Projekt elektroinštalácie

19. 07. 2005
Zdieľať

Elektrickú inštaláciu musí zhotoviť odborná firma, ktorá garantuje, že výsledná elektroinštalácia bude zodpovedať platným normám a predpisom. Dodávateľ elektroinštalácie musí doložiť revíznu správu a atesty inštalovaných zariadení. Revízna správa sa predkladá investorom pri kolaudácii stavby.

Pre vydanie stavebného povolenia nie je potrebný projekt elektroinštalácie. Urobiť vnútornú elektroinštaláciu bez elektroprojektov možno len pri veľmi jednoduchých realizáciách, ale pre väčšinu rekonštrukcií a novostavieb treba projekt elektroinštalácie spracovať. Prax však ukazuje, že elektroinštaláciu nemožno kvalitne spracovať v jednej fáze. V čase spracovania úvodného elektroprojektu väčšinou nie sú vyjasnené všetky detaily, ktoré môžu zásadne ovplyvniť požiadavky na elektroinštaláciu. Preto je vhodné najprv spracovať úvodný projekt, ktorý v rámci schematického riešenia určí materiálové riešenie, dimenzovanie predpokladaných príkonov a z toho vyplývajúcu predpokladanú cenu elektroinštalácie.

Pri výkonovom dimenzovaní elektroinštalácie treba rátať s určitou výkonovou rezervou. V dome je vhodné uvažovať o prípadnom trojfázovom rozvode, aj keď sa v súčasnosti nepožaduje. Všeobecne možno odporučiť maximálny výkon, ktorý si investor momentálne môže finančne dovoliť. Počas zhotovovania stavby sa spresňujú požiadavky investora, ktoré sa v projekte priebežne spracúvajú. Pre správne zhotovenie elektrických rozvodov bez následného prerábania ej dôležité mať ucelenú predstavu o budúcom dispozičnom riešení bytu alebo rodinného domu.

Na základe spracovaného dispozičného riešenia (dispozície miestností so zakresleným nábytkom) možno spresniť rozmiestnenie elektrických spotrebičov, ako sú televízne prijímače, práčky, príručný minibar a pod., a z toho vyplývajúce požadované miesta na umiestenie elektrických zásuviek a slaboprúdových rozvodov. V tejto fáze treba navrhnúť aj princíp riešenia osvetlenia. Na základe neho možno dimenzovať výkony svetelných sústav a ich rozmiestnenie. Tieto práce vyžadujú úzku spoluprácu medzi investorom, architektom, projektantom elektroinštalácie a ďalšími spolupracujúcimi špecialistami. Požiadavky vyplývajúce z jednotlivých profesií sa priebežne zapracúvajú do elektroprojektu, prípadne sa priebežne realizujú na stavbe. Pri dokončení elektroinštalácie sa potom spätne spracuje a dokreslí jej skutočný stav.

Počas výstavby je vhodné robiť fotodokumentáciu zhotovovaných elektrorozvodov a archivovať ju, pretože podľa dokumentácie skutočného stavu a sprievodnej fotodokumentácie možno určiť skutočnú polohu kabeláže a vyhnúť sa neskoršiemu narušeniu inštalácie napr. pri vešaní obrazov, pretože zariadenia na hľadanie vodičov pod omietkou nefungujú dostatočne spoľahlivo.

Kategória: Stavba a rekonštrukcia
Tagy: elektroinštalácia projekt
Zdieľať článok

Diskusia