Od návrhu po vykonávací projekt

Od návrhu po vykonávací projekt

08. 09. 2008
Zdieľať

Projektová príprava stavby rodinného domu je zložitý proces, na ktorom sa podieľa viacero odborníkov, a jeho výsledkom je projekt, podľa ktorého sa môže začať výstavba. Postupnosť pri vypracovaní projektu vychádza z dlhoročných skúseností a časovo zodpovedá jednotlivým krokom v schvaľovacom procese na stavebnom úrade.

Každý stupeň projektovej dokumentácie sa predkladá na vyjadrenie účastníkom stavebného konania. Postupná tvorba a odsúhlasovanie projektu zaručujú, že pri rešpektovaní opodstatnených pripomienok účastníkov stavebného konania sa projekt v konečnej podobe nestane pre stavebné povolenie nevyhovujúcim.

Štúdia

Štúdia – prvý stupeň projektu – je jednoduchý nákres priestorového riešenia a začlenenia objektu do exteriéru. Slúži najmä stavebníkovi na porovnanie svojich predstáv s možnosťami, ktoré mu dáva predmetný pozemok. So štúdiou už možno začať riešiť na stavebnom úrade súlad navrhovaného domu s podmienkami územného plánu obce či zóny, prípadne oboznámiť susedov so zamýšľanou výstavbou. To má veľký význam, ak je naša predstava v súlade s územným plánom a keď susedia v podstate proti výstavbe nič nenamietajú. Vtedy možno ustúpiť od vybavovania územného rozhodnutia, prípadne územné konanie zlúčiť so stavebným konaním. Získa sa tak minimálne pol roka času a aj projektová dokumentácia bude lacnejšia.

Projekt na územné rozhodnutie

Projekt na územné rozhodnutie sa na úrad predkladá v dvoch vyhotoveniach a musia byť z neho dostatočne zrejmé najmä:

 • údaje o súlade návrhu s územnoplánovacou dokumentáciou;

 • Od návrhu po vykonávací projekt

  159742

  urbanistické začlenenie stavby do územia; ktorý pozemok (jeho časť) má byť určený ako stavebný; navrhované umiestnenie stavby na pozemku s vyznačením jej odstupov od hraníc pozemkov a od susedných stavieb vrátane výškového vyznačenia;

 • architektonické riešenie stavby, jej hmotové členenie, vzhľad a pôdorysné usporiadanie;
 • údaje o základnom stavebnotechnickom a konštrukčnom riešení stavby vo vzťahu k základným požiadavkám stavby;
 • údaje o požiadavkách stavby na zásobovanie energiami a vodou, odvádzanie odpadových vôd, dopravné napojenie vrátane parkovania, likvidácia odpadov a návrh napojenia stavby na dopravné vybavenie územia a jestvujúce siete a zariadenia technického vybavenia územia;
 • ak sa dom plánuje využívať aj na drobnú výrobu, treba uviesť i údaje o výrobe vrátane základných technických parametrov navrhovaných technológií, údaje o množstve, druhoch a kategórii odpadov;
 • údaje o vplyve stavby na životné prostredie, zdravie ľudí a protipožiarnu ochranu vrátane návrhu opatrení na odstránenie alebo minimalizáciu negatívnych účinkov;
 • dané ochranné pásma alebo chránené územia, dané pamiatkové rezervácie alebo pamiatkové zóny,
 • návrh ochrany stavby pred škodlivými vplyvmi a účinkami vrátane údajov o vhodnosti geologických, inžinierskogeologických a hydrogeologických pomerov na území a údajov o vhodnosti z hľadiska požiadaviek na obmedzenie žiarenia z radónu a ďalších prírodných rádionuklidov;
 • úpravy nezastavaných plôch pozemku a plôch, ktoré budú zazelenené;
 • rozsah a usporiadanie staveniska.

Na základe takto vypracovaného projektu možno požiadať príslušné orgány štátnej správy a správcov sietí o vyjadrenia a podať žiadosť o územné rozhodnutie.

