21. 08. 2006
Zdieľať

Napriek tomu, že slovenská tradícia výroby autoklávovaného betónu siaha do začiatku druhej polovice minulého storočia, ešte v šesťdesiatych rokoch na trhu prevažovali pálené tehly. Už v tom čase sa sivá eminencia – pórobetónová tvárnica chystala nie celkom potichu na svoje lepšie časy. Mimochodom história začiatkov výroby pórobetónu sa datuje do roku 1924 keď Dr. Johan Axel Ericson patentoval výrobný proces autoklávovaného pórobetónu. Súčasné technológie mu výrazne pomohli k ustálenej pozícii na trhu stavebných materiálov.

Ako napariť betón?


Sivá eminencia

62096

Ukázalo sa, že najlepšie pod tlakom v autokláve. Že čo to je? Uzatvorená tlaková nádoba, v ktorej sa pri vysokej teplote (190 ºC) a tlaku vytvrdzuje zmes vápna, portlandského cementu, vody, kremičitého piesku alebo popolčeka a plynotvornej hliníkovej prísady, pričom vzniká rovnorodá štruktúra pórovitého charakteru (objem pórov je 60 až 70 %). Množstvo vzduchových dutiniek môže za vyľahčenie, zateplenie, odhlučnenie, ľahkosť opracovania a vôbec zlepšenie vlastností autoklávovaného betónu. Tradíciou výroby pórobetónu tvrdeného parou spred päťdesiatych rokov sa môžu pochváliť v Zemianskych Kostoľanoch. V roku 1959 sa naplno spustila výroba pórobetónu v Zemianskych Kostoľanoch a v roku 1963 v Šaštíne-Strážach. Na Slovensku však v súčasnosti pôsobia dvaja významní výrobcovia. Vďaka vlastnostiam je tento stavebný materiál vhodný na výstavbu rodinných a bytových domov, chát a malých hospodárskych budov. Navyše výrobcovia inováciou výrobného programu a rámcovým prístupom k realizácií stavieb prišli nie tak dávno na slovenský trh s komplexným stavebným systémom, ktorý sa využíva aj na stavbách občianskej a priemyselnej vybavenosti.

Sivý alebo biely?

Rozdiel je v „genetickej výbave“ tohto minerálneho materiálu: ak je jednou zo základných zložiek zmesi elektrárenský popolček, tak bude vďaka obsahu železitých minerálov sfarbený do siva, ak ide o výrobu na báze kremičitého piesku, budú konečné produkty biele. Donedávna bol známy predovšetkým sivý pórobetón, ktorý má dlhšiu tradíciu. Malý rozdiel v prospech bielych tvárnic je v prípade súčiniteľa tepelnej vodivosti (0,0991 W/m.K), pričom jeho hodnota závisí od vlhkosti a objemovej hmotnosti. Materiál má výborné tepelnotechnické vlastnosti, ktoré sú však charakteristické pre pórobetón vo všeobecnosti.


Sivá eminencia

62093

Priaznivá trieda objemovej hmotnosti 400 kg/m³ (sivý pórobetón od 500 do 530 kg/m³) otvára ďalšie možnosti: pre svoju „ľahkosť“ je vhodný aj na rekonštrukcie a nadstavby. Cena hovorí v prospech staršieho príbuzného: „popolčekový“ pórobetón, na ktorý sme si už zvykli (súčiniteľ tepelnej vodivosti = 0,121 W/m.K), pri hrúbke tvárnice 375 mm dosahuje minimálnu hodnotu tepelného odporu podľa STN (R = 3,00 m² K/W). Výrobcovia tvrdia, že v takom prípade nie je potrebná dodatočná izolácia. Materiál pri priamom dotyku neodníma teplo – stavbári hovoria, že je príjemný ako drevo.


Sivá eminencia

62075

Obaja bratranci majú, nezávisle od farby pleti, primeranú únosnosť pre zaťaženie vo všetkých smeroch (napríklad zaručená pevnosť presných tvárnic je od 2 do 4 MPa a je vhodná pre zvislé nosné konštrukcie až do štyroch podlaží), nízkym difúznym odporom (schopnosťou prepúšťať vodné pary), vyrovnávaním teplotných výkyvov (pórobetónová stena účinne tlmí vplyv výkyvov vonkajších teplôt na vnútorné prostredie domu), dobrými akumulačnými predispozíciami a potešia aj schopnosťou tlmiť zvuk vďaka rovnomerne rozptýleným vzduchovým pórom. Pre vysokú požiarnu odolnosť ( trieda A1, pri hrúbke 300 mm viac ako 180 minút) sa stali žiadané aj pri realizáciách požiarnych stien (vystužených dielcami) i v prípade, ak investor staval objekt z iných materiálov. Miestnosti vymurované pórobetónom sa ľahko vykúria, ale po prerušení kúrenia stratia teplo rýchlejšie ako murivo z plnej pálenej tehly.

Pórobetón ako murovací materiál je vhodný do prostredia s trvalou relatívnou vlhkosťou vzduchu nižšou ako 85 percent. Ťažšie schne. Pri náporovom daždi nechránené, neomietnuté murivo prevlhne iba do hĺbky asi 30 mm. Neosvedčilo sa kombinovanie v jednej stene s inými materiálmi ani s pórobetónom iného druhu. V každom prípade pozitívne vlastnosti pri oboch druhoch materiálu prevažujú a tomu zodpovedá ich obľúbenosť.

