Aby ste nemuseli začínať od piky

Aby ste nemuseli začínať od piky

02. 01. 2007
Zdieľať

Isté sa občas stáva neistým a nepravdepodobné pravdepodobným. To platí najmä o živelných pohromách, ale aj o vandalizme a krádežiach. Preto, ak nemáte poistenú domácnosť, byt či dom, je namieste položiť si otázku: Čo keby?

Domov je miesto s hodnotu, ktorú nemožno oceniť. Alebo predsa len áno? Podľa štatistík záujem o poistenie domácností a nehnuteľností v ostatných rokoch rastie. Dôvodov je niekoľko, no najmarkantnejším je azda skutočnosť, že zaobstarať si nové bývanie (v prípade, že živel či zlodej k vám zavíta na návštevu) nie je maličkosť.

Živel neklope na dvere…

… ale doslova ich zdemoluje. Či už ide o požiar, povodeň, alebo zemetrasenie, nejde o častý jav, to však neznamená, že nemôže k takej situácii dôjsť. Do základného balíka živelných rizík patria:

 • povodeň, záplava;


 • požiar, úder blesku;


 • víchrica, krupobitie;


 • zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zeminy;


 • zosuv alebo zrútenie lavíny;


 • pád stromov, stožiarov a iných predmetov;


 • zemetrasenie;


 • tiaž snehu a námraza.


Aby ste nemuseli začínať od piky

74258

V minulosti ste si mohli vybrať zväčša z dvoch balíkov poistenia (základného a rozšíreného), dnes sa ponuka poisťovní rozšírila. Majetok si tak môžete poistiť nielen proti živelným pohromám, ale aj proti škode spôsobenej vodou z vodovodného zariadenia (prasknutý radiátor), proti odcudzeniu či vandalizmu. Predstava víchrice či povodne nám nie je až taká vzdialená, napokon, v správach sa o ich vyčíňaní dočítame takmer každý deň. Málokomu by však zišla na um myšlienka poistiť svoj dom napríklad proti pádu lietadla alebo jeho časti či nákladu, alebo proti nárazu vozidla do domu či nadzvukovej vlne. Hoci tieto situácie na prvý pohľad môžu pripomínať skôr scenár katastrofického filmu, v skutočnosti patria medzi živelné riziká.

Predmet poistenia

Poistenie bývania sa vzťahuje na:

a) nehnuteľnosť – dom (plus garáž a vedľajšie stavby), byt, bytový dom, prípadne chatu (dokončenú aj rozostavanú), stavebný materiál a stavebné súčasti;

b) hnuteľné veci – nábytok, doplnky, osobné veci, elektroniku, elektrospotrebiče a iné cennosti (hovoríme o poistení domácnosti). Do tejto kategórie patrí aj poistenie cudzích vecí, ktoré sú v oprávnenej držbe poistenej osoby, a sklá, ktoré sú súčasťou domácnosti.


Aby ste nemuseli začínať od piky

74255

Okrem toho sa v rámci poistenia bývania poisťuje aj zodpovednosť z občianskoprávnych vzťahov, z držby zvierat a držby nehnuteľnosti. Niektoré poistné riziká sú súčasťou tzv. prípadného pripoistenia. O čo ide? Ide o poistenie vecí, rizík alebo nákladov, ktoré nie sú súčasťou základného poistenia alebo, ako uviedla Ivana Čambalíková z Českej poisťovne – Slovensko, sú uvedené vo výlukách z poistenia. Napríklad vytopíte suseda (samozrejme, nie naschvál, ale praskne vám radiátor) alebo vaše deti rozbijú loptou susedovi okno – ide o pripoistenie zodpovednosti za škodu. Rozsah balíka základného poistenia sa však v jednotlivých poisťovniach líši, preto radšej oslovte niekoľko poisťovní a vyberte si tú najvhodnejšiu alternatívu.


