28. 09. 2009
Zdieľať

Neustály demografický, ekonomický a technický vývoj ovplyvňuje nielen spotrebu vody, ale zároveň aj produkciu a zloženie odpadových vôd. Vzhľadom na pomerne vysoké požiadavky na spotrebu vody u obyvateľstva, v priemysle a poľnohospodárstve je potrebné hľadať nové riešenia pri úsporách.

Výber vhodného systému odvádzania a čistenia odpadových vôd (centralizovaný/ decentralizovaný) závisí od miestnych podmienok a komplexných výsledkov spracovaných návrhov. Centralizované a decentralizované systémy možno spoločne kombinovať. Vo všetkých situáciách sa preto vyplatí spracovať viaceré varianty s reálnymi odhadmi nákladov.
 

DESAR KONCEPT

Decentralizovaný systém hospodári s odpadovými vodami a zneškodňuje ich priamo v jednotlivých domoch. Ak nie je možné vypúšťanie odpadových vôd do stokovej siete s nasledujúcou kanalizačnou koncovkou do ČOV (čistiareň odpadových vôd), je potrebné navrhnúť samostatné čistenie a odvádzanie odpadových vôd priamo v mieste ich vzniku – t. j. decentralizovane. Súčasná legislatíva pripúšťa niekoľko možností ako nakladať s odpadovou vodou, ktorú v súčasnosti nie je možné zneškodňovať centrálnym spôsobom. Na pojem decentralizované odvádzanie a opätovné využitie odpadových vôd sa v zahraničí veľmi často používa akronym DESAR (Decentralised Sanitation and Reuse). Aj jednotlivé koncepty DESAR ponúkajú rozličné varianty delenia odpadových vôd z domácností (čierna, sivá, hnedá, žltá voda).

Existujú tri rôzne spôsoby manipulácie s tokmi nutrientov z domácnosti:
1. Centralizovaný systém – odpadové vody sa jednotnou kanalizáciou (spoločne s dažďovými vodami) dopravujú do centrálnej ČOV.
2. Čiastočne decentralizovaný systém – prináša najväčšiu možnosť kombinácií. Pri čiastočnom decentralizovanom systéme napríklad nastáva zber moču a fekálií pomocou separačných zariadení. Moč a fekálie sa oddelene skladujú v  špeciálnych tankoch. Fekálie sa využívajú ako bioodpad (kompostovanie), moč sa počas noci vypúšťa do centrálnej ČOV, kde sa centralizovane spracovávajú nutrienty. Dažďové vody vsakujú do pôdnej plochy.
3. Decentralizovaný systém – vzniká malý uzavretý cyklus vody a organického materiálu.

Decentralizované riešenia zneškodňujú odpadové vody v jednotlivých domoch, napríklad pomocou žúmp alebo domových čistiarní odpadových vôd (DČOV). Vody vyčistené v DČOV možno vypúšťať do vodného toku, zbierať a následne použiť na zalievanie záhrad, prípadne môžu vsakovať. Na vsakovanie je však potrebný zvláštny súhlas vodohospodárskeho orgánu, podmienený priaznivým hydrogeologickým posudkom.
 

Delenie odpadových vôd

Jeden človek vyprodukuje za rok okolo 500 litrov moču (tzv. žltá voda – yellow water) a 50 litrov fekálií za rok (tzv. hnedá voda – brown water). V prípade, že sa žlté a hnedé vody oddeľujú spoločne – hovoríme o vodách čiernych. Separácia odpadov rôznych kvalít a ich náležité čistenie a opätovné využitie (recyklácia) je odrazovým mostíkom budúceho lepšieho využívania látok obsiahnutých v nej. Pokiaľ dokážeme nakladať a hospodáriť s jednotlivými druhmi odpadových vôd oddelene, môžeme ich veľmi ľahko znova premeniť na prírodné hnojivo, a zároveň predídeme v rámci prevencie šíreniu choroboplodných zárodkov z odpadových vôd a zbytočnému znečisťovaniu.
 

Vhodnosť použitia vody:
– varenie, pitie – 4 l/(osoba . deň), umývanie riadu 8 l . (osoba/deň), telesná hygiena 46 l/(osoba . deň) musí sa používať pitná voda,
– pranie 16 l/(osoba . deň), splachovanie 40 l/(osoba . deň), zalievanie 7 l/(osoba . deň), údržba 4 l/(osoba . deň) možno použiť vodu zrážkovú.

Dažďová voda


S fištrónom na odpady

219407

Zrážková voda sa dnes z väčšiny zastavaných alebo inak povrchovo uzavretých oblastí nedostane prirodzenou cestou naspäť do kolobehu vody v prírode. To môže zapríčiniť pozvoľné, dlhodobé zmeny pôdnej štruktúry a vodných režimov, ktoré vedú k zmenšovaniu prirodzenej miestnej obnovy podpovrchových vôd a majú vplyv na chemické a biologické pomery nad i pod terénom. Včlenenie zrážkových vôd naspäť do prírody, čo najbližšie k miestu ich dopadu, je environmentálne, vodohospodársky, ekonomicky a technicky zmysluplným cieľom. Približne 50 % z priemernej spotreby pitnej vody na jedného obyvateľa nevyžaduje vodu v „pitnej“ kvalite, preto sa môže použiť ako náhrada dažďová voda. Dažďové vody sú znečistené chemicky a mikrobiologicky, predstavujú teda v určitej miere riziko. Ak sa budú používať výhradne na splachovanie, nenastane zdravotne nebezpečné prepojenie duálneho systému, a teda možné infikovanie pitného systému dažďovou vodou.
 