Legoland


Sivá eminencia

62095

Komplexné stavebné systémy naozaj pripomínajú stavebnice. Čo sa nedovezie na stavbu v požadovanom tvare a veľkosti, to sa dá na mieste vyrobiť „na kolene“. Pórobetónová tvárnica je ľahko opracovateľná bežným remeselníckym náradím, a tak nič nebráni, aby sa pílilo, brúsilo, rezalo a frézovalo podľa potreby. Naspäť k stavebnému systému – presná tvárnica je základným prvkom kompletného skladania hrubej stavby. Súčasťou sú navzájom na seba nadväzujúce výrobky rozličných rozmerov: tvárnice s kapsou, tvárnice s perodrážkou a kapsou, preklady, U-profily, stropné nosníky, stropné vložky, bloky, priečkovky, debniace prvky, komínové dielce, stenové, stropné a strešné panely, schodiskové dielce a tepelnoizolačné dosky. Firmy pribalia k tomu lepidlá, aby všetko držalo pekne spolu, a na lepší vzhľad a ochranu muriva omietkové zmesi.


Sivá eminencia

62094

Zo stavebnotechnologického hľadiska je veľmi dôležitá presnosť rozmerov výrobkov. S takýmto uceleným systémom sa dá nielen murovať, ale aj dajú realizovať napríklad stropné a schodiskové konštrukcie. V súčasnosti sú k dispozícii bezplatné poradenské služby vrátane výpočtu spotreby materiálu podľa projektu a priame zaškolenie na stavbe. Požičiavanie pásových píl uľahčuje realizáciu stavby.


Sivá eminencia

62076

A aké sú najdôležitejšie zásady pri stavbe z pórobetónu? Najlepším spôsobom, ako sa vyhnúť akýmkoľvek statickým a technickým nedostatkom, je stavať z uceleného systému od jedného výrobcu, z jedného druhu materiálu. Pórobetonári odporúčajú, aby stavbu založili odborní pracovníci.

Steny, ktoré tvoria výplň medzi nosnými prvkami, a priečky je nevyhnutné oddeliť po celom obvode od nosnej železobetónovej, oceľovej, drevenej alebo kombinovanej konštrukcie, pričom sa musia po 6 m dilatovať.


Sivá eminencia

62087

Hlavy priečok treba kotviť pomocou trvale pružného spoja, nie cementovou maltou. Kotvenie do zvislých nosných konštrukcií možno uskutočniť na väzbu (nosné steny), pomocou oceľových tyčí do cementového lôžka, pomocou oceľového uholníka alebo ukotvenými drevenými príložkami (priečky). Medzery sa vyplnia trvale pružným tmelom. U-profily ako stratené debnenie môžu zastať funkciu stužujúcich vencov v nosnom murive a nosných prekladov (výstuž podľa statického výpočtu).

Keď murovanie nie je veda

Jednoznačnou výhodou ľahčených tvaroviek je, že aj pri niekoľkonásobne väčších rozmeroch, než má klasická tehla, majú takú hmotnosť, s ktorou sa dá murovať bez väčšej námahy a mechanizmov. Rýchlejší postup prác, menej škár, a teda aj menej malty, je úplne zrejmý. Z daných vlastností vyplýva aj ďalšia výhoda: menšie sadanie muriva. Nevýhodou pri doprave je krehkosť staviva.


Sivá eminencia

62090

Rozmerová tolerancia presných tvárnic od ±1,0 do ±1,5 mm a zakrivenie hrán maximálne 1,5 mm ich predurčuje na murovanie jednovrstvových stenových konštrukcií na lepiacu maltu pre tenké škáry (dodáva sa ako suchá zmes), bez vnútorných pozdĺžnych styčných škár. Pri takýchto presných tvárniciach majú ložné škáry hrúbku 2 až 3 mm. Priečne styčné škáry sú vypĺňané maltou. Maltou sa nevypĺňajú (styčné škáry nasucho) v prípade profilovaného spojenia na pero a drážku. Nepresné tvárnice, ktorých výroba skončila pred dvomi rokmi sa spájali v ložných a styčných škárach (do 12 mm) na obyčajnú vápenno – cementovú maltu. Väzba tvárnice musí byť s presadením oproti predošlému radu minimálne 0,4 x výška tvárnice (pri výške 250mm je to 100mm). V škárach nesmie presvitať.


Sivá eminencia

62081

Prípadné vzniknuté nerovnosti sa vyrovnávajú hoblíkom na pórobetón. Každého stavebníka, ktorý sa o výber materiálu alebo dodržiavanie technológií na stavbe naozaj zaujíma, iste poteší, že všetky užitočné informácie o postupoch pri murovaní od základov cez pivnicu až po strechu majú najvýznamnejší dodávatelia stavív z autoklávovaného betónu uvedené na svojich www.

Hospodárnosť využitia pórobetónu v stavebníctve potvrdzuje nízka prácnosť a menšia spotreba spojovacích mált. Pre obyvateľov takto vybudovaných domov sú odmenou priaznivé tepelnoizolačné a zvukovoizolačné vlastnosti. Prvé ušetria peňaženku a druhé nervy.

Kategória: Materiály
Tagy: murovací materiál pórobetón stavba domu stavebný materiál
Zdieľať článok

Diskusia