Skôr než podpíšete zmluvu…

… dôkladne si prečítajte poistné podmienky týkajúce sa vášho poistenia, teda:

 • rozsah poistenia,


 • na čo sa poistenie vzťahuje a na čo nie (výluky),


 • povinnosti poisťovne aj poisteného,


 • plnenie poisťovne (v nových alebo časových cenách),


 • platenie poistného.

Plaťte včas

Poistenie nehnuteľnosti aj hnuteľných vecí (v rámci bývania) sa uzatvára na neurčitý čas, až kým nedôjde k zrušeniu poistnej zmluvy zo strany poisťovne alebo sa tak rozhodnete vy. Frekvencia platenia poistného závisí od tej-ktorej poisťovne. Zatiaľ čo v niektorých poisťovniach (ČSOB Poisťovňa) sa platí poistné ročne (uvažuje sa však už aj o pol- a štvrťročných splátkach), v iných je tento spôsob platenia už zavedený v praxi (Česká poisťovňa – Slovensko, Allianz – Slovenská poisťovňa). Poistné je splatné zväčša v prvý deň nasledujúceho poistného obdobia. Ak sa oneskoríte s platbou, poisťovňa vám pošle výzvu na zaplatenie. Ide o špeciálny druh upomienky, pričom poisťovňa si môže k oneskorenej splátke prirátať prídavok (penalizácia), ale neplatí to vždy, tieto informácie sú uvedené vo všeobecných platných podmienkach. Ak ani potom nezaplatíte poistné (zväčša do jedného mesiaca od doručenia výzvy), poisťovňa má právo odstúpiť od poistnej zmluvy, teda dôjde k jej zániku.


Aby ste nemuseli začínať od piky

74256

Nie vždy sa poistenie uzatvára na čas neurčitý, poistenie možno uzatvoriť aj na obdobie jedného roka (napríklad v prípade poistenia domácnosti) s automatickou prolongáciou, čo znamená, že poistná zmluva platí aj po tomto termíne, až kým ju jedna zo strán nevypovie. Samozrejme, dôvodom na zánik poistenia okrem neplatenia poistného môže byť aj zmena vlastníctva. Zmluvu môžete vypovedať ku koncu poistného obdobia (v určitom časovom termíne, ktorý si stanoví poisťovňa).

Nová cena

Poistnú sumu si určujete vy ako klient podľa svojich potrieb (pri vysokých sumách je vo väčšine poisťovní nevyhnutná obhliadka nehnuteľnosti pracovníkom poisťovne), ale môžete sa obrátiť na zástupcu poisťovne, ktorý vám odborne pomôže. Mala by to byť suma, ktorú zvyčajne treba vynaložiť na vybudovanie novostavby toho istého druhu, rozsahu a kvality v danom mieste vrátane nákladov na spracovanie projektovej dokumentácie. Pri poistení bytu by ste si mali určiť takú poistnú sumu, aby ste si v prípade jeho zničenia mohli obstarať podobný v rovnakej lokalite. Ide o tzv. nové ceny. Aby sa zohľadnil aj inflačný nárast cien v priebehu platnosti poistenia, poisťovne odporúčajú klientom tzv. indexáciu, teda úpravu poistnej sumy o každoročný nárast cien stavebných prác a materiálov – tzv. stavebný cenový index.

Výška poistného závisí od modulu krytia (balíka poistených rizík), pre ktorý sa rozhodnete, a v niektorých prípadoch má vplyv aj frekvencia splátok (poisťovne si účtujú za področné splátky – štvrť- a polročné – určité percento ako príplatok). Ďalšie faktory, ako napríklad lokalita, riziková zóna (časté krádeže) či dohodnutá spoluúčasť, sa tiež podieľajú na výške poistného. V konečnom dôsledku výška poistného krytia závisí od konkrétnej poistky.

