Dom pre auto alebo ako na garáž

Dom pre auto alebo ako na garáž

30. 01. 2007
Zdieľať

Každý, kto má auto a parkuje vonku, to pozná. Zobudím sa ráno… a bude v poriadku? Bude ešte vôbec tam?! Vozidlo parkujúce na ulici je nielen vystavené vplyvom nepriaznivého počasia, možnosti poškodenia, ale v konečnom dôsledku aj nebezpečenstvu krádeže. Tieto skutočnosti do značnej miery eliminuje garáž. V mestách je situácia zložitejšia, majitelia rodinných domov majú rozhodovanie jednoduchšie.


Dom pre auto alebo ako na garáž

77924

Dnes sa pri nových rodinných domoch stavajú dvojgaráže alebo kombinácia garáže a garážového státia. Garáž v zmysle stavebného zákona však nie je drobnou stavbou, a preto sa nedá realizovať iba na základe obyčajného ohlásenia stavby. Musíme mať stavebné povolenie a stavba garáže musí byť po dokončení skolaudovaná a potom využívaná v súlade s kolaudačným rozhodnutím. Preto je pred začiatkom stavby dôležité zoznámiť sa s požiadavkami príslušného stavebného úradu.

Dimenzovanie garáží

Aby sme mohli správne dimenzovať garáž, musíme vedieť, koľko a aké veľké autá v nej budú stáť. To je veľmi dôležitá informácia pre projektanta. Na výstavbu garáže sa vzťahujú normy a právne predpisy. Stanovené sú minimálne šírky voľného priestoru medzi autom a stenou garáže.


Dom pre auto alebo ako na garáž

77910

Napríklad pre vozidlo dlhé do 4,25 m je stanovená vzdialenosť 0,60 m voľného priestoru garáže na strane vodiča, 0,25 m na opačnej strane a 0,50 m pred prednou a zadnou časťou vozidla. Takže k minimálnym šírkam voľných priestorov pripočítame rozmery vozidla a dostaneme minimálnu veľkosť garáže. Optimálna šírka garáže pre malé osobné automobily je 2,7 m, pre stredné a veľké osobné automobily a malé karavany 3,0 m a pre veľké karavany je to 3,5 m. Dĺžka garáže pre malé vozidlá je 5,3 m, pre stredné a veľké osobné automobily a malé karavany 6,2 m a pre veľké karavany až 8,6 m. Svetlá výška garáže musí byť najmenej 2,1 m a zároveň o 0,2 m vyššia, ako je výška najvyššieho vozidla alebo karavanu. Jednotlivá garáž môže mať 1 až 3 státia so spoločným vjazdom.

Norma nestanovuje zvláštne požiadavky na garážovanie jednostopových vozidiel, počíta sa s umiestením do garáže pre automobily. V jednom takom státí môžu mať miesto až štyri motocykle alebo skútre.


Dom pre auto alebo ako na garáž

77916

Typy garáží

Garáže podľa spôsobu používania a polohy môžeme rozdeliť do štyroch kategórií. Prvá kategória zahŕňa samostatné garáže, slúžiace iba na odstavenie automobilu. Na ne sa vzťahujú už spomínané minimálne rozmery. Druhá kategória zahŕňa samostatnú garáž, ktorá slúži na garážovanie automobilu, ukladanie náradia alebo na vykonávanie drobnej údržby. Ďalšia kategória predstavuje garáž s oddelenou dielňou na realizovanie rozsiahlejších opravárenských a montážnych prác na automobile. Poslednú kategóriu tvorí garáž v suteréne rodinného domu. Tu môžeme naraziť na problém so strmým príjazdom a jeho odvodnením. Nesmieme zabudnúť na krytý žliabok s odtokom povrchových vôd do kanalizácie.

