Murujeme z pórobetónu

Murujeme z pórobetónu

08. 02. 2012
Zdieľať

Pórobetón si za posledné roky získal veľkú obľubu. Presné pórobetónové tvárnice (vyrábajú sa s maximálnou odchýlkou 2 mm) sa lepia tenkou vrstvou tmelu, a tak eliminujú tepelné straty vznikajúce prechodom tepla cez maltu. Tento materiál je veľmi dobre opracovateľný, a preto nie je problémom vytvárať rôzne oblúky, klenby a zalomenia bez zbytočných strát materiálu. Pri murovaní možno využiť aj odrezky, čím sa minimalizuje odpad. Prípadné nerovnosti možno obrúsiť ručným hoblíkom.

Výrobky z pórobetónu sa predávajú vo viacerých pevnostných triedach s garantovanou pevnosťou v tlaku od 2 do 4,4 MPa. Na stavbu klasického dvojpodlažného rodinného domu (prízemie s podkrovím), ak v projekte nie je predpísané inak, je pre obvodové murivo dostačujúca pevnosť tvárnic v tlaku 2 MPa. Tepelnoizolačné vlastnosti súvisia s objemovou hmotnosťou výrobku. Čím je nižšia, tým viac pórov výrobok obsahuje, a preto lepšie tepelne izoluje. Bežne sa predávajú tvárnice s objemovou hmotnosťou od 400 do 600 kg/m3. Na obvodové murivo je ideálne používať tvárnice s nižšími triedami objemovej hmotnosti, aby sa dosiahol čo najvyšší výsledný tepelný odpor konštrukcie a maximálne úspory v nákladoch na kúrenie. Pri použití presných murovacích tvárnic s hrúbkou 375 mm nie je potrebné dodatočné zateplenie. Rozmery najčastejšie predávaných tvárnic pre obvodové murivo sú: šírka 250, 300, 375 mm, výška 250 mm, resp. 249 mm, a dĺžka 500 mm, resp. 599 mm (v závislosti od výrobcu). V definovaní presných tvárnic je odchýlka pre skupinu s menšou presnosťou: dĺžka 3 mm, šírka a výška 2 mm. Na lepenie sa používa tenkovrstvová lepiaca malta.


Tvárnice na nosné a obvodové steny majú do seba zapadajúce perá a drážky. Vďaka tomu sa pri murovaní používa malta iba v horizontálnych škárach.

Tvárnice na nosné a obvodové steny majú do seba zapadajúce perá a drážky. Vďaka tomu sa pri murovaní používa malta iba v horizontálnych škárach.
Porfix

 

Vlastnosti pórobetónu

Pórovitá štruktúra pórobetónu je výhodná z hľadiska takmer všetkých sledovaných parametrov. Objemová hmotnosť je nízka, čo šetrí náklady pri dimenzovaní nosných konštrukcií, ale aj pri doprave a spracovaní. Pórovitá štruktúra pri svojej vlastnej nízkej hmotnosti veľmi dobre znáša pôsobenie tlakových síl. Póry sú výhodné aj z hľadiska zvukovoizolačných schopností, pretože absorbujú časť zvukovej energie. Štruktúra pórobetónu má svoje výhody dokonca aj pri vlastnostiach, ako sú nasiakavosť, vzlínavosť a mrazuvzdornosť. Póry sú uzavreté a prerušujú kapiláry, takže voda môže vzlínať len do malej výšky, pričom pohyb vody je celkovo veľmi pomalý, takže ani po silnom daždi neprenikne zboku do steny hlbšie ako 25 mm. Napriek tomu sa odporúča zakryť zvrchu murivo, ktoré by mohlo byť vystavené dlhšiemu (napríklad počas prezimovania stavby) pôsobeniu vody, a najmä snehu. V tomto prípade totiž voda na prienik do pórobetónu nepotrebuje kapilárne sily, do materiálu ju tlačí gravitácia a pomalý pohyb vody, ktorý chráni murivo v niekoľkohodinovom daždi, nepomôže, ak sa sneh topí na vrchu steny niekoľko týždňov. Ďalšími výhodnými vlastnosťami pórobetónu sú nehorľavosť a ekologická neškodnosť. Tieto vlastnosti však súvisia viac so zložením materiálu ako s jeho štruktúrou.


