehly a keramické tvarovky kompletné stavebné systémy, ktoré zahŕňajú prvky na stropy, steny, priečky, spojovacie prvky i maltu. Použitím takéhoto uceleného systému sa dá obmedziť výskyt tepelných mostov. Zaručená je pritom kompatibilita a pri stavbe nenastávajú problémy pri realizácii jednotlivých prvkov stavby.
Tehla

53627


Tehla

53628


Tehla

53629


Tehla

53630


Tehla

53631


Tehla

53623Ekológia

Tehla patrí medzi ekologické výrobky. Celý jej životný cyklus, t. j. výroba, zabudovanie, užívanie a údržba tehlových stavieb a aj ich prípadná demolácia a recyklácia tehlového materiálu, zaťažuje životné prostredie len minimálne. Obsah prírodných rádionuklidov je v prípade tehly hlboko pod povolenými hodnotami. A čo sa týka rýchlosti (miery) vyžarovania radónu 222Rn zo steny hrubej 100 mm, je na tom tri- až päťkrát lepšie ako ostatné bežne používané stavebné materiály.Tehla

53622

Vyberte si

Tehla je vďaka svojim vlastnostiam, ktoré od jej vzniku prešli mnohými úpravami, moderným murovacím materiálom a plnohodnotným konkurentom nových technológií. Ťaží predovšetkým zo svojej tradície a variability vyrábaných prvkov. Tehla sa tak už nepoužíva len na murovanie nosných stien, ale aj ako obklad, dlažba či estetický architektonický prvok na fasádach, v záhrade i interiéri. Svojimi vlastnosťami zaručuje pohodlné bývanie a vnútorný komfort. Tepelnoizolačné tehly na obvodové steny patria medzi najvhodnejšie stavebné materiály na hrubú stavbu. Sú vhodné nielen z hľadiska únosnosti a pevnosti, ale spájajú v sebe vlastnosti, ktoré vyhovujú tepelnoizolačným požiadavkám, ale aj požiadavkám na difúziu vodných pár. Rozhodnutie stavať z tehly patrí jednoznačne medzi správne voľby. Máte pritom na výber so širokej škály výrobkov od rôznych výrobcov. Odpoveď na otázku, aké miesto má v stavebníctve tehla, je jednoduchá. Stabilné.


Kategória: Materiály
Tagy: tehla
Zdieľať článok

Diskusia