Čo skrývajú tri oriešky alebo ako konečne bývať vo vlastnom

Čo skrývajú tri oriešky alebo ako konečne bývať vo vlastnom

11. 04. 2007
Zdieľať

Otázka znie: Ako zrealizovať svoj sen o bývaní? Jej riešenie závisí predovšetkým od vašich plánov a možností. Na začiatok je však rovnako dôležité zorientovať sa v ponuke trhu.

Aby ste mohli bývať vo svojom, potrebujete peniaze. Čo však robiť v prípade, že ich nie je dostatok (to je koniec koncov situácia drvivej väčšiny tých, ktorí túžia po vlastnom dome alebo byte)? Môžete ich získať z iných zdrojov. V súčasnosti sú k dispozícii tri možnosti, ako riešiť tento neľahký problém – Štátny fond rozvoja bývania, stavebné sporenie a hypotekárne úvery.

Podpora od štátu

Štátny fond rozvoja bývania bol zriadený zákonom NR SR č. 124/1996 Z. z. Ide o jednu z foriem financovania bývania, prostredníctvom ktorej štát prispieva k rozvoju bytového fondu na Slovensku. ŠFRB poskytuje dva druhy podpôr – úver a nenávratnú pôžičku. (Tá sa týka len občanov s ťažkým zdravotným postihnutím a je určená na výstavbu a kúpu bytu alebo na zmenu dokončenej stavby v rozsahu do 50 % obstarávacej ceny.) Podobne ako pri hypotékach aj v tomto prípade musí žiadateľ preukázať schopnosť splácať dohodnuté splátky a úroky z úveru v dohodnutej výške a lehote (podľa splátkového kalendára). Na poskytnutie podpory z prostriedkov fondu nie je právny nárok.

Ak chcete požiadať o podporu, musíte predložiť písomnú žiadosť obecnému úradu v mieste stavby. Obec do 14 dní odo dňa podania žiadosti overí jej náležitosti a úplnosť a zašle ju fondu. Ten rozhodne o poskytnutí podpory do 90 dní odo dňa doručenia žiadosti obcou. Žiadosti sa vybavujú podľa poradia ich doručenia. Ak fond schváli podporu, pošle vám návrh zmluvy so základnými náležitosťami. Po jej podpísaní ju fond predloží banke, v ktorej vám otvorí účet. V opačnom prípade, teda ak fond rozhodne, že vám neposkytne podporu, oznámi túto skutočnosť do 30 dní od rozhodnutia.

Na aké účely slúži ŠFRB

V zmysle zákona č. 607/2003 Z. z. možno štátnu finančnú podporu poskytnúť:

 • na výstavbu bytu v bytovom dome a rodinnom dome vrátane získania bytu nadstavbou, vstavbou alebo prístavbou,


 • na prestavbu nebytového priestoru,


 • na výstavbu alebo dostavbu zariadenia sociálnych služieb,


 • na kúpu novostavby bytu,


 • na obnovu bytovej budovy,


 • na výstavbu obecného nájomného bytu v bytovom dome.

Kto môže požiadať o podporu zo ŠFRB?

Podľa zákona každý občan Slovenskej republiky, ktorý dovŕšil 18 rokov a ktorý má na našom území trvalý pobyt. Samozrejme, musí mať zabezpečený trvalý príjem. O štátnu finančnú podporu môže požiadať aj právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky (napríklad miestny úrad alebo stavebná firma). Tento úver nie je určený pre solventných občanov. Mesačný príjem žiadateľa (respektíve členov domácnosti) nesmie byť vyšší ako 3,5-násobok životného minima a zároveň musí byť vyšší ako súčet 1,5-násobku životného minima a splátky úveru. (Životné minimum v súčasnosti predstavuje 4 980 Sk na plnoletú osobu.) Ďalšou podmienkou je, že žiadateľ musí preukázať vlastné prostriedky vo výške 20 % z obstarávacej ceny nehnuteľnosti, ktorú chce kúpiť alebo postaviť (výnimkou sú občania so zdravotným postihnutím a odchovanci detských domovov). Uvedených 20 % môže predstavovať aj stavebné sporenie alebo úver zo stavebnej sporiteľne. Úroková sadzba pre fyzické osoby sa pohybuje od 1 do 3,5 %, pre právnické do výšky 5 %.