Využitie dažďovej vody
Zavlažovanie: voda je chudobná na soli – nedochádza k zasoľovaniu pôdy.
Pranie: voda je mäkšia – lepšie rozpustí pracie prášky (nižšia spotreba), nemá tendencie sa usadzovať a tvoriť vodný kameň (opotrebovanie pračky).
Splachovanie: voda šetrí pitnú vodu a vzhľadom na to, že je mäkká, nedochádza k usadzovaniu vodného kameňa. Splachovaním sa spotrebuje spoločne so sprchovaním najviac vody v domácnosti.
Údržba: vodu môžeme používať na umývanie áut, upratovanie a čistenie tam, kde nie je potrebná pitná voda.

Žltá a hnedá voda

Každá osoba vyprodukuje priemerne 1 až 1,5 litra za deň. Moč zdravej osoby je sterilný. Na rozdiel od fekálií, moč všeobecne neobsahuje baktérie, plesne alebo vírusy (zdravá osoba). Základnými nutrientmi, ktoré moč obsahuje je dusík, fosfor a draslík. Všetky tieto tri základné nutrienty sa nachádzajú nielen v moči, ale aj vo fekáliách, ktoré sa vylučujú z tela, rozdiel je však v ich pomere. Tieto vody sa využívajú najmä v poľnohospodárstve.

Tip: Záhradný nábytok od výmyslu sveta

Zariadenia na separáciu

No–mix toalety sú zariadenia, ktoré slúžia na separáciu žltej, prípadne hnedej vody. Výhodný spôsob odkanalizovania, ktorý je vhodný pre malé oblasti alebo domácnosti, je založený na používaní No-mix toaliet, ktoré slúžia na separáciu moču a fekálií. Následne sa moč uskladňuje a spracováva oddelene od fekálií. Žlté vody sa zhromažďujú bez zriedenia inými vodami (prípadne s veľmi malým zriedením napríklad 0,2 až 0,5 l vody – závisí to od použitého druhu) a možno ich priamo použiť na hnojenie pôdy.

Suchý pisoár je zariadenie, ktoré pracuje bez použitia vody na splachovanie. Na splachovanie sa nepoužíva pitná voda (celkové náklady na splachovaciu – pitnú vodu sa redukujú o 100 %). Pri použití týchto systémov dochádza k zamedzeniu vstupu nutrientov do splaškových odpadových vôd, ich separácia a následné využívanie je v koncentrovanom stave. Pokiaľ dokážeme čierne vody zbierať oddelene od ostatných, môžeme ich veľmi ľahko opätovne premeniť na prírodné hnojivo a zároveň predídeme v rámci prevencie šíreniu choroboplodných zárodkov z odpadových vôd a zbytočnému znečisťovaniu.

Sivá voda

Každá osoba vyprodukuje 25 000 až 100 000 sivých vôd za rok. Do systému manažmentu sivých vôd sa zahrnujú všetky odpadové vody z domácností okrem odpadovej vody z toaliet. Hlavnou bariérou širšieho a rozsiahlejšieho rozptylu nakladania so sivými vodami na úrovni domácností je nedostatok informácií – vedomostí a skúseností. Zahrňa to v sebe veľký potenciál zdravšieho a čistejšieho života založeného na opätovnom využití jednotlivých zdrojov. Sivé vody v domácnostiach možno najviac využiť pri polievaní v záhradách. V ostatných rokoch zaznamenalo opätovné využitie odpadových vôd v poľnohospodárstve obrovský nárast (v zahraničí), hlavne vďaka nedostatku alternatívnych zdrojov vody slúžiacich na zavlažovanie a vysoké náklady na intenzifikáciu existujúcich ČOV. Motivácia pri rozhodovaní – určení čistenia odpadových vôd decentralizovaným spôsobom – je pre každého človeka v súčasnosti rozdielna a ovplyvnená mnohými faktormi.

Odpadová voda z kuchynských umývadiel a kuchynské odpady z drvičov odpadu sa občas vyraďujú zo zdrojov sivej vody, pretože predstavujú mikrobiálne znečistenia, alebo oleje a tuky, čo môže mať negatívny vplyv na životné prostredie. Avšak v mnohých prípadoch sa kuchynský odpad zahŕňa medzi sivé vody. Najvýznamnejšie znečistenie sivých vôd vytvárajú detergenty z pracích práškov, ktoré obsahujú vysoké koncentrácie solí a v mnohých prípadoch obsahujú fosfor a sú alkalické.
 

Pilotný projekt

V súčasnosti vznikajú vo vyspelých európskych štátoch pilotné projekty zamerané na decentralizovaný spôsob odvádzania a čistenia odpadových vôd z jednotlivých domácností alebo z väčších obytných celkov. Medzi najväčšie pilotné projekty sa radí projekt uskutočnený v Lübecku (Nemecko), ďalšie pilotné a výskumné projekty týkajúce sa separácie moču sa začali v  Dánsku, Švajčiarsku, Švédsku, Rakúsku aj v Českej republike.

Decentralizované čistenie sa stáva alternatívou k centralizovanému čisteniu, ktoré v mnohých prípadoch nie je optimálnym variantom nielen z ekonomického, ale aj ekologického hľadiska. Základnou ideou je netradičné zaobchádzanie a nakladanie s odpadovou vodou – ako s cennou surovinou, ktorú možno optimálne využiť a spracovať na mieste vzniku.  V súčasnosti však nie je u nás vytvorené prostredie, ktoré by ekonomicky zvýhodňovalo domácnosti, sídliská atd., ktoré by segregovali odpadovú vody a  menej zaťažovali životné prostredie.

Článok bol uverejnený v časopise Môj dom.

Kategória: Záhrada a exteriér Záhradná technika
Tagy: čov
Zdieľať článok

Diskusia