Umiestnenie garáže

Voľne stojaca garáž


Dom pre auto alebo ako na garáž

77911

Je z hľadiska projektovania aj realizácie najmenej komplikovaná. Príjazdová komunikácia by mala byť čo najkratšia a aj výšková úroveň podlahy garáže by sa mala blížiť výškovej úrovni komunikácie. Toto riešenie je najlacnejšie aj v prípade, že sú výškové úrovne podlahy a komunikácie výrazne rozdielne. Nákladné sú tu však prívody vody, elektriny, prípadne kúrenia. Teplota v interiéri samostatne stojacej nevykurovanej garáže je v zime nižšia ako pristavanej v garáži.


Dom pre auto alebo ako na garáž

77917

Pristavaná garáž

Garáž vhodne prepojíme s domom, ale nesmieme zabudnúť na oddelenie dverami odolávajúcimi požiaru. Prívody vody, elektriny alebo kúrenia sú jednoduchšie ako pri samostatne stojacej garáži. V prípade, že sa rozhodneme pre nevykurovaný variant, bude v nej teplejšie ako v rovnakom riešení samostatne stojacej garáže. Strechu garáže môžeme využiť aj ako terasu domu. Toto umiestnenie je veľmi praktické a oceníme ho predovšetkým v nepriaznivom počasí.

Vstavaná garáž


Dom pre auto alebo ako na garáž

77921

V tomto prípade musíme nájsť miesto na garáž v pôdoryse domu. Pokiaľ nejde o novostavbu, keď máme možnosť garáž navrhnúť už v spoločnej plánovej dokumentácii, snažíme sa takémuto variantu radšej vyhnúť. Rozhodnutie pre takéto riešenie je namieste len vo výnimočných prípadoch, napríklad pri rekonštrukcii veľmi starých vidieckych domov. Vstavať garáž do inak zdravej stavby domu starého iba niekoľko rokov nemá veľký zmysel. Auto totiž zaberie miesto, ktoré by ste inak mohli využiť pre svoje potreby. Iba málokto z nás má svojho oceľového tátoša radšej ako členov rodiny.


Dom pre auto alebo ako na garáž

77905

Pri dodatočnej realizácii môže byť problém predovšetkým vybúrať otvor na garážovú bránu. Najskôr osadíme dostatočne nosný preklad a potom začneme s búraním. Celkom nevhodné je umiestnenie garáže do suterénu rodinného domu. Vjazdová rampa je pomerne náročná a ťažko sa v zime udržiava.

Čo v garáži môže byť a čo nie

Garáž je miestom na bezpečné parkovanie nášho auta, ale sú veci, ktoré tu môžu byť nebezpečné. Dôležité je vedieť, že v priestore, kde je navrhnuté státie auta, nesmie byť vyprojektované nijaké zariadenie na ošetrovanie, údržbu alebo opravu vozidla. Takže tu nesmú byť nijaké pracovné jamy, pracovné stoly a umývacie rampy. Pohonné a horľavé čistiace látky môžeme v garážach skladovať iba v plechových uzatvorených nádobách. Rovnako je zakázané v garáži zapínať benzínové alebo naftové kúrenie.

Cesta k bráne alebo príjazd


Dom pre auto alebo ako na garáž

77906

Príjazd ku garáži musí zodpovedať požiadavkám normy a to najmä pri radových garážach. Šírky jazdného pruhu sú:

  • jednopruhové – 2,5 m,
  • dvojpruhové – 4,5 m.

Dobre navrhnutý príjazd má mať vhodne zvolenú trasu a spevnenú vozovku. Trasa príjazdu má byť čo najkratšia a s ohľadom na finančné náklady a udržiavanie cesty v zimnom období by nemala byť ani zbytočne široká. Na priamych úsekoch príjazdovej cesty postačí vozovka z dvoch rovnobežných pruhov. Sklon vyrovnávacej rampy, ktorá prekonáva rozdiel výšok medzi vjazdom do garáže a komunikáciou, nemá byť väčšia než 17 %. Musí mať zdrsnený povrch.


