24. 08. 2007
Zdieľať

Strecha každého domu má byť nielen funkčná, ale aj estetická. Znamená to, že strecha spolu s domom musí byť v súlade s okolím. Okrem toho treba klásť vysoké požiadavky na jej kvalitu, spoľahlivosť a dlhú životnosť strešného plášťa. Kvalita skladanej strešnej krytiny je zabezpečená dodržiavaním technických noriem a používaním akostných vstupných materiálov.

Projektové chyby

Pre samotnú kvalitu strechy nie je dôležité iba samotné remeselnícke vyhotovenie, ale aj kvalitná projektová príprava. Najčastejšie projektové chyby sa dajú zhrnúť do týchto kategórií:
– nevhodný sklon strechy,
– nevhodná skladba strechy,
– chýbajúce snehové opatrenia.

Väčší alebo menší sklon?


Chyby šikmej strechy

100038

Rozhodnutie o strešnej skladbe výraznou mierou ovplyvňuje sklon strechy. Takzvaný bezpečný sklon strechy, teda sklon, pri ktorom nie je potrebné použiť pod skladanú krytinu hydroizolačnú vrstvu, je 22°. Tento sklon zaisťuje nepriepustnosť skladanej krytiny proti dažďovej vode a snehu. V prípade, že je sklon strechy menší ako 22°, používa sa hydroizolačná fólia montovaná na plný záklop strešnej konštrukcie. Ak ide o záklop s chemickou impregnáciou, musí sa použiť fólia odolná proti chemickým vplyvom.

Jednotlivé časti hydroizolačnej fólie sa prilepujú hydroizolačnou páskou. Súčasťou striech so skladanou strešnou krytinou býva latovanie, ktoré slúži najmä ako nosná konštrukcia škridiel. Dôležitou podmienkou kvalitnej montáže kusovej strešnej škridly je dodržanie rozstupov lát. Tieto rozstupy sa pohybujú v rozpätí od 325 mm (pre sklony do 30°) do 340 mm (pre sklony striech nad 30°).

Sklon strechy ovplyvňuje aj dĺžku prekrytia jednotlivých kusov strešnej krytiny. Pre strechy so sklonom v rozpätí 12 až 30° sa používa dĺžka prekrytia 95 mm. Strechy so sklonom nad 30° majú dĺžku prekrytia 80 mm.


Chyby šikmej strechy

100039

Skladba strechy sa nedá oklamať

Často opakovanou chybou pri návrhu a realizácií strešného plášťa je nesprávne vyriešená, respektíve chýbajúca poistná hydroizolácia, predovšetkým v podstrešných priestoroch, ktoré sa budú využívať na bývanie. Hydroizolačná fólia sa použije ako dodatočná izolácia pod strešnú krytinu na zamedzenie prieniku stekajúcej dažďovej vody do priestorov strešného plášťa. Kvalitná hydroizolačná fólia musí plniť aj opačnú funkciu, keď z podkrovného priestoru umožňuje prestup vodnej pary do vonkajšieho prostredia.

Pri dvojplášťových strechách sa používa kontaktná hydroizolačná fólia, ktorá je priamo namontovaná na tepelnú izoláciu. V trojplášťových strechách s prevetrávacou medzerou sa aplikuje hydroizolačná fólia, ktorá nesmie prísť do kontaktu s tepelnou izoláciou. Výber kvalitnej hydroizolačnej fólie nikdy nepodceňujte. Nevhodné použitie fólie môže mať katastrofálne následky. Len pri realizácii striech takzvane na studeno, bez využitia podkrovného priestoru, sa môže použiť aj lacnejšia verzia fólie, napríklad polyetylén s nosnou mriežkou a mikroperforáciou.

Nedostatočné protisnehové opatrenia


Chyby šikmej strechy

100035

Medzi protisnehové prvky zaraďujeme protisnehové škridle a snehové zábrany. Protisnehová škridla má v strede betónový prstenec a spolu s ním tvorí kompaktný betónový prvok. Pri kladení protisnehovej škridle platí, že sa začne umiestňovať od druhého alebo tretieho radu nad odkvapom.

Snehové zábrany, nazývané tiež sneholamy, sú strešné prvky, ktoré sa dajú na strechu namontovať aj dodatočne. Protisnehové zábrany, škridle a oceľové rozrážače je vhodné rozmiestniť po celej ploche strechy podľa schém daných snehovou oblasťou. Ak to tak nie je, sneh zosúvajúci sa dolu môže vytrhnúť všetko, čo vyčnieva z roviny strechy – spodné hrany škridiel, prestupy strechou, časti narezaných škridiel v úžľabí a pod. Pri návrhu kvalitnej protisnehovej ochrany platí zásada, že menej je viac.

Nevzťahuje sa to na počet protisnehových ochranných prvkov, ale na tvarovú jednoduchosť strechy, ktorá má rešpektovať miestne klimatické podmienky. Preto sa v horských oblastiach s veľkým množstvom snehu uprednostňujú jednoduché tvary striech s väčším sklonom. Strmšie plochy sa orientujú na severnú stranu. Menej sa využívajú atiky, vikiere a nadstavby, ktoré podporujú vírenie vzduchu a zvyšujú hromadenie snehu na strešnom plášti. Ak má strecha niekoľko sklonov, treba dodržať pravidlo, že menší sklon má byť pri hrebeni, väčší pri odkvape, aby sa sneh pri zosúvaní nehromadil na streche, nepreťažoval krov a netvoril ľadové bariéry.