Ako uviedla Ing. Madárová z ČSOB Poisťovne, uzatvorenie poistnej zmluvy je pre klienta veľmi jednoduché. Poisťovňa vyžaduje predloženie znaleckého posudku vtedy, ak poistná suma nie je vypočítaná podľa metodológie stanovenej poisťovňou. V prípade, že klient uzatvára doplnkové poistenie veľmi hodnotných vecí, je potrebná fotodokumentácia.


Nie všetko sa dá poistiť

Predmety, riziká a udalosti, na ktoré sa nevzťahuje poistenie nehnuteľnosti, sa nazývajú výlukami. Sú definované zákonom alebo poistnou zmluvou. Medzi štandardné výluky patria:

 • škody, ktoré si úmyselne spôsobil poistený, prípadne škody v dôsledku vedomej nedbanlivosti poisteného, resp. členov jeho domácnosti;


 • škody v dôsledku vojnových udalostí a terorizmu, účinky jadrovej energie;


 • škody v dôsledku opotrebenia, resp. nedodržiavanej údržby;


 • pozemky a porasty na pozemku (napr. okrasné rastliny či dreviny);


 • opustené a neudržiavané budovy;


 • strata vody zo studní alebo vodovodov, prípadne akékoľvek jej znehodnotenie;


 • tenisové kurty, mobilné domy a pod.

Poistné verzus lokalita

Pluralita sa nevyhla ani oblasti poisťovníctva. Na otázku, čo vplýva na výšku poistného, resp. aké faktory majú naň vplyv, neexistuje jednotná odpoveď. Podľa slov Kataríny Janákovej, vedúcej oddelenia cestovného a privátneho poistenia z Allianz – Slovenskej poisťovne, pri poistení budov sa neposudzuje lokalita z hľadiska povodňového rizika, a teda tento fakt nemá priamy vplyv na výšku poistného. Naopak, v ČSOB Poisťovni, ako potvrdila Ing. Madárová, sa výška poistenia stanovuje aj podľa toho, či a v akej miere je oblasť (v ktorej sa nachádza predmet poistenia) riziková. Iný postup volí Česká poisťovňa – Slovensko. „Pri uzatváraní poistenia skúma, či bola poisťovaná nehnuteľnosť v minulosti postihnutá povodňou alebo záplavou. Ak áno, poisťovňa poistí nehnuteľnosť po zvážení rizikovej situácie. Ak hrozí opakovaná povodeň alebo záplava v budúcnosti, poisťovňa nehnuteľnosť poistí, ale s vylúčením rizika povodne a záplavy,“ vysvetlila Ivana Čambalíková, manažérka pre externú a korporátnu komunikáciu Českej poisťovne – Slovensko. Ako ďalej uviedla, poistiteľné riziká sú také, pri ktorých v čase poistenia nevieme, či nastanú, alebo nie. Riziko, ktoré sa opakuje v pravidelných intervaloch alebo poisťovanému majetku už bezprostredne hrozí, nespĺňa spomínanú definíciu, preto sa proti nemu nemožno poistiť. „V praxi to znamená, že napríklad nemožno poistiť dom proti povodni v okamihu, keď sa k nemu už valí povodňová vlna,“ dodáva Čambalíková.

