Dlažobné tehly TERCA – nielen do vašej záhrady

31. 05. 2006
Zdieľať

TERCA je predovšetkým prírodný stavebný materiál. Je to tehla vo svojej pôvodnej podobe, v akej ju poznáme už tisícročia. Moderná technológia výroby jej zaručila vlastnosti, vďaka ktorým je TERCA mimoriadne odolná proti poveternostným vplyvom.

Obchodný názov TERCA v sebe zahŕňa maloformátové tehly z produkcie spoločnosti Wienerberger, určené na použitie predovšetkým v exteriéri bez akýchkoľvek ďalších povrchových úprav.

Podľa účelu použitia ich delíme na: • dlažobné tehly (na zhotovovanie exteriérových dlažieb);


 • lícové tehly (na zhotovovanie neomietaného muriva).
Dlažobné tehly TERCA ponúkajú širokú možnosť výberu podľa: • účelu použitia, resp. formátu;


 • farebného odtieňa;


 • povrchu nášľapnej plochy.


Dlažobné tehly TERCA – nielen do vašej záhrady

56199

Tehlová dlažba TERCA je určená predovšetkým na realizáciu exteriérových plôch a komunikácií, ako sú námestia, pešie zóny, chodníky, cyklistické trasy, parkové úpravy, odstavné a parkovacie plochy pre autá, záhrady, terasy a pod. V závislosti od druhu, resp. formátu tehál, možno vytvoriť bohatú škálu rôznych väzieb.


Dlažobné tehly TERCA – nielen do vašej záhrady

56160

Dlažobné tehly sú zárukou vlastností ako pevnosť v tlaku, odolnosť proti obrusovaniu, odolnosť proti posypovým soliam a farebná stálosť. Prirodzené farby tehlovej dlažby pôsobivo dotvárajú okolitú architektúru a príjemne ladia so zeleňou, no škála farebných odtieňov je veľmi bohatá – od svetlých okrových odtieňov cez klasické tehlovočervené až po hnedú a tmavosivú.

Dlažobné tehly TERCA sa vyrábajú s dvoma úpravami nášľapnej plochy, ktorá môže byť hladká alebo drsná. Niektoré dlažobné tehly sa vyrábajú aj vo vyhotovení Antik a pripomínajú starú tehlu.

Spôsoby kladenia dlažby TERCA

Výrobky TERCA určené na dlažby a spevnené plochy sa môžu ukladať týmito spôsobmi:


 • do piesku;


 • do malty;


 • do tenkovrstvovej lepiacej malty.


Príklady väzieb s použitím dlažobných tehál TERCA


Dlažobné tehly TERCA – nielen do vašej záhrady

56177


Dlažobné tehly TERCA – nielen do vašej záhrady

56179


Behúňová väzba s polovičným presahom


Behúňová väzba s trojštvrtinovým presahom


Dlažobné tehly TERCA – nielen do vašej záhrady

56184


Dlažobné tehly TERCA – nielen do vašej záhrady

56193


Rybinová väzba


Diagonálna väzba


Dlažobné tehly TERCA – nielen do vašej záhrady

56194


Dlažobné tehly TERCA – nielen do vašej záhrady

56195


Rybinová väzba, ukončenie plochy za pomoci trojštvrtinových a šikmo rezaných tehál (rezané na mieste)


Bloková (lomená) väzba – striedanie dvojice a trojice tehál navzájom otočených o 90º


Dlažobné tehly TERCA – nielen do vašej záhrady

56197


Dlažobné tehly TERCA – nielen do vašej záhrady

56178


Bloková (lomená) väzba – susedné dvojice tehál navzájom otočené o 90º


Bloková väzba – striedanie tehál ukladaných na hranu a na plochuPracovný postup – kladenie dlažby TERCA do pieskového lôžka

Prvým krokom pri realizácii dláždenej plochy po jej predchádzajúcom vymeraní je výkop. Potrebná hĺbka výkopu sa určí zo skladby podkladových vrstiev.