Rozpočet ŠFRB na rok 2007Účel podpory


Úver (v mil. Sk)


Nenávratný príspevok (v mil. Sk)


Výstavba bytu v bytovom dome


75,0


1,0


Výstavba bytu v rodinnom dome


820,0

3,0

Výstavba zariadení sociálnych služieb


40,0

0,0

Kúpa bytu

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste


70,0

1,0

Obnova bytovej budovy


700,0

0,0

Výstavba obecného nájomného bytu


2 177,638

8,0

Spolu


3 882,638

13,0

Celkom


3 895,638

x

Zdroj: Štátny fond rozvoja bývania

Peniaze pre mladých

Uplynulé dva roky bola štátna bonifikácia hypotekárnych úverov na nule. V decembri 2006 parlament schválil novelu zákona o bankách, na základe ktorej sa opätovne zaviedla bonifikácia hypoúverov pre mladých ľudí, čo bez pochýb zvýšilo atraktivitu tohto finančného produktu. Štátny príspevok zvýhodnil úrokovú sadzbu o 2,5-percentného bodu, väčšina bánk prispela ďalším jedným percentom, výnimkou je VÚB, ktorá zvýšila príspevok na 1,5 %, takže celkovo zvýhodnila mladým hypotéku až o 3 %. Január však neznamenal pre všetky banky automatický štart v poskytovaní tohto druhu úveru. VÚB uviedla, že každý štvrtý záujemca, ktorý v januári žiadal o hypoúver, požiadal práve o hypotéku pre mladých. Ako uviedol Martin Kaňa, vedúci odboru financovania Slovenskej sporiteľne, objem poskytnutých zvýhodnených hypoúverov postupne porastie. „Začiatkom roka si vybavujú zvýhodnenú hypotéku najmä tí, ktorí akútne musia riešiť otázku bývania a čakali, kým začnú platiť výhodnejšie podmienky. Druhú skupinu tvoria tí, ktorí čoskoro dovŕšia 35 rokov a chcú si vybaviť úver, dokiaľ spĺňajú podmienky,“ dodal Kaňa. Podľa hovorkyne Istrobanky Miroslavy Remenárovej sa záujem klientov začiatkom roka sústreďoval najmä na získanie podrobných informácií o podmienkach získania zvýhodneného úveru. UniBanka poskytuje hypotekárny úver so štátnym príspevkom pre mladých aj ako úver na 100-percentné financovanie (v kombinácii so spotrebným úverom).

O zvýhodnený hypotekárny úver môžu požiadať mladí ľudia od 18 do 35 rokov (ak ide o manželov, obaja musia spĺňať toto kritérium). Maximálny hrubý mesačný príjem by nemal prekročiť 1,3-násobok priemernej mesačnej mzdy na Slovensku, t. j. približne 24-tisíc Sk. Vzhľadom na nízky limit úveru (poskytuje sa len do výšky 1,5 milióna Sk) je tento druh hypotéky zaujímavý najmä pre mestá s nižšími cenami nehnuteľností. Naopak, vo väčších mestách tieto prostriedky možno využiť prevažne na kúpu menších bytov alebo na ich renováciu. Úver možno kombinovať aj s prostriedkami nasporenými v stavebnej sporiteľni, respektíve s úverom zo stavebnej sporiteľne, pri ktorom do určitej výšky nie je nutná zábezpeka a neskúma sa ani bonita klienta.

Lacnejšie hypotéky?

