Niečo na tej plochej streche je

26. 07. 2007
Zdieľať

Ak ste priaznivcom čistých moderných línií, úvahy o plochej streche ako možnom riešení strešnej konštrukcie vás pravdepodobne neminú. Plochá strecha dokáže bez problémov zakryť akékoľvek atypické pôdorysné riešenie. Aká plochá strecha je teda najvhodnejšia?

Na začiatku je potrebné ujasniť si, ako by ste chceli strechu využívať. Ďalším nevyhnutným krokom je konzultácia s odborníkom, ktorý vaše predstavy premietne do konkrétnych technických riešení. Z pohľadu funkčného využitia delíme strechy na pochôdzne a nepochôdzne. Pochôdzne strechy umožňujú trvalejší pohyb osôb po ich povrchu. Dajú sa využiť na rekreáciu, šport, prípadne ako priestor, kam môžete umiestniť špeciálne technologické vybavenie objektu.

Pochôdzne strechy sa často riešia ako terasy s rastlinami v kvetináčoch či tzv. vegetačné (zatrávnené) strechy. Tie sú čoraz populárnejšie najmä v husto zastavaných oblastiach. Nepochôdzne strechy nemajú ďalšie funkčné využitie, preto sa pohyb po ich ploche obmedzuje len na nevyhnutnú kontrolu, údržbu a opravy strešného plášťa. Špecifikom sú tzv. pojazdné strechy, na rodinných domoch skôr zriedkavé. Využívajú sa totiž ako vozovka, na parkovanie, ako pristávacia plocha pre helikoptéry a pod.

Strechy a ich konštrukcie


Niečo na tej plochej streche je

99619

Konštrukcia strešného plášťa plochej strechy sa dá riešiť viacerými spôsobmi, podľa ktorých rozlišujeme ploché strechy jednoplášťové, dvojplášťové a viacplášťové. Jednoplášťové ploché strechy oddeľujú vnútorné prostredie od vonkajšieho len jedným strešným plášťom. Z jednoplášťových plochých striech sa dnes navrhujú najmä neprevetrávané ploché strechy, ktoré medzi tepelnou izoláciou a povlakovou vodotesnou krytinou (hydroizolačnou vrstvou) nemajú vzduchovú vrstvu.

Odvetrávané jednoplášťové strechy sa používajú veľmi zriedkavo, pretože sú príliš zložité, vetrací systém väčšinou nefunguje a v strechách sa vytvárajú tepelné mosty. Jednoplášťovú strechu tvorí nosná strešná konštrukcia, ktorá prenáša zaťaženie, chráni pred hlukom a ohňom, tepelná izolácia a vodotesná krytina, prípadne ďalšie doplňujúce vrstvy.

Jednoplášťová plochá strecha

Realizácia plochej strechy má pevné pravidlá. Najjednoduchšia skladba strešného plášťa plochej strechy vyzerá takto: na stropnú dosku uložíme parozábranu, tepelnú izoláciu, betónový poter do spádu (k strešnému vpustu), geotextíliu, hydroizolačnú fóliu, ktorá môže byť prikrytá ďalšou vrstvou geotextílie a násypom z riečneho štrku, prípadne betónovou alebo kamennou dlažbou na gumových terčoch.


Niečo na tej plochej streche je

99626

Parozábrana je izolácia proti vlhkosti. Z materiálov sa odporúčajú napríklad polyetylénové fólie, oxidované asfaltové pásy, nataviteľné modifikované asfaltové pásy a ďalšie. Parozábrana potláča difúzny tok vodnej pary, a tým zabraňuje jej prenikaniu do konštrukcie strechy.

Tepelnoizolačnú vrstvu môžu tvoriť napríklad dosky z minerálnych vlákien, polystyrénu, expandovaného polystyrénu (EPS), extrudovaného polystyrénu (XPS), penového skla a pod. (Pozor! Dosky z penového skla sa nesmú používať pri obrátenej skladbe strechy.) Potrebný sklon strechy je daný nosnou konštrukciou strešného plášťa alebo sa vytvára pomocou tzv. spádovej vrstvy.

Je výhodné vytvoriť ju z materiálu, ktorý má aj tepelnoizolačné vlastnosti. Zlepší sa tým celková tepelná izolácia strešného plášťa, prípadne sa dá zmenšiť hrúbka tepelnoizolačnej vrstvy. Spádová vrstva sa tvorí z násypov škvary, štrku a iných materiálov.