V súčasnosti všetci renomovaní výrobcovia ponúkajú nielen murovacie tvárnice, ale aj kompletné systémy na stavbu stien a stropov.

V súčasnosti všetci renomovaní výrobcovia ponúkajú nielen murovacie tvárnice, ale aj kompletné systémy na stavbu stien a stropov.
Marína Ungerová

 

Pórobetón sa delí podľa: použitého plniva (piesok alebo popolček), obsahu spojiva (vápno a cement). Ľudia pórobetón najčastejšie rozlišujú podľa farby: biely – pieskový a sivý – popolčekový. Biely pórobetón sa vyrába z kremičitého plniva (piesku), spojiva, vody a plynotvornej prísady, preto má bielu farbu. Sivý pórobetón obsahuje namiesto piesku iné plnivo – elektrárenský popolček. Oba typy, biely aj sivý, sú na prírodnej báze. Materiál je ľahký, má nižšiu akumulačnú schopnosť, zato však nízku tepelnú vodivosť.


Základný prvok – tvárnica

V súčasnosti všetci renomovaní výrobcovia ponúkajú nielen murovacie tvárnice, ale kompletné systémy na stavbu stien a stropov. Na každý typ výrobkov je vhodná príslušná trieda pórobetónového materiálu, ktorá sa označuje napríklad P2-400 alebo P4-500. Označenie tvárnic P2 znamená minimálnu zaručenú pevnosť v tlaku 2 MPa. Druhá časť označenia – číslo 400, 500 a iné – znamená maximálnu objemovú hmotnosť vo vysušenom stave. Z hľadiska použitia na stavbe treba vedieť, že na vnútorné nosné steny sa používajú tvárnice s vyššou pevnosťou a objemovou hmotnosťou, kým na obvodové steny tvárnice s čo najnižšou objemovou hmotnosťou, a tým aj s najlepšími tepelnoizolačnými vlastnosťami.

Presné tvárnice sa vyrábajú hladké, s perom a drážkou a s perom a drážkou a úchytnou kapsou. Výškovým modulom tvárnic vyrábaných na Slovensku je výška 250 mm. Efektívnym výškovým rozmerom je preto násobok dvestopäťdesiat, inak treba tvárnice rezať.

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste

Na vytvorenie steny sú k dispozícii všetky doplnky, ako sú nosné i nenosné preklady, vencové tvárnice na zateplenie betónových stužujúcich vencov, debniace U-tvárnice na vytvorenie vencov alebo dlhších prekladov a súčasťou systému je aj tenkovrstvová lepiaca malta. Na bezproblémové spájanie nenosných priečok s nosným murivom sa dodáva murivová spojka z plechu z nehrdzavejúcej ocele. Ak na uskutočnenie vízií investora či architekta nestačí ani takýto široký sortiment výrobkov, prichádza ďalší bonus v podobe jednoduchej opracovateľnosti pórobetónových tvárnic. Celý systém je zameraný na zmenšenie počtu mokrých procesov. Tvárnice na nosné a obvodové steny majú do seba zapadajúce perá a drážky. Vďaka tomu sa pri murovaní používa malta iba v horizontálnych škárach. Vďaka nízkej objemovej hmotnosti pórobetónovej hmoty možno vyrábať relatívne veľké tvárnice, takže pri niektorých značkách potrebujeme na štvorcový meter len šesť-sedem kusov. Takýto systém zmenšuje počet maltovaných spojov a celkovo zmenšuje počet úkonov pri murovaní.


Ako prvú vždy položíme tvárnicu v najvyššom rohu základovej dosky, perom na vonkajšiu stranu. Tvárnicu usadíme na vápenno-cementovú maltu s hrúbkou najmenej 20 mm.

