Vlhkosť treba zastaviť

06. 05. 2009
Zdieľať

Na mnohých starších, aj keď pekných domoch sa, bohužiaľ, často stretávame s vlhkosťou stúpajúcou stenami niekedy až po prvé poschodie. Vlhké murivo sa obyčajne objavuje z dôvodu nefunkčnej pôvodnej izolácie proti vlhku a vode, ale časté sú aj prípady, keď izolácia úplne chýba. Izolácia pivničných priestorov sa totiž z úsporných dôvodov a často aj pre nedostatočné vedomosti pred 80 a viac rokmi dodržiavala nedôsledne, a tak bývajú mnohé stavby staršieho dáta silno poškodené alebo narušené. V takýchto prípadoch sa treba s vlhkosťou popasovať, veď pekný a suchý dom je podmienkou zdravého a spokojného bývania.

Vlhkosť verzus zdravie


Vlhkosť treba zastaviť

194634

Účinkom stálej alebo časom nadobudnutej vlhkosti sa stavebné materiály rozpadajú a narušuje sa aj ich vonkajší vzhľad. Odpadáva omietka aj s kusmi muriva alebo vznikajú nápadne zafarbené miesta, na ktorých vyrastajú rôzne plesne a kryštalizujú anorganické látky. Plesne sú mikroskopické vláknité huby, ktoré vytvárajú jemné povlaky. Na vlhkých stenách sa ich rast prejavuje žltými, zelenými i čiernymi škvrnami a zatuchnutým zápachom, zvlášť rozpoznateľným pri vstupe do budovy. Obývanie vlhkých miestností je pre ľudí nevhodné a podstatne rýchlejšie starne aj vybavenie a zariadenie domu. Nebezpečenstvo plesní spočíva predovšetkým v ich negatívnom pôsobení na zdravie človeka. Plesne znečisťujú ovzdušie a môžu vyvolať astmatické záchvaty, chronické dýchacie problémy, bolesti hlavy, pocity nevoľnosti alebo spôsobiť ochorenie kože a pľúc.

Prečo podrezať vlhké murivo?


Vlhkosť treba zastaviť

194638

Už obyčajný pojem odvlhčenie stien stavia každého odborníka pred ťažkú úlohu. Voda sa dostáva do stavebných konštrukcií v tekutom (voda, topiaci sa sneh) či plynnom (vodná para) skupenstve. Dôvodom vlhnutia múrov je ich pórovitá štruktúra so schopnosťou prijať vlhkosť. Cieľom sanácie je zabezpečiť výrazné a trvalé zníženie obsahu vlhkosti v murive stavieb pomocou technických zásahov, ktoré spočívajú v obnove pôvodných systémov alebo v nanovo vykonaných sanačných metódach. Na správne vykonanie sanácie a poskytnutie dlhodobých záruk je zvyčajne nutné zabezpečiť kvalitnú izoláciu. Tá môže vzniknúť chemickou cestou na odpudzovanie vody, pomocou elektrického prúdu a vysúšania alebo klasickou cestou so zhotovením radikálneho rezu. Doslova a do písmena! Voľba druhu izolácie by sa mala zo stavebnotechnických, ekonomických i ekologických dôvodov dôkladne premyslieť. Treba využiť všetky dostupné metódy v oblasti ošetrenia vlhkého muriva, pri náročnejších sanáciách aj ich kombináciu podľa stavebnotechnickej realizácie objektu, finančných možností vlastníka a prípadných obmedzení na pamiatkovo chránených stavbách. Podrezávanie muriva sa aj po rokoch javí ako jeden z najúčinnejších, najmilosrdnejších, najdlhšie pôsobiacich a pravdepodobne aj najlacnejších spôsobov.

Podrezanie tehlovej steny reťazovou pílou


Vlhkosť treba zastaviť

194641

Podrezanie tehlového muriva sa dnes robí rovnako ako kedysi, používajú sa však motorové píly s vídiovými reťazami. Rez sa vedie v škáre medzi tehlami, prípadne medzi kamenným základom alebo kamennou podmurovkou a tehlou po úsekoch asi 1 meter. Do prerezanej škáry sa potom vsunie izolačná plastová fólia hrubá 2 mm. Škára sa proti sadaniu zabezpečí špeciálnymi, rôzne hrubými plastovými doskovými klinmi podľa šírky rezu a použitej izolácie. Sú konštruované na únosnosť 500 kg/cm2, každý tak spoľahlivo unesie desiatky ton. Kliny už v škáre ostávajú.


