Murovanie a omietanie – materiál

Murovanie a omietanie – materiál

24. 03. 2006
Zdieľať

Vďaka moderným stavebným materiálom a pracovným postupom, už nie sú murárske a omietkárske práce iba vecou odborníkov. Pri troche remeselníckej zručnosti, výdrže a presnosti môžete dnes mnohé zo stavebných prác vykonávať aj svojpomocne, a to od jednoduchých opráv, cez sanácie, až po prestavby a dostavby rodinných domov.

Na murárske práce sa najčastejšie používajú tvarovky z rôznych materiálov vyrábané na tieto účely. Ich rozmery predpisujú príslušné normy. Tieto rozmery zaručujú pri správnom murovaní rovnomerné ukončenia múrov a vhodnú veľkosť okenných a dverných otvorov, ktoré presne lícujú s príslušnými okennými a dvernými konštrukciami.

Kamenné murivo

Prírodný kameň je jedným z najstarších stavebných materiálov, ktorý sa používa dodnes. Z dobrých vlastností kameňa treba zdôrazniť vysokú pevnosť v tlaku, malú nasiakavosť, dobrú mrazuvzdornosť a trvanlivosť. Medzi nevýhody patrí vysoká objemová hmotnosť, malá teploizolačná schopnosť a ťažká opracovateľnosť. Prírodný kameň možno na stavebné účely použiť buď v prírodnom stave – neupravený, alebo mechanicky upravený – drvený, triedený, opracovaný.


Opracovaný kameň sa používa najmä na vonkajšie obklady, na sokle budov. Lomový kameň môžeme použiť na oporné múry, ktorých účelom je zabrániť zosuvu pôdy.


Opracované kamenné tvarovky majú veľmi rovné úložné plochy, takže ich možno klásť na tenkú vrstvu malty. Veľmi jednoducho sa s nimi presne muruje.
V stavebníctve sa používajú najmä tieto druhy kameňov:

Žula (granit)

Obsahuje 40 až 60 % kremeňa. Má veľmi dobré vlastnosti, je trvanlivá, dobre sa štiepi, brúsi a leští. Lesk nestráca ani po dlhšom čase. Používa sa na obklady, dlažby, schody a pod.

Vápence

K vápencom patrí:

  • dolomit – používa sa ako lomový kameň a štrk. Používa sa pri výrobe skla a žiaruvzdorných materiálov;
  • mramor – kryštalický vápenec jemnozrnný, leštiteľný. Používa sa ako dekoračný materiál a na kamenárske výrobky;
  • travertín – je bielej až žltohnedej farby. Používa sa na vnútorné obklady, kde si trvalo udržiava svoj lesk a dekoratívny vzhľad.

Pieskovce

Pieskovce sa veľmi často používajú na stavebné účely. Čím je ich zrnitosť jemnejšia, tým vyššia je ich kvalita. Pieskovce sú veľmi dobré opracovateľné. Používajú sa na stavbu schodiskových stupňov, okenných parapetov, soklov, dlažieb a pod.

Tehelné murivo

Ako surovina na výrobu tehál sa používajú hlina a íl. Normálne plné pálené tehly a tvarovky sa používajú na omietané alebo obkladané murivo. Pri tvarovkách ide spravidla o dierované tvarovky väčších formátov. Plné pálené tehly majú menší formát a používajú sa zväčša iba ako doplnky. Pozitívne vlastnosti dierovaných tvaroviek nadobúdajú veľký význam najmä pri vyľahčených pórovitých tvarovkách. Dierované vyľahčené tvarovky majú rôzne tvary zvislých styčných plôch (napr. hladké alebo ozubené styčné plochy). Tvarovky s maltovými žliabkami sa v pozdĺžnych stykových škárach prirážajú nasucho bez malty. Styčné žliabky sa potom dodatočne vyplnia maltou. Tvarovky s ozubenými profilmi sa nemusia v pozdĺžnych styčných škárach vypĺňať maltou. Na výstavbu ľahkých priečok sú na trhu dostupné špeciálne druhy priečkových tvaroviek. Na prímurovky sa používajú mrazuvzdorné tvarovky, ktoré možno použiť aj ako pohľadové murivo, čo platí aj pre kameninové murivo.

