15. 03. 2006
Zdieľať

Kladenie betónovej dlažby sa trochu podobá mozaike. Ukladaním jednej kocky vedľa druhej možno vytvoriť v okolí domu alebo v záhrade nielen pevnú plochu na chodenie, ale aj zaujímavé obrazce či dokonca malé umelecké dielko.

Samotnému dláždeniu by malo vždy predchádzať dôkladné plánovanie a výber materiálu, ktoré ovplyvnia výsledok rovnako ako precíznosť vyhotovenia. Pri plánovaní pritom treba brať do úvahy praktické aj estetické kritériá.

Príprava

Ešte pred začatím prác si vo vhodnej mierke narysujte alebo načrtnite na papier obrysy spevnených plôch v súvislostiach s celkovým členením priestoru alebo usporiadaním záhrady, a tiež spôsob ukladania dlažby. Berte pritom do úvahy nielen plochu, ale všetky dimenzie priestoru – teda aj výškové rozdiely terénu, napojenie na vstupné dvere domu a pod. Plochu, ktorú budete dláždiť, treba najprv vymerať a vytýčiť pomocou kolíkov. Ďalším krokom pri vytváraní spevneného chodníka či plochy sú zemné práce, ktoré spravidla zahŕňajú odstránenie pôvodnej zeminy, vytvorenie stabilnej podkladovej vrstvy a položenie vodopriepustnej nosnej vrstvy.

Kocka ku kocke

47469


Kocka ku kocke

47470


Začnite pekne od podkladu

Na položenie dlažby akéhokoľvek druhu je potrebný správny podklad – nosný a schopný prepúšťať vodu. Skladba podkladu závisí od zeminy pod spevňovanou plochou a predpokladaného zaťaženia budúceho chodníka či plochy (od spôsobu využívania a hustoty prevádzky). V okolí rodinných domov sa pritom predpokladá pešia chôdza osôb a občasný prejazd osobných automobilov (pochôdzne plochy). Pri málo zaťažovaných záhradných cestičkách sa dlažobné kamene alebo dosky ukladajú do tenkej vrstvy pieskového lôžka priamo na pôvodnej zemine, pri viac zaťažovaných dláždených plochách pozostáva podklad z niekoľkých vrstiev kameniva rôznych frakcií.

Ako zhotoviť nosnú vrstvu?

Na dostatočne pevnú alebo spevnenú zeminu s priečnym sklonom minimálne 2 až 3 % sa uloží nosná vrstva z ťaženého kameňa alebo štrkodrviny a zhutní sa (zhutnenie zabráni neskoršiemu sadaniu). Na zhutnenú a vyrovnanú plochu sa nanesie dlažobné lôžko a vyrovná sa. Lôžko sa nezhutňuje, ale ani sa po ňom nešliape. Vždy sa pripraví iba toľko plochy lôžka, koľko sa v ten istý deň položí dlažby.


Kocka ku kocke

47471


Kocka ku kocke

47475


Kocka ku kocke

47472


Kocka ku kocke

47476


Kocka ku kocke

47473


Kocka ku kocke

Tip: Záhradný nábytok od výmyslu sveta

47477


Kocka ku kocke

47474


Kocka ku kocke

47478


Kocka ku kocke

Ak je to možné, s ukladaním dlažby sa začína v pravouhlom rohu, v najnižšie položenom mieste dláždenej plochy. Po uložení dlažby a zhutnení (vibrovaním) lôžko ešte sadne, preto treba dlažbu ukladať asi o 1 cm vyššie, ako je požadovaná konečná výška spevnenej plochy. Pri dláždení treba stále kontrolovať rovnomernosť uloženia dlažby a jej sklon pomocou špagáta alebo laty.


Kocka ku kocke

47480

Nakoniec

Uložená dlažba sa zasype škárovacím materiálom – drveným kamenivom malej zrnitosti (0,4 až 1,3 mm), ktoré sa potom zametá tak, aby zaplnilo všetky škáry. Nakoniec sa plocha zhutní vibračnou platňou s gumovou podložkou a opäť zasype škárovacím materiálom. Ten sa môže ponechať na dlažbe dlhšie a ešte niekoľkokrát vmiesť do škár. Vydláždená plocha alebo chodník sa môžu ihneď využívať.

Nezabudnite na odvodnenie

Aby dažďová voda bez problémov odtekala z chodníkov a spevnených plôch, musí sa už pri ukladaní dlažby zabezpečiť vhodný sklon. Odvodnenie zabezpečí priečny sklon chodníka 2 až 3 % (to zodpovedá dvom až trom centimetrom na jeden meter šírky) a pozdĺžny sklon 0,5 % (0,5 cm na 1 m dĺžky chodníka), ktorý treba vytvoriť už pri zhutňovaní podkladového terénu. Najmä z väčších plôch sa môže povrchová voda zviesť do jedného bodu pomocou žľabov, alebo sa celá plocha vyspáduje smerom ku kanalizačnému vpustu.

Spevňovanie okrajov


Kocka ku kocke

47481

Okraje jednoduchých záhradných cestičiek alebo chodníkov nie je potrebné spevňovať, avšak pri plochách vystavených vyššej záťaži udržiavajú spevnené okraje ich pôvodnú formu a tvar. Okraje sa spevňujú pomocou šikmej maltovej pätky alebo špeciálnych obrubníkov, ktoré sa kladú do maltového lôžka.

Kategória: Podlaha, dlažba Stavba a rekonštrukcia Záhradné stavby
Tagy: betónová dlažba
Zdieľať článok

Diskusia