Chcete murovaný dom ale neviete z čoho stavať?

Chcete murovaný dom ale neviete z čoho stavať?

17. 05. 2013
Zdieľať

Murovaný dom sa stal synonymom masívnej stavby, symbolom bývania pre niekoľko generácií. Moderné murovacie prvky sa vyznačujú vysokou presnosťou a technologický pokrok umožnil pri murovaní používať tenkovrstvovú maltu, prípadne penu namiesto hrubého maltového lôžka. Vďaka tomu je proces výstavby výrazne jednoduchší a rýchlejší, znižujú sa tepelné straty v obvodovom murive a klesá aj objem zabudovanej vlhkosti v konštrukcii.

Príprava na stavbu domu je pre stavebníka obdobím zvažovania, rozhodovania a hľadania odpovedí na množstvo otázok. Podstatným rozhodnutím je výber stavebného materiálu na hrubú stavbu. Materiálových i konštrukčných možností je veľa. Je len na vás, ako sa rozhodnete. Z technologického hľadiska jednoznačne vedú murované konštrukcie. Spomedzi murovacích materiálov sú u nás stále najpoužívanejšími stavebnými materiálmi pálené tehly a pórobetónové tvárnice.
 
V poslednom čase sa pri výbere stavebného materiálu na hrubú stavbu domu dostávajú čoraz viac do popredia krátkodobé aspekty súvisiace so samotnou výstavbou domu. Dôraz pri výbere sa kladie na vlastnosti ako jednoduchosť a rýchlosť spracovania, úspora času a materiálu, suché technológie a podobne. Tieto skutočnosti často prevažujú až v takej miere, že na vlastnosti jednotlivých materiálov, ktoré sú dôležité z užívateľského, teda dlhodobého hľadiska, sa pri rozhodovaní už nedostane. Optimálne je preto zvážiť jedno i druhé, krátkodobé i dlhodobé výhody jednotlivých murovacích materiálov. Vzhľadom na to, že dom sa najprv stavia a až potom sa v ňom býva, všimnime si najprv krátkodobé výhody ovplyvňujúce rozhodovanie.

Výhodou tehlových domov je dlhá životnosť muriva pri minimálnych nákladov na údržbu.

Výhodou tehlových domov je dlhá životnosť muriva pri minimálnych nárokoch na údržbu.
Leier Baustoffe SK, s. r. o.


Výhodou tehlových domov je dlhá životnosť muriva pri minimálnych nákladov na údržbu.

 

Komplexnosť stavebného systému 

Pri výbere materiálu treba pamätať na to, že dom sa nedá postaviť iba zo samotných murovacích prvkov. Tie sa musia spojiť vhodným spojivom, ďalej sú potrebné preklady na preklenutie otvorov, strop, prípadne špeciálne doplnkové prvky na riešenie detailov. Z tohto hľadiska sa pri výbere materiálu treba zamerať aj na komplexnosť stavebného systému. Jednotliví výrobcovia ponúkajú stále bohatší sortiment výrobkov v rámci svojho systému. 
 

Jednoduchosť a rýchlosť výstavby

Tieto kritériá sa stali určujúcimi pri samotnom vývoji nových murovacích materiálov a technológií. Dnes je už samozrejmosťou používanie presných murovacích prvkov, ktoré sa murujú na tenkú vrstvu malty s hrúbkou asi 1 mm, alebo dokonca bez malty na špeciálnu murovaciu penu. Tieto technológie priniesli na stavby enormné zvýšenie rýchlosti, a teda aj efektivity výstavby. 

Zníženie prácnosti a úsporu času pri realizácii stropov zabezpečí použitie keramických stropných panelov.

Zníženie prácnosti a úsporu času pri realizácii stropov zabezpečí použitie keramických stropných panelov.
Heluz

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste

 

Úspora materiálu

Uvedené nové spôsoby murovania znamenajú, samozrejme, aj výraznú úsporu materiálu (malty). S tým je spojená aj úspora miesta na stavenisku, ako aj úspora na zariadení staveniska (murovanie bez miešačky). Výber správneho murovacieho materiálu v kombinácii so správnou technológiou murovania vám môže priniesť nemalé úspory počas výstavby vášho domu. 
 
