… aby plochá strecha netiekla

… aby plochá strecha netiekla

12. 07. 2007
Zdieľať

Za neľahkým rozhodnutím o použití plochej strechy prichádza úvaha o vhodnej a použiteľnej hydroizolácii. Výber hydroizolácie podlieha mnohým faktorom, preto je najlepšie dať si poradiť odborníkmi – rovnako ako pri výbere samotnej technológie jej kladenia na strechu. Plochá strecha totiž vyžaduje profesionálne vyhotovenie aj najmenších detailov. Ich zanedbanie sa, jednoducho, nevypláca.

Povlaková krytina z asfaltových pásov


… aby plochá strecha netiekla

99299

Základným materiálom na zhotovenie tejto povlakovej krytiny je pás na báze asfaltu. Asfalty sú zmesi radu zlúčenín prevažne uhľovodíkového charakteru. Asfalt je vo vode takmer nerozpustný, nenapúča, len na povrchu prijíma stopové množstvo vody. Správa sa podobne ako kaučuk a plasty, preto je vhodný ako izolačný materiál proti vode.

Asfalty môžeme rozdeliť na prírodné a ropné. Prírodné asfalty sa nachádzajú na niekoľkých miestach našej planéty, prípadne sa získavajú vytavením z hornín a zemín. Ropné asfalty sú v podstate zvyškom z frakčnej destilácie ropy. Primárny ropný asfalt sa v stavebníctve nepoužíva, je však základnou surovinou na výrobu ďalších asfaltov, z ktorých sú pre hydroizolácie významné najmä oxidované, modifikované a riedené asfalty.

Oxidované (fúkané) asfalty

Oxidované asfalty sa pripravujú z mäkších primárnych asfaltov a destilačných zvyškov prefukovaním vzduchom pri teplotách 250 až 300 ºC. Počas oxidácie prebiehajú v štruktúre asfaltu chemické zmeny, ktoré spôsobujú zmeny fyzikálnych vlastností. Vznikajú výrobky menej citlivé na teplotné zmeny a zvyšujú sa hodnoty bodu mäknutia. Tieto výrobky sa uplatňujú predovšetkým v izolačnej technike a čiastočne aj v cestnom staviteľstve a pri náterových látkach.

Riedené asfalty

Riedené asfalty sa od bežných asfaltov výrazne líšia zníženou viskozitou. Pripravujú sa z primárnych alebo oxidovaných asfaltov pridaním organických rozpúšťadiel (napríklad benzín, petrolej, toluén atď.). Pary uvoľňované z rozpúšťadiel zvyšujú nebezpečenstvo vzniku požiaru a nepriaznivo ovplyvňujú životné prostredie. Aj preto sa používanie týchto látok obmedzuje.


… aby plochá strecha netiekla

99308

Modifikované asfalty

Asfalty modifikované prísadou polyméru patria medzi nové druhy kvalitných asfaltových výrobkov. Surovinou na ich výrobu je primárny asfalt, ku ktorému sa pridávajú vhodné elastoméry (kaučuky) alebo plastoméry (termoplasty).

Pridaním týchto látok sa podstatne menia termoviskózne a elastoviskózne vlastnosti pôvodného asfaltu a získavajú sa materiály s lepšími užívateľskými vlastnosťami, sú napríklad odolnejšie proti starnutiu a pružnejšie.

Vyššia viskozita modifikovaných asfaltov spôsobuje horšiu spracovateľnosť, ktorá si na zabezpečenie úspešnej aplikácie vyžaduje prísnejšie dodržiavanie technologických predpisov. Vzhľadom na ceny modifikačných prísad budú silne modifikované asfalty vždy drahšie, majú však lepšie vlastnosti a sú trvácnejšie.

Montáž a kotvenie hydroizolácie z asfaltových pásov


… aby plochá strecha netiekla

99295

Hydroizolácia z asfaltových pásov sa môže na podkladovú vrstvu položiť voľne, lepením (plnoplošné, bodové), mechanickým kotvením alebo upevňovacím systémom, ktorý sa skladá z prítlačnej podložky a skrutky, ako aj kombináciou lepenia a mechanického kotvenia.

Podkladom pre krytinu z asfaltových pásov môže byť betón, tepelnoizolačný materiál, drevené debnenie, drevené preglejky a pod. Drevené debnenie, slúžiace ako podklad pod hydroizoločné asfaltové pásy, musí byť suché. V prípade, že sa použije vlhké drevo, môžu vznikať poruchy prejavujúce sa najmä vytláčaním klincov, ktorými je debnenie prichytené.

Pásy sa môžu montovať, iba ak to podklad a poveternostné podmienky dovoľujú. Od rozmerov a druhu podkladu závisí dilatačné rozdelenie a kotvenie na podklad. Asfaltový pás sa musí otočiť na podklad tou stranou, na ktorej povrchu sa pôsobením tepla vytvorí lepiaci film.


… aby plochá strecha netiekla

99296

Asfaltový pás sa postupne nahrieva horúcim plameňom horáka, pričom plameň musí vždy smerovať na podklad. Jednotlivé asfaltové pásy sa navzájom napájajú presahom tak v pozdĺžnom, ako aj v priečnom smere.

Napojiť ich treba tak, aby sa vytvoril plynulý spád na odtekanie vody. Ak sa na krytinu použije viacvrstvový systém, pásy hornej vrstvy sa vzhľadom na spodnú vrstvu musia uložiť posunuté o polovicu šírky. Spôsob kotvenia asfaltových pásov je dôležitý z hľadiska funkčnosti celého systému.


… aby plochá strecha netiekla

99297

Prvotný výber kotvenia závisí od druhu podkladu, jeho spádu a prípadného použitia zaťažovacej vrstvy. Pri viacvrstvových krytinách je kotvenie určené pre prvú vrstvu. Ďalšie vrstvy sa pripevňujú na podkladovú vrstvu úplným natavením. Povlaková krytina z asfaltových pásov sa voľne ukladá na podklad plochých striech vždy, keď sa zhotoví aj ťažká ochrana hydroizolácie (štrkový násyp, betónové dlaždice).

Na podklad povlakovej krytiny sa položí vrstva, presahy sa spoja plameňom a strecha sa zaťaží ťažkou ochranou. Bodové lepenie sa používa najmä tam, kde treba medzi krytinou a podkladom vytvoriť priestor vyplnený vzduchom. Tým sa zabráni aj vytváraniu bublín.

Plocha kotvenia hydroizolácie z asfaltových pásov nesmie byť menšia ako 50 % celkovej plochy strechy. Mechanické kotvenie sa vyžaduje v prípadoch, keď vrstvu krytiny nie je možné pripojiť priamo na podklad. Rozdelenie a rozloženie kotvenia musí byť pravidelné, a to vždy v tej časti, ktorá bude prekrytá ďalším pásom. Počet kotiev závisí od typu podkladu a vrstiev povlakovej krytiny a pohybuje sa od dvoch do štyroch kusov na štvorcový meter.
… aby plochá strecha netiekla

99305

Povlaková krytina z fólií

Fóliové hydroizolácie predstavujú progresívny smer v krytinách plochých striech. Základným materiálom je fólia s vysokou elasticitou, ktorá sa vyznačuje odolnosťou proti UV žiareniu, dobrou tvarovateľnosťou, odolnosťou proti prerastaniu koreňmi, kyslým dažďom a preletujúcim iskrám.

Oproti hydroizolačným asfaltovým pásom majú menšiu hrúbku, a teda aj hmotnosť, sú pružnejšie i pri nižších teplotách, odolnejšie proti poveternostným vplyvom a ich montáž uľahčuje použitie prefabrikátov.


… aby plochá strecha netiekla

99303

Vodotesnosť zvyčajne zabezpečuje len jedna vrstva fólie, preto treba osobitú pozornosť venovať stykom. Strešné pásy z fólií sa vyrábajú z termoplastických (polymér – mPVC) alebo elastomerických hmôt (kaučuk – EPDM). Mäkčený polyvinylchlorid (mPVC) obsahuje 20 až 40 % zmäkčovadiel, ktoré vplývajú na kvalitu fóliovej hydroizolácie.

Fólie určené do vonkajšieho prostredia musia mať zmäkčovadlá stabilné vzhľadom na teplotu a UV žiarenie. Kaučuky sú amorfné makromolekulárne látky, ktoré tvoria veľmi riedko zosieťované lineárne molekuly. Dodatočným spájaním týchto molekúl sa pripravujú tvrdšie gumy, respektíve kaučuky.

Bežnou súčasťou upravujúcou vlastnosti technicky používaných elastomérov sú aktívne plnivá. Najvýznamnejším aktívnym plnivom sú špeciálne vyrábané sadze. Všetky fóliové izolačné pásy majú vysokú pružnosť a rozťažnosť, sú však citlivé na porušenie rezom. Fólie všeobecne reagujú citlivo na oleje, benzín a benzinol, ako aj na olejovú ochranu a impregnáciu dreva. Špeciálna hydroizolácia z mäkčeného PVC nesmie prísť do kontaktu s asfaltom a celá strešná skladba nesmie obsahovať decht.


… aby plochá strecha netiekla

99302

Montáž hydroizolácie z fólie

Povlaková krytina z fólie sa kladie v jednej vrstve na expanznú vrstvu, ktorú tvorí geotextília. Expanzná vrstva súčasne plní funkciu podkladovej, prípadne separačnej vrstvy. Fóliová hydroizoláci sa kladie na rôzne podklady, ako sú betón, drevo, kov alebo tepelná izolácia. Podklad musí byť rovný a bez ostrých hrán. Niektoré fólie sa nesmú položiť priamo na asfalt. V takomto prípade treba fóliu chrániť separačnou vrstvou.


… aby plochá strecha netiekla

99301

Jednotlivé pásy fólie sa kladú so vzájomnými bočnými a čelnými presahmi. Vodotesný spoj sa vytvára pri vonkajšom okraji presahu pomocou teplovzdušného agregátu alebo lepenia. V pravouhlých kútoch a rohoch na nárožiach sa fólia špeciálne skladá a zosilňuje sa priestorovými tvarovkami. Pri komplikovaných tvaroch sa používajú záplaty, ktoré zakrývajú kritické miesta.

Pre kvalitu povlakovej krytiny z fólie je rozhodujúci spôsob kotvenia. Systém kotvenia závisí od tvaru strechy, druhu a spádu podkladu, ako aj od únosnosti a druhu nosnej strešnej konštrukcie. Pri plochých strechách sa povlaková krytina z fólie môže voľne položiť na podklad iba v prípade, že sa použila ťažká ochrana.


… aby plochá strecha netiekla

99306

Systém voľného položenia fólie je najhospodárnejší a vhodný pre väčšinu budov. Krytina z fólie sa ukladá voľne na pripravený podklad. Susedné fólie sa prekrývajú a vzájomne spájajú, takže tvoria kompaktný vodotesný povlak. Keď sú jednotlivé pásy fólií spojené, prestupy a okraje striech sa oplechujú podľa technických podmienok platných pre jednotlivé druhy. Potom sa povlaková krytina zaťaží ťažkou ochranou zo štrku alebo betónových dlaždíc.Najčastejšie sa fólie kotvia mechanicky, pretože na väčšine plochých striech sa nedá fólia priamo pripojiť na podklad alebo únosnosť nosnej konštrukcie nie je dimenzovaná na ťažkú ochranu. Pri mechanickom kotvení sa krytina z fólie kladie voľne na podklad, pričom pásy po obvode musia byť pevne spojené podľa požadovaných technických podmienok. Jednotlivé spoje sa mechanicky kotvia pomocou spojok (prítlačná podložka so skrutkou alebo klincom) alebo kotviacich líšt – pásikov, ktoré sa skladajú z prítlačného pásika a skrutky.

Vzdialenosť medzi spojkami a kotviacimi lištami závisí od použitej fólie a od požiadaviek na odolnosť proti saniu vetra. Kotvy sa musia rozložiť a rozdeliť pravidelne. Fólie plne lepené na podklad vytvárajú ľahký systém, ktorý sa vynikajúco konštrukčne prispôsobuje podkladovej konštrukcii. Vhodný je na profilované strechy s nepravidelným tvarom a na každú strechu, ktorá má obmedzenú únosnosť.

Liate a striekané hydroizolačné systémy na báze PUR

Technológia nástreku tvrdej polyuretánovej peny je technológiou, ktorá umožňuje súčasnú realizáciu tepelnej a vodotesnej izolácie na plochých strechách. Ide o bezškárovú technológiu, ktorá vďaka dobrej priľnavosti PUR peny umožňuje jednoduché a účinné riešenie všetkých strešných prestupov. Strecha je po realizácii nástreku PUR peny pochôdzna len v prípade bežnej údržby.

Pri zvýšenom mechanickom namáhaní môže byť pochôdzna plocha vystužená odolnou medzivrstvou alebo vloženou tkaninou (polyesterovým rúnom). Nástrek je zakončený ochranným náterom proti pôsobeniu UV žiarenia. Životnosť PUR peny je 25 rokov, počas ktorých sú potrebné iba minimálne náklady na údržbu.


… aby plochá strecha netiekla

99304

V praxi sa používajú dve technológie nanášania: liatá membrána (do spádu 5 %) a striekanie. Ako podklad sa používajú asfaltové pásy, neželezné kovy, drevo, betón, tvrdé peny alebo PVC. Prednosťou hydroizolácie z PUR peny je dokonalé bezškárové napojenie všetkých detailov (vtoky, oplechovanie, prestupy, kotvy, svetlíky), ktoré vytvára špeciálny typ obrátenej skladby strechy.

Medzi ďalšie výhody patria minimálne zaťaženie strešnej konštrukcie, dokonalé utesnenie bez škár a tepelných mostov, vysoká odolnosť proti atmosferickým vplyvom, organickým rozpúšťadlám, minerálnym olejom, slabým kyselinám a zásadám. Hydroizolácia z PUR peny má dobrú biologickú odolnosť, je ťažko horľavý, má dobré mechanické vlastnosti, výbornú priľnavosť na väčšinu stavebných hmôt a dá sa aplikovať strojovo.

Skúsenosti z realizácií však ukázali aj nevýhody tohto systému. Vhodné klimatické pomery na jeho aplikáciu sa údajne vyskytujú iba niekoľkokrát v stavebnej sezóne a navyše PUR pena rýchlo degraduje a nedá sa opraviť, čo znamená, že ju treba celkom odstrániť a nahradiť novou izoláciou.

Kategória: Strecha, podkrovie
Tagy: plochá strecha ps strecha
Zdieľať článok

Diskusia