1. – 2. Zriadenie podkladovej vrstvy

Ako prvá sa v potrebnej hrúbke kladie nosná, resp. mrazuvzdorná vrstva z drveného kameniva frakcie 8 – 16 mm alebo zo štrkopiesku frakcie 0 – 35 mm. Táto vrstva (ako aj všetky ostatné) musí byť vodopriepustná. Pri viacerých šírkových vrstvách sa musí zriadiť jedna v hrubá asi 15 cm na prerušenie kapilár (štrk bez jemných frakcií 16 – 32 mm). V prípade potreby sa z drveného kameniva frakcie 0 – 18 mm vytvorí vrstva mechanickej stabilizácie hrubá 5 – 15 cm. Všetky vrstvy treba patrične zhutniť vibračnou doskou.

3. – 5. Rozprestretie vrstvy na ukladanie dlažby

Ako vrstva na bezprostredné kladenie dlažby sa použije piesok frakcie 0 – 7 mm alebo drvené kamenivo frakcie 3 – 7 mm. Táto vrstva sa rozhrnie a urovná pomocou sťahovacej dosky v pásoch medzi drevenými hranolmi. Šírka pásov by mala byť prispôsobená možnostiam pracovného záberu tak, aby po urovnanej pieskovej vrstve nebolo treba šliapať. Hranoly musia byť navzájom rovnobežné a podľa potreby vyspádované pre lepšie odvodnenie, minimálne však 2 %. Po urovnaní jednotlivých pásov pieskového lôžka sa hranoly odstránia a medzery sa opatrne vyplnia pieskom. Pieskové lôžko sa môže urovnať aj podľa pevnej obruby. V tom prípade sa na koncoch zrovnávacej dosky musia urobiť výrezy vysoké ako tehla mínus hodnota zhutnenia pieskového lôžka – asi 7 mm.Dlažobné tehly TERCA – nielen do vašej záhrady

56182


Dlažobné tehly TERCA – nielen do vašej záhrady

56181


6. – 7. Ukladanie dlažby

Kladenie má prebiehať tak, aby nebolo potrebné šliapať po urovnanom pieskovom lôžku. Aj samotná dlažba sa kladie v pásoch. Kladenie dlažby sa začína uložením a urovnaním prvých dvoch tehál, ktoré tvoria okraj pása. Medzi ne sa natiahne šnúra s príchytkami, ktorá uľahčuje rovné kladenie. Pri kladení do pieskového lôžka sú škáry široké 3 – 5 mm. Tehly sa urovnávajú pomocou gumového kladiva. Pri ďalších radoch poslúži ako vodidlo na udržanie smeru kladenia a šírky škár hliníkový uholník, ktorý sa položí na hranu predchádzajúceho radu tehál, a nový rad sa priráža až k uholníku.

8. Škárovanie

Po uložení dlažby v príslušnom páse nasleduje jeho vyškárovanie čistým kremičitým pieskom frakcie 0 – 2 mm. Škárovanie každého pása hneď po uložení je potrebné preto, aby sa zamedzilo posunutiu uložených tehál.

9. – 10. Zhutnenie dlažby

Kompletne uložená a vyškárovaná plocha sa na záver zametie a zhutní pomocou ľahšej vibračnej dosky s gumovou platňou tak, aby sa nepoškodil povrch alebo hrany jednotlivých tehál. Po zhutnení sa do škár doplní piesok, prípadne možno celú plochu poliať jemným prúdom vody, čím sa piesok vplaví do škár a zároveň sa plocha očistí. Celkom na záver sa okraje dláždenej plochy doplnia zeminou. Keď sa piesok v škárach časom utrasie, je vhodné ho opäť doplniť.

Upozornenie: Nepoužívať piesok s obsahom vápenných prímesí alebo inak znečistený piesok! Na terasách pred obytnými miestnosťami sa odporúča na škárovanie použiť škárovaciu maltu, aby sa piesok nevnášal do obytných miestností.

Pracovný postup – kladenie dlažby TERCA do maltového lôžka

Keď je podkladom budúcej dlažby betónová doska, ukladá sa dlažba do maltového lôžka. Betónová doska musí byť z dôvodu odvodnenia vyspádovaná v sklone asi 2 %. Väčšia betónová doska by mala byť rozdelená pomocou dilatačných škár na menšie celky s plochou max. 25 m2 a s dĺžkou strany max. 6 m.