Keď k uvedeným krátkodobým prednostiam niektorého z murovacích systémov pripočítame dlhodobé užívateľské výhody daného materiálu, môžeme povedať, že sme si vybrali ten ideálny stavebný materiál.
 

Z čoho stavať?

Z materiálového hľadiska môžeme murovacie systémy zjednodušene rozdeliť do dvoch skupín, a to na tehliarske tvarovky z pálenej hliny a pórobetónové tvárnice z autoklávovaného pórobetónu. Sú to u nás najrozšírenejšie murovacie materiály, ktoré jasne dominujú v rebríčku obľúbenosti.
 
K ďalším murovacím materiálom patria drevoštiepkové tvarovky, vápenno-pieskové tehly, betónové tvárnice, prípadne tvárnice z expandovanej keramiky. Niektoré z nich vyžadujú dodatočné zateplenie, niektoré majú tepelnú izoláciu integrovanú v samotných murovacích prvkoch.
 

Ktoré vlastnosti si treba všímať?

Pevnosť alebo únosnosť je vlastnosť dôležitá nielen z hľadiska celkovej statiky stavby, ale aj z hľadiska jej životnosti. Tehliarske murovacie prvky si napriek veľkým zmenám (výrazné vyľahčenie otvormi) zachovali vysokú pevnosť v tlaku a z tohto hľadiska vedú pelotón murovacích materiálov.
 
Požiarna odolnosť je vlastnosť, ktorá úzko súvisí s bezpečným užívaním, ale aj s už spomínanou životnosťou stavby. Všetky murovacie materiály sa vyznačujú veľmi vysokými hodnotami požiarnej odolnosti. Tehla ako jediná však hneď pri svojom vzniku absolvuje aj krst ohňom. Vďaka technológii vypaľovania získava tehla svoje jedinečné vlastnosti. 
 
Možno málo budúcich stavebníkov venuje pozornosť vlastnosti, ktorú môžeme označiť ako tvarová stálosť. Murovacie materiály by mali po zabudovaní byť tvarovo stabilné a nemali by meniť svoj tvar, respektíve rozmery. Ak to tak nie je, môžu po určitom čase vzniknúť až trhliny v murive. Tieto tvarové, respektíve objemové zmeny súvisia s vysychaním niektorých murovacích materiálov. Tehla zrodená v ohni opúšťa výrobné linky v absolútne suchom stave, čiže žiadne objemové zmeny spojené s prípadným vysychaním neprichádzajú do úvahy, a preto nehrozí ani vznik trhlín v murive. 
 
V posledných rokoch azda najvyzdvihovanejšou požiadavkou pri výbere stavebného materiálu sú jeho tepelnoizolačné vlastnosti. Jednotlivé murovacie materiály dosahujú svoje tepelnoizolačné vlastnosti cestou čo najväčšieho vyľahčenia, či už v podobe pórov vnútri materiálu (všetky murovacie materiály), alebo v kombinácii so systémom zvislých dutín (pálené tehly). V prípade tepelnoizolačných vlastností je veľmi dôležité, aby daný materiál bol suchý. Vlhkosť výrazne zhoršuje tepelnoizolačné vlastnosti akéhokoľvek materiálu.
 
Pálená tehla má aj v tomto ohľade veľký náskok pred inými murovacími materiálmi. Vďaka už spomínanej technológii výroby vypaľovaním je tehla suchá, čo je zárukou deklarovaných tepelnoizolačných vlastností. Kvalitné obvodové steny s dobrými tepelnoizolačnými vlastnosťami znamenajú nižšie náklady na vykurovanie.
 
Z hľadiska znižovania spotreby energie, ale aj z hľadiska vytvorenia pocitovo príjemného prostredia na bývanie by sme mali pri výbere prihliadať najmä na tepelnoizolačné vlastnosti, ale aj na tepelnú akumuláciu muriva.
 
Z hľadiska kvality vnútorného prostredia je dôležitá difúzia vodných pár cez konštrukcie. Materiály s nízkym difúznym odporom zabezpečujú optimálny vlhkostný režim a sú prirodzeným regulátorom vlhkosti v obytných priestoroch. Vďaka tomu vytvárajú príjemné prostredie na bývanie.
 