Vlhkosť treba zastaviť

194639

Vkladané plastové izolácie sú určené na použitie ako zábrany proti vode i radónu. Majú najdlhšiu životnosť zo všetkých používaných izolácií, sú veľmi pevné a odolné, celkom inertné aj proti agresívnym soliam síranov, dusičnanov a chloridov (biele výkvety), ktoré vlhké murivo často obsahuje a ktorým ťažko odolávajú aj antikorové plechy. Rezná škára sa potom vypĺňa cementovou maltovou zmesou; do hrubých stien možno v prípade potreby vstrekovať do škáry cementovú zmes pod tlakom (čerpadlom). Týmto spôsobom sa dá zhotoviť izolácia tehlového muriva do hrúbky 130 cm. Vďaka motorovej píle možno podrezaním ošetriť všetky steny, aj štítové, susediace s iným objektom, stačí totiž prístup k stene z jednej strany. Pri správnom postupe podrezávania muriva je vylúčené akékoľvek sadanie, rez nesprevádzajú žiadne otrasy a vibrácie, ktoré by mohli objekt poškodiť. Táto metóda poskytuje záruku, že nedôjde k narušeniu statiky. Zaujímavé je, že spomenuté plastové izolácie v značnej miere obmedzujú aj vibrácie prenášané do budovy napríklad z blízkej cestnej dopravy. Nespornou výhodou tejto metódy je tiež jej rýchlosť (pri bežnom RD do štyroch dní) a prijateľná cena, ktorá je z metód mechanického izolovania najnižšia. Ľahké je aj odstraňovanie „následkov“ – škára sa začistí a „zaštukuje“, stena sa namaľuje a práca je hotová.


Vlhkosť treba zastaviť

194637

Podrezanie kamenného a zmiešaného muriva, betónu a železobetónu Na podrezanie kamenného a zmiešaného muriva sa používa diamantové lano poháňané elektrohydraulickým systémom cez vodiace kladky upevnené na stene. Do reznej škáry sa potom opäť vloží izolácia a celý postup je obdobný ako pri podrezaní muriva reťazovou pílou. Pri podrezávaní muriva diamantovým lanom sa musí na chladenie lana použiť voda, ktorou sa vyplachuje rezná škára. Technológia podrezania diamantovým lanom používa rovnaké plastové izolácie ako technológia podrezávania reťazovou pílou. Veľkou výhodou je ich celková spoľahlivosť a neprekonateľná trvanlivosť. Pri správnom zhotovení je zaručená stopecentná účinnosť sanácie počas celého obdobia životnosti stavby (výrobca týchto materiálov udáva životnosť až 100 rokov).


Vlhkosť treba zastaviť

194642

Izolácia muriva pomocou antikorových plechov

Nový spôsob predstavuje izolácia muriva pomocou antikorových plechov. Podrezávaniu muriva sa síce trochu vymyká, ale napriek tomu má s ním veľa spoločného. Je to veľmi kvalitná mechanická metóda, ktorá ochraňuje stavebný objekt pred periodickým vlhnutím, respektíve ho zbavuje zemnej vlhkosti. Vlnité antikorové, chrómnikeloceľové dosky z vysoko ušľachtilej ocele sa pri tejto metóde pneumaticky zarážajú do priebežnej škáry muriva. Ich vysoká tuhosť zaručuje, že ani v masívnom murive (až do šírky 100 cm) nedochádza k deformácii materiálu, a to ani vo viacpodlažných objektoch, kde je tlak v múroch enormne vysoký. Vlhké murivo možno izolovať takisto antikorovými molybdénoceľovými doskami. Svojím zložením síce nedosahujú kvality chrómnikeloceľových dosák, svojou životnosťou sa však radia ku kvalitnému typu antikorových plechov. Antikorové dosky možno pri sanácii aplikovať pri všetkých objektoch s priebežnou ložnou škárou v murive. Použitie tejto metódy sanácie sa tak neobmedzuje iba na tehlové murivo. Naraziť antikorové plechy možno aj do kamenného muriva a do muriva z nepálených tehál. Je však nutné daný objekt vopred staticky posúdiť. Tri metódy odizolovania vlhkých stien, spomenuté v článku, vychádzajú zo starých stavbárskych tradícií a skúseností. Ťažko sa však do podobných prác pustíte sami. Potreba modernej techniky predurčuje na podobné činnosti špecializované firmy. Tie sú napokon vďaka skúsenostiam zárukou kvality a dlhodobej životnosti sanačných opráv smerujúcich k vysušeniu akejkoľvek stavby.
 

Výhody podrezania reťazovou pílou:

• kvalitný izolačný materiál s garanciou dlhodobej životnosti,
• cenová dostupnosť,
• rýchlosť práce (až 10 m2 muriva/deň),
• nenáročná a šetrná technológia nevyžadujúca žiadne búracie práce,
• možnosť aplikácie aj počas nepriaznivých klimatických podmienok.

Výhody podrezania diamantovým lanom:

• jediná možnosť realizácie mechanickej izolácie na kamenných a betónových konštrukciách,
• kvalitný izolačný materiál s garanciou dlhodobej životnosti,
• možnosť zvislého rezu.

Výhody izolácie antikorovými plechmi:

• kvalitný materiál s garanciou funkčnosti počas celej životnosti objektu,
• šetrný zásah so zachovaním statiky objektu,
• rýchlosť aplikácie (až 15 m2 muriva/deň),
• možnosť realizácie sanácie počas prevádzky objektu,
• postačujúci prístup z jednej strany steny,
• hydroizolácia členitých konštrukcií (napríklad pilierov),
• možnosť použitia aj na zvislé izolácie,
• použitie sanačnej technológie aj počas nepriaznivých klimatických podmienok.

Predpokladaná životnosť:

• antikorové chrómnikeloceľové plechy – 140 rokov,
• antikorové molybdénoceľové plechy – 90 rokov.

Článok bol uverejnený v publikácii Všetko o vykurovaní a úspore energií, JAGA GROUP 2008

 

Kategória: Stavba a rekonštrukcia
Tagy: sanácia muriva
Zdieľať článok

Diskusia