04. 05. 2012
Zdieľať

Ak chcete jedinečný dom, nájdite si čas na spoluprácu s architektom, ak chcete čo najrýchlejšie bývať a nemáte vyhranenú predstavu o svojom dome, kúpte si hotový projekt z katalógu a nemusíte sa vyzbrojovať trpezlivosťou.

Projektová príprava stavby rodinného domu je totiž zložitý proces, na ktorom sa podieľa viacero odborníkov. Jeho výsledkom je projekt, podľa ktorého sa môže začať výstavba. Postupnosť pri vypracovaní projektu vychádza z dlhoročných skúseností a časovo zodpovedá jednotlivým krokom v schvaľovacom procese na stavebnom úrade.

Každý stupeň projektovej dokumentácie sa predkladá na vyjadrenie účastníkom stavebného konania. Postupná tvorba a odsúhlasovanie projektu zaručujú, že pri rešpektovaní opodstatnených pripomienok účastníkov stavebného konania sa projekt v konečnej podobe nestane pre stavebné povolenie nevyhovujúcim.


Ak plánujete stavať rodinný dom a chcete sa zorientovať vo svojich predstavách vo veľkosti a vzhľade domu, môžete nahliadnuť do viacerých prezentácií – katalógov rodinných domov. Je dôležité, aby ste vedeli, kto vám čo ponúka. Ak hľadáte jedinečnosť, v katalógu ju nenájdete. Rodinný dom šitý na mieru s jedinečnou architektúrou potrebuje aj projekt šitý na mieru, ktorý vznikne iba pri dialógu s architektom. Katalógy rodinných domov ponúkajú hotové projekty za nižšie ceny, ako sú ceny za individuálny projekt. Pri znížených cenách nepočítajte so zmenami v projekte a jeho prispôsobením vašim predstavám.

Ak plánujete stavať rodinný dom a chcete sa zorientovať vo svojich predstavách vo veľkosti a vzhľade domu, môžete nahliadnuť do viacerých prezentácií – katalógov rodinných domov. Je dôležité, aby ste vedeli, kto vám čo ponúka. Ak hľadáte jedinečnosť, v katalógu ju nenájdete. Rodinný dom šitý na mieru s jedinečnou architektúrou potrebuje aj projekt šitý na mieru, ktorý vznikne iba pri dialógu s architektom. Katalógy rodinných domov ponúkajú hotové projekty za nižšie ceny, ako sú ceny za individuálny projekt. Pri znížených cenách nepočítajte so zmenami v projekte a jeho prispôsobením vašim predstavám.
Wienerberger

Štúdia

Štúdia – prvý stupeň projektu – je jednoduchý nákres priestorového riešenia a začlenenia objektu do exteriéru. Slúži najmä stavebníkovi na porovnanie jeho predstáv s možnosťami, ktoré mu dáva predmetný pozemok. So štúdiou už možno na stavebnom úrade začať riešiť súlad navrhovaného domu s podmienkami územného plánu obce či zóny, prípadne oboznámiť susedov so zamýšľanou výstavbou. Ak je naša predstava v súlade s územným plánom a keď susedia v podstate proti výstavbe nič nenamietajú, možno ustúpiť od vybavovania územného rozhodnutia, prípadne územné konanie zlúčiť so stavebným konaním. Získa sa tak minimálne pol roka času a aj projektová dokumentácia bude lacnejšia.


Celý proces projektovania sa začína vytvorením konceptu domu, čiže architektonickej štúdie. Tá jasne definuje celkový vzhľad domu, jeho vzťahy k prostrediu, v ktorom sa bude nachádzať, a tiež dispozičné riešenie, čiže vnútorné usporiadanie priestorov. Oproti minulosti, keď sa vytváral model domu, sa v súčasnosti preferuje počítačom spracovaná vizualizácia, ktorá pomôže investorovi získať presnú predstavu o jeho budúcom dome. Je to obojstranné výhodné, najmä ak si stavebník na základe pôdorysov, rezov a pohľadov nevie dom dobre predstaviť a počas realizácie by mohla nastať fáza nedorozumenia a sklamania.

Celý proces projektovania sa začína vytvorením konceptu domu, čiže architektonickej štúdie. Tá jasne definuje celkový vzhľad domu, jeho vzťahy k prostrediu, v ktorom sa bude nachádzať, a tiež dispozičné riešenie, čiže vnútorné usporiadanie priestorov. Oproti minulosti, keď sa vytváral model domu, sa v súčasnosti preferuje počítačom spracovaná vizualizácia, ktorá pomôže investorovi získať presnú predstavu o jeho budúcom dome. Je to obojstranné výhodné, najmä ak si stavebník na základe pôdorysov, rezov a pohľadov nevie dom dobre predstaviť a počas realizácie by mohla nastať fáza nedorozumenia a sklamania.
Wienerberger

