Chyby pri stavbe plochej strechy

Chyby pri stavbe plochej strechy

31. 07. 2007
Zdieľať

Dokonalá strecha – to nie je len kvalitná nosná konštrukcia, ale aj výber strešnej krytiny a dôkladná realizácia detailov. Aby sa však nestala najproblematickejšou stavebnou konštrukciou a svojimi vážnymi nedostatkami a poruchami neznepríjemňovala život užívateľom budov takmer v každom ročnom období, musia všetci strechári dodržiavať predpísané pravidlá.

Ak sa teda chcete pustiť do rekonštrukcie starej či stavby novej strechy, potrebujete v prvom rade dostatok informácií, ktoré vám poskytnú kvalifikovaní odborníci, stavebné firmy, časopisy či aktuálne technické normy. A nezabúdajte, že jedným z najdôležitejších faktorov pri stavbe plochej strechy je dodržiavanie predpísaného poradia vrstiev. Práve zámena poradia vrstiev by totiž mohla zapríčiniť zlú funkčnosť strechy, čo sa môže prejaviť napríklad vlhnutím stropov a stien interiéru v dôsledku kondenzácie vodných pár, pričom vlhkosť môže znehodnotiť tepelnú izoláciu, vyvolať drevokazný proces v drevených konštrukciách a pod.

Prečo sa strecha kazí


Chyby pri stavbe plochej strechy

99329

Ploché strechy sa môžu poškodiť z niekoľkých príčin. Prvotné nedostatky sa objavujú už vo fáze projektovej prípravy, preto každý stavebník, ktorý sa rozhodol pre plochú strechu (či už novú, alebo rekonštrukciu tej starej), by si mal vybrať kvalifikovaného projektanta, prípadne dobrú realizačnú firmu. Realizácia a návrh strešnej konštrukcie nekvalifikovanými pracovníkmi často vedie k nesprávnym technickým riešeniam, ktoré nezoberú do úvahy všetky vonkajšie vplyvy pôsobiace na strechu, ich vzájomné spolupôsobenie alebo nedostatočne zohľadnia užívanie vnútorného prostredia pod strechou.

Značný vplyv na strechu a jej jednotlivé časti má počasie. Preto by sa mala strecha navrhnúť s prihliadnutím na negatívne pôsobenie vlhkosti, zrážkovej vody a prevádzkovej vody stekajúcej po jej povrchu. V minulosti najviac problémov pri plochých strechách spôsobovalo ich bezspádové riešenie, pretože sa v tom čase používala asfaltová krytina, ktorá bola funkčná len pri niekoľkostupňovom spáde strechy. V rámci šetrenia materiálu na vybudovanie spádu sa vydalo nariadenie o stavaní bezspádových plochých striech, v dôsledku čoho sa na takýchto strechách tvorili mláky. Koncentrácia oxidu siričitého v kalužiach dažďovej vody narušovala asfaltové krytiny a strecha začala zatekať.


Chyby pri stavbe plochej strechy

99330

Riešením bola ďalšia vrstva lepenky, vďaka ktorej sa však neodparovala vlhkosť, vytvárali sa bubliny a strecha v krátkom časovom období znova zatekala. Tuhé zrážky vo forme snehu a ľadu taktiež znehodnocujú strechu. Prenikaniu snehových zrážok do strešných vrstiev zabráni vhodné riešenie a umiestnenie vetracích prvkov strechy, ich krytov, ako aj kvalitne zhotovené spoje. Aj kalamitné prejavy počasia (hoci na našom území ojedinelé), ako krúpy, víchrica, požiare či výbuchy, ktoré sa ťažko predvídajú, a teda sa im zvyčajne nedá vyhnúť, nám vo väčšej či menšej miere vždy poškodia strechu. Kvalitný materiál, a predsa tečie?

V minulosti kvalitu strechy ovplyvňoval nesprávny, nedostačujúci alebo chybný hydroizolačný materiál. V súčasnosti už tento problém nie je aktuálny, keďže trh ponúka množstvo moderných, kvalitných a spoľahlivých materiálov. Ich kvalitu garantuje výrobca certifikátom, v ktorom vymedzí rozsah a spôsob použitia, ako aj vhodné podmienky na montáž.

