Najčastejšie chyby šikmých striech

Najčastejšie chyby šikmých striech

04. 12. 2012
Zdieľať

Najväčším problémom kvality striech na Slovensku je vplyv ľudského faktora. Realizácia strechy len podľa projektu na stavebné povolenie, bez zdokumentovaných stavebných detailov, je u nás až pričastým negatívnym javom.

Ani ten najkvalitnejší strešný materiál nesplní svoje poslanie, ak bude nesprávne alebo nekvalitne použitý. A nečakaná investícia do opráv nekvalitnej strechy vás nakoniec bude stáť viac ako poctivá príprava a dôslednosť pri realizácii.

Dajte si poradiť ozajstnými odborníkmi a nebojte sa pýtať. Nikto od vás nebude čakať vedomosti o konštrukciách striech. Na to sú tí, ktorí to študovali a zaoberajú sa tým. Tak sa pýtajte! Ak sa odhodláte na svojpomocnú výstavbu alebo rekonštrukciu strechy, určite nie je vhodné kombinovať a skladať vrstvy strešného plášťa na základe najnižšej cenovej ponuky a vlastného úsudku. Konštrukcia zateplenej šikmej strechy je naozaj zložitá a náročná na kvalifikované realizovanie všetkých detailov. Venujte svoj čas radšej vyhľadaniu skúsených odborníkov s dobrými referenciami. 

Jednou z častých chýb býva zámena poistnej hydroizolácie s parozábranou alebo nesprávne zvolená fólia vzhľadom na jej difúzny odpor. Nie je jedno, čo dáte pod krytinu, každá fólia má svoje stanovené vlastnosti a ak máte v projekte správne navrhnutý strešný plášť, treba jeho materiálovú skladbu dodržať.

Jednou z častých chýb býva zámena poistnej hydroizolácie s parozábranou alebo nesprávne zvolená fólia vzhľadom na jej difúzny odpor. Nie je jedno, čo dáte pod krytinu, každá fólia má svoje stanovené vlastnosti a ak máte v projekte správne navrhnutý strešný plášť, treba jeho materiálovú skladbu dodržať.
Dorken

Najčastejšie chyby

Pozor na nedostatočne vysušenú nosnú drevenú konštrukciu alebo na konštrukciu napadnutú drevokaznou hubou.
Sklon strechy pri tvrdej skladanej krytine nemá byť menší ako 17°. Pri menšom sklone nesmie chýbať vodotesné podstrešie alebo vhodná poistná hydroizolácia.
Pozor na nevhodný výber poistnej fólie, napríklad ak sa polyetylénová mikroperforovaná fólia, ktorá má minimálnu hydroizolačnú schopnosť, použije na debnení, môže zapríčiniť tvorbu kondenzátu, ktorý zaťažuje debnenie.
Tvorba kondenzátu, ktorý potom steká do izolácie, spôsobuje aj nedostačujúce odvetranie v hrebeni strechy.
Napájanie jednotlivých pásov poistnej hydroizolácie musí mať predpísaný presah (10 cm), pri silných zrážkach inak hrozí zatečenie.
Ak sa náhodou pri montáži poškodí poistná hydroizolačná fólia, nesmie sa dodatočne opravovať zospodu, ale ešte pred zakrytím krytinou sa musia poruchy opraviť záplatou zhora.
Hydroizolačná fólia nesmie pri zhotovovaní šikmej strechy ostať nezakrytá dlhšie, ako je lehota povolená výrobcom. Môže sa poškodiť jej hydroizolačná vrstva, a tak sa stane celá fólia nefunkčná.
Prečnievajúca a do odkvapu zasahujúca hydroizolačná fólia na spodnej strane strešnej roviny predstavuje nesprávne riešenie ukončenia fólie.
Nešetrite na hrúbke a kvalite tepelnej izolácie, ak chcete mať príjemnú klímu v podkrovnom priestore. Hlavná vrstva by nemala byť tenšia než 16 cm a druhá vrstva by mala byť hrubá aspoň 4 cm, čo platí pre naše klimatické podmienky. Aj tu je dôležité dokonalé vyhotovenie technických detailov, aby nevznikali tepelné mosty a aby sa zabránilo neskoršiemu výskytu plesní.