Projekt na územné rozhodnutie

Projekt na územné rozhodnutie sa na úrad predkladá vo dvoch vyhotoveniach a musia byť z neho dostatočne zrejmé najmä:
• údaje o súlade návrhu s územnoplánovacou dokumentáciou;
• urbanistické začlenenie stavby do územia; ktorý pozemok (jeho časť) má byť určený ako stavebný; navrhované umiestnenie stavby na pozemku s vyznačením jej odstupov od hraníc pozemkov a od susedných stavieb vrátane výškového vyznačenia;
• architektonické riešenie stavby, jej hmotové členenie, vzhľad a pôdorysné usporiadanie;
• údaje o základnom stavebnotechnickom a konštrukčnom riešení stavby vo vzťahu k základným požiadavkám stavby;
• údaje o požiadavkách stavby na zásobovanie energiou a vodou, odvádzanie odpadových vôd, dopravné napojenie vrátane parkovania, likvidácia odpadu a návrh napojenia stavby na dopravné vybavenie územia a jestvujúce siete a zariadenia technického vybavenia územia;
• ak sa dom plánuje využívať aj na drobnú výrobu, treba uviesť i údaje o tejto výrobe vrátane základných technických parametrov navrhovaných technológií, údaje o množstve, druhoch a kategórii odpadov;
• údaje o vplyve stavby na životné prostredie, zdravie ľudí a požiarnu ochranu vrátane návrhu opatrení na odstránenie alebo minimalizáciu negatívnych účinkov;
• dané ochranné pásma alebo chránené územia, dané pamiatkové rezervácie alebo pamiatkové zóny,
• návrh ochrany stavby pred škodlivými vplyvmi a účinkami vrátane údajov o vhodnosti geologických, inžinierskogeologických a hydrogeologických pomerov na území a údajov o vhodnosti z hľadiska požiadaviek na obmedzenie žiarenia z radónu a ďalších prírodných rádionuklidov;
• úpravy nezastavaných plôch pozemku a plôch, ktoré budú zazelenené;
rozsah a usporiadanie staveniska.
Na základe takto vypracovaného projektu možno požiadať príslušné orgány štátnej správy a správcov sietí o vyjadrenie a podať žiadosť o územné rozhodnutie.


Výkresy projektovej dokumentácie sú prostriedkom technického dorozumievania medzi úradmi, stavebníkom, odbornými pracovníkmi (stavbyvedúcim, majstrami, murármi atď.), ktorí realizujú stavbu, a ďalšími účastníkmi výstavby. (zdroj: Ing. arch. Jozef Hrozenský)

Výkresy projektovej dokumentácie sú prostriedkom technického dorozumievania medzi úradmi, stavebníkom, odbornými pracovníkmi (stavbyvedúcim, majstrami, murármi atď.), ktorí realizujú stavbu, a ďalšími účastníkmi výstavby.
Ing. arch. Jozef Hrozenský


Výkresy projektovej dokumentácie sú prostriedkom technického dorozumievania medzi úradmi, stavebníkom, odbornými pracovníkmi (stavbyvedúcim, majstrami, murármi atď.), ktorí realizujú stavbu, a ďalšími účastníkmi výstavby. (zdroj: Ing. arch. Jozef Hrozenský)

Projekt na stavebné povolenie

Po vydaní územného rozhodnutia sa vypracúva projekt na stavebné povolenie, ktorý musí rešpektovať podmienky územného rozhodnutia a musí obsahovať najmä:
• sprievodnú správu s údajmi, ktoré dopĺňajú základné údaje o stavbe uvedené v žiadosti o stavebné povolenie, s informáciami o dodržaní podmienok rozhodnutia o umiestnení stavby alebo o dodržaní podmienok schváleného územného plánu zóny a s informáciami o výsledku vykonaných prieskumov a meraní;
• súhrnnú technickú správu, z ktorej musí byť dostatočne zrejmé navrhované urbanistické, architektonické a stavebnotechnické riešenie stavby, jej konštrukčných častí a použitie vhodných stavebných výrobkov
• požiarnobezpečnostné riešenie podľa osobitných predpisov;
• nároky na zásobovanie energiou a vodou, odvádzanie odpadových vôd, doprava, likvidácia odpadov a riešenie napojenia stavby na existujúce siete a zariadenia technického vybavenia;
• údaje o podzemných a nadzemných stavbách na stavebnom pozemku a o jestvujúcich ochranných pásmach;
• údaje o splnení podmienok určených príslušnými orgánmi štátnej správy, ak sa obstarali pred podaním žiadosti;
• usporiadanie staveniska a opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci počas výstavby (prípadne počas budúcej prevádzky);
• celkovú situáciu stavby v mierke 1 : 200 až 1 : 500 s vyznačením:
1. hraníc pozemkov a ich parcelných čísel podľa katastra nehnuteľností vrátane susedných pozemkov a jestvujúcich stavieb na nich,
2. podzemných sietí a zariadení technického vybavenia,
3. návrhu prípojok na dopravné a technické vybavenie územia,
4. ochranných pásiem;
• vytyčovacie výkresy alebo potrebné geometrické parametre vyznačené v zastavovacom pláne;
• stavebné výkresy stavby, z ktorých je zrejmý doterajší a navrhovaný stav, predovšetkým pôdorysy, rezy a pohľady obsahujúce jednotlivé druhy konštrukcií a časti stavby, polohové a výškové usporiadanie stavby a všetkých jej priestorov s presným vyznačením funkčného určenia, schematické vyznačenie vnútorných rozvodov a inštalácií, technické zariadenia, úpravy a riešenia predpísané na osobitné zabezpečenie z hľadiska protipožiarnej ochrany a z hľadiska splnenia základných požiadaviek na stavby;
• statické posúdenie stavby, ktorým sa preukazuje mechanická odolnosť a stabilita nosnej konštrukcie;
• návrh úprav okolia stavby a návrh ochrany zelene počas uskutočňovania stavby;
Po vydaní stavebného povolenia je táto dokumentácia záväzná pre stavebníka počas celej výstavby. Dokumentácia s pečiatkou stavebného úradu musí byť trvale k dispozícii na stavbe.