Pri výbere stavebného materiálu pre náš dom by sme nemali zabúdať ani na také aspekty, ako sú ekológia a zdravotná neškodnosť. Stavebný materiál by mal byť ekologický, t. j. čo najšetrnejší k životnému prostrediu, a to od svojho vzniku cez zabudovanie, užívanie stavby až po demoláciu stavby po skončení jej životnosti a následnú recykláciu. Pri výbere stavebného materiálu veľa stavebníkov uprednostňuje prírodné materiály. Za úplne samozrejmú sa dnes považuje požiadavka na zdravotnú neškodnosť murovacích materiálov.
 
Z užívateľského hľadiska je ďalšou samozrejmou požiadavkou dlhá životnosť stavby za minimálnych nárokov na údržbu. V našich zemepisných šírkach sme zvyknutí stavať dom nielen pre seba, ale aj pre ďalšie generácie, preto je táto požiadavka prirodzená. Murované stavby sú v našom povedomí zárukou dlhej životnosti.

Pálená tehla

Patrí medzi tradičné stavebné materiály. Dodnes je najčastejšie používaným stavebným materiálom. Moderné veľkoformátové tehly na obvodové steny sa vyznačujú veľmi dobrými tepelnoizolačnými vlastnosťami, ktoré sú výsledkom vyľahčenia systémom zvislých dutín v kombinácii s množstvom jemných pórov v samotnom tehliarskom črepe. Póry vznikajú vyhorením ľahčív (napríklad drevených pilín) v procese vypaľovania tehál.
 
Vzniku tepelných mostov v murive zabraňuje jednak systém zvislých spojov medzi tehlami v tvare pera a drážky, jednak nové technológie murovania bez hrubých vrstiev murovacej malty. Napriek značnému vyľahčeniu si veľkoformátové tehlobloky zachovali vysokú pevnosť v tlaku, najvyššiu spomedzi murovacích materiálov. Majú vynikajúcu požiarnu odolnosť. 


Brúsený tehlový blok s integrovanou tepelnou izoláciou s rezervou spĺňa požiadavky na obvodovú konštrukciu pasívnych domov.

Brúsený tehlový blok s integrovanou tepelnou izoláciou s rezervou spĺňa požiadavky na obvodovú konštrukciu pasívnych domov.
Heluz

Pre vyváženú kombináciu tepelnoizolačných vlastností a akumulácie tepla je tehla materiálom, vďaka ktorému sa budete doma cítiť vždy príjemne. Tehla má vlastnosť akumulovať v sebe teplo a neskôr ho zo seba sálať. Vďaka tejto schopnosti masívne tehlové steny zabraňujú tomu, aby sa náhle zmeny teploty vonkajšieho prostredia prejavili ihneď aj vo vnútornom prostredí. 
 
Kvalita vnútorného prostredia závisí aj od obsahu vodných pár vo vzduchu a teplôt vnútorných povrchov. Pri nevhodnej kombinácii týchto dvoch faktorov sa môžu najmä v kútoch zrážať vodné pary alebo tvoriť plesne. Steny domu by preto mali mať dostatočnú povrchovú teplotu a zároveň umožňovať prirodzenú difúziu vodných pár. Tehly majú túto vlastnosť veľmi priaznivú a prispievajú tým k tvorbe prirodzenej klímy v obytných priestoroch. 
 
Tehla je zároveň prírodný materiál, preto predstavuje ideálne riešenie pri budovaní zdravého prostredia na bývanie. Vďaka solídnemu stavebnému materiálu majú tehlové domy dlhú životnosť. Preto je aj hodnota tehlového domu pri ďalšom predaji vysoká. 
 

Pórobetónové tvárnice

Druhú skupinu murovacích materiálov predstavujú pórobetónové tvárnice. Je to najvýznamnejší druh priamo odľahčeného betónu – silikátového kompozitu, pre ktorý sú charakteristické makropóry vytvorené priamo v jemnozrnnej malte. Podľa použitého spojiva sa pórobetóny rozdeľovali na plynobetóny spájané cementom a na vápenno-pieskové plynosilikáty. Vzhľad výrobkov je v podstate dvojaký: prevažne biely, ak je plnivom jemný kremičitý piesok (pieskový pórobetón), alebo v menšej miere sivý, ak je plnivom elektrárenský popolček (popolčekový pórobetón).
 
