22. 07. 2009
Zdieľať

Komín je nevyhnutnou, ale často nedocenenou súčasťou domu. Zohráva viacero dôležitých úloh, pričom tou najpodstatnejšou je jeho vplyv na prevádzkovú bezpečnosť. Dvere chránia pred neželanou návštevou, strecha pred nepriaznivým počasím a kvalitný komín pred nebezpečenstvom požiaru.

Základom je dobre postavený komín

Stavba komína nie je jednoduchá záležitosť. Prvým krokom je jeho naprojektovanie. Často však tomuto kroku ľudia nevenujú dostatočnú pozornosť. Dôsledkom toho sú chyby pri výstavbe komína a dodatočné opravy. Podceňovať projekt komína i samotnú realizáciu sa nevypláca, pretože následné úpravy a zmeny sú finančne náročné a často nedostatočne účinné. Vo fáze projektovania treba zabezpečiť dostatočný základ pre komínové teleso, vytvoriť vhodné podmienky pre pripojený tepelný spotrebič a zabezpečiť odolnosť komína proti vlhkosti a vyhoreniu. Okrem toho je nevyhnutné prihliadať na navrhovanú strešnú konštrukciu a postupovať podľa projektovej dokumentácie schválenej revíznym technikom a v plnom rozsahu dodržať montážny návod. Zlý návrh komína či jeho nesprávna realizácia môžu mať za následok veľké škody – poškodenie komínovej konštrukcie, spôsobenie požiaru, nefunkčnosť kotla či ohrozenie ľudských životov. Správne navrhnutý a postavený komín znamená nulové nebezpečenstvo pre jeho majiteľov.


Komínové minimum

209092

Čo tvorí komín

Komín je technické zariadenie, ktoré slúži predovšetkým na odvod spalín do vonkajšieho ovzdušia. Na to, aby ste postavili dobrý komín, musíte vedieť, z čoho pozostáva. Určite ho však nestavajte sami, pretože tým spôsobíte sebe i vášmu domu zbytočné problémy. Klasický komín sa skladá z komínového telesa, komínových prieduchov, vyberacích a vymetacích otvorov, sopúchov, je ukončený komínovou hlavou. Jednou z najdôležitejších potrieb pri výstavbe je výpočet priemeru prieduchu. Pri plynovom vykurovaní rodinných domov stačí, aby bol priemer prieduchov 14 cm. Pre otvorené kozuby a vykurovacie telesá na tuhé palivá sa odporúča priemer 20 až 30 cm. Ak priemer prieduchov nezodpovedá výkonu vykurovacieho spotrebiča, dochádza k znižovaniu jeho účinnosti. Nemenej podstatnou súčasťou komína je aj sopúch – otvor v komínovom plášti, ktorý slúži na prepojenie dymovodu a prieduchu komína. Mal by byť priamy a čo najkratší. Na vyberanie popola a sadzí slúžia vyberacie otvory, ktorých rozmery pri úzkych a stredných prieduchoch musia byť 120 × 250 mm. Komínová hlava je určená na ochranu konštrukcie pred negatívnymi vplyvmi počasia a pôsobením splodín.


 

Výber vhodného typu komína

Komín je dlhodobá investícia do života, preto by sa nemal podceňovať jeho výber. Komíny sa delia podľa viacerých kritérií – počtu prieduchov, vzťahu k zvislým nosným konštrukciám budovy či spôsobu stavby. Výber komína však závisí najmä od druhu zvoleného spotrebiča a paliva. Správny komínový systém pre plynové spotrebiče i spotrebiče na tuhé palivá musia navrhnúť a do stavby zapracovať skúsení odborníci. Komín pre plynové spotrebiče by mal spĺňať predovšetkým dve kritériá – tesnosť a odolnosť. Musí byť dostatočne tesný, aby zamedzil prieniku spalín, ako aj kondenzátu z odvádzaných spalín. Podobne aj pri spotrebičoch na tuhé palivá je nevyhnutné dôkladne sa zaoberať výberom správneho komína. Murovaný komín si vyžaduje dostatok času na starostlivosť podľa požiadaviek platnej legislatívy.