Vďaka svojej ohybnosti sú šindle vhodným materiálom na zložité strešné konštrukcie. Najmä vďaka schopnosti ľahko sa tvarovo prispôsobiť rezaním sú predurčené na zložité strechy, pri ktorých sa kladie dôraz na precízne vyhotovedenie detailov. Aj na slovenský trh sa však dostáva čoraz viac „imitácií“ šindľov, ktoré svojou kvalitou nezodpovedajú štandardným výrobkom. Druhým problémom je, že vďaka navonok veľmi jednoduchej a rýchlej inštalácii existuje veľa „imitátorov“ – strechárov, ktorí pre nedostatok znalostí jednotlivých techník takisto znižujú životnosť a zhoršujú povesť šindľom ako takým. Vyberajte preto kvalitných výrobcov s certifikátmi, ktorí vám poskytnú aj presné návody spôsobu realizácie alebo vám odporučia kvalitnú firmu so skúsenosťami pri realizácii strešnej krytiny z konkrétneho materiálu.

Vďaka svojej ohybnosti sú šindle vhodným materiálom na zložité strešné konštrukcie. Najmä vďaka schopnosti ľahko sa tvarovo prispôsobiť rezaním sú predurčené na zložité strechy, pri ktorých sa kladie dôraz na precízne vyhotovedenie detailov. Aj na slovenský trh sa však dostáva čoraz viac „imitácií“ šindľov, ktoré svojou kvalitou nezodpovedajú štandardným výrobkom. Druhým problémom je, že vďaka navonok veľmi jednoduchej a rýchlej inštalácii existuje veľa „imitátorov“ – strechárov, ktorí pre nedostatok znalostí jednotlivých techník takisto znižujú životnosť a zhoršujú povesť šindľom ako takým. Vyberajte preto kvalitných výrobcov s certifikátmi, ktorí vám poskytnú aj presné návody spôsobu realizácie alebo vám odporučia kvalitnú firmu so skúsenosťami pri realizácii strešnej krytiny z konkrétneho materiálu.
IKO Slovakia s.r.o.

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste

 
Šikmé strechy potrebujú protisnehovú ochranu
Protisnehová ochrana by mala byť nevyhnutnou súčasťou šikmých striech. Podľa vyhlášky ministerstva životného prostredia č. 532/2002 musí mať šikmá strecha stavby so sklonom strešných rovín strmším ako 25° zachytávač zosúvajúceho sa snehu. V súčasnosti existuje niekoľko druhov snehových zachytávačov. Osvedčili sa najmä zábrany umiestnené a rovnomerne rozložené po celom povrchu strechy. „Vhodné je kombinovať líniové sneholamy s bodovými, ktoré tvoria protisnehové škridly a háky. Líniové zachytávače snehu môžu v niektorých prípadoch vytvárať veľké návaly snehu, ktoré môžu lokálne preťažiť krytinu a následne ju poškodiť,“ hovorí Eduard Jamrich, predseda Cechu strechárov Slovenska. Dôraz treba klásť najmä na miesta s najväčším rizikom poškodenia (strešné okná, vikiere a pod.). V prípade, že sneholamy na strechu neumiestnime, môže zosúvajúci sa sneh poškodiť strešné prestupy, strhnúť strešné žľaby či poškodiť strešnú krytinu pri odkvape. Odporúča sa tiež upevnenie žľabov a zvodov nadimenzovať na hmotnosť snehu. V prípade, že je strecha nesprávne konštrukčne riešená, môže pri veľkom množstve snehu a jeho hromadení na okrajoch strechy dochádzať aj k zatekaniu vody do vnútorných priestorov. 