Zatiaľ čo v minulom roku centrálna banka zvyšovala úrokové sadzby, a to hneď dvakrát (vo februári a v septembri), tento rok neplánuje ich ďalší nárast. V súčasnosti sa kľúčová úroková sadzba pohybuje na úrovni 4,75 %. Podľa hovorcov väčšiny bánk poskytujúcich hypotekárne úvery sa v súvislosti s očakávaným znížením kľúčovej úrokovej sadzby, ktorú určuje Národná banka Slovenska, predpokladá, že úroky by mali v tomto roku klesnúť. Ako povedal Martin Kováčik, vedúci oddelenia produktov z Dexie banky Slovensko, to bude však závisieť od vývoja referenčných sadzieb na trhu aj od konkurencie. Podľa analytika UniBanky Ľubomíra Koršňáka Národná banka Slovenska ukončila cyklus zvyšovania kľúčových úrokových sadzieb minuloročným septembrovým zvýšením. „Relatívne zdravý rast ekonomiky, výrazné zníženie inflačných rizík (vzhľadom na stabilizáciu svetových cien ropy), ako aj silnejúca koruna vytvorili predpoklady na postupné zníženie úrokových sadzieb. Očakávame, že Národná banka Slovenska by ich mohla znížiť v druhej polovici tohto roka (pravdepodobne o 50 bodov). Tieto očakávania však trh už čiastočne započítal do sadzieb, preto by sa zníženie nemuselo až tak premietnuť do poklesu úrokových sadzieb na konci úrokovej krivky,“ dodal Koršňák.

Fixovať či nie?

V súvislosti s blížiacim sa termínom prechodu na euro sa do popredia dostáva otázka fixovania úrokov hypotekárnych úverov. „Minulý rok dosiahli úrokové sadzby svoj krátkodobý strop a v najbližších rokoch by mali vykazovať prevažne klesajúcu tendenciu,“ uviedol Ľubomír Koršňák z UniBanky. Vzhľadom na túto skutočnosť by sa vo všeobecnosti mali viac oplatiť skôr variabilné sadzby, respektíve fixácie na kratšie obdobie. Podľa odborníkov je vhodná fixácia na jeden rok. Podľa prognóz banky predpokladajú, že klienti budú preferovať krátkodobé fixácie sadzby. „V ostatnom období mali klienti záujem najmä o fixáciu úrokovej sadzby na tri roky, ktorá je určitým kompromisom medzi dlhodobou fixáciou a zabezpečením nemennosti sadzby, až kým nevstúpime do eurozóny,“ uviedol Róbert Prega, hlavný analytik Tatra banky. V konečnom dôsledku odborníci odporúčajú klientom, aby zvážili svoje možnosti a vybrali si taký typ úveru a čas viazanosti, ktoré im najviac vyhovujú.

Stavebné sporenie – staronový pilier

Vzhľadom na situáciu na trhu, kde sa objavujú rozličné formy získavania a zhodnocovania peňazí, sa môže zdať, že stavebné sporenie stráca na atraktivite. Je to však naozaj tak? Oproti minulým rokom sporiteľne zaznamenali pokles klientov, ktorí využili stavebné sporenie bez následného čerpania stavebného úveru alebo medziúveru. Naproti tomu sa zvýšilo percento tých klientov, ktorí požiadali o čerpanie medziúveru v krátkom čase po uzatvorení zmluvy o stavebnom sporení. Jedným z dôvodov je aj fakt, že podmienky na získanie tohto finančného produktu sa stali prístupnejšie pre klientov (napríklad výhodnejšie podmienky ohľadom ručenia, pokles minimálnej nasporenej sumy až na nulu). Doteraz rastúce úrokové sadzby hypotekárnych úverov nahrávali stavebnému sporeniu. Vzhľadom na silnejúcu konkurenciu v oblasti financovania bývania (zavedenie štátnej bonifikácie hypotekárnych úverov, zjednodušenie dokumentácie, predpokladaný pokles úrokových sadzieb hypoúverov) však stavebné sporiteľne nezaspali na vavrínoch a aj tento rok prišli s novinkami, ktorých cieľom je efektívnejšie a pružnejšie reagovať na potreby svojich klientov.

