Individuálny, alebo typový projekt?

09. 09. 2005
Zdieľať

Na problematiku výberu projektu rodinného domu sa môžeme pozerať z dvoch hľadísk – z pohľadu toho, kto ponúka, a z pohľadu toho, kto vyberá. Výber projektu nie je pre väčšinu záujemcov jednoduchou úlohou. Zvoliť si prostredie, do ktorého sa treba vcítiť, je pre mnohé rodinné spoločenstvá komplikované. Pre výber je nevyhnutný dialóg medzi tvorcom – architektom a budúcim užívateľom – objednávateľom projektu.

Na tomto dialógu sa zúčastňujú zvyčajne všetci členovia rodinného spoločenstva. Kvalita výsledku na konci výberu závisí od kvality dialógu obidvoch strán. Na strane ponuky sa predpokladá odborná erudovanosť. Na strane výberu sú kritériá, ktoré sú výsledkom doterajších subjektívnych skúseností, poznatkov z doterajšieho bývania, ale najmä predstavy o vlastnom bývaní v rodinnom alebo v bytovom dome. My sa v tejto prikláňame k tým, ktorí vo svojich predstavách inklinujú k rodinným domom.

Bývanie v rodinných domoch


Individuálny, alebo typový projekt?

29485

Prevažná väčšina obyvateľov inklinuje k bývaniu v rodinných domoch. Vyplýva to aj z ankety v nedávnej minulosti, v ktorej 95 percent obyvateľov Slovenska vyjadrilo túžbu bývať v rodinnom dome. V súčasnosti asi polovica obyvateľov býva v bytoch v obytných domoch a druhá v rodinných domoch. Táto disproporcia vyplýva z možností a disponibilných finančných prostriedkov. Predstava stavebníka o architektonickom prostredí na bývanie v rodinnom dome dozrieva určitý čas. Nejde o chvíľkové, epizodické rozhodovanie, ale o rozhodovanie na základe súboru informácií a úvah. Život rodiny ovplyvňuje mnoho faktorov, preto aj faktorov ovplyvňujúcich tvorbu rodinného domu je veľmi veľa. Zosúladenie všetkých faktorov je veľmi zložité a komplikované a výsledné rozhodnutie by malo byť veľmi zodpovedné, pretože vo väčšine prípadov si stavba rodinného domu vyžiada celoživotné úspory rodiny alebo celoživotný úver. Obyvatelia, ktorí majú približnú predstavu o finančnej náročnosti rodinného domu a o možnosti jeho zaobstarania, sú potenciálnymi klientmi architektonických kancelárií a architektov, ktorí sa touto problematikou zaoberajú. Priamymi klientmi je približne polovica z nich. Ostatní si zaobstarajú projekt domu prostredníctvom stavebných firiem, katalógov projektových kancelárií alebo developérov, ktorí zabezpečujú dom aj s projektom. Pokiaľ ste v role stavebníka, máte potrebu a odhodlanie stavať rodinný dom a chcete sa zorientovať vo svojich predstavách o veľkosti a vzhľade vášho domu, môžete nahliadnuť do viacerých prezentácií – katalógov rodinných domov. Je dôležité, aby ste vedeli, kto vám čo ponúka.

Katalóg ako ponuka hotových domov


Individuálny, alebo typový projekt?

29478

Zvyčajnou formou je prezentácia výrobného programu v katalógu stavebných firiem. Ich predmetom je kompletná dodávka na kľúč alebo zhotovenie hrubej stavby. V takýchto domoch sa bežne nerobia podstatné zmeny v usporiadaní vnútorných priestorov, ktoré by chcel realizovať stavebník. Ten má len možnosť posúdiť a prijať to, čo je vo výrobnom programe alebo čo je zrealizované v hrubej stavbe. Pri hrubej stavbe si inštalatérske materiály a práce, povrchové úpravy stien, podlahy, vstavaný nábytok a pod. môžete zaobstarať vo vlastnej réžii. Pri kúpe hrubej stavby domu nepotrebujete inžiniersku činnosť a výkon stavebného dozoru, ale s dokončením domu sa ešte potrápite. Ak si dáte postaviť dom na kľúč, bude vás to síce stáť viac peňaží, no stavebná firma vám odovzdá dom pripravený na nasťahovanie. Bežnou praxou takýchto stavebných firiem a developérov je, že svoju činnosť prezentujú aj prostredníctvom modelových hotových domov, dokonca so zariadením tak, aby záujemca všetko vnímal reálne a nebol odkázaný na určitú mieru dotvorenia prostredia. Často sa však stáva, že na dodanej stavbe sa nepoužijú rovnaké materiály a zariadenie ako na ukážkovej stavbe – obsahuje len štandardné materiálové vybavenie. Ak sa chcete takémuto nepríjemnému prekvapeniu vyhnúť, musíte požadovať čo najprecíznejšiu špecifikáciu dodávok materiálu.