Čo robiť, keď…


Aby ste nemuseli začínať od piky

74257

… nastane poistná udalosť alebo, inak povedané, keď napríklad váš zabezpečovací systém nezabráni dlhoprstým vstúpiť do domu alebo sused zabudne vypnúť plyn a… odskáče si to aj váš byt? Predovšetkým, ak je to možné, treba zmierniť následky poistnej udalosti, napr. zastaviť prítok vody, zavolať hasičov a pod. Napríklad v prípade krádeže poisťovňa poskytne plnenie iba vtedy, keď zlodej prekonal prekážku (uvádza sa v poistnej zmluve). Poistnú udalosť treba nahlásiť čo najskôr (telefonicky, e-mailom, osobne, ale vždy treba dodať v určitej lehote písomné oznámenie – spravidla do 10 až 15 dní). Nahlasujete svoje identifikačné údaje, miesto vzniku škody, predpokladanú príčinu a rozsah. Najrýchlejším spôsobom je nahlásiť škodu telefonicky, preto niektoré poisťovne majú zriadené telefonické linky špeciálne na tento účel). Poškodené veci nepremiestňujte, minimálne dovtedy, kým nepríde pracovník poisťovne urobiť odbornú obhliadku. Ako rýchlo vám poisťovňa vyplatí poistné plnenie, závisí od rozsahu poistnej udalosti, od jej prešetrovania odborníkom a získavania potrebných dokladov (napr. od polície, hasičov, pri povodniach aj od hydrometeorologického ústavu). „Po skončení vyšetrovania je poisťovňa povinná do 15 dní písomne informovať poisteného o rozsahu a výške plnenia, takisto o odmietnutí poistného plnenia alebo o jeho znížení s uvedením dôvodov,“ uviedla Madárová.


Slovník poistnej zmluvy

Poistník – osoba, ktorá uzatvára poistnú zmluvu. Jej povinnosťou je platiť poistné a disponuje právom poistnú zmluvu zmeniť, prípadne vypovedať.
Poistený – osoba, na ktorá má právo na poistné plnenie, v zásade je totožný s majiteľom budovy alebo hnuteľných vecí. Poistník a poistený môžu byť totožní, ale aj nemusia – poistnú zmluvu totiž možno uzatvoriť aj v prospech inej osoby.
Poisťovateľ – právny subjekt, ktorý má licenciu na uzatváranie poistných zmlúv.
Poistné – dohodnutá suma, ktorú platí poistník poisťovateľovi (poisťovni) ako úhradu za poskytnutú poistnú ochranu.
Poistná suma – hodnota poisteného majetku, resp. horná hranica plnenia – maximálna suma, ktorá sa vyplatí za jednu poistnú udalosť.
Predmet poistenia – dom, byt, hnuteľné veci. To, čo je poistené.
Miesto poistenia – adresa budovy (domu, bytu a domácnosti), ktorá je poistená. Nemusí byť totožná s adresou poistníka.
Poistné riziko – riziko, ktoré poisťovateľ kryje, teda to, proti čomu sa poistník poisťuje (napr. povodeň, požiar a pod.).
Poistná udalosť – udalosť, s ktorou je na základe poistných podmienok spojená povinnosť poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie, t. j. vznik škody, ktorá je krytá poistením a za ktorú poisťovateľ vyplatí poistenému náhradu (poistné plnenie).
Poistné obdobie – časový úsek, za ktorý sa platí poistné (štvrťrok, polrok, rok).
Výluka – predmet poistenia, resp. riziká alebo okolnosti poistnej udalosti, ktoré nie sú kryté poistením.
Indexácia – automatická ochrana pred infláciou; v priebehu poistného obdobia dochádza k nárastu cenového indexu a poistník má právo zvýšiť bežne platené poistné – chráni tak svoj majetok pred podpoistením (nedostatočným ohodnotením) v dôsledku inflácie.
Spoluúčasť – suma, ktorou sa klient podieľa na náhrade v prípade poistnej udalosti. Nadpoistenie – ak stanovíte vysokú poistnú sumu (napr. o 15 % viac, ako je skutočná hodnota majetku). Dôsledkom sú vyššie splátky.
Podpoistenie – ak stanovíte nízku poistnú sumu (teda nehnuteľnosť, prípadne zariadenie domácnosti má v skutočnosti vyššiu hodnotu). Vystavujete sa tak riziku krátenia poistného plnenia v prípade vzniku poistnej udalosti (teda poisťovňa vám vyplatí menej).

Kategória: Legislatíva a financovanie
Tagy: fin financovanie poistenie
Zdieľať článok

Diskusia