Klady a nedostatky eurookien

Klady a nedostatky eurookien

28. 02. 2006
Zdieľať

Drevo ako jeden z najstarších stavebných materiálov predstavuje klasickú materiálovú bázu aj na výrobu okien. Využitie domácej surovinovej základne, energetická náročnosť materiálu i celého výrobného procesu, prácnosť spojená s výrobou a modernizáciou okna počas životnosti a možnosť recyklácie zaručujú tomuto materiálu široká aplikácie na výrobu okien aj v budúcnosti.


Klady a nedostatky eurookien

47015

Drevo je dobrý tepelnoizolačný materiál. Pri svojej malej mernej hmotnosti má nízky súčiniteľ tepelnej vodivosti. Nevýhodou dreva ako organického materiálu je jeho nevyhnutná ochrana proti vlhkosti, plesni, organizmom a ohňu. Drevené okná majú dlhodobú tradíciu. Geometria prierezu okenných vlysov sa vyvíjala po stáročia až do dnešnej podoby. V našich podmienkach sa na budovách i v rodinných domoch v prvej polovici 20. storočia aplikovali dvojité okná. Okná na báze dreva, používané v minulosti hromadne na panelových bytových domoch, majú veľké nedostatky, najmä z hľadiska nadmernej infiltrácie vzduchu, ktorá spôsobuje veľké energetické straty, znižuje zvukovoizolačné vlastnosti okenných konštrukcií a spôsobuje pohyb, až nežiaducu penetráciu vody konštrukciou okna na interiérovú stranu. Najrozsiahlejšiu produkciu drevárskych závodov zastupovali zdvojené okná.

Nová konštrukcia okna

V súčasnosti technológia spracovania dreva umožňuje vytvárať lamelové profily. Jednotlivé lamely sa predlžujú pomocou mikročapov a vzájomne sa lepia. Lamelové profily, tzv. eurohranoly, zaraďujeme do troch skupín : • vonkajšie lamely sú bez spojov a sú vhodné na výrobu okien s lazúrovacími lakmi;


 • všetky vrstvy sú vytvorené z nastavovaných lepených lamiel, hodia sa na výrobu okien s krycími lakmi;


 • všetky vrstvy sú vytvorené z nastavovacích lepených lamiel z menej kvalitného dreva, sú vhodné len na výrobu okien s krycími lakmi.Klady a nedostatky eurookien

47009

Najpoužívanejším druhom dreva na výrobu lamelových profilov je smrek, borovica a dub. Z exotických drevín je to mahagón, meranti, teak, oregonská pínia. Základným predpokladom kvality drevnej hmoty na výrobu okien, tak masívu (homogénny vlys), ako aj vlysu z lepených lamiel je vlhkosť, ktorá nesmie prekročiť 12 %. Kvalita okien z lamelových vlysov závisí aj od kvality použitého lepidla. Nedodržanie požadovanej vlhkosti, prípadne použitie menej kvalitného lepidla pri lamelových vlysoch, môže spôsobiť v priebehu používania veľké nedostatky okien. V súčasnosti sa aj u nás pri výrobe drevených okien uplatňuje tzv. unifikovaný EURO – program, totožný s nástrojovým radom na ich výrobu.

Tepelnotechnické vlastnosti okna

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste


Klady a nedostatky eurookien

47012

Z tepelnotechnického hľadiska predstavuje okno zloženú konštrukciu. Jeho tepelnotechnické vlastnosti sú určené predovšetkým vlastnosťami priehľadných plôch (sklených systémov), ale aj nepriehľadných plôch, vlysov, okenného krídla a okenného rámu.

Vzduchová priepustnosť

V minulosti muselo okno zabezpečiť požadovanú výmenu vzduchu v interiéri formou neregulovaného prirodzeného vetrania (okná bez tesniacich alebo s málo účinnými tesniacimi profilmi). V súčasnosti sa vyrábajú okná maximálne utesnené, s minimálnou infiltráciou vzduchu, pričom požadovanú minimálnu výmenu vzduchu v miestnosti musí zabezpečiť projektant iným spôsobom. Takto tesné okná nezabezpečia požadovanú výmenu vzduchu vo vnútorných priestoroch, a preto je potrebné zabezpečiť túto výmenu iným spôsobom (vetracie mriežky, štrbiny a pod.)


Klady a nedostatky eurookien

47013

Vodná nepriepustnosť

Schopnosť uzavretého okna odolávať nežiaducemu pohybu až penetrácie vody na vnútorný povrch nazývame vodotesnosťou. Tento parameter nespĺňajú okná všetkých výrobcov, dokonca môže dôjsť k penetrácii vody na interiérovú stranu a to najmä u okien s jedným tesniacim profilom v styku okenného krídla a rámu.