Katalóg ako ponuka projektov

Rozšírenou formou prezentácie návrhu rodinných domov sú u nás katalógy rodinných domov. Ponúkajú sa v nich hotové projekty za nižšie ceny, ako sú ceny za individuálny projekt, a projekt prezentovaný ako ukážka tvorby. Pri znížených cenách však nemôžete počítať ani s najmenšími zmenami v projekte. Nemôžete očakávať ani vypracovanie situačného riešenia domu či prípojok inžinierskych sietí. Zmeny vykonané v priebehu výstavby sú určite niekoľkonásobne drahšie a menej kvalitné, ako keby sa komplexne zohľadnili v projekte. V doterajšej činnosti projektových kancelárií, ktoré sa venujú projektom rodinných domov a ich obchodnému predaju, prejavuje sa určitý stereotyp architektonických foriem. Niektoré formy v našom prostredí nemajú nijakú architektonickú ani kultúrnu kontinuitu.


Individuálny, alebo typový projekt?

29486

Ak vynecháme z úvah nevhodné formy, určité množstvo takýchto projektových riešení rodinných domov môže zaručiť rôznorodosť ponuky a tým aj vyššiu konkurenciu. Vyššia konkurencia v kvalite projektov projektových kancelárií by si vynútila nové ekonomické, ale najmä architektonické úvahy. Nevyhnutnou podmienkou ponuky katalógových rodinných domov by malo byť vypracovanie zmien projektu jeho autorom podľa želania stavebníka (objednávateľa). Spracovanie zmien by bolo výsledkom dialógu medzi autorom a objednávateľom za cenu primeranú rozsahu a charakteru zmien. Každý záujemca musí sám podľa osobných preferencií zvážiť, aká forma vyhotovenia projektu mu bude vyhovovať. Aj v tomto prípade platí, že to, čo je lacné, nemusí byť úsporné. Dobrý projekt musí usporiť pre klienta niekoľkonásobne viac ako rozdiel ceny medzi individuálnym alebo individuálne upraveným projekom a tzv. typovým projektom. Osobne si neviem dobre predstaviť, ako by sa dalo dobre stavať bez konzultácie s autorom projektu alebo odborníkom, ktorý dohliada na koordináciu prác a materiálov. Pri takomto riešení sa klient vydáva na milosť rôznym čiastkovým radcom bez náležitej koordinácie. Bez dostatočnej odbornosti a koordinácie prác hrozia pri realizácii nezrovnalosti, čo celkom určite zníži jej kvalitu alebo zvýši cenu a často oboje.

Katalógy ako prezentácia tvorby


Individuálny, alebo typový projekt?

29477

Hodnotenie súčasnej tvorby v oblasti rodinných domov vychádza z dvoch predpokladov: návrh domu je zrealizovaný alebo prezentovaný v publikácií, kde si ho záujemca vie cielene vyhľadať. Realizácia domu je vnímateľná zväčša pre veľmi úzky okruh ľudí a je anonymná. Od chvíle, keď stavebník začne zvažovať výstavbu rodinného domu, až po oslovenie architekta uplynie niekedy viac než rok. Preto je dôležité a spoločensky prospešné, ak existuje taký informačný prameň, ktorý poskytne stavebníkovi dostatočne širokú ponuku v oblasti rodinných domov. Vďaka nej môže špecifikovať svoj názor na dom a bližšie sa zaujímať o niektoré z prezentovaných diel, ktoré ho oslovili, resp. architektonickú tvorbu ich autorov. To je najlepší predpoklad dobrej spolupráce stavebníka s autorom diela. Potom už nasleduje úprimné vzájomné počúvanie sa a trpezlivé argumentovanie za a proti určitým požiadavkám. Rozhovory na začiatku prác sú veľmi užitočné, pretože s ich pomocou možno pochopiť a formulovať zámery a možnosti klienta. Prezentácia v publikácii je efektívna, ak je náklad vydavateľa dostatočne vysoký a dostáva sa do rúk širšej verejnosti. Publikácia vydavateľa s dostatočne vysokým nákladom, v ktorej sú ukážky z jednotlivých architektonických dielní, je vynikajúcim fórom na konfrontáciu tvorby z hľadiska ponuky architekta aj z hľadiska výberu pre stavebníka. Objektívnosť výberu, zlepšovanie kvality návrhov, výchova ku vkusu a kultúrnosti v danej oblasti formou takéhoto katalógu sú nesporné.

Kategória: Legislatíva a financovanie Stavba a rekonštrukcia
Tagy: plánovanie projekt rodinný dom
Zdieľať článok

Diskusia