Správna výška

Nezanedbateľnou súčasťou správne postaveného komína je jeho výška. Bývanie by malo byť nielen bezpečné, ale i hygienické. Z toho dôvodu musí komín spĺňať niekoľko kritérií, ktoré mu určuje slovenská legislatíva. Podľa vyhlášky č. 575/2005 Z. z. najmenšia výška komína alebo výduchu musí byť 4 m nad terénom. Okrem toho by sa mala dodržiavať aj výška komína v nadstrešnej časti. Pri rovnej streche by to malo byť 1,5 metra pri kúrení pevnými palivami a 1 meter pri kúrení plynom. Naopak, pri šikmej streche treba dodržiavať výšku 65 cm nad hrebeňom strechy pri používaní všetkých druhov palív.


Komínové minimum

209090

Dbajte na starostlivosť

Po postavení komína netreba zabudnúť na revíziu komínového telesa pred jeho uvedením do prevádzky – skontrolovať použité materiály na stavbu komínového telesa či vyčistenie prieduchu. Vystavením revíznej správy dostane komín povolenie  na prevádzku. Stav komína aj spôsob jeho užívania posudzuje kominár, ktorý rozhoduje aj o tom, či je vôbec možné napojiť komín na daný spotrebič. Podobne ako by mal človek absolvovať pravidelné lekárske prehliadky, autá servisné kontroly, aj komín by mal prechádzať údržbou a čistením. Pri spaľovaní tuhého paliva unikajú do komína spálené zvyšky v podobe sadzí. Tie sa usádzajú na stenách komína a môžu kedykoľvek začať horieť. Pravidelným čistením komína môžeme zabrániť požiarom, ktorých počet sa v dôsledku neopatrnosti a nedbanlivosti ľudí pri údržbe komínov neustále zvyšuje. Čistenie komína by sa malo pravidelne vykonávať nielen pre vlastnú bezpečnosť, ale i z dôvodu dodržiavania platných predpisov. Vyhláška č. 401/2007 Z. z. stanovuje pre komíny pripojené na spotrebiče na tuhé či kvapalné palivá s tepelným výkonom do 50 kW kontrolu každé štyri mesiace, pre komíny na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou každých 12 mesiacov. Čistenie komína nemusíte nechať vždy len na kominárovi. V určitých prípadoch to môžete spraviť aj sami, ale potvrdenie o vyčistení komína vám podľa zákona musí vydať kominár. Nie vždy sa však takáto vlastná iniciatíva môže vyplatiť – z bezpečnostného i finančného hľadiska. Navyše, musíte mať zodpovedajúce vybavenie, ktoré bude postačovať na precízne vyčistenie komína.

Prečo systémový komín?

Šetriť na komíne sa nevypláca. Stojí za zváženie, či sa pri stavbe domu neoplatí hneď na začiatku zvoliť o niečo drahší univerzálny komín. Komínový systém je ako puzzle – jednotlivé časti do seba zapadajú a vytvárajú mozaiku, vďaka ktorej sú nedostatky málo pravdepodobné. Pri komínoch zložených z komponentov od viacerých výrobcov je náročné pri poruche zistiť mieru zodpovednosti jednotlivých výrobcov, staviteľa komína či samotného užívateľa. Podstatou systémových komínov je, že ich tvoria kompatibilné prvky od jedného výrobcu. Systémový komín v sebe spája prvky bezpečnosti, jednoduchej údržby, dlhej životnosti i zvukovej izolácie. So systémovým komínom pocítite slobodu vo výbere vykurovacieho paliva i druhu spotrebiča. Ak sa rozhodnete prejsť na iné vykurovacie médium, netreba komín vložkovať. Pri univerzálnom type komína môžete na vykurovanie použiť fosílne i obnoviteľné zdroje energie. Ušetríte tak nielen peniaze, ale i čas a životné prostredie.

Článok bol uverejnený v publikácii Všetko o stavbe domu, JAGA GROUP 2009.
 

Kategória: Energia
Tagy: komín
Zdieľať článok

Diskusia