Ak je projekt domu jednoduchý a predpokladá sa, že pôjde o výstavbu svojpomocne, vo väčšine prípadov na realizáciu stačí projekt na stavebné povolenie. Dôraz treba klásť na realizačný projekt statiky.  Ak však zadávate výstavbu domu stavebnej firme, seriózna profesionálna firma bude od vás vyžadovať vykonávací projekt, ktorý prehlbuje, spresňuje, prípadne dopĺňa dokumentáciu na získanie stavebného povolenia. Ide teda do podrobností, ktoré jednoznačne určujú konštrukcie, výrobky, materiály, konštrukčné detaily a podobne.

Ak je projekt domu jednoduchý a predpokladá sa, že pôjde o výstavbu svojpomocne, vo väčšine prípadov na realizáciu stačí projekt na stavebné povolenie. Dôraz treba klásť na realizačný projekt statiky. Ak však zadávate výstavbu domu stavebnej firme, seriózna profesionálna firma bude od vás vyžadovať vykonávací projekt, ktorý prehlbuje, spresňuje, prípadne dopĺňa dokumentáciu na získanie stavebného povolenia. Ide teda do podrobností, ktoré jednoznačne určujú konštrukcie, výrobky, materiály, konštrukčné detaily a podobne.
Kontrakting krov hrou

Vykonávací projekt

Vykonávací projekt zahŕňa ďalšie spracovanie technických detailov. Dopracovanie však záleží na odbornosti firmy, ktorá bude dom stavať, a na odbornosti špecializovaných dodávateľov, ktorí sa na realizácii budú podieľať. Čím je firma skúsenejšia, tým sú nároky na dopracovanie detailov projektu menšie. Treba tu však poznamenať, že ak sa stavba uskutočňuje podľa projektu na stavebné povolenie, je nevyhnutné mať na stavbe skúsený a odborne fundovaný stavebný dozor, aby nedochádzalo k závažným technickým chybám a zbytočnému predražovaniu stavby.


Ťažisko zodpovednosti a profesijnej erudovanosti projektovej prípravy domu musí byť na tvorcovi, teda architektovi návrhu. Mal by to byť architekt, ktorý zastreší celý proces vzniku nového rodinného domu. Bez ohľadu na to, akou formou sa dostáva projekt alebo realizácia ku konečnému užívateľovi, je úloha architekta pri vytváraní kvalitného obytného prostredia nenahraditeľná.

Ťažisko zodpovednosti a profesijnej erudovanosti projektovej prípravy domu musí byť na tvorcovi, teda architektovi návrhu. Mal by to byť architekt, ktorý zastreší celý proces vzniku nového rodinného domu. Bez ohľadu na to, akou formou sa dostáva projekt alebo realizácia ku konečnému užívateľovi, je úloha architekta pri vytváraní kvalitného obytného prostredia nenahraditeľná.
Prefa

Keď je stavba hotová

Po dokončení stavby treba zakresliť do jedného vyhotovenia všetky drobné zmeny stavby a túto dokumentáciu predložiť pri kolaudácii stavby spolu s opečiatkovanou dokumentáciou na stavebné povolenie. Projekt skutočného vyhotovenia po kolaudácii stavebný úrad opäť overí pečiatkou. Stavebník je povinný túto dokumentáciu uchovať počas celej životnosti stavby.

Kategória: Legislatíva a financovanie Stavba a rekonštrukcia
Tagy: projekt
Zdieľať článok

Diskusia