Nedodržiavanie technologických podmienok pre ten-ktorý materiál zvyšuje riziko výskytu porúch (ak sa napríklad použije povlaková krytina, ktorá nie je odolná proti UV žiareniu, skracuje sa životnosť strechy). Hydroizolačné fólie by mali byť vysokodifúzne. Kladú sa na podklad predpísaný normou (debnenie, betónová mazanina alebo tepelná izolácia). Často sa stáva, že sa hydroizolačná fólia položí naopak. Je teda naozaj veľmi dôležité dohliadnuť na to, aby bola hydroizolácia položená správne, a vyhnúť sa tak ďalšej chybe pri stavbe plochej strechy.

Jedným zo závažných nedostatkov pri stavbe strešnej konštrukcie je aj zmena druhu hydroizolačnej krytiny na poslednú chvíľu. Nie každá strešná krytina je vhodná na každú strechu a jej výber určujú mnohé faktory, ktoré musí projektant zohľadniť. Na poruchovosť strechy vplýva aj nesprávne skladovanie materiálov, ktoré spôsobuje zmenu ich základných vlastností, v dôsledku čoho neplnia svoju požadovanú funkciu.

Tepelná izolácia strechy a jej ochrana


Chyby pri stavbe plochej strechy

99313

Okrem spádu strechy a výberu vhodnej hydroizolácie je veľmi dôležitá aj jej dokonalá tepelná izolácia, ktorej princíp spočíva v tom, že sa medzi nosnú konštrukciu strechy a krytinu vkladá izolačná vrstva. Pri stavbe strešného plášťa treba myslieť na vlhkosť vzduchu, ktorý preniká do strešného plášťa z interiéru v podobe vodnej pary. Jej kondenzáciou sa tepelná izolácia môže navlhčiť, čím stráca svoju účinnosť.

Preto sa pod tepelnú izoláciu umiestňuje aj parozábrana, ktorej úlohou je zachytiť stúpajúcu vodnú paru z interiéru. Parozábrana však nesmie byť na žiadnom mieste poškodená a musí vytvárať kompaktnú vrstvu bez akéhokoľvek prerušenia.


Chyby pri stavbe plochej strechy

99320

A opäť tie detaily

Najčastejšie sa vyskytujú poruchy na plochej streche z dôvodu zlého riešenia detailov, a to najmä nedostatočné utesnenie hydroizolácie na povrchu fasády, ktorá by mala byť ukončená minimálne 15 cm nad poslednou vrstvou strechy. Problematické býva aj napojenie asfaltových pásov natavením priamo na kovové oplechovania či ukončenia do strešných vpustov (prelepením viacerých vrstiev vznikne vyvýšenina a voda nemôže riadne odtekať zo strechy).

Chyby pri odvodnení plochej strechy vznikajú aj nevhodným situovaním strešného vpustu v blízkosti zvislej konštrukcie obvodovej steny. Zlým dimenzovaním ochranných krytov vpustu z hľadiska možnosti prepúšťania vody sa vpust často zanáša nečistotami a zapcháva. V našich podmienkach nie je vhodný vonkajší systém odvodnenia plochej strechy vzhľadom na veľké teplotné rozdiely v zimnom období, ktoré spôsobujú topenie snehu počas dňa a následné zamŕzanie vody v odvodňovacích prvkov strechy v noci, v dôsledku čoho strešné vpusty a potrubie dažďovej kanalizácie praskajú. Preto sa v našich zemepisných šírkach odporúča zvislá dažďová kanalizácia vedená vnútrom budovy.

Ďalšie chyby pri realizácii striech


Chyby pri stavbe plochej strechy

99317

Dôležitou zásadou je zabudovať vrstvy strešného plášťa v suchom stave. Zabudovaná vlhkosť – rovnako ako dažďová voda prenikajúca cez porušenú krytinu a neskôr vo forme pary – spôsobuje na asfaltových krytinách tvorbu bublín. V zime pri mínusových teplotách potom krytina popraská. Poruchy plochých striech však nevznikajú len nesprávnym výberom materiálov a technológií, ale aj neprofesionálnou montážou a realizáciou.

