Zelené technológie v stavebnej chémii

Zelené technológie v stavebnej chémii

12. 08. 2009
Zdieľať

Naliehavosť problematiky ochrany životného prostredia kladie na materiály stavebnej chémie stále viac požiadaviek. Moderné výrobky majú z ekologickej stránky čoraz vhodnejšie zloženie, ich aplikácia je ohľaduplná k životnému prostrediu a v mnohých prípadoch podporujú aj celkovú ekologickú bilanciu budovy.


Zelené technológie v stavebnej chémii

211584
Icopal

Kvalitu prostredia, v ktorom žijeme, ovplyvňujú aj materiály, ktoré sú skryté nášmu zraku. Počas realizácie novostavieb výstavby i rekonštrukcií starších budov sa vo významnom množstve používajú chemické prípravky so špecifickými vlastnos­ťami. Materiály stavebnej chémie sú napríklad neodmysliteľnou súčasťou pevných a únosných obvodových stien. Omietky a malty umožňujú murovacím materiálom nadobudnúť konečné vlastnosti. Určité výrobky stavebnej chémie zlepšujú vlastnosti stavebných materiálov (napríklad betónu) alebo ochraňujú stavebné konštrukcie pred nežiaducimi degradačnými účinkami vlhkosti, prípadne pôsobením agre­sívnych vonkajších faktorov prostredia atď.

V domácnosti si často ani neuvedomuje­me, aká dôležitá je stavebná chémia pre dlho­dobú krásu a funkčnosť obkladov z keramiky a prírodného kameňa. Rovnako významná je jej úloha pri lepení podlahových krytín (kobercov, PVC podláh, drevených podláh, či dokonca športových krytín). Ochranné a de­koratívne nátery a stierky sa používajú aj v bazénoch. Sú to kilogramy a litre chemických prípravkov, ktoré stmeľujú naše domovy, práve preto treba dbať na výber materiálov ohľadu­plných k zdraviu i životnému prostrediu.
 

Význam chémie pri stavbe našich domov je nezanedbateľný. Stavebná chémia prepožičiava jednotlivým konštrukciám vlastnosti, ktoré by za iných okolností sotva dosiahli. Sme obklopení chémiou. Preto je nevyhnutné pri výbere týchto materiálov myslieť ekologicky.


Zelené technológie v stavebnej chémii

211582

Čas zamyslieť sa

Stavby na celom svete skonzumujú približ­ne 17 % spotreby čistej vody, 25 % lesov, vytvo­ria 33 % emisií CO2 a spotrebujú 40 % energií. Tieto alarmujúce štatistiky Rady Spojených štátov amerických pre ekologické stavebníc­tvo vyzývajú sektor stavebníctva na aktívnu ochranu životného prostredia. Preto neustále silnie tlak na výrobcov stavebnej chémie, aby svoje výrobky čoraz viac prispôsobovali novým európskym i svetovým normám a úpravám platným pre oblasť životného prostredia.

Výrobcovia so zodpovedným prístupom k životnému prostrediu orientujú svoje výskumy najmä na zvyšovanie ekologickej prijateľnosti svojich výrobkov. Nie je to jednoduchá úloha. Často býva ťažké nájsť kompromis medzi želanými vlastnosťami výrobku a jeho ekologickou neškodnosťou. Požiadavky v oblasti stavebnej chémie envi­ronmentálneho stavebníctva sa zameriavajú na produkciu týchto výrobkov:
– s nízkou emisiou prašnosti počas ich miešania a skladovania, respektíve výrobky, ktoré udržiavajú čisté životné prostredie a chránia zdravie pracovníkov
– zabraňujúcich (ak sú aplikované vo vlh­kom prostredí) tvorbe plesní,
– prispievajúcich k zvýšeniu komfortu životného prostredia (napríklad zlepšením akustických vlastností, tlmiacich vlastností podláh atď.),
– na ktorých výrobu sa použili prvot­né suroviny pochádzajúce z recyklovaných materiálov, znižujúcich negatívny vplyv výroby na životné prostredie a zabraňujúcich ďalšej ťažbe primárnych prírodných surovín.
 