Vápennopieskové tehly a bloky

Vápennopieskové tehly sa zhotovujú z vápna a piesku. Na trhu sú k dispozícii buď ako plné a dierované tvarovky, alebo ako kvádre s dutinami. Tak ako tehelné výrobky, majú aj tieto tvarovky rôzne druhy zvislých styčných plôch, ako napr. styčné plochy s ozubením alebo žliabkami pre zálievkovú maltu. Okrem toho jestvujú aj vápennopieskové tvarovky vhodné na prímurovky a vonkajšie obkladové murivo, ktoré sú odolné voči mrazu a vhodné na pohľadové murivo.

Tvarovky z vyľahčeného betónu

Pozostávajú z piesku, cementu a vyľahčených plnív. Možno ich kúpiť vo viacerých vyhotoveniach, a to ako plné, dierované, presné alebo ako dutinové tvarovky s rôznymi vyhotoveniami zvislých styčných plôch (napr. s ozubenou alebo žliabkovou styčnou plochou). Vhodné sú spravidla iba na omietané murivo.

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste

Pórobetónové tvarovky

Tieto tvarovky sa vyrábajú z pórobetónového kameniva (napr. škvara, elektrárenský popolček), vápna, cementu, vody a rozpínacích alebo prevzdušňovacích prísad (napr. hliníkový prášok). Pórobetón sa vyznačuje vysokými tepelnoizolačnými schopnosťami, presnými rozmermi a ľahkou spracovateľnosťou. Pórobetón ponúka náš trh v rôznych vyhotoveniach, ako sú presné tvarovky, kvádre a rôzne doskové prvky na tradičné murovanie s maltovými žliabkami alebo v presných stavebnicových formátoch s tenkými úložnými vrstvami.

Špeciálne tvarovky

Na trhu jestvujú špeciálne tvarovky na skoro všetky technické aj dekoratívne účely. Ostenné tvarovky sa používajú napríklad na zalícovanie okenných a dverných otvorov. Tvarovky tvaru U sú vhodné najmä na vymurovanie prekladov, stĺpov alebo škár. Okrem toho jestvujú aj špeciálne inštalačné tvarovky.

Obyčajná malta

Murárska malta spevňuje murivo a robí ho súdržným. Skladá sa z piesku, spojiva (vápna a/alebo cementu), prímesí ako napr. kamennej múčky, bentonitu alebo pigmentov a prísad v malých množstvách, ktoré ovplyvňujú niektoré konkrétne vlastnosti mált, ako sú urýchlenie alebo spomalenie tuhnutia, zvýšenie mrazuvzdornosti, plastickosti a pod.

Hotové maltovinové zmesi

Pod týmto pojmom rozumieme zmesi s výnimočnými vlastnosťami predpísanými normou (napr. cementová malta s veľmi jemným pieskom). Používa sa pre všetky druhy tvarovkového muriva. Takzvaná „lepiaca malta“ sa používa predovšetkým na spájanie železobetónových prefabrikátov a je to spravidla tiež cementová malta s veľmi jemným pieskom.

Omietková malta

Medzi spojivá omietkových mált patria okrem bežných spojív, ako sú cement a vápno, ešte sadra, anhydrit a spojivá z plastov. Omietky sú vhodné na vonkajšie fasády, vnútorné steny a stropy. Môžeme si ich kúpiť buď ako hotovú čerstvú zmes, alebo v prášku, do ktorého sa pridá iba potrebné množstvo vody.

Dnes sa už iba veľmi zriedka zarába maltová zmes priamo na stavbe, najmä ak ide o menší rozsah prác a o rekonštrukcie. Používajú sa prevažne polotovary vo forme suchej zmesi, ktorá obsahuje všetky požadované zložky v presnom pomere. K týmto polotovarom stačí pridať iba potrebné množstvo vody. Možno si však objednať aj kompletnú čerstvú maltovinovú zmes.

Bezpečnosť pri práci

Vápno a cement dráždia pokožku a sliznice. Pri práci s týmito materiálmi preto vždy noste ochranné okuliare a pracovné rukavice.

Kategória: Stavba a rekonštrukcia
Tagy: dom stavba
Zdieľať článok

Diskusia