Príkladom, ako môžete získať viac zo stavebného sporenia, je nová akcia Prvej stavebnej sporiteľne – úrokový bonus, vďaka ktorému môžete získať až 18,5-percentné zhodnotenie vašich vkladov. Každý stavebný sporiteľ, ktorý do 31. 12. 2007 uzatvorí novú alebo následnú zmluvu o stavebnom sporení s minimálnou cieľovou sumou 50-tisíc Sk v tarifách s 2-percentným úročením vkladov, získa nadštandardné úročenie svojich vkladov (úrokový bonus). To znamená, že okrem štandardného 2-percentného úročenia budú vaše vklady úročené navyše: • 7 % v prvom kalendárnom roku (spolu 9 % ročne);


 • 4 % v druhom kalendárnom roku (spolu 6 % ročne);


 • 1 % v treťom kalendárnom roku (spolu 3 % ročne).
V zostávajúcich rokoch budú vklady úročené dvomi percentami. Ak teda k štandardnému 2-percentnému úročeniu prirátate 7-percentný úrokový bonus a 9,5-percentné zhodnotenie vkladov vďaka štátnej prémii, ktorá v tomto roku môže dosiahnuť maximálnu výšku 2-tisíc Sk, získate v prvom roku výnos 18,5 %. Aby ste získali nárok na úrokový bonus, musíte sporiť šesť rokov a počas tohto obdobia nesmiete požiadať o stavebný úver alebo medziúver, prípadne previesť zmluvu alebo zmeniť tarifu.

V roku 2007 sa zvýšil poplatok za vedenie účtu z 360 na 390 Sk, no Prvá stavebná sporiteľňa zároveň zvýhodnila tých klientov, ktorí využijú možnosť poukazovať vklady na účet stavebného sporenia alebo uhrádzať splátky stavebných úverov prostredníctvom inkasa. Pre týchto klientov sporiteľňa znížila poplatok o 50 % z pôvodnej sumy 390 Sk.

Zároveň sa zmenili aj poplatky za predčasné (jednorazové) splatenie medziúveru – hranica klesla zo 7 % na 4 %.

Koncom minulého roka uviedla Prvá stavebná sporiteľňa 275 POS terminálov vo svojich obchodných zastúpeniach, prostredníctvom ktorých mohli (a stále môžu) jej klienti bezhotovostne uhradiť platby súvisiace so stavebným sporením. A pretože veľa sporiteľov využíva na vklady do stavebnej sporiteľne práve posledné dni v roku, keď vládne stres a nervozita, sú tieto terminály pohodlným riešením. Dôkazom je aj fakt, že minulý rok koncom decembra, keď už niektoré banky nelikvidovali prevodné príkazy, mohli klienti sporiteľne bez problémov poukázať finančné prostriedky na svoju zmluvu o stavebnom sporení.

V súčasnosti môžete v Prvej stavebnej sporiteľni čerpať stavebný úver do výšky jedného milióna Sk bez preukazovania príjmov, bez ručiteľa či záložného objektu, pričom ročná úroková sadzba 2,9 % je garantovaná v priebehu celého obdobia splácania úveru. Do ponuky sporiteľne sa vrátil aj obľúbený XXL úver, ktorý možno splácať až 25 rokov.

Wüstenrot stavebná sporiteľňa v roku 2007 pokračuje v ponuke produktov, ktoré sa osvedčili už v minulom období. Okrem iného patrí medzi ne aj rodinné sporenie, ktoré je v tomto segmente na trhu ojedinelé. Je administratívne jednoduchšie a poplatkovo výhodnejšie. V súčasnosti na tento produkt nadväzuje aj takzvaný rodinný úver. „Jeho výhody spočívajú v možnosti zníženia počtu splátok čerpaného úveru, a teda aj skrátenia obdobia splatnosti úveru. Zníženie celkových úverových nákladov uvedeným spôsobom umožňuje práve sporenie viacerých členov rodiny na jednej zmluve, na ktorej čerpajú aj medziúver alebo úver,“ dodala Daniela Vlčková z Wüstenrot stavebnej sporiteľne. Aký vplyv na zníženie nákladov predstavuje každá ďalšia osoba na rodinnej zmluve, zobrazuje nasledujúci príklad: Úspory pri využití štátnej prémie pri rodinnom úvere Akurát hypo vo výške 1,4 milióna Sk: • dve osoby (v porovnaní so zmluvou, na ktorej figuruje len jedna osoba) ušetria 30,8 tis. Sk a úver splatia približne o tri mesiace skôr,