Populárne sú spádové dosky z tepelnej izolácie (dielce z penového polystyrénu, dosky z minerálnych vlákien). Ich výhodou je spojenie viacerých funkcií do jednej vrstvy a jednej pracovnej operácie. Na vytvorenie spádovej vrstvy sa využívajú aj monolitické konštrukcie z vyľahčeného betónu. Dilatačná vrstva umožňuje vzájomný posun dvoch alebo viacerých nad sebou položených vrstiev. Dá sa vytvoriť zo sypanej hydrofobizovanej hmoty, asfaltových pásov, voľne položených fólií, geotextílie atď.


Niečo na tej plochej streche je

99624

Hydroizolačná vrstva chráni vrstvy strešného plášťa pred prenikaním dažďovej vody. Z hydroizolačných materiálov sa používajú asfaltové pásy (modifikované alebo z oxidovaných asfaltov) a ďalšie druhy strešných hydroizolačných fólií. Expanzná vrstva vyrovnáva tlaky vodnej pary medzi konkrétnym miestom strešného plášťa a vonkajším ovzduším, čím eliminuje škodlivé pôsobenie vlhkosti a objemových zmien v jednoplášťovej plochej streche. Umiestňuje sa tesne pod krytinu.

Ochranná vrstva predlžuje životnosť krytín. Chráni pred UV žiarením a prehrievaním. Ľahšie ochranné vrstvy sú reflexné nátery a nástreky. Chránia kratšie, ale sú lacnejšie a ich opätovné nanesenie je jednoduché. Ťažšou ochrannou vrstvou sú násypy štrku vo vrstve s hrúbkou 5 až 10 cm. Ako ochranu povrchu možno použiť aj dosky z vymývaného betónu vsadené do štrkového lôžka či keramickú mrazuvzdornú dlažbu.

Strecha s opačným poradím vrstiev (obrátená strecha)

Z konštrukčného hľadiska ide o jednoplášťovú strechu, v ktorej si v porovnaní s klasickou plochou strechou navzájom vymenili miesta povlaková krytina a tepelnoizolačná vrstva. Poradie vrstiev strešného plášťa s opačným poradím vrstiev (od nosnej konštrukcie nahor) môže vyzerať takto: nosná strešná konštrukcia, vyrovnávajúca a spádová vrstva, expanzná vrstva, povlaková krytina, tepelnoizolačná, separačná vrstva a ochranná vrstva.

Duo strecha

Pri jednoplášťových plochých strechách sa môžeme stretnúť aj s tzv. duo strechou. V jej skladbe sa nachádza povlaková krytina medzi dvoma vrstvami tepelnej izolácie. Vrchná z nich je chránená proti vode povlakovou krytinou. Vrstvy strešného plášťa duo strechy môžu byť usporiadané v tomto poradí: spádová, vyrovnávajúca, tepelnoizolačná a expanzná vrstva, povlaková krytina, ďalšia tepelnoizolačná vrstva, separačná a ochranná vrstva.

Dvojplášťová plochá strecha

V porovnaní s jednoplášťovou plochou strechou sa konštrukcia dvojplášťovej plochej strechy využíva v praxi menej. Ide o vetranú strechu. Nevetrané dvojplášťové strechy sa nenavrhujú. Dvojplášťová plochá strecha sa skladá z horného (hydroizolačná vrstva a jej nosný podklad) a dolného plášťa (nosná a tepelnoizolačná vrstva).


Niečo na tej plochej streche je

99622

Medzi týmito dvoma vrstvami sa nachádza zvonku vetraná vzduchová vrstva. Bežne vznikajúca vlhkosť v miestnostiach a stavebná vlhkosť sa dostáva vzduchovou vrstvou von ešte pred tým, ako dosiahne horný plášť. Výhodou tejto konštrukcie je aj jednoduchší technologický postup zhotovenia strešného plášťa a zamedzenie kontaktu materiálov s rôznymi chemickými a fyzikálnymi vlastnosťami (tepelná izolácia a hydroizolácia), ktoré sa nemusia vrstviť priamo na seba.

Dvojplášťové strechy sú zvyčajne menej poruchové ako jednoplášťové. Ich nevýhodou sú vyššie náklady, dlhšia realizácia a skutočnosť, že konštrukcia strechy musí mať dva nosné plášte. V praxi sa bežne používa takéto zoradenie vrstiev dvojplášťovej plochej strechy: povlaková krytina, expanzná vrstva, nosná konštrukcia horného plášťa, prevetrávaná vzduchová vrstva, tepelnoizolačná vrstva, parozábrana, nosná konštrukcia dolného plášťa a pohľadová vrstva.

Kategória: Strecha, podkrovie
Tagy: plochá strecha strecha
Zdieľať článok

Diskusia