Predchádzajte oprave plochej strechy

Predchádzajte oprave plochej strechy

18. 05. 2012
Zdieľať

Lákadlom pre niektorých staviteľov je plochá strecha. Jednou z jej výhod je jednoduchá realizácia, medzi ďalšie patria nižšie náklady na zastrešenie či rôznorodosť jej využitia – môže slúžiť ako terasa, strešná záhrada či trávnik. Pamätajte však na to, že stavba každej strechy si vyžaduje individuálny prístup a precíznu realizáciu.

Moderné stavebné materiály v súčasnosti síce dokážu vyliečiť neduhy plochých striech, ako je predčasné starnutie krytiny či degradácia poveternostnými vplyvmi, ale ani tie najlepšie materiály nebudú dostatočne funkčné, ak zanedbáte ich dôkladnú realizáciu či údržbu strechy. Pri neodborných zásahoch treba často pristúpiť k sanácii, pričom odstránenie pôvodného systému je veľmi drahá záležitosť.

Základom funkčnej strechy je hydroizolácia

Rekonštrukcii plochej strechy rodinného domu možno predísť dôsledným zabezpečením odtekania vody. Ako možno chrániť takúto strešnú konštrukciu pred prienikom neželanej vlhkosti? Vhodne zvoleným hydroizolačným systémom a správnym vyspádovaním strechy. Na základe stanoveného mechanického zaťaženia si môžete zvoliť jedno- alebo dvojvrstvový systém hydroizolácie.

Výhodou jednovrstvového systému hydroizolácie prostredníctvom termoplastických fólií je ich pomerne jednoduchá spracovateľnosť a dobré mechanicko-fyzikálne vlastnosti. Každý stavebník určite ocení najmä ich priaznivú cenu. Vzhľadom na ich menšiu hrúbku sú však náchylnejšie na poškodenie.

Bezpečnejšou voľbou hydroizolácie je dvojvrstvový systém s aplikáciou asfaltovaných pásov, ktorý je odolnejší. Prednosťou tohto systému je, že aplikáciou prvej vrstvy sa zabezpečí hydroizolácia strechy. Po ukončení všetkých ostatných prác na streche, ako napríklad vzduchotechnika a podobne, sa môže nataviť druhá vrstva povlakovej krytiny. Tento systém možno aplikovať buď voľným položením, alebo natavením k podkladu. V súčasnosti sa do popredia dostávajú modifikované asfaltované pásy s hrebeňovým profilom. Hrebeňová profilácia sa vyznačuje rovnomernejším spojením asfaltovaného pásu s podkladom, nižšou spotrebou plynu a vyššou úsporou času pri natavení v porovnaní so štandardnými pásmi s hladkým spodným povrchom.


Zatečená strecha. Nerovnomerné namáhanie hydroizolácie stojatou vodou je predovšetkým dôsledok nesprávnej realizácie strechy – bez spádu.

Zatečená strecha. Nerovnomerné namáhanie hydroizolácie stojatou vodou je predovšetkým dôsledok nesprávnej realizácie strechy – bez spádu.
Icopal a. s.

Spádovanie je nevyhnutnosť

Nerovnomerné namáhanie hydroizolácie stojatou vodou je predovšetkým dôsledok nesprávnej realizácie strechy – bez spádu. Na odvodnení plochej strechy by ste si mali dať záležať, pretože inak môže dôjsť nielen k obmedzeniu jej funkčnosti, ale i celej stavby. Aby sa znížilo priame namáhanie povlakovej krytiny, treba zabezpečiť plynulý odtok vody z povrchu hydroizolačných vrstiev do vtokov. To je predpoklad na zvýšenie bezpečnosti hydroizolácie strechy a predĺženie jej životnosti.

Spádová vrstva je súčasťou konštrukcie strešného plášťa a tvorí potrebný sklon nasledujúcich vrstiev vrátane hydroizolačnej. Minimálny sklon strechy by mal byť 1° smerom k odvodňovacím prvkom. Spádovanie hydroizolácie je obzvlášť nevyhnutné v prípade obrátených striech. Inak môže, najmä v zimných mesiacoch, dôjsť k ochladzovaniu nosnej konštrukcie, ku vzniku tepelných mostov, a tým k oroseniu a vzniku kondenzátu na vnútorných stranách konštrukcie. Čo z toho vyplýva? V prípade, že strechu nevyspádujete, budú sa na jej povrchu tvoriť mláky. Vplyvom stojatej vody, ale aj zanášaním nečistotami dôjde k postupnej degradácii strešnej krytiny.


Správne realizovaná strecha

Správne realizovaná strecha
Icopal a. s.

Ako strechu vyspádovať?