Zelené technológie v stavebnej chémii

211586

Zelené stavby

Používaním výrobkov stavebnej chémie, ktoré sú kompatibilné so súčasnými ekologic­kými požiadavkami, dochádza k celkovému znižovaniu negatívnych vplyvov na životné prostredie. Takzvané zelené budovy prinášajú svojim investorom a vlastníkom v konečnom dôsledku aj ekonomické výhody. Skúsenosti svetových stavebníkov, ktorí zelené stavby re­alizujú, dokazujú, že ľudia sú čoraz ochotnejší priplatiť si za kvalitnejšie prostredie pre život. Podľa zahraničných štatistík prinášajú zelené stavby 8- až 9-percentné zníženie operatív­nych nákladov, 5-percentnýnárast hodnoty nehnuteľností, rovnako ako aj 6,6-percentné zvýšenie návratnosti investícií.

Na podporu ekologicky prijateľných sta­vieb vznikol systém klasifikácie trvalo udrža­teľných budov LEED (Leadership in Energy and Enviromental Design). Ide o uznávaný zlatý štandard pre zelené budovy na medzi­národnej úrovni. LEED na svetovej úrovni zakotvuje a urýchľuje prijímanie takých envi­ronmentálnych stavebných postupov a tech­nológií, ktoré vzhľadom na ich pozitívny vplyv na životné prostredie možno uplatniť a akceptovať v celosvetovom meradle.

Systém hodnotí nové i existujúce budovy v šiestich kľúčových oblastiach: stavebné miesto, voda, energia a atmosféra, materiály a prírodné zdroje, vnútorné prostredie a proces návrhu a obnovy. Certifikát zhody LEED zís­kavajú budovy ako celok, nie samotné výrobky. Treba však podotknúť, že jednotlivé výrobky výrazne prispievajú k tomu, aby budova do­siahla dostatočný počet bodov, ktoré treba na získanie certifikátu zelenej budovy. Podľa EPA (Environmental Protection Agency – Agentúra na ochranu životného prostredia) spotrebuje budova certifikovaná v zmysle LEED ročne priemerne o 32 % menej elektrickej energie v porovnaní s tradičnými typmi stavieb.
 


Zelené technológie v stavebnej chémii

211580

Ekologické výrobky na podlahy

Vzhľadom na to, že výrobky stavebnej chémie, ako sú lepidlá či tmely, tvoria vý­znamnú časť našich interiérov, je nevyhnut­né, aby boli ekologicky neškodné a neškodili ľudskému zdraviu. Využívanie ekologicky prijateľných systémov výrobkov s certifi­kátom EMICODE EC1 napreduje najmä v oblasti kladenia podlahových krytín, apli­kácie keramiky a prírodného kameňa. Výrobky s označením EMICODE EC1 zaručujú, že sa kvalita vnútorného prostredia nezníži. Výrobky s týmto označením sa vyzna­čujú veľmi nízkym obsahom emisií, nevykazujú nijaké relevantné emisie škodlivých látok alebo iných prchavých organických látok (VOC). Označenie EMICODE EC1 sa nevzťahuje iba na kladenie pružných podlahových krytín, textilných povrchov a parkiet, ale aj na sektor keramiky a kamenných materiálov.