Vzduchová nepriezvučnosť

Z akustického hľadiska je okno zložitá konštrukcia. Na jeho nepriezvučnosť má vplyv niekoľko faktorov. Medzi najdôležitejšie patria: druh zasklenia, pomer zasklenej plochy k ploche rámu, tesnosť škár a počet zalomení v stykoch a pod.

Osadzovanie okien


Klady a nedostatky eurookien

47010

Pri osadzovaní okien do obvodovej steny treba venovať zvýšenú pozornosť vylúčeniu vzniku tepelných mostov a vzduchotesnosti okennej konštrukcie v styku s obvodovou stenou. Styk okna a obvodovej steny musí eliminovať dilatačné pohyby. Pri montáži strešného okna ide o osobitný problém. Fyzikálna celistvosť obvodovej steny v detaile osadenia okna predpokladá splnenie týchto kritérií: • odpor styku sa musí rovnať minimálnej hodnote tepelného odporu okna;


 • z vlhkostného režimu styku je vylúčená kondenzácia vodnej pary;


 • vzduchová nepriezvučnosť styku sa musí rovnať minimálnej hodnote indexu vzduchovej nepriezvučnosti okna;


 • stupeň priepustnosti styku je vyjadrený kritériom jeho vzduchovej priepustnosti;


 • vodná nepriepustnosť styku je vyjadrená kritériom jeho vodnej nepriepustnosti;


 • životnosť a zachovanie kvality detailu osadenia okna.

Výber okna

V súčasnosti už vývoj moderných okien dospel tak ďaleko, že všetky materiálové varianty okien, resp. ich kombinácie (drevené, plastové a kovové) možno považovať za rovnocenné konštrukcie navrhnuté tak, aby plnili svoju funkciu dlhodobo a spoľahlivo. Pri výbere okna z hľadiska ekologických požiadaviek sa odporúča zamerať na tieto ukazovatele: • ekologickú bilanciu východiskového materiálu na výrobu vlysov (túto požiadavku najviac spĺňajú drevené okná);


 • kvalitu vlysov – profilov na výrobu okenných rámov a krídel vzhľadom na ich mechanické, tepelnoizolačné, zvukovoizolačné vlastnosti a nároky na údržbu;


 • tepelnoizolačné a zvukovoizolačné vlastnosti zasklenia;


 • riešenie konštrukčných detailov (spôsob zasklenia, vzduchovú priepustnosť a odolnosť proti klimatickým vplyvom);


 • zosúladenie komponentov do kvalitatívne jednoliateho celku (vhodnú kombináciu vlysov, zasklenia, tesnení a kovania);


 • kvalitu celoobvodového kovania;


 • životnosť a spoľahlivosť okien;


 • kvalitu príslušenstva (vonkajšie oplechovanie, vnútorné parapety, žalúzie a pod.);


 • spôsob osadenia okna do stenovej konštrukcie a parametre styčných škár.


Klady a nedostatky eurookien

47008

Zákazník by sa vo vlastnom záujme nemal nechať ovplyvňovať tendenčnými tvrdeniami jednotlivých predajcov a podľa svojho uváženia a finančných možností by mal uprednostniť kvalitné značkové výrobky s certifikátom od osvedčených výrobcov. Dôležité je sledovať pomer kvality a ceny a porovnávať porovnateľné (napr. parametre vlysov zasklení a pod.) V inzertných ponukách výrobcov sa často zdôrazňuje len cena a zvyčajne sa neudáva charakteristika profilu, ba často sa používa najlacnejšie sklo. Nekvalitné okno (horšie zasklenie, kovanie, výstuž) sa po čase prejaví rozličnými nedostatkami (tepelnými únikmi, zarosenými sklami, zavlhnutou stenou v mieste osadenia, problémami s otváraním a pod.)

Záver

Drevené okná novej konštrukcie, ktoré sa vyrábajú v súlade s unifikovaným EURO – programom, dosahujú kvalitatívne vyššie fyzikálnotechnické parametre. Výborné tepelnoizolačné vlastnosti, primeranú infiltráciu z hľadiska požiadaviek energetickej efektívnosti, pričom pre splnenie hygienických požiadaviek je potrebné aplikovať vetracie mriežky, štrbiny a pod. K tomu, aby sa splnili požiadavky vodotesnosti, je potrebné aplikovať v styku okenného krídla a rámu kvalitnú vetrovú prekážku na vnútornej strane a uzáver dekompresnej dutiny v strednej zóne styku, ako aj dimenzované otvory na prívod vzduchu do dekompresnej dutiny a odvod vody z nej.

Akustické vlastnosti možno zlepšovať aplikáciou skiel rôznej hrúbky, prípadne použitím špeciálnych akustických dvojskiel.

Kategória: Okná
Tagy: drevené okno eurookno
Zdieľať článok

Diskusia