Spádovanie môže byť vonkajšie, vnútorné alebo kombináciou vnútorných vpustov vyvedených chrličom smerom do vonkajšieho zvodového potrubia riešeného na fasáde. Vnútorné spádovanie strechy sa rieši rovinami s rozličným spádom, pričom najnižšie miesto je pri dažďovom vpuste. Na rozdiel od vnútorného sa vonkajšie spádovanie používa len v ojedinelých prípadoch. Väčšinou sa odvodnenie striech realizuje pomocou dažďových vpustov. V prípade rekonštrukcií striech, a tým aj pôvodných vpustov, sa musí aplikovať sanačný vpust s gumovým tesnením, ktoré slúži ako tesnenie proti „vzdutej vode“ v prípade upchania kanalizačného potrubia. Nechať sa zlákať lacnejšími vpustami bez tesnenia sa nemusí vyplatiť. Môže sa totiž upchať zvodové potrubie, čo spôsobí zaplavenie strešného plášťa a znehodnotenie tepelných izolácií. Ideálnym riešením je zhotovenie vrchnej nakašírovanej vrstvy vpustov z rovnakého materiálu ako povlaková krytina, pretože potom možno vytvoriť nepriepustné spojenie.

Šetrenie sa nemusí vyplatiť

V prípade, že streche a jej vyspádovaniu nebudete venovať pozornosť, môžete čoskoro rátať s rekonštrukciou strešnej krytiny. Už menšie chyby, ktoré sa objavia na streche, by ste mali odstrániť včas, aby ste predišli rozsiahlejším opravám v budúcnosti. Ak si pred začiatkom rekonštrukcie necháte odborníkom diagnostikovať príčinu poruchy strechy a následne aj odporučiť postup jej obnovy, opravy sa obávať nemusíte. Dôležitým prvkom zhodnotenia stavu strechy je posúdenie jej detailov, ale aj funkčnosti doposiaľ použitých materiálov. Na základe zistených skutočností a vašich požiadaviek vám odborník navrhne spôsob a rozsah rekonštrukcie. Ak sa však oprave plochej strechy chcete vyhnúť, musíte byť obozretní a dôslední pri jej stavbe. Nemali by ste šetriť na nesprávnom mieste a spoliehať sa na rady susedov a neskúsených odborníkov.

Pozor si dajte na umiestňovanie vtokov. Nepatria do blízkosti iných nadstrešných konštrukcií, ani do záveterných rohov striech. Navyše, vzdialenosť strešných vpustov od atík a iných nadstrešných konštrukcií alebo dilatačných škár by nemala byť menšia ako 500 mm. Druh strešných vpustov (jednoúrovňové alebo dvojúrovňové) závisí od typu strešného plášťa (klasické alebo obrátené poradie vrstiev). Musia byť však odolné proti dažďovej vode a musia mať protikoróznu ochranu. Odporúča sa aj tepelne izolovať vtok pre jeho možné zamŕzanie v zimnom období, prípadne možno použiť vyhrievané vtoky.


Stavba každej strechy si vyžaduje individuálny prístup a precíznu realizáciu.

Stavba každej strechy si vyžaduje individuálny prístup a precíznu realizáciu.
Dano Veselský

Kombinácia vyspádovania so zateplením

V súčasnosti často využívaným spôsobom spádovania plochej strechy je zlúčenie spádovej vrstvy s tepelnoizolačnou. Táto vrstva chráni konštrukcie pred nepriaznivým pôsobením teploty. Ak skombinujete tepelnoizolačné dosky na zatepľovanie so systémom spádových klinov, možno vylúčiť technológiu mokrej výstavby. Spádové dosky so spádom 2 % sa kladú na pôvodnú konštrukciu strechy a vytvárajú dostatočný spád. Dôležité je uprednostniť výrobky od renomovaných výrobcov.

Nepúšťajte sa do spádovania a zatepľovania sami, pretože môžete svojej streche uškodiť. Radšej zabezpečte majstrov, ktorí vyspádujú a zateplia plochú strechu kvalitne a správne. Budete mať väčšiu istotu, že strecha nezačne už po krátkom čase zatekať.


Nový sanačný vpust s asfaltovou manžetou

Nový sanačný vpust s asfaltovou manžetou
Icopal a. s.

Na detaily netreba zabúdať

Pri odvodnení striech zohrávajú dôležitú úlohu klampiarske prvky. Treba zabrániť kondenzácii vodných pár na vnútornom povrchu plechov. Dôraz by ste mali klásť najmä na spôsob prichytenia týchto prvkov – sú totiž v najväčšej miere vystavené pôsobeniu vetra, snehu a iným poveternostným zmenám. Pripevňovať ich možno drážkami, plechovými lištami alebo príponkami z pásovej ocele. Spojovacie a pripevňovacie prostriedky by mali byť z jedného materiálu, inak môže pod vplyvom ich rozdielnej tepelnej rozťažnosti dôjsť k poruchám.


Predchádzajte oprave plochej strechy

1105516
Dano Veselský

Všetky prestupy hydroizoláciou sa musia na plochej streche dôkladne zaizolovať, a tak sa zabráni prenikaniu vody do interiéru. Klampiarskou lištou spolu so zatmelením trvale pružným tmelom treba ukončiť všetky hydroizolácie na vysokých stenách. Nevyhnutnou zásadou je takisto oplechovanie atík, ktoré musí byť vyspádované smerom dovnútra strechy s minimálnym sklonom 5 %. Len ak upriamite pozornosť na riešenie detailov, nedôjde k zatekaniu strechy a jej znehodnocovaniu.

Kategória: Stavba a rekonštrukcia Strecha, podkrovie
Tagy: oprava strecha
Zdieľať článok

Diskusia