Krytina je hlavná hydroizolačná vrstva, ktorá chráni ostatné časti strešného plášťa a vnútorný priestor pred pôsobením poveternostných vplyvov, najmä vody, vlhkosti a vetra. Preto je dôležité ukladať ju precízne bez medzier, tak, aby každý kus presne zapadol do drážok. Treba dodržiavať postup, ktorý stanovil výrobca.

Krytina je hlavná hydroizolačná vrstva, ktorá chráni ostatné časti strešného plášťa a vnútorný priestor pred pôsobením poveternostných vplyvov, najmä vody, vlhkosti a vetra. Preto je dôležité ukladať ju precízne bez medzier, tak, aby každý kus presne zapadol do drážok. Treba dodržiavať postup, ktorý stanovil výrobca.
Tondach

Dôležité je nepodceniť ani ten najmenší kútik tým, že sa tam vynechá tepelná izolácia. Takzvané tepelné mosty vedia narobiť veľké problémy, plesne nevynímajúc.
Najväčšie a najčastejšie chyby sa robia pri vyhotovení parozábrany. Kvalitné, no niekedy možno drahšie materiály sa často nahrádzajú lacnými, určenými na iný účel. Napríklad stavebnou fóliou určenou na balenie. V nej sa veľmi ľahko vytvoria mikrotrhliny, cez ktoré sa do tepelnej izolácie dostáva vodná para. Mokrá tepelná izolácia je potom absolútne nefunkčná, pretože namiesto korigovania rozdielu teplôt medzi exteriérom a interiérom, pôsobí ako vodič a prenáša vysokú alebo nízku vonkajšiu teplotu dovnútra.
Na všetky napojenia parozábrany je nevyhnutné používať len také materiály, ktoré sú na to určené výrobcom. Nevhodný typ pásky môže časom stratiť lepivosť a odpadnúť. Do tepelnej izolácie sa tak dostane vodná para.
Pozor na všetky detaily, treba ich vyriešiť dokonale! Až príliš často bývajú katastrofou prestupujúce konštrukcie (komín, štítové murivo a podobne), kde sa spoje parozábrany a konštrukcie väčšinou riešia pomocou akrylátového tmelu, a dokonca bez tesniacej pásky.
Ak chcete viesť elektroinštalácie nad pohľadovou vrstvou, je nevyhnutné vytvoriť medzi parozábranou a pohľadovou vrstvou montážnu medzeru. Ak sa tam nenachádza, parozábrana sa pri vedení elektroinštalácie zákonite poruší a vodná para môže prenikať do konštrukcie strechy.

Strešná krytina, to nie sú iba samotné škridly, šindle či platne. Výrobcovia väčšinou ponúkajú kompletný strešný systém, vrátane doplnkov a príslušenstva ku konkrétnej krytine. Využite ich a neexperimentujte s provizórnymi riešeniami. Napríklad aj upevnenie hromozvodu je dôležité riešiť pomocou doplnkov krytiny na to určených. Vŕtanie dier do krytiny a „nejaké“ uchytenie „ niečím“ sa určite nevyplatí ani vzhľadom na funkčnosť hromozvodu, ani vzhľadom na izolačnú schopnosť krytiny.

Strešná krytina, to nie sú iba samotné škridly, šindle či platne. Výrobcovia väčšinou ponúkajú kompletný strešný systém, vrátane doplnkov a príslušenstva ku konkrétnej krytine. Využite ich a neexperimentujte s provizórnymi riešeniami. Napríklad aj upevnenie hromozvodu je dôležité riešiť pomocou doplnkov krytiny na to určených. Vŕtanie dier do krytiny a „nejaké“ uchytenie „ niečím“ sa určite nevyplatí ani vzhľadom na funkčnosť hromozvodu, ani vzhľadom na izolačnú schopnosť krytiny.
Bramac

Kategória: Stavba a rekonštrukcia Strecha, podkrovie
Tagy: šikmá stavba strecha
Zdieľať článok

Diskusia