Dom pre auto alebo ako na garáž

77919

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste

Projekt

Po vyriešení problémov týkajúcich sa príjazdovej cesty a umiestnenia garáže sa môžeme začať venovať otázkam týkajúcim sa samotnej výstavby a materiálového riešenia. Všetky spomenuté veci sú súčasťou projektovej dokumentácie stavby, takzvaného projektu, ktorý musí spracovať oprávnená osoba. Súčasťou každej projektovej dokumentácie stavby novej garáže alebo jej zmeny musí byť samostatný projekt požiarnej ochrany spracovaný oprávneným požiarnym špecialistom.

Z čoho ju postaviť?

Murovaná garáž má nosné steny s minimálnou hrúbkou 300 mm a môžu byť vymurované z plných tehál alebo z dierovaných tvaroviek alebo z tvaroviek z ľahčeného betónu. Strecha môže byť plochá, jednoplášťová alebo dvojplášťová, zriedkavo tiež šikmá s dreveným krovom.


Dom pre auto alebo ako na garáž

77918

Prefabrikovanú garáž charakterizuje krátky čas výstavby, je menej prácna, ale je drahšia. Pri prefabrikovanej garáži máme na výber z dvoch možností. Ak si vyberieme hotovú garáž, špecializovaná firma nám privezie konštrukciu škatuľového systému, ktorá sa ukladá na vopred vybetónované základové pásy. Alebo je tu druhá možnosť – teleso garáže sa postaví na mieste z prefabrikovaných pórobetónových stenových a stropných panelov.

Podlaha

Podlahy v garáži môžu byť bez spádu a podlahových vpustov. Podlaha má mať prah, ktorý by zabránil zatekaniu dažďovej vody do garáže, zároveň však prah nesmie brániť vjazdu a výjazdu vozidla z garáže. Výška prahu má byť najviac 5 cm.

Betónovú podlahu môžeme ošetriť špeciálnymi nátermi. Lepšie sa zametá a umýva.

Brány


Dom pre auto alebo ako na garáž

77909

Najmenšia výška brány je 2 m a má byť najmenej o 0,2 m vyššia, než je najvyššia výška vozidla v garáži, s ktorým počíta projekt. So šírkou je to podobné. Pre vozidlá do 5 m dĺžky má byť najmenej o 0,5 m širšia, pri vozidlách dlhých 5 m – 10 m o 0,8 širšia a pri vozidlách dlhších ako 10 m o 1m širšia, ako je najväčšia šírka vozidla v garáži, s ktorým počíta projekt. Ovládanie brány môže byť ručné, elektrickým pohonom, diaľkové alebo na fotobunku. Brány podľa spôsobu otvárania rozdeľujeme na výklopné, lamelové rolovacie, posuvné alebo sekciové.

Okná a vetracie otvory

Norma síce okná v garáži nevyžaduje, ale využitie denného svetla je isto príjemné – niektoré projekty napríklad využívajú na osvetlenie garáže sklobetón. V garáži však aj napriek tomu treba zaistiť priečne prevetrávanie – prívod vzduchu v prednej stene pri podlahe, odvod vzduchu v zadnej stene pod stropom. Norma požaduje, aby vetracie otvory neboli uzatvárateľné a chránila ich vetracia mriežka.

Citlivé miesta

Garážové brány síce patria medzi ozdoby tejto užitočnej stavby, viac-menej však predstavujú aj najcitlivejší bod azylu pre vaše auto. A to z bezpečnostného aj z používateľského hľadiska.


Dom pre auto alebo ako na garáž

77923

Hrdzavejúce zárubne vás môžu prekvapiť už po niekoľkých rokoch používania. Vlhko, častý a vytrvalý dážď aj dlhotrvajúce zimy ukrajujú neviditeľne v spodnej časti zárubne z jej životnosti. Príčiny hrdzavenia soklov zárubní sú rozličné. Podstatným faktorom môže byť aj kvalita podlahy a stien. V starom murive sa niekedy vyskytuje liadok vyvolávajúci koróziu, spojovacia malta môže mať agresívne chemické zloženie. Kovovým častiam neprospieva ani absencia parozábrany v murive garáže, ktorá by odvádzala vlhkosť a bránila by kondenzácii vodných pár.