Materiál sa skúša a zaraďuje do stupňa zodpovedajúcemu smerniciam GEV (aso­ciácia, ktorá kontroluje emisie výrobkov z oblasti podlahového krytia). Výrobok môže dosiahnuť označenie EMICODE EC1 (či už ide o disperzné, alebo o reakčné lepidlá), iba ak sa po 10 dňoch od položenia podlahy namerajú v ovzduší emisie zvyškových orga­nických látok nižšie ako 500 mg/m3 vzduchu. Označenie EMICODE EC1 môžu dostať aj výrobky, ktoré sú určené na zhotovenie podkladu. Jeho správna príprava významne ovplyvní finálnu kvalitu podláh i obkladov. Materiály, medzi ktoré sa zaraďujú penetračné nátery, rýchloopravné cementové tmely, ni­velizačné stierky, rýchloväzné spojivá, potery a podobne, musia mať zvyškové emisie name­rané po desiatich dňoch nižšie ako 100 mg/m3 vzduchu. Cementizované malty a zmesi musia mať zvyškové emisie namerané po 10 dňoch nižšie ako 200 mg/m3 vzduchu.
 


Zelené technológie v stavebnej chémii

211585

Stavebná chémia v zatepľovacom systéme

Výber vhodných prípravkov stavebnej chémie je dôležitý aj pri zlepšovaní tepelno­technických parametrov domu. Znižovanie te­pelných strát má významný ekologický efekt. Efektívne zatepľovať však možno iba použi­tím kvalitných materiálov, ktoré sú súčasťou zatepľovacieho systému a dodržiavaním správneho technologického postupu počas ich aplikácie. Vysoké nároky sa kladú nielen na aplikáciu tepelnej izolácie, ale aj na materiály stavebnej chémie. Výrobky by mali dosahovať parametre, vďaka ktorým podporia komplexné riešenie problematiky úniku tepelnej energie z budov. Stavebná chémia v zatepľovacom systéme sa používa na lepenie tepelnoizolač­ných panelov, stierkovanie ich povrchov, ale aj na penetráciu na zabezpečenie dokonalej prí­držnosti tepelnej izolácie k finálnej omietke.

Pri výbere lepiacej malty treba dbať na to, aby mal materiál dostatočnú viskozitu, vďaka čomu sa bude vytvrdzovať bez zmrašťovania, t. j. vzniku trhliniek, v ktorých by sa mohli vytvárať tepelné mosty, ktorými môže teplo unikať. Dôležitým parametrom lepiacej mal­ty je jej priľnavosť. Malta by mala dokonale priľnúť nielen na všetky druhy tepelnoizolač­ných panelov (penový a extrudovaný polysty­rén, minerálne vlákna, korok a podobne), ale aj na všetky materiály, ktoré sa v stavebníctve bežne používajú.

Finálna omietka zaručuje nielen široké výrazové variácie budovy, ale v prípade níz­koenergetických a pasívnych domov muro­vaných konštrukcií zabezpečuje aj vzducho­tesnosť obvodových stien, čo je pre budovy, ktoré majú maximálne šetriť energiou mi­moriadne dôležité. Nehovoriac o pozitívnom vplyve omietok na celkovú energetickú bilan­ciu domu vo všeobecnosti.
 

Európska agentúr životného prostredia (EPA – Environmental Protection Agency) je neformálne zoskupenie riaditeľov agentúr životného prostredia alebo obdobných organizácií v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia z európskych krajín.
Cieľom siete EPA je:
• zaviesť dialóg na vysokej úrovni o najzávažnejších problémoch implementácie environmentálnej politiky do politického cyklu,
• prispieť k efektívnejšej a pružnejšej implementácii environmentálnej politiky na národnej úrovni prostredníctvom výmeny a zdieľania skúseností, ako aj prístupov k riešeniu problémov,
• na základe národných skúseností a získaných poznatkov v oblasti starostlivosti o životné prostredie predkladať návrhy na skvalitňovanie strategických, koncepčných i plánovacích dokumentov prijatých a prijímaných na celoeurópskej úrovni, ako aj na zdokonaľovanie nástrojov na ich implementáciu (právne predpisy, uplatňovanie dobrovoľných nástrojov a podobne).
Zdroj: Enviromagazín 1/2008

Článok bol uverejnený v časopise Eko dom.

Kategória: Materiály Stavba a rekonštrukcia Technológie
Tagy: stavebná chémia
Zdieľať článok

Diskusia