Ako prvú vždy položíme tvárnicu v najvyššom rohu základovej dosky, perom na vonkajšiu stranu. Tvárnicu usadíme na vápenno-cementovú maltu s hrúbkou najmenej 20 mm.
xella

 

Tenkovrstvová malta

Využitie technológie tenkovrstvového murovania umožňujú tvárnice vyrábané s veľkou presnosťou. Medzi stavebníkmi sa zaužíval pojem lepenie a namiesto malty slovo lepidlo. Výhodou je, že na vymurovanie 1 m3 steny vystačíme so 14 kg malty. Miešačka ani pracovníci na jej obsluhu nie sú potrební a zmenšujú sa náklady na dovoz piesku. Maltu dodávanú vo vreciach v práškovej forme treba pred použitím rozmiešať s vodou.


Na bezproblémové spájanie nenosných priečok s nosným murivom sa dodáva murivová spojka z plechu z nehrdzavejúcej ocele.

Na bezproblémové spájanie nenosných priečok s nosným murivom sa dodáva murivová spojka z plechu z nehrdzavejúcej ocele.
Porfix

 

Murovanie z pórobetónu

Na základový pás alebo základovú dosku po očistení nanesieme penetračný náter. Aby v stenách nevzlínala voda, pod prvý rad tvárnic rozprestrieme hydroizolačné pásy podľa projektu. Musia mať šírku minimálne 500 mm. Izolácia nesmie byť prerušená, preto pásy spájame čiastočným roztavením alebo za studena lepením tak, ako to predpisuje výrobca hydroizolačného materiálu. Spoje pásov sa musia prekrývať s presahom aspoň 150 mm.


Na vnútorné nosné steny sa používajú tvárnice s vyššou pevnosťou a objemovou hmotnosťou, kým na obvodové steny tvárnice s čo najnižšou objemovou hmotnosťou, a tým aj s najlepšími tepelnoizolačnými vlastnosťami.

Tvárnice na nosné a obvodové steny majú do seba zapadajúce perá a drážky. Vďaka tomu sa pri murovaní používa malta iba v horizontálnych škárach.
Porfix


Na vnútorné nosné steny sa používajú tvárnice s vyššou pevnosťou a objemovou hmotnosťou, kým na obvodové steny tvárnice s čo najnižšou objemovou hmotnosťou, a tým aj s najlepšími tepelnoizolačnými vlastnosťami.

 

Rohy a prvý rad
Ako prvú vždy položíme tvárnicu v najvyššom rohu základovej dosky, perom na vonkajšiu stranu. Tvárnicu umiestnime na vápenno-cementovú maltu s hrúbkou najmenej 20 mm. Prekontrolujeme vodorovnosť a výšku osadenia rohovej tvárnice. Celý prvý rad tvárnic ukladáme na vápenno-cementovú maltu, ktorej hrúbka sa mení v závislosti od nerovnosti základu, najmenej však 20 mm. Dbáme na rovinnosť vo vodorovnom smere. Preto napneme šnúru od rohu po roh. Zvislosť kontrolujeme vodováhou. Pri ukladaní vyšších radov dbáme na priamosť a vodorovnosť (murárska šnúra) a zvislosť (olovnica, vodováha). Pred lepením ďalšieho radu tvárnic očistíme povrch ložnej škáry od prachu a nečistôt. Murovaciu maltu nanášame murárskou lyžicou. Správnu väzbu tvárnic dodržiavame, aj keď vynecháme otvor v múre, tak isto pri zalomení steny. Preväzovanie zvislých škár musíme robiť s presahom najmenej 100 mm. Vodováhou kontrolujeme správnosť osadenia každej tvárnice.

Ak používame hladkú tvárnicu bez pera a drážky, nanášame maltu aj na zvislý spoj. Tvárnicu priložíme k susednej tvárnici čo najtesnejšie a až potom ju položíme na vrstvu malty. Pri vodorovnom posúvaní tvárnice by sa mohlo stať, že maltu si natlačíme k zvislej škáre a vznikne zvislá vzduchová medzera nevyplnená spojovacou maltou. Pri lepení nanášame len toľko malty, aby sa zbytočne nevytláčala zo spoja, ale tak, aby sa tvárnica či odrezok spoľahlivo prilepili po celej ploche spoja.

Kategória: Materiály Stavba a rekonštrukcia
Tagy: materiál rsz stavebný
Zdieľať článok

Diskusia