16. 02. 2009
Zdieľať

Strecha spoločne s obvodovým plášťom oddeľuje vnútorné prostredie od vonkajšieho. Tvorí predovšetkým ochranu pred vonkajšími poveternostnými vplyvmi a zároveň významným spôsobom vplýva nielen na architektonický výraz budovy, ale aj na úsporu tepla. Svojím tvarom, pôdorysným členením a výškovým usporiadaním sa podieľa na tvorbe celkovej hmoty budovy.

Strecha, ako aj všetky ostatné konštrukcie budovy, musí bezpečne plniť svoju funkciu počas svojej predpokladanej životnosti. Na strešné konštrukcie sa preto kladú viaceré požiadavky, ako napríklad únosnosť (zaťaženie vlastnou hmotnosťou konštrukcie strechy a zaťaženie pri údržbe), ochrana proti poveternostným vplyvom (napr. proti dažďu, hmle či snehu), ochrana proti mechanickému poškodeniu (proti krúpam), tepelná ochrana (v letnom, zimnom i prechodnom období), difúzna priepustnosť (priepustnosť vodných pár konštrukciou), ochrana proti hluku, požiarna odolnosť a i.

Voľba a členenie strešnej konštrukcie

Voľbu druhu, tvaru a členenia strechy ovplyvňujú viaceré faktory, ako sú funkcia budúcej strechy, využitie, začlenenie do okolitej zástavby, druh nosnej konštrukcie budovy a strechy či druh krytiny. Podľa sklonu strešných rovín sa strechy rozdeľujú na: ploché (so sklonom strešných rovín menej ako 5°), šikmé (so sklonom strešných rovín od 5° do 45°) a strmé (so sklonom strešných rovín vyšším ako 45°). Všetky typy striech majú svoje výhody aj nevýhody. Nemožno jednoznačne povedať, či sú lepšie ploché alebo šikmé strechy. Pri rozhodovaní sa pre konkrétny typ a tvar strechy treba zohľadniť všetky vplývajúce faktory. V prípade malých stavieb, ako sú rodinné domy alebo chaty, tvorí strecha výrazné percento z celkovej plochy budovy a výraznejšie sa tak podieľa na energetickej bilancii.

Ploché strechy


Šikmá alebo plochá?

180510

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste

Výhodami plochých striech sú možnosť využitia na rozličné účely (zelené strechy, parkovanie a pod.), pomerne jednoduchá realizácia, nižšie náklady na samotné zastrešenie a využiteľnosť celej pôdorysnej plochy v poslednom nadzemnom podlaží. Medzi ich nevýhody patria problematické včlenenie do historickej zástavby a ťažšie sa tiež odhaľujú poškodené miesta v prípade poškodenia strechy.

Navrhovanie a realizácia plochých striech a jej jednotlivých vrstiev vyžaduje dôslednú projektovú prípravu vrátane posúdení, využitia kvalitných materiálov a vysokú technologickú disciplínu pri realizácii. Pri nedodržaní týchto zásad sú ploché strechy zdrojom ustavičných stavebných porúch. Ploché strechy majú rozličné konštrukčné vyhotovenia podľa počtu strešných plášťov (jednoplášťová, dvoj- a viacplášťové strechy) aj podľa účelu (vegetačné, pochôdzne, parkovacie a pod.).
Šikmá alebo plochá?

180513


Šikmá alebo plochá?

180514

Riešenie pre ľubovolnú veľkosť striech
1 – železobetónový strop, 2 – penetračný náter, 3 – parozábrana, 4 – polystyrén, 5 – elastomerobitúnový pás, 6 – hydroizolácia
Spôsob sanácie plochých striech
1 – pôvodná strecha, 2 – penetračný náter, 3 – lepiaca vrstva v pruhoch za studena, 4 – hydroizolácia, 5 – mechanické kotvenie


Šikmé strechy

Otáčaním, zrkadlením, posúvaním jednej šikmej strešnej roviny môžu vznikať rozličné tvary striech. Najjednoduchším tvarom je pultová strecha s jednou šikmou strešnou rovinou. Najpraktickejšie a najekonomickejšie riešenie, ktoré je zároveň najmenej prácne a často vhodné do historickej zástavby, predstavuje okrem pultovej aj sedlová strecha. Všetky tvary striech majú svoje výhody i nevýhody, ktoré sú kritériom pri ich výbere pre daný objekt. Strechy pomerne komplikovaných tvarov (hlavne v miestach prienikov strešných rovín) sú v mnohých prípadoch zdrojom porúch. Optimálnym prístupom je výber najjednoduchšieho riešenia.


Šikmá alebo plochá?

180511

Najprijateľnejšie riešenie z hľadiska praktickosti, ekonomickosti, prácnosti a historickej kontinuity predstavujú sedlová a pultová strecha. Na šikmé strechy nepôsobia tak intenzívne poveternostné vplyvy ako na ploché strechy, preto ich vonkajší obvodový plášť nie je z tohto hľadiska tak náročný ako pri plochých strechách. Sklon strechy zabezpečuje rýchly odvod vody, preto nie sú nevyhnutné absolútne vodovzdorné prvky strešnej krytiny.

Výhodou šikmých striech je využiteľnosť podkrovných priestorov, možnosť výmeny poškodenej časti krytiny (v prípade skladanej krytiny) či jednoduché začlenenie do okolitej zástavby (hlavne v historických častiach). Narozdiel od plochých striech majú obmedzené využitie celej pôdorysnej plochy hlavne v častiach šikmých strešných rovín. Nevýhodami sú aj vyššia prácnosť, vyššie nároky na presnú remeselnú prácu a koordináciu viacerých profesií, vyššie náklady na samotné zastrešenie, nehomogenita strešného plášťa a možnosť biologického poškodenia.

Vplyv strechy na energetickú a ekonomickú náročnosť

Ako už bolo spomenuté, strecha významným spôsobom ovplyvňuje celkovú energetickú bilanciu objektu. Z hľadiska komplexnosti hodnotenia budovy z tepelnotechnického hľadiska je preto nesprávne porovnávať strešné konštrukcie len na základe jediného parametra – súčiniteľa prechodu tepla – ide len o jeden zo vstupov pre celkovú energetickú analýzu budovy. Ak by sme totiž použili rozličné typy striech na tej istej budove, došlo by nielen k zmene tvaru celej budovy, ale zmenil by sa aj pomer plôch ochladzovaných konštrukcií k vykurovanému objemu budovy. Druhý vstup predstavuje plocha, ktorú zaberá daná konštrukcia z celého obalu budovy.

Pri šikmej strešnej konštrukcii najväčšiu časť teplovýmennej plochy predstavuje obvodová stena, následne šikmá strecha a podlaha. Pri plochej streche podiel obvodovej steny narastá a podiel plochej strechy sa redukuje. Podiel ostatných plôch v oboch alternatívach je približne rovnaký, čo je dané približne rovnakým konštrukčným a dispozičným riešením. Na celkovej energetickej bilancii budovy sa výrazným spôsobom podieľajú tepelné straty cez jednotlivé konštrukcie (aj cez strechu), ale aj straty vetraním. Tie sú však potrebné z hľadiska požiadaviek hygieny vnútorného prostredia.

Kategória: Strecha, podkrovie
Tagy: plochá strecha šikmá strecha
Zdieľať článok

Diskusia