Štatút užívateľskej súťaže: Guľový blesk

01. 01. 0001 Zdieľať

I – Účel užívateľskej súťaže1. Názov užívateľskej súťaže sú „Guľový blesk“. Cieľom organizovania uvedenej užívateľskej súťaže je reklama a podpora produktov vyhlasovateľa súťaže Zoznam s.r.o., so sídlom Viedenská cesta 3-7, 85101 Bratislava. II – Vyhlasovateľ […]

I – Účel užívateľskej súťaže

1. Názov užívateľskej súťaže sú „Guľový blesk“. Cieľom organizovania uvedenej užívateľskej súťaže je reklama a podpora produktov vyhlasovateľa súťaže Zoznam s.r.o., so sídlom Viedenská cesta 3-7, 85101 Bratislava.

II – Vyhlasovateľ a organizátor súťaže

1. Vyhlasovateľom a organizátorom užívateľskej súťaže „Guľový blesk“ je Zoznam s.r.o., so sídlom Viedenská cesta 3-7, 85101 Bratislava IČO: 36 029 076, IČ DPH: SK2020091997
2. Súťaž na základe tohto štatútu uskutoční na území Slovenskej republiky.
3. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s bydliskom na území Slovenskej republiky, s výnimkou osôb uvedených v bode VII.1 tohto štatútu (ďalej len ,,účastník súťaže“). Osoby mladšie ako 18 rokov musia byť zastúpené zákonným zástupcom.

III – Začiatok a ukončenie súťaže

Užívateľská súťaž s názvom „Guľový blesk“ (ďalej len „Súťaž“) sa uskutoční v termíne od 8.8.2006 do 8.10.2006

IV – Pravidlá súťaže

1. V období od 8.8. do 8.10.2006 posielajú užívatelia Zoznam.sk a čitatelia časopisu Môj Dom svoje príbehy, ktoré súvisia so sťahovaním, na adresu sutaz@firma.zoznam.sk, s predmetom Gulovy blesk. V maili uvedú svoje kontaktné údaje (meno, priezvisko, tel. číslo popr. e-mail, ak nie je totožný s mailom, z ktorého bol príbeh zaslaný.

2. Dvadsať najzaujímavejších príbehov bude uverejnených v časopise Môj Dom č.11 a 12 a na stránke www.mojdom.sk. Články sa posielajú v rozsahu A4 a s diakritikou.

3. V období od 11.10. do 1.12. prebieha hlasovanie o najzaujímavejší príbeh. Hlasovanie prebieha pomocou sms správ, kedy je užívateľ/ka vyzvaný/á posielať sms správu v tvare  SUTAZ8(medzera) číslo článku na číslo 6305

4. Výhercami sa stávajú autori, ktorých príbeh sa umiestnil na jednom z prvých troch miest a traja hlasujúci, ktorí pošlú najviac hlasov.

5. Na základe poskytnutých informácií v maily bude súťažiacemu výhra doručená.

6. Splnením týchto krokov súťažiaci taktiež prejavuje svoj súhlas s podmienkami uvedenými v tomto štatúte.


V – Výhry

1. Výhrami budú domáce spotrebiče, knihy, DVD a ročné predplatné časopisov od vydavateľstva Jaga s.r.o.

2. Mená výhercov darčekov budú zverejnené 9.12.2006 na stránke http://mojdom.zoznam.sk a v časopise Môj Dom č. 11 a 12.

Darčeky budú výhercom zaslané poštou na adresu, ktorú uviedli v maili do 4 týždňov od ukončenia súťaže, prípadne ak uviedli, že si darček prevezmú osobne, vyzdvihnú si ju na adrese sídla Zoznamu, najneskôr však do 4 týždňov od ukončenia súťaže. Neprebraté výhry prepadajú v prospech vyhlasovateľa a organizátora tejto súťaže.

3. Účasťou v súťaži vyjadruje účastník súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať. Zároveň v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov dáva súhlas so spracovaním osobných údajov poskytnutých v rámci súťaže spoločnosti Zoznam s.r.o., ako usporiadateľom. V budúcnosti môže údaje využiť na vlastné marketingové účely bez toho, aby ju predal tretím stranám.

4. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo pravidla zo závažných dôvodov súťaž kedykoľvek zmeniť, súťaž skrátiť, predĺžiť či bez náhrady ukončiť.

5. Účasťou v súťaži prejavuje každý jej účastník súhlas s pravidlami tejto súťaže a s tým, že organizátor úťaže je oprávnený uverejniť mená a podobizeň výhercov v oznamovacích prostriedkoch ako i tieto použiť na reklamné a propogačné účely organizátora súťaže bez nároku na odmenu.

VI– Propagácia súťaže

Zverejnenie a propagácia súťaže trvá od 11.8. do 9.12.2006 na stránke www.zoznam.sk a od 9.8. do 9.1.2007 v časopise Môj Dom.

VII – Osobitné ustanovenia

1. Zamestnanci vyhlasovateľa súťaže a organizátora súťaže, ako aj osoby im blízke v zmysle §116 Občianskeho zákonníka, sú z účasti na súťaži vylúčení.

2. Ak sa preukáže, že výherca súťaže je zamestnancom vyhlasovateľa/organizátora súťaže alebo osobou im blízkou, tomuto sa výhra neodovzdá a prepadá v prospech vyhlasovateľa bezodkladne na základe písomnej výzvy vyhlasovateľa súťaže vrátiť, resp. nahradiť vyhlasovateľovi súťaže plnú hodnotu príslušnej výhry.

3. Výhry presahujúce sumu stanovenú príslušným zákonom sú predmetom dane z príjmu v zmysle zákona o dani z príjmu v aktuálnom znení.

4. Výsledky súťaže sú konečné, bez možností odvolania sa. Účastníci súťaže berú na vedomie, že nemôžu požadovať ceny vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve ako určí vyhlasovateľ súťaže a že nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry peňažné plnenie. Vyhlasovateľ súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej užívaním.

5. Účastníkom súťaže sa môže stať fyzická osoba staršia ako 18 rokov s trvalým pobytom na území Slovenskej Republiky. V prípade, že výhercom súťaže sa stane osoba, ktorá nedosiahla 18 rokov, alebo nie je plne spôsobilá na právne úkony, výhra bude odovzdaná jej zákonnému zástupcovi alebo opatrovníkovi. V prípade, že výhercom súťaže je osoba, ktorá nemá plnú spôsobilosť na právne úkony, je povinná o tom bezodkladne informovať usporiadateľa a oznámiť mu meno, priezvisko a adresu zákonného zástupcu alebo opatrovníka.

VIII – Záverečné ustanovenia

1. Tento štatút je uložený u vyhlasovateľa súťaže.
2. Každý, kto preukáže právny záujem, je oprávnený nahliadnuť do tohto štatútu u vyhlasovateľa súťaže.
3. Štatút súťaže nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania štatutárnymi orgánmi vyhlasovateľa a organizátora súťaže.
4. Pre každého súťažiaceho sa tento štatút stane záväzný okamihom prejavenia súhlasu s ním podľa čl. IV bod. 1.
5. Štatút bude pre súťažiacich zverejnený na stránke www.zoznam.sk a okamihom zverejnenia sa stáva pre vyhlasovateľa a organizátora záväzný, avšak vyhlasovateľ a organizátor súťaže je oprávnený jednostranne meniť a dopĺňať tento štatút.

Kategória: Nezaradené
Zdieľať článok