1. Kladenie do malty

Pod pojmom malta v tomto prípade rozumieme maltu zarobenú na stavenisku zo špeciálneho cementu s prísadou trasu (tzv. trasscement). Tento spôsob kladenia sa uplatňuje vtedy, keď podkladová betónová doska nie je ideálne rovná. Prípadné nerovnosti sa vyrovnávajú vrstvou malty hrubou asi do 20 mm (1a). Pred nanesením maltového lôžka hrubého približne 20 mm je potrebné najskôr betónovú plochu dôkladne očistiť a navlhčiť. Dlažba z tehál TERCA sa kladie do ešte vlhkého maltového lôžka na šírku škáry 5 až 10 mm (1b).

2. Kladenie do tenkovrstvovej lepiacej malty

Pri rovnom podklade so zodpovedajúcim spádom možno namiesto maltového lôžka použiť lepiacu maltu na dlažbu, ktorá sa nanáša väčšou ozubenou stierkou (2a). Ľahkým poklepaním gumovým kladivom sa tehly smerovo a výškovo urovnajú. Pri kladení možno použiť hliníkový uholník alebo špagát s príchytkami (2b).
Dlažobné tehly TERCA – nielen do vašej záhrady

56162


Dlažobné tehly TERCA – nielen do vašej záhrady

56170


Dlažobné tehly TERCA – nielen do vašej záhrady

56165


Dlažobné tehly TERCA – nielen do vašej záhrady

56173


Dlažobné tehly TERCA – nielen do vašej záhrady

56167


Dlažobné tehly TERCA – nielen do vašej záhrady

56175


Dlažobné tehly TERCA – nielen do vašej záhrady

56169


Dlažobné tehly TERCA – nielen do vašej záhrady

56176


3. Škárovanie

Škárovanie sa vykonáva po niekoľkých dňoch. Podľa povrchu použitej dlažby sa používajú dva spôsoby škárovania. V prípade dlažby s hladkým povrchom sa riedka škárovacia malta rozleje na celú plochu a gumovou stierkou sa vtiera do škár. Tento postup je potrebné dva- až trikrát zopakovať tak, aby boli škáry dokonale vyplnené maltou. Treba pri tom dbať na smer pohybu stierky šikmo na smer škár (3a). V prípade dlažby s drsným povrchom sa na škárovanie používa špeciálny lievik, ktorým sa škárovacia malta vnáša priamo do škár tak, aby nedošlo k znečisteniu dlažby (3b).

4. Čistenie

Po zatuhnutí škárovacej malty (Pozor, nie po stvrdnutí!) sa dlažba vyčistí najskôr nasucho a vzápätí niekoľkokrát mokrou špongiou (4a). Pritom treba dbať na to, aby sa čerstvá malta pri čistení zo škár nevymývala. Konečné očistenie špeciálnym prípravkom na odstránenie cementového povlaku by sa malo vykonať len v prípade potreby, a to asi po dvoch dňoch, aby malta mala dostatok času na vytvrdnutie (4b). Najdostupnejšie je použitie zriedeného roztoku kyseliny soľnej (33 %) v pomere 1 : 30, max. 1 : 10, podľa miery znečistenia, alebo roztoku kyseliny octovej. Na záver sa dlažba opláchne čistou vodou. Okrem čistenia špongiou je možné aj čistenie strojom (4c).

Upozornenie: Nepoužívať olej Klinker. Najmä na vonkajších plochách môže spôsobiť vznik škvŕn. Tieto prípravky majú väčšinou len krátkodobý účinok. Po vyschnutí sa škvrny objavia v ešte väčšej miere.


Rôzne skladby vrstiev pri kladení tehlovej dlažby TERCA do pieskového lôžkaDlažobné tehly TERCA – nielen do vašej záhrady

56185

1. Plochy pre peších a cyklistov s použitím záhradnej dlažby TERCA: • piesok bez hlinitých a vápenatých prímesí 0 – 8 mm, prípadne 4 – 8 mm, hr. 3 – 5 cm


 • nosná (mrazuvzdorná) štrkopiesková vrstva 0 – 35 mm, hr. 20 – 30 cm


 • škáry šírky 3 – 5 mm, kremičitý piesok 0 – 2 mm


Dlažobné tehly TERCA – nielen do vašej záhrady

56186

2. Plochy s pohybom vozidiel do 10 t s použitím záťažovej dlažby TERCA: • piesok bez hlinitých a vápenatých prímesí 0 – 8 mm, prípadne 4 – 8 mm, hr. 3 – 5 cm