 • tri osoby (opäť pri porovnaní so zmluvou pre jednu osobu) ušetria 47,4 tis. Sk a úver splatia o pol roka skôr,


 • v prípade štyroch osôb úspora predstavuje 72,9 tis. Sk, pričom úver splatia približne o deväť mesiacov skôr.
Novinkou zo záveru roka 2006 je aj možnosť pohodlnejšie poukazovať platby do stavebnej sporiteľne – to sa týka vkladov na účet stavebného sporenia a úhrad medzi-/úverových splátok. Okrem klasických možností, ako sú platba bankovým prevodom, poštovou poukážkou či platba v hotovosti na pobočkách sporiteľne, klienti môžu na všetkých servisných centrách WSS platiť prostredníctvom platobných terminálov (akceptovateľné sú platobné karty MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, VISA Elektron), pričom transakcie vykonané touto formou sú bez poplatku.

Vo Wüstenrot stavebnej sporiteľni naďalej platí, že: • úročenie úveru je garantované po celý čas splácania, teda i v prípade rastu úrokov na finančnom trhu sa výška mesačnej splátky nezvýši ani o korunu),


 • medziúver alebo stavebný úver možno použiť aj na úhradu už existujúcich záväzkov, ktoré sú späté s bývaním; medziúver možno získať už od 4,99 % p. a.
Podľa slov Borisa Fošnára ČSOB Stavebná sporiteľňa začiatkom januára upravila sadzobník poplatkov pre obyvateľov aj pre právnické osoby. „Najzásadnejšou a pre klienta zároveň výhodnou úpravou je zmena filozofie a výšky poplatku za uzatvorenie zmluvy o stavebnom sporení. V minulosti zvyčajne klient za novú zmluvu zaplatil 1 % zo zvolenej cieľovej sumy. V ČSOB Stavebnej sporiteľni však už toto neplatí, každý klient môže získať novú zmluvu o stavebnom sporení za 999 Sk bez ohľadu na výšku zvolenej cieľovej sumy,“ uviedol Fošnár. To znamená, že ak uzatvoríte zmluvu s cieľovou sumou 500-tisíc Sk, bude vás vstup do systému stavebného sporenia (v takmer všetkých typoch sporenia) stáť 999 Sk, čo je v porovnaní s minulosťou podstatne nižšia suma (pôvodne bol poplatok vo výške 5-tisíc Sk). Týmto spôsobom usporíte niekoľko tisíc korún.

Stúpajúcu tendenciu zaznamenal aj úver HYPO Plus, ktorý ČSOB Stavebná sporiteľňa uviedla na trh minulý rok a ktorý kombinuje výhody stavebného sporenia a hypotéky. „Klient získa úver za 4,49 % ročne a okrem toho získa i ročnú štátnu prémiu. Pritom splatnosť úveru je od 12 do 28 rokov a na jeho získanie nepotrebujete nijaký vklad,“ spresnil hovorca ČSOB Stavebnej sporiteľne Boris Fošnár.


Štátna prémia v kocke

Ku vkladom stavebných sporiteľov sa každoročne pripisuje štátna prémia. Jej výška v roku 2007 predstavuje 9,5 % z ročného vkladu, maximálne však 2-tisíc Sk na osobu. Ak chcete využiť systém stavebného sporenia v optimálnej miere, mali by ste tento rok nasporiť 21 053 Sk, čo je 1 755 Sk mesačne. Prémia sa pripisuje len raz ročne.

Kategória: Legislatíva a financovanie
Tagy: financie
Zdieľať článok

Diskusia