Aké zmeny nás čakajú v pravidlách výstavby rodinných domov?

Aké zmeny nás čakajú v pravidlách výstavby rodinných domov?

13. 03. 2020
Zdieľať

To, že pravidlá výstavby z hľadiska spotreby energií v budovách sa budú postupne sprísňovať, bolo v normách a zákonoch ovplyvňujúcich energetickú hospodárnosť určené už dávno. Dátum najbližšej zmeny bol stanovený na rok 2020. Aké zmeny nás čakajú a čo odporúčajú odborníci z praxe?

Pri navrhovaní rodinných domov sú záväzné dva predpisy, ktoré ovplyvňujú spotrebu energie pri prevádzke. Je to jednak tepelnotechnická norma STN 73 0540-2, ktorá pre jednotlivé obvodové konštrukcie stanovuje požiadavky na tepelný odpor (R) a súčiniteľ prechodu tepla (U), jednak zákon č. 555/2005 Z. z a vyhláška č. 364/2012 Z. z., ktoré stanovujú požiadavky na energetickú hospodárnosť, teda energetickú triedu budovy. 

Hodnoty určené spomínanými predpismi musia byť splnené v projektovej dokumentácii na stavebné povolenie v daných termínoch – zákon aj norma totiž od začiatku počítali s postupným sprísňovaním požiadaviek, pričom definitívne, teda najprísnejšie kritériá mali vstúpiť do platnosti na konci tohto roka. Ak sa váš rodinný dom už projektuje, nové pravidlá sa vás teda týkať nemusia, ak však nad ním ešte len uvažujete, mali by ste s nimi už radšej počítať. A aké vlastne sú nové požiadavky?2602345

Obvodové konštrukcie

K plánovanému sprísneniu tepelnoizolačných vlastností obvodových konštrukcií nakoniec nedochádza. „V norme platnej do júla 2019 boli od 1. 1. 2021 definované hodnoty súčiniteľa prechodu tepla konštrukcií ako ‚normalizované, čiže záväzné‘. V revízii, ktorá prišla 1. 7. 2019, sa to však zmenilo na ‚odporúčané‘. Zjednodušene povedané, pre konštrukcie ostáva v platnosti stav, ktorý platil doteraz už od 1. 1. 2016, a rok 2021 na tom nič nezmení,“ vysvetľuje technický poradca spoločnosti Xella.

(Aktualizované požiadavky na R a U obvodových stien nájdete v tabuľke vľavo.) Pre obvodové murivo bez zateplenia budú teda aj naďalej postačovať výrobky s hodnotami R tesne nad 4,4 m2K/W. Kvalitnejšie obvodové konštrukcie si však môžete vybrať dobrovoľne alebo v súvislosti s voľbou technológií v dome – pre dosiahnutie určenej energetickej kategórie je totiž dôležitá kombinácia parametrov obvodových konštrukcií a technického riešenia.2602217
iStock

Energetická trieda

Budovy sú z hľadiska energetickej hospodárnosti zaraďované do energetických tried, čo umožňuje ich vzájomné porovnanie. Požiadavky na energetickú hospodárnosť budov vychádzajú zo zákona č. 555/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 364/2012 Z. z. pre energetickú certifikáciu, certifikát je potrebné predložiť ku kolaudácii. Kým v súčasnosti je povinná trieda A1, od budúceho roka budú musieť všetky novostavby vyhovieť energetickej triede A0. 

Tip: Všetok záhradný nábytok na jednom mieste

Pre navrhovanie rodinných domov sú z hľadiska energetickej hospodárnosti záväzné dva predpisy.

Tepelnotechnická norma a zákon o energetickej hospodárnosti.

STN 73 0540-2 revidovaná v roku 2019 určuje požiadavky na R a U stavebných konštrukcií.

Zo zákona č. 555/2005 Z. z. vychádzajú požiadavky na potrebu energie v budove.2602347

Čo to znamená v praxi?

Dnes platné požiadavky na obvodové konštrukcie ostávajú naďalej v platnosti, podstatné však je dosiahnutie energetickej triedy, pričom je potrebné v návrhu vhodne skombinovať konštrukcie s istými tepelnými stratami a isté zdroje tepla, prípadne systém vetrania a ďalšie technické prvky. 

Na stavebné povolenie vydané do 31. 12. 2020 pritom stačí splniť požiadavky energetickej triedy A1 (ultranízkoenergetické rodinné domy), kde globálny ukazovateľ, teda potreba primárnej energie, nesmie prekročiť 108 kWh/m2 za rok. Po tomto dátume bude musieť dom povinne spĺňať energetickú triedu A0 (s takmer nulovou potrebou energie), na ktorú je potrebná primárna energia do 54 kWh/m2 za rok.

Podľa odporúčania Daniela Hrčku zo spoločnosti Viessmann je však už dnes vhodné projektovať domy tak, aby spĺňali energetickú triedu A0. „Je to hlavne v záujme užívateľov,“ hovorí. „Spotreba energií, a teda aj náklady na prevádzku, sú v rodinnom dome s energetickou triedou A0 nižšie, navyše, aj hodnota takejto stavby bude vyššia ako hodnota stavby v energetickej triede A1.“ 

Bude stáť rodinný dom viac?

Samozrejme, že za kvalitu sa platí, presne vyčísliť rozdiel v cene rodinných domov v kategórii A1 a A0 však nie je možné. „Aj lepšie parametre s použitím kvalitných materiálov sa dajú dosiahnuť za rozumnú cenu. Všetko závisí od projektu,“ upozorňuje Milan Komáromi zo spoločnosti HELUZ.

Čo sa zmení od 1. 1. 2021. Požiadavky na obvodové konštrukcie ostávajú v platnosti, koncom tohto roka sa však sprísnia požiadavky na potrebu energie, teda energetickú triedu budov. Stavba, ktorej žiadosť o vydanie stavebného povolenia bude podaná po 1. 1. 2021, bude už musieť splniť kritériá triedy A0, teda budovy s takmer nulovou potrebou energie. (Energetická trieda sa určuje pri energetickej certifikácii podľa hodnoty globálneho ukazovateľa.) Požiadavky triedy A0 možno splniť voľbou vhodného zdroja tepla pre konkrétny typ rodinného domu. Ako najúčinnejší zdroj na výrobu tepla pritom odborníci odporúčajú tepelné čerpadlo.

Získajte dotáciu. Keďže dosiahnutie energetickej triedy A0 je aktuálne dobrovoľné, na takéto domy štát poskytuje dotácie. Prvé kolo bolo vyčerpané v októbri 2019, ďalšia výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie bude pravdepodobne vyhlásená v druhom štvrťroku 2020. Viac informácií nájdete na stránke www.zatepluj.sk.

Článok vznikol v spolupráci s:

Ing. Daniel Hrčka, obchodno-technický konzultant pre OZE spoločnosti Viessmann

Ing. Milan Komáromi, technický poradca spoločnosti HELUZ cihlářský průmysl

Ing. Július Sič, technický poradca spoločnosti Xella

PRIPRAVILA: ERIKA KUHNOVÁ
FOTO: ISTOCK
ZDROJ: časopis Môj dom

Kategória: Energia
Tagy: rodinný dom stavba domu
Zdieľať článok

Diskusia