Projekt na stavebné povolenie

Po vydaní územného rozhodnutia sa vypracováva projekt na stavebné povolenie, ktorý musí rešpektovať podmienky územného rozhodnutia a musí obsahovať najmä:

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste


 • Od návrhu po vykonávací projekt

  159739

  sprievodnú správu s údajmi, ktoré dopĺňajú základné údaje o stavbe uvedené v žiadosti o stavebné povolenie, s informáciami o dodržaní podmienok rozhodnutia o umiestnení stavby alebo o dodržaní podmienok schváleného územného plánu zóny a s informáciami o výsledku vykonaných prieskumov a meraní;

 • súhrnnú technickú správu, z ktorej musí byť dostatočne zrejmé navrhované urbanistické, architektonické a stavebnotechnické riešenie stavby, jej konštrukčných častí a použitie vhodných stavebných výrobkov v súlade so splnením základných požiadaviek na stavby a s dodržaním všeobecných technických požiadaviek na výstavbu vrátane všeobecných technických požiadaviek na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu;
 • požiarnobezpečnostné riešenie podľa osobitných predpisov;
 • nároky na zásobovanie energiami a vodou, odvádzanie odpadových vôd, dopravu, likvidácia odpadov a riešenie napojenia stavby na existujúce siete a zariadenia technického vybavenia;
 • údaje o podzemných a nadzemných stavbách na stavebnom pozemku a o jestvujúcich ochranných pásmach;
 • údaje o splnení podmienok určených príslušnými orgánmi štátnej správy, ak sa obstarali pred podaním žiadosti;
 • usporiadanie staveniska a opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci počas výstavby (prípadne počas budúcej prevádzky);
 • celkovú situáciu stavby v mierke 1 : 200 až 1 : 500 s vyznačením:

  1. hraníc pozemkov a ich parcelných čísel podľa katastra nehnuteľností vrátane susedných pozemkov a jestvujúcich stavieb na nich,
  2. podzemných sietí a zariadení technického vybavenia,
  3. návrhu prípojok na dopravné a technické vybavenie územia,
  4. ochranných pásiem;

 • vytyčovacie výkresy alebo potrebné geometrické parametre vyznačené v zastavovacom pláne;
 • stavebné výkresy stavby, z ktorých je zrejmý doterajší a navrhovaný stav, predovšetkým pôdorysy, rezy a pohľady obsahujúce jednotlivé druhy konštrukcií a časti stavby, polohové a výškové usporiadanie stavby a všetkých jej priestorov s presným vyznačením funkčného určenia, schematické vyznačenie vnútorných rozvodov a inštalácií, technické zariadenia, úpravy a riešenia predpísané na osobitné zabezpečenie z hľadiska protipožiarnej ochrany a z hľadiska splnenia základných požiadaviek na stavby;
 • statické posúdenie stavby, ktoré preukazuje mechanickú odolnosť a stabilitu nosnej konštrukcie;
 • návrh úprav okolia stavby a návrh ochrany zelene počas uskutočňovania stavby;
 • celková situácia stavby a stavebné výkresy, najmä pôdorysy, rezy a pohľady, ktoré sa predkladajú vo vyhotovení zaručujúcom stálosť tlače.

Túto dokumentáciu potrebujeme na vybavenie stavebného povolenia. Je opečiatkovaná stavebným úradom a záväzná pre stavebníka počas celej výstavby. Dokumentácia s pečiatkou stavebného úradu musí byť trvale k dispozícii na stavbe. Podrobnosť projektu nezaručuje kvalitné zhotovenie domu.


Od návrhu po vykonávací projekt

159740

Vykonávací projekt

Vykonávací projekt zahŕňa ďalšie spracovanie technických detailov. Dopracovanie však záleží na odbornosti firmy, ktorá bude dom stavať, a na odbornosti špecializovaných dodávateľov, ktorí sa na realizácii budú podieľať. Čím je firma skúsenejšia, tým sú nároky na dopracovanie detailov projektu menšie. Treba tu však poznamenať, že ak sa stavba uskutočňuje podľa projektu na stavebné povolenie, je nevyhnutné mať na stavbe skúsený a odborne fundovaný stavebný dozor, aby nedochádzalo k závažným technickým chybám a zbytočnému predražovaniu stavby.

Keď je stavba hotová


Od návrhu po vykonávací projekt

159741

Po dokončení stavby treba zakresliť do jedného vyhotovenia všetky drobné zmeny stavby a túto dokumentáciu predložiť pri kolaudácii stavby spolu s opečiatkovanou dokumentáciou na stavebné povolenie. Projekt skutočného vyhotovenia po kolaudácii stavebný úrad opäť overí pečiatkou. Stavebník je povinný túto dokumentáciu uchovať počas celej životnosti stavby.

Článok vyšiel pôvodne v publikácia Všetko o hrubej stavbe, JAGA GROUP

Kategória: Projekty rodinných domov Stavba a rekonštrukcia
Tagy: projektová príprava rodinné domy stavba
Zdieľať článok

Diskusia