 • mechanická stabilizácia z drveného kameniva 0 – 18 mm, hr. 5 – 10 cm


 • nosná (mrazuvzdorná) štrkopiesková vrstva 0 – 35 (0 – 70) mm, hr. 30 – 40 cm


Dlažobné tehly TERCA – nielen do vašej záhrady

56187

3. Plochy s pohybom vozidiel do 30 t s použitím záťažovej dlažby TERCA: • piesok bez hlinitých a vápenatých prímesí 0 – 8 mm, prípadne 4 – 8 mm, hr. 3 – 5 cm


 • mechanická stabilizácia z drveného kameniva 0 – 18 mm, hr. 10 – 15 cm


 • nosná (mrazuvzdorná) štrkopiesková vrstva 0 – 35 (0 – 70) mm, hr. asi 50 cm

Obrubník


Dlažobné tehly TERCA – nielen do vašej záhrady

56188

Pri dlažbách kladených hlavne do pieskového lôžka treba venovať pozornosť okrajom dláždených plôch. Musia tvoriť plynulý prechod medzi dlažbou a jej okolím a zároveň musia zabezpečovať jednotlivé tehly proti bočným posuvom. Najúčinnejším riešením sú obrubníky. Najčastejšie sa na obrubníky používajú samotné dlažobné tehly alebo plné lícovky TERCA. Vhodným a veľmi príjemným materiálom na obrubníky v kombinácii s tehlovou dlažbou je prírodný kameň (čadič, žula a pod.). Obrubník má byť v každom prípade osadený do betónového lôžka. Výnimkou môžu byť plochy pre chodcov, ktoré možno ukončiť jednostranným zafixovaním cementovou maltou z vonkajšej strany.

Záhradné schody

Na obkladanie schodov pomocou tehlovej dlažby TERCA je potrebná značná remeselná zručnosť. Ak má byť výsledok bezchybný, treba pracovať veľmi presne a precízne. Schody sa navrhujú podľa nasledujúceho pravidla: dvojnásobná výška stupňa + šírka nástupnice = dĺžka kroku 63 cm. Formát dlažobných tehál TERCA Klinker je na tento účel priam ideálny. Schody s použitím dlažobných tehál TERCA Klinker (prípadne lícovej tehly TERCA Klinker – plnej) sa v prevažnej miere realizujú na hrubý betónový základ, ktorého stupne musia byť prispôsobené rozmerom použitého druhu tehál. Záhradné schody alebo stupne v záhradných chodníkoch možno vybudovať aj priamo na teréne v pieskovom lôžku, podobne ako samotný chodník.


Dlažobné tehly TERCA – nielen do vašej záhrady

56190


Dlažobné tehly TERCA – nielen do vašej záhrady

56189


Použitie záťažovej dlažby TERCA (výška schodu podľa potreby, ideálne 15 cm)


Použitie záhradnej dlažby (výška schodu 15 cm)Pri schodoch na betónovom základe ide o obklad betónových stupňov do maltového lôžka. Odporúčame používať výhradne hotové maltové zmesi, podľa možnosti na báze trasu. Ako prvé sa kladú tehly na podstupnicu. Potom nasleduje obklad nášľapnej plochy – nástupnice. Poloha tehál sa upravuje pomocou vodováhy a gumového kladiva. Samozrejme, prácu pri vytváraní škár si možno uľahčiť krátkym hliníkovým uholníkom. Niekoľko dní po uložení môžeme pristúpiť ku škárovaniu. Škárovanie, podobne ako pri dlažbe, možno robiť dvoma spôsobmi podľa povrchu použitých tehál. Postup a zásady práce pri škárovaní a čistení sú rovnaké ako v predchádzajúcej časti.


Dlažobné tehly TERCA – nielen do vašej záhrady

56191


Dlažobné tehly TERCA – nielen do vašej záhrady

56192


Použitie záťažovej dlažby Piazza (výška schodu 13 cm)


Použitie lícovej tehly TERCA Oxford plnej (výška schodu 13 cm)

Kategória: Materiály Záhradné stavby
Tagy: dlažba td td1 tehla terca
Zdieľať článok

Diskusia