Vypomstiť sa môže aj snaha udržiavať všetko čisté. Hrdzavenie zárubní garážových brán totiž spôsobuje aj čistenie obkladačiek alebo kameninových tehál kyselinou. Pred vstupom do garáže by nemal chýbať ani odtok vody. Dážď, sneh a posypová soľ sa v zime dostávajú na kolesách vozidla dovnútra, kde nepozorovane poškodzujú jednotlivé stavebné prvky. A okamih, keď sa objaví prvý náznak korózie, už je iba otázkou času…

Popri tradičnom riešení, akým je zvýšená antikorózna ochrana pomocou náteru, existuje aj iné materiálové riešenie. Poveternostným podmienkam (snehu či dažďu) sa nedá rozkázať, takže jednou z možností je práve riešenie tohto dôležitého detailu pomocou plastovej pätky zárubne.

Legislatíva


Dom pre auto alebo ako na garáž

77912

Nič sa nedá robiť, garáž ako každá iná stavba podlieha územnému a stavebnému konaniu a s tým spojenej legislatíve.

Územné konanie

Z hľadiska legislatívy je každá stavba predmetom územného konania. To platí aj pre garáž. Príslušný stavebný úrad v územnom konaní vydáva rozhodnutie o umiestnení stavby, v našom prípade garáže. Účastníkom územného konania je navrhovateľ, majiteľ pozemku a vlastníci susediacich pozemkov a stavieb na nich. Pri jednoduchých stavbách môže stavebný úrad zlúčiť územné konanie so stavebným konaním. Rozhodnutie o umiestnení stavby platí dva roky odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.


Dom pre auto alebo ako na garáž

77913

Stavebné konanie

Keď máme v ruke kladné rozhodnutie o umiestení stavby, môže stavebník požiadať o stavebné povolenie. Po nadobudnutí právnej moci stavebného povolenia stavebný úrad odovzdá stavebníkovi k overenej dokumentácii štítok oznamujúci povolenie stavby.

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa stavba nezačala do dvoch rokov od nadobudnutia jeho právoplatnosti. O predĺženie platnosti musí stavebník požiadať príslušný stavebný úrad.

Stavba


Dom pre auto alebo ako na garáž

77914

Konečne môžeme začať stavať. Po všetkých ťahaniciach a čakaní sa blíži vysnený sen – vlastná garáž. Postup je veľmi podobný ako pri akejkoľvek inej výstavbe, napríklad rodinného domu – stavebník musí vyvesiť štítok, ktorý dostal od stavebného úradu, stavba sa musí realizovať podľa overenej projektovej dokumentácie. V prípade nutných zásadných zmien môže stavebník požiadať o zmenu stavby pred dokončením. Pri svojpomocnej stavbe musí stavebník viesť stavebný denník, ktorý môže byť pri stavbe garáže zjednodušený. Väčšinu stavebných prác si môže stavebník vykonať sám pod odborným dozorom, ktorý zabezpečuje autorizovaná osoba, potvrdená stavebným úradom.


Dom pre auto alebo ako na garáž

77915

Kolaudačné konanie

Ide o posledný krok, ktorý nás delí od používania vytúženej garáže. Žiadosť sa podáva ešte pred dokončením stavby a začína sa na návrh stavebníka. Podliehajú mu všetky stavby, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie. Účastníkom kolaudačného konania je stavebník, prípadne používateľ. Po nadobudnutí právnej moci kolaudačného rozhodnutia môže stavebník stavbu používať.

Kategória: Stavba a rekonštrukcia
Tagy: garáž
Zdieľať článok

Diskusia