Chyby šikmej strechy

100036

Remeselné chyby

Na to, aby strecha mohla plniť svoju funkciu a zároveň bola pekná, je nevyhnutná kvalitná a odborná montáž. Ani ten najkvalitnejší a najkrajší výrobok nebude pôsobiť esteticky, ak sa samotná remeselná práca pri ukladaní urobí nedbanlivo. Z tohto dôvodu jestvujú presné zásady pri kladení, ale aj pri používaní strešných prvkov a doplnkov, ktoré by mala odborná a kvalitná pokrývačská firma vedieť, keďže každý strešný prvok má svoj význam v strešnom systéme ako celku.

Remeselné chyby však nevznikajú len pre neskúsenosť stavebnej firmy, ale často je príčinou aj samotný investor, ktorý sa snaží ušetriť finančné prostriedky. Najčastejšie remeselné chyby je možné zhrnúť do týchto kategórií: – nesprávne latovanie, – nesprávna montáž, – nesprávne riešenie detailov, – nesprávne ukončenie hydroizolačnej fólie pri odkvape.

Nesprávne latovanie


Chyby šikmej strechy

100050

Pri nesprávnych rozstupoch strešných lát, ktoré vytvárajú latovanie strešného plášťa, vzniká nedostatočné (príliš malé alebo veľké) prekrytie jednotlivých prvkov strešnej krytiny navzájom. Pri pohľade na dokončenú strechu nie je tento nedostatok voľným okom vidieť, môže však spôsobiť zatekanie vody pod krytinu alebo praskanie škridiel.

Kontrolu uľahčí okrajová škridla, pretože pohľad zboku od štítu strechy odhalí latovanie, takže je možné skontrolovať rozstupy lát aj prekrytie škridiel. Pri montáži latovania sa prvá lata nabíja 2 až 3 cm pod hrebeňom. Ďalšia lata sa umiestni v závislosti od sklonu strechy vo vzdialenosti od 325 do 340 mm tak, aby sa dodržala potrebná dĺžka prekrytia (od 80 do 95 mm).


Chyby šikmej strechy

100033

Nesprávna montáž

Nesprávna montáž strešnej škridly má vplyv nielen na funkciu strechy, ale aj na jej vzhľad. Aj v prípade tvarovaných strešných škridiel totiž musí strešná rovina pôsobiť ako jednotná plocha. Skúsenému remeselníkovi by však ani ten najzložitejší tvar nemal robiť problémy. Pri realizácii platí zásada kladenia v smere sprava doľava, od odkvapového plechu pri dažďovom zvode smerom hore k hrebeňu.

Každá škridla by sa mala ukladať do drážok predchádzajúcej škridly tak, aby nevznikali žiadne vystupujúce rohy, výčnelky a iné nepekné miesta na streche. Ako pomôcka sa používa rovná lata, pomocou ktorej sa strešná krytina dorovnáva zvisle, aby jednotlivé kusy pôsobili ako celok, čím sa zabezpečí pekný vzhľad strechy.

Nesprávne riešenie detailov

Opísať riešenie strešných detailov je veľmi náročné a v podstate opis málokedy vystihne podstatu správneho riešenia. Základom všetkých dobrých detailov na streche je dôkladná projektová príprava, ktorá zohľadní tak samotné riešenie detailov, ako aj vhodné použite tých-ktorých prvkov strešného systému. V súčasnosti sa niektoré detaily dajú nahradiť prvkami komplexného strešného systému, iné klampiarskymi prácami.

Kvalitné riešenie detailov na streche je veľmi dôležité. Nekvalitný detail sa najčastejšie prejaví zatekaním do strechy. V prípade, že objavíte na streche nefunkčný alebo chybný detail, usilujte sa ho ihneď odstrániť, zabránite tak znehodnoteniu strechy a krovu.

Nesprávne ukončenie hydroizolačnej fólie


Chyby šikmej strechy

100037

Jeden z málo docenených prvkov v strešnom systéme je odkvapový plech. V snahe ušetriť ho mnohí investori a realizátori vôbec nepoužívajú. Bez odkvapového plechu však žiadny strešný plášť nebude bezproblémovo fungovať, pretože je dôležitý pre ukotvenie hydroizolačnej fólie, ktorá sa naň lepí.

Odkvapový plech uzatvára vrstvy strešného plášťa, a tým chráni jednotlivé vrstvy pred zrážkovou vodou. V prípade, že sa odkvapový plech nepoužije, ostáva hydroizolačná fólia voľne prevesená medzi krokvami alebo cez ne prečnieva. Takéto ukončenie nielen kazí estetický vzhľad strechy, ale aj spôsobuje rýchlejšie poškodenie fólie.

Kategória: Strecha, podkrovie
Tagy: chyby šikmej strechy šikmá strecha strecha
Zdieľať článok

Diskusia