Na výrobu pórobetónov sa používajú štyri základné druhy surovín, ku ktorým sa pridáva voda. Základné druhy surovín sú spojivo (vápno a cement, ktoré určujú druh pórobetónu), kremičité látky, plynotvorné a penotvorné látky a pomocné suroviny. Hlavným spojivom na výrobu pórobetónov je mleté pálené vápno. Používa sa čerstvé a nehasené, čo umožňuje využiť pri technologickom procese jeho hydratačné teplo. Medzi hlavné výrobky patria tvárnice, bloky, priečkovky, preklady, debniace prvky, komínové dielce, stropné vložky, priečkové, stenové, stropné a strešné panely a tepelnoizolačné dosky.
 
Maximálna veľkosť výrobkov je daná veľkosťou používaných foriem a spôsobom krájania zatuhnutého pórobetónového materiálu. Z pórobetónu sa v súčasnosti vyrábajú predovšetkým nevystužené výrobky. Vystužených stenových, stropných a strešných dielcov sa vyrába menej. Najrozšírenejším výrobkom sú tvárnice. Pórobetónové tvárnice sa síce začali vyrábať až v 30. rokoch minulého storočia, no čoskoro sa stali veľmi žiadaným stavebným materiálom. 

Výstavba z pórobetónových tvárnic sa vyznačuje rýchlym postupom a nenáročnosťou.

Pórobetóny sa prevažne vyrábajú ako tvárnice na suché murovanie. Pórobetón je ľahký, ľahko opracovateľný a jednoducho sa s ním manipuluje.
xella


Výstavba z pórobetónových tvárnic sa vyznačuje rýchlym postupom a nenáročnosťou.

Rovnako ako tehly, aj pórobetón sa vyznačuje jednoduchou manipuláciou. Systém výstavby pomocou pórobetónových tvárnic umožňuje rýchlejšiu výstavbu s minimom výskytu chýb (tepelných mostov a podobne). Lepia sa pomocou špeciálnej lepiacej malty, ktorá sa nanáša iba na vodorovné plochy. Ložná škára je hrubá 1 až 3 mm. Znižuje sa tak spotreba malty. Takýto spôsob murovania, teda murovanie na tenkovrstvovú maltu, je však možný aj pri moderných tehlových systémoch, ktoré ako bonus ponúkajú aj možnosť murovania prostredníctvom špeciálnej murovacej peny. 
 
Pórobetónové tvárnice sú nehorľavé a zdravotne neškodné a rovnako ako tehly sú vhodné na všetky druhy stavieb. Stavba z pórobetónu dýcha, pretože má nízky difúzny odpor. To znamená, že dobre vyrovnáva vlhkosť vnútorného a vonkajšieho prostredia. Nevýhodou pórobetónu je však jeho nasiakavosť. Pri nadmernom nasiaknutí môže zmeniť svoj objem. A ako pri väčšine materiálov, aj pri pórobetóne vlhkosť znižuje jeho tepelnoizolačné vlastnosti. Miestnosti vybudované z pórobetónu sa ľahko vykúria, no pri prerušení kúrenia aj ľahko stratia svoju teplotu.

Drevoštiepkové tvarovky

Spájajú sa v nich výhody betónu a dreva. Nazývajú sa tiež prvkami strateného debnenia, pretože sa zostavujú do výšky a zalievajú betónom. Majú výborné tepelno- i zvukoizolačné vlastnosti a vysokú odolnosť proti poveternostným podmienkam. Vďaka dobrej difúzii vodných pár zabezpečujú správnu mikroklímu vnútorných priestorov. Sú nenasiakavé a dobre akumulujú teplo, čím šetria energiou na vykurovanie.
Kategória: Materiály
Tagy: hrubá materiál pórobetón stavba tehla
Zdieľať článok

Diskusia