Preto je pri výbere dodávateľa strechy (či už jej stavby, alebo rekonštrukcie) dôležité nehľadieť len na najnižšiu cenu, ale zvažovať, aký kvalifikovaný je návrh, aké referencie má firma, či má firma vybudovaný systém kontroly vykonávaných prác, či má svojho stavbyvedúceho na riadenie prác, či je firma organizovaná v profesiových organizáciách a či už podobné alebo rovnaké práce vykonávala. To sú kritériá, ktoré jednoznačne hovoria o kvalite či nekvalite firmy.

Aj údržba je dôležitá

Dlhoročnú kvalitu strešného plášťa zabezpečí pravidelná údržba. Nedostatočná údržba strešnej konštrukcie je totiž ďalšou príčinou porúch plochých striech. Údržbu však treba vykonávať na všetkých strešných vrstvách, nielen na hydroizolácii. Vďaka tomu jednotlivé vrstvy plnia požadovanú funkciu, a tak nezateká cez trhliny izolačných vrstiev, ktoré vznikajú starnutím povlakovej krytiny najmä vplyvom počasia, ani cez miesta porušených spojov hydroizolácie, ktoré sa objavujú pri nedostatočnom prekrytí alebo zlepení.


Chyby pri stavbe plochej strechy

99318

Rekonštrukcia strechy

Znižovanie energetickej náročnosti budov spôsobilo, že sa väčšina striech pri rekonštrukcii či oprave strešného plášťa zatepľuje. Ak ste sa rozhodli zatepľovať, mali by ste si spraviť zoznam a postupnosť krokov, ktorých sa budete pridržiavať. Na začiatok je vhodné zistiť stav strešnej konštrukcie, a to obhliadkou strechy. V tejto fáze treba určiť všetky nedostatky, na ktoré sa chcete zamerať pri samotnej rekonštrukcii.

Pri výbere funkčného systému zateplenia je dobré požiadať o radu odborníka, ktorý vám pomôže vybrať z niekoľkých spôsobov zateplenia a poradí vám zatepľovací systém vhodný pre vašu strechu vzhľadom na klimatické pomery vonkajšieho prostredia, v ktorom sa nachádza.

Potom už stačí vybrať odbornú realizačnú firmu s licenciou na konkrétny zatepľovací systém, ktorá má skúsenosti, dobré referencie, dostatok kvalifikovaných ľudí a poskytuje primeranú záruku. A nezabudnite, že počas rekonštrukcie treba zabezpečiť ochranu nedokončenej strešnej konštrukcie, aby nenavlhla tepelná izolácia.

Strecha ako exteriérová izba


Chyby pri stavbe plochej strechy

99333

Pri realizácii účelových zelených striech treba dbať na správne uloženie všetkých vrstiev a na výber kvalitných materiálov, aby sa zabránilo prenikaniu korienkov rastlín cez hydroizoláciu, a tým poškodeniu ďalších vrstiev strešného plášťa. Kvalitná realizácia vegetačnej strechy má pozitívny vplyv na kvalitu celého strešného plášťa, pretože vrchné vrstvy substrátu a rastlín vytvárajú ochranu strešnej konštrukcie proti účinkom slnečného žiarenia, zadržiavajú prirodzené vodné zrážky, tlmia hluk a tvoria zvýšenú protipožiarnu ochranu budovy.

Na záver sa dá konštatovať, že v súčasnosti možno navrhnúť, rekonštruovať či realizovať spoľahlivú, bezproblémovú, a najmä trvanlivú plochú strechu. Vysoký stupeň poznania problému, široký sortiment kvalitných materiálov, spoľahlivých strešných systémov a kvalifikované realizačné firmy sú zárukou, že strecha bude kvalitná a svoju funkciu bude plniť po celú životnosť. Vhodnou rekonštrukciou a renováciou strechy nielen opravíte nedostatky, ale aj predĺžite celkovú životnosť a zvýšite jej úžitkovú a estetickú hodnotu.

Kategória: Strecha, podkrovie
Tagy: plochá strecha ps